Skip to main content

Full text of "Claudii Ptholemaei Alexandrini Liber geographiae cum tabulis et uniuersali figura : et cum additione locorum quae a recentioribus reperta sunt diligenti cura emendatus et impressus"

See other formats


GilOO , i I 31^ toi<) Digitized by the Internet Archive 

in 2011 with funding from 

Boston Public Library http://www.archive.org/details/claudiiptholemaeOOptol CLAVDII PTHQLEMAEI ALEXANDRINI LI 

BERGEOGRAPHIAECVMTABVLIS ET 

VNIVERSALI FIGVRA ETCVM AD 

DITIONE LOCORVM QVAE A 

RECENTIORIBVS REPER 

TA SVNT DrLIGENTI 

CVRAEMENDA 

'V 

TVS EX^M 
PftgSSVS ; * . 
IoannesAurelius Augurellus 

o iforteprimo denturingrelvutibi 

H ic leclor ob uiam ulla:quae ftatim noua 

I nufitata que uideantunuel Situ 

P nore mota;uel figura 8£ ordine 

iM utatatuel dempta numeris 8£ additat 

P er quos gradarim Mundus eft olim undique 

M enfus peritis & probatis omnibus: 

b id:prius quam:quae in receflu funcuelis 

V idere:Ne tu:quaefo:diligenriam 

A udtoris afpernere:Nanque operam Is dedit: 

V t uerba primum feruet:8C fenfus limul 
S cribentis ufque.Deinde ut illis integris 
A pteturomrus ipfa Nauigatio:8£ 

1 isdem TabellaeNauigantum confonent. 

F uere neque numeri adeo huic curaemt magis: 

Q uam Senfum: 8d ut quam Verbaieos curauerit: 

Q uos ipfe uarios in totexemplaribus 

G raecis Latinis que pariteradinueneriu 

A cque pofiturae dtflidentes maxime: 

Q uam Nauigantes Itinerantes que approbant, 

Vemm precamurcontra:utipfe Candidus, 

A equus,Probus que,6i Moris antiqui Sies: 

Accunclapenfitesprius:nequeimprobes: 

Probesuequicquatn:nujcobanclutnduxerisi 

A ut improbandum iure: ne tantus Labor 

Fraudeturaequa Laude perte iniuria. 

S iluano At ipfi potius habeas grariam: 

Q uod aufus haud tritam ingredi uiam/tibi: 

Q ua reliqua fuperes facileiin hac re prodidic 

S 1 qua hic fuperfunrcorrigenda^quae quu :m 

N on pauca remur efle^aa horum R.egulam: 

V t quae in remoris fotte nos oris Latent. 

Tandem quefaueas Caeceroru Induflriae 

D ebere fassus haud parum Inuentonb us, 

S ic cuncTa:quae uel racere tu,uel dicere 

S tudebis unquam:prorfus Elegantia 

E t fincSC aequos forriantut ludices, ^Vunr. \LlU c i fe??fe S ¥ Iuanus EboIien ^tadIIIu(}riffimum ANDREAM MATHEVM. 
AQVAEVIWM Adria: Ducemetcet'.ac EbouDominu.D,fuum colendifGmum. 

S olentom^DuxIIluf^ { 

"^cubtationesfuasPnncip^ 

eaqua.obplurimasuigil.as/plurimoshauftoslabores/canflimahnt/donodarett^ 
noparuaudoritansaccedereoperibusfuisexitoant.Alteriuerotnmfedemure^^ 
iis/qui &C eo delecfcentur/ et mdiciu ferre pofllnt/miferiut/arbitra-tur.VtrucjegoprincepsIlIuflnffime-cu^ 
bores hos m Ptholemsi geographiameos tibi nucupauuaflecutus uideor.Nam et ei/queplurimi facio/uti 
iub tuinominis autf oritate maxime muniri ffnt/dcdicauKK.ei/quicuomnilitteraagenere/tumpr^ipuo 
quoda geographi* ftudio teneacur Necp.n.cu id urihuatquod alu foIent:diuiti.s abundare/imperiu lare ma 
ximum poflidere/magnu & admirabilem prinapem efflcere opinatus es : uirturibus animii excolere/bonis 
artibus opulentuj efle/id uero femper ptecipufi ptincipis ornamencu efle du;<ifti : ata irain eo elaborafli/ut 
multo magis hoc/qimperio/Scpnnapatu tuo admitabilis fis.Etficutiprincipatu mortalibus multis pra; es 
ita omm bona^litterarujgenereCabfit omnis aflentarionis fufpirio^itteratos facillime omnes antecellas 

Quinego(^utuereIoquar>uiusceipfiusinduflrixmea:maxima3tibipaKem/acceptarefero.Tu.nita'in> 

geniii3 fepius exatafh meum/ita me pluribus in rebus admonuift./ut qu odcuq; a me profecl u fit/id a te ini/ 

numhabuifre/uereaffirmanpofut.Adauasfgi^^ 

em optimo tibi/a quo ha^ m me regz ia<fta funt femina/fmctus qui mde enaci funt/deferunt" . Sed ut Sc tu/8c 

aluomnesfciant/quatuinhocopetelaborisexhauferim/paucahac deredicam. EgoduxIlluflriQtme. Cu? 

ptholematu mter alios Geographta: faiptores diiigeriflime & ficus & diflac.as loco^ faipsifle conspicere/ad 

mirabar pfecto/cur lllius cabuls/paucis admodu m reb 9 /cu nofln tgis nauigatioibus c6fenrire't: eoq maafs 

admirabar/cjjptholemazuquo^nauigactonibuscomprimisinntxuveaquxfcripferit/fcnpfif^^ 

Cumq; hac de re multa frequencer animo agicare 5 /diuerfaqj 8c graxa Si ladna exemplaria undiq? conquirf ie/ 

m omnibus/qux ad manus me as peruenerunc/maximam in numeris/quibus locoruj fignancur mceruaila/ 
uanetatem mueni. Quod cu animaduerrisfem/cccpi diligecius ipfa pcholemai uerba examinare^cumc* pie 
risq; m locis numen uerbis lpfis repugnarent/cognoui pcholemau uerba/nauigationibus prope omnia re- 

fpondere:numeros/maximedisfentire.Qua:cuuidisfem/audaausfortasfequaparerat/rationetncertaper>' 
moCus/pcholemari uerba cum nauigarionibus ipfis c6ferens/numeros qui facillime deprauari/8c poffinr/8£ 
foleant/correxi.Hortanteq; ad hoc me Pandulpho cinamo folertisfimi ingenii Viro/cu; ego/ob plurima a'b 
eo m mecollatabenenYia/cantu debeam/quantuillimenuqrefertepofleanimaduertam/tabulas 5iPthole/' 
mso ipfi/et uertcati cSgrueces defcripfi. Q-ux quancu ab iis q ance nos ab aliis defcripta: func differat/ cuili/ 
bet tactllimu erit nofcete . Q uairi re/fi qd Iaudts ob Iabore hunc noflru mereamur/alio^ fit iudiau. Mihi q/- 
dem uideor maxime unle onus fufcepisfe. Cu eni maxime utile hoiuj genert/ac propemodu neceflariu Ptho 
lemari opus fit (^Hinc.n. Genethliaci loco^ positus eo^/in qbus quis nascicur/quod ad retfam genirurarc 
ratione explicanda n5 pa^ facit/difcunt: Hinc Nauta: locoijj mtecualla/et ad qua cali parte posita: regiones 
fint/cu nouennt/omnta pic^Ia euitate/8c tuto nauigare pofluO «a tfi cofufa/ita pcurbaca oia erac/ut nthil in 
his Iibnsy nifi fccda quarda corruprio regiretur. Eo nulla ex illis uttlicas gcipi pocerat.Nuc uero uigiliis nox 
ftris efteclu efl/ucfi no oia/complura tn emedata/5c in ueraj forma redacla/ac reftiruta fint. Cuius faboris ac 
diligeria: mea: fatis magnu ptxmiu meicofecutu putabo/fi ribi Illuftriflime Princeps/noflra harc grata fuerit 
munera. Maltuolos ue'rq 6c obtredatores oes(fi qui erunf)quauis in me tui nominis audoritatem reueri 
tos/minus aufuros putem/tn ut8i rarionealiqua eos det rreajibuit compluriu re^quas tmutauimus,r6ne 
cur id fecerimus reddere.E t huic epiftol* fubiugercTu quo in lfatos oes aio es/haec fuscipe/&: nos ama. 

iJERNARDI SyluaniEboIieffs anocatfonesin PchoIemangeographiam.CurnofrrartabuIaabiisqante 
nosabaliis defcriptasfunt ciffo^taliaruqjerroris ca £C dem6flrario:ptimuc| in AlbioneinfuIaBritanica» 

Videor uidere plerosq; magna cum admiratione froncem coCracT:uros:cuq; ubulas a nobis descriptas a prio> 
ribus adeo diuerfas intuebunt"/tanta;diuerfitatis cam/fedulo perquifituros.Quibus tefponfum uolumus/ 
ptiores omnes tabulas quae tum a grxcis/ tum a latinis/ descripta:/ non modo uetttati/fed uetbis etia Ptho/ 
lemsi oino aduetfas futfle.Que nos errorej dum uitare contendimus/ad ea diuerfitate deuenimus . Erroris 
aut huiufce/etfiancea diclu fit/ ca fuifle/q, folis numeris inhereCes/textus uerba neglexerint/ gticulanbus tn 
dem6ftrationib 9 ide niic ofledere conabimur . Licet in prima Europa: tab ula Albione infula a pnoiib' ; de^ 
fcripta itueri/q,folis numeris illud egerint/tio modo cotra r, cholema:i pofitione/fed cocra id cc qd' receriop.' 
nauigarionib 9 ueru elfe copercit eft/defotpta efle.Ponit.n Ptholemxus fingula Albionis Iateta duobus trfi 
terminis claudi . Ipfi uero numeros obteruantes/tn orietalis lateris defcriptioe/maiore ipftus ptc/ea. I.qua:' 
eftaVedrafluuiiofriisadVeruedtupmontoritVflecluntpcrahuntcpiipfamqimeridicnalefaciunc. Stcq; 
meridionalis pars no modo ab Ocrinoad Canrium/fed a Vedraecfluuioad VeruedriVefleuidttf.Quacu.' 
orq;meridionaliii lateruj fines erunt, Quod Ptholtmso oino aduerfat' 3 ponentiorientale latus ab Cantio a dVemedrueffe.Nec£.n.fiIentfopr#ten7fle^ 

fluuio ad Veruedrtl exteditur/fiid fenfifsetjcu in IraluEoccidetalibus parnb 9 defcribedis/idemferuet . Dicic 
eni Italue fines ab occidete Linea habere qua: ab Adula monte ad Vari fluuii oftia ducit" :ac a Neapoli ad Leu 
copecram. Ide proculdubio/fi ita fenfifset/in Albionis infula; meridionali latere defaibedo feruafset; eius. f. 
termtnos ab Omno ad Canriu/rurfumc| a Vedra fluuio ad Veruedru ,pmontoriu pones. Nos itaqj Ptho 
Umaiuerba/nonumeros/imicances/Albionisfiguramnoftri tempons nauigationibus/ac uentati/omni 
ex parte conformem depinximus. Quod Pomponu etxam Mehe auclontate/ ipfam S cioliaj ualde imulem 
etle dicencis/comprobacum nobis eft, 

Annocacio in fecundam tcttiamq3 Europs Tbulas.De Hifpania &C Gallia Aquicama ■ 

Jsjonmmusadmiracurosplerofqjfentib/cuintabulis^ 

in pnonbus meridionale/defaiptu elle uiderint.Quos oes lntelhgere uehm/id no moao noftn tepcris na^ 
ui^aaonibus/fed Ptholemxi etia uerbis/omni ex parte couenire . Si eni rede ipfius uerba in Gallia; Acjca/ 
ni2 defcnpcione aiaduertamus/cogimur oino Ligens fluuii oftia/& cofequeter Pyreneos montes/uniuer-' 
lamqj Hilpama/ac deniq; Herculeu tretu/ Ca;farielifq3 MauutaniaiparCe/qua; iuxca fretii eft/ qtuor tere gra 
dibusdeprimere,Dicit.n.eoinlocoPtholema;us:Qua;autmaximefeptetrionaliaiuntAqCan)a;apud ma 
re cenec Pidones:Sub his Santones/acq3 (ub his Bicunges beufa:fub cjbusTarbelli/ufq3ad Pyrene mon 
tem.Deinde dicit;In medicerranea atit Pidonibus adiacenc Lemouices.Ex qbus uerbis/prio^ rabularti pa 
tecerror/in cjbus oious Lemouices mendionales magis cjPidtones pofici funt:aitame dicat Pchokrr,a:us 
eos efsePiCtonibus mediterraneos:quod lptos onetales magis Pictonibus efse fignificat:quod m nfa nos 
obieruauimus tabuh . Deinde ponit Pthoiema;us Cadurcos fub Lemouiabus/5i fub his Petraconos.Ec 
fubdic dices: Horum oium fines ab orcu foks/funt:aninguncqj ufq; Ligitim fluutum/Bicunges ocubi. In 
quibus uerbis/duo lpfum dtcere/aduertedum eit. Alcerum quidcm c^bituriges ocubi eorum omniu; Lc 
mouicum tcihcet/Cadurcorum/atq; Petraconorum fines ab onete func:alceru uero cj> Bicunges ocubi Li^ 
gerimfluuiuarcmguncQuaiucraqjmaleabiisquiance nos tabulas depinxere/funcobferuaca.Ipfi enim 
lub Pettacoms Bicunges ocubospofueriic;6:Ligeri fluuio/no modo Bicuriges ocubos/ledPidones ecia/ 
Lemouicos/Cadurcos/6cPecraconos:quodPchokma:i uerbis aduerlannemo ambigic:conCetminos feov 
tuncNobis icaq$ uifumeft didtos tampopulos, luxca Pchokmai tencenam/collocare.Quamobrem Lige- 
tisfluuuoltiacribusfereuerfusmeridiemgradibusdeprirxietecoaCttlumus.Atc^utLemouicesPidoni-' 
bus/Bicungeicpocuboslemouicibus adiacencesin medicerraneaonentemuerlus/adLigenm ufq; fluuiu 
locare polkmus/Ligens longitudinem/tiui<j flexionem/magisadonenteproduximus.Cuuerofub ho^ 
rum linguhs popuios eos locare utkmus/qui Pyrenem utqjmoncematcingunt/ipfumquocjPyrenem 
monceuV6CcoiequtcerHispaniamcocam/irecumq3herculeum/ptopiusmeridie3accedere/necelleett.Hoc 
licec aliorumnumens cotrariumfit/nulla tamenexpartePcholemaeiuerbis aduerfatur : Immo uero hanc 
ipiiusfenteciamelsetacilecredimus/opexnauigacioonibusicafetehabere/compertumhabcmus.Compro 
ban hoc potell ex hilpanoru colore. bunc entm altquanco ficulis tulciores/ii qui Bectcam mcoluncqua; res 
iplos aliquaco xquinoctiah propinquiores efte aperciffime uidtcac . Placuic ecia ;2yreneos montes recle pei 
terrxlongicikiine/aFauoniotalicecadSubfolanu/Galham ab Hifpanis diuideces/no ab Iapige ad VuU 
turnum; uc Ipnonbus aitumeft/defcribere.Maunraniasetiam Cadanefis htcoramon re&e abauonio ad 
Subiolanum/uc numen cogebanc;fed ab Atrtco ad Caeaanuquodnoftritempons nauigationibus omni/ 
no tetpondeancproduximus. 

Annotaab in fextam Europa: cabulam, De Corfica s 

1 n fexta etiam Europai tabula/Corficam infulam defaibentes alii/Fefiram ciuitatem: Picani fluuii hoftia: &C 
Mananum promoncoriti: in mendionali lacere locauere;cum came a Pthokmaio m occidencah elle dican 
tur.Siracufanu etiam portii;Rubram ciuicacem; Ahitam ciuitate;Grantanu promontotiu:ac Philonu por 
tum/ad onentak litus cranftukrelcum came m mendionalmuxta Ptholomei uetborum fentenCta;elie dc 
beanc.Quaomniaanobis emedata:8t tuis finibus reftitucafunclneade^eaamcabula Icahamdefcriben' 
tes/occidencales eiuscerminosommueiut:quiCamenaPchokma:o ab Adula monce ad Vanfluuti oftia 
ponucur,Quodq5magisadmiror/eft/cj,hccusomne quodaGargano monce Hydruncem ufq3 excendi/- 
tur/onena expotuerunc; cum camen ad tepcencnone3 uergaC;quod ex nauigauonibus habecur/ac eciam ex 
Pchokmaetuerbiscomprobacurjdicencis icahamaieptencnone/pra:teralia/hccore Adnaticifinus a Ttla^ 
uempto fluuio ufq3 ad Garganum moncem&iHydruncemcermman.Mirumeftetiamcp Hiftna; lictora 
adeocontraxerunc/ucnihil admodum m mare procurranc:Quodq3LanumLacumPadifluminis fon/ 
temeirenotauerunc:cumdicacPchokma;us Padt tonces luxcalacumLanum/non ipfum Larium efse. 
IgnoraueruncenimVerbanumLacum;cutusnulilaapudPchokma;ummencio:aPadoipfo/quipaulo 
(epcencnonahor/iuxcaLanum lacum oritur/tien.Atq3ob ldeum qui ueteLanus lacus eft/Benacinomine 
descriplere,Benacum uero fignauere quidem; iednullo lpfumnommenocauerunt , Q_ua;cunctacum ex numeromj&Ilitaeeitumehatn g,textusuerba ommno neglexemnt/eueni&e/nemmemlatere puto .De 
quibus nos LoLliciti/tabulas neca Ptholemsiuerbis difcrepantes/SCnauigauonibusomniexpartecone, 
lpondentesdelcnpfimus. r 

Annotario in feptimam Europa; tabulam, DeSiciliainfula, 

i «%titnaueroEuropa:tabuIaSicih'aminfuUmdefcribentes:pnbrumnumeros:neinalioruincideremus 
errorem*.omnino dimtfimus.Textus etiam uerba: q> degraxo exemplaruta nobis fueritmterprecacu3 : 0,03 

rationi conuenire iudtcauimusuliqua ex parce imu tauimus.Legicur per omnia latina exemplaria:Sepc«i 
trionalislaterismedtum: quodacutiffimueft: SCmaxtmead boream tendiudiaturcgPdoii promonco/ 
tium SCc.Deinde legitur Occidetaks laceris Sic.Qua; ledho Ci recte aduercacur: facile talfa effe deprehendix 
tur. Vnicum enipromantonuzPeloh fcilicet:untuerfum feptecnonale latus terminare no poceft.NecR occi 
detale lacus illud appeUandu efhquod poft Pelort promontoriu3 ad Lily beum uloj e.xteditur: cum tr.tiu 
dionalt redle opponatur:quod.f.'a Lilybeo ad Pachtnum eft.Neq3 dandu aliquibus e quod ab eis dicicur: 

SiciIiamtriatancuhaberelatera,HocenimlicetaStrabone:Polibio:Mela;aliifq3anciquionbus dicacur: 
ab eis tame Pcholema-um hac in parte dtfientire cefemus:qui Siciliam defcnbes quatuor eius latera ponit: 
Dicic enim Sicilia ambicur ab occafu 8c feptecnone mari Tyrrheno. A meridie Atro. Ab ortenCe Adnatico 
pelago.Nos ltaqj occidetalis lateris defcnpcionem:infenusiuxra Drepanum ptomontonii tranlferedam 
efle:acq3 ubi feptetrionalis latens medium legebatur : feptitrionalis lateris defcrtptio:legedu3 ee duximus. 
Idq3 tum graxo exeplari fuafi.tum 84 racione impulmegimus. Non poteft enim Pelon promontouum le^ 
p tetcionalis laceris mediura dtci:imo u ero eius extremum; u c in tab ulis omnib us mtuen kcet: tenet . Neq 3 
ocadetale latus lllud eft appelIandu:quod recte mendionali opponitur:uerum fepcetrtonale.Neq3 occide 
talilaterecareredebuicSialiatcumaPcholemso dicacur ipfam ab occafu &C fepcecnone tyrrheno ambiri 
pelago.Hts itaq- obferuans Siciltac litcora nauigactonibus noftris refponderia defcnpfimus, Qua* Pchokv 
msi eciam uerbis opcime refpondere/mautfeftu feomus.Necj; ob id anctquis faipcoribus figura noftra ad 
uerfatur/dicetibusipfam triquetram etllvaccnbuscmlaceribuscocmeruquadoquideno adeoexacte tngo 
namfiguramhuiceos prebuiireaediderim/utomnesomninoeiusangulosacutos elle uoluerint, 

Annotacio in Quartam Africa 5 tabulam.De Aethiopia mteriori/finuq; Hefperfo. 

* eUemprstereaabiisquiinquartaAfncxubuIaintcrioreAethiopiadefaipfererarionemihialiquareddi 
cur occidetale ipfius latus/terra mcognica/ad mendianum ufq; p mtulas torcunacas craLeunce producta/cerx 
minauennc, Erroris quippe huius numeros caufam fuifie/dicerenequeuncNulhs enim id numens agtcur. 
Verbaettextus ad llludminimemducunt.Sicenimkbro quarto legitur:Pra*tereaparteoceanioccidentaks 
iuxca magnum finu ab occafu:6c a mendie terminaCur cerra uicognica. Vbi cerra mcognica, a mertdie Cm;n6 
ab occaulu/ponere uidecuUut recte cofiderann patet.Quauts aute extremainterions sthiopix pars/qua; ad 
occafum eft/terra incognita fit/qd' nullaibi auicas nulluq; rlume aut mons nomtnetur/queadmodu PchO' 
lema;uslib.fepcimocapiceq.iCo/uniuerfa;habicabiliscerminospones/dixic;Aceni/Aboccafuetterrainco 
gnitaiquae Atricaa*chioptcufinucingic: Scdeindeocadecalioceano qulcimis ocaderis parnb^adiacecSic. 
non tn ,ppterea terra illa lncogniti/ad ulrimu ufq; ocadetis mendianu/producere oportuic.Diacn. Ptholee 
ma*us terra incognica cmgere/ideft copledi/Si cotinere flnu a:thiopicii;n6 ultra iptu3 pdua.Neq;.id e't roni 
confonu efl.No.n.magnus ent finus ule Helpenus/qd ei? noie figruhcat (^magnus tni & hetpenus finus 
appellatur) fi ad ulctnui ufq; occtderis meridtanu/cerra tlla incognica pducacur. Hts icaqj ronibus lmpulii/ 
lacus illud occidecale/n6 cerra mcognica/fed magno lllo hespeno finu cetminauimus:iptumq3 uere magnu 
fecimus.AcqricaPcholemsiuerba/noftriceporisnauigacionibuSjacqjloco^illoiunocinx/nobis lupiorix 
bus anis a Luficanis traditaVoptime riident. Aufi.n.le Lufitani/culoca illa lgnota eent/forcuna; aedere/Sc in 
cognica exploraremana/plurimainuenere/qbus lUifiC ajterna fibi glona/6C nobis acpoftens oibus iucunda 

nOU ^nT,i°iola 9 t^il^AmcxtWMhm, De Alexancftiadeq- uniuerfo Maris a-gypriaa littote, 

•^lexandriaetia/intettia Afrioctabula/quiantenostabulasdefcripfere/gradibusunoacfemisfupratrigin/ 
ta/ab ajquinoctiak circulo dtftante locauere.ParaUeUum uero g, Alexactna gradibus trigtnra cu tercia trh ab 
eode a-qno&iali diftante fignauerut.Qua in re miru id eft/paraUellii in debira ab ipfis dittatia/uerbifq; Ptho 
lemxi rndete/qui ln primolibro capite.x.dit.dicit octauu parallellu (^Hicauc eft qui per Alexadna lcnbit ^ 
hons duab 9 /gradtbufq ; trtginta cu cercta/ab a;qnoctiali dittare/notatuetle; Alexadna uero a qua parallellus 
ipfe denoiaturjultra ipfum parallellii producta ee.In oibus.n.id obteruan debet/ut ea locaa qbus paraUeUi 
denoiacione fumuc/ab eifde mterfecent .Qcf ii ufq altas/ i parallello p Alexadna obferuan par eft : q, ab hoc 
uniuerfa fere Pcholema-i pedeac geograp hiain o ctauo . n.lib ro diftacias locotji oium femp ad Alexadna re^ 
ferc.Nos icaq; ad ipfum eius paraUellu/Alexadna/oeq; maris «gyptiaci litcus cotraximus.Qctno mo Ptho 
lem«i fenteti* colonu eue/fed noftri ec tepons nauigarionibus oi ex patte tndete conpettum habemus. Aduerfus Marcum beneuentanum Monachum. ^ 

2 t fiplurima fintalia qbus noftra: ab alfot^. tabulis difTerant/fihguIa tame referre,& fuperuacuii,&: permole 

ftum Ieaentibus efiet, Tabulas itacp noftras cxrensomnibus/qua; ab aliis ante nos fada; funt/pra:ftare/fa/« 

tis huciffqjdiducoprobatumqjellearbitror. Non poflum/intertotprio^errores/Marcibeneuentanimo 

nachimfciria3aciiegligennapra:terire.ls enimcum Pcholema:i opus emendanduafTumpriflet/non modo 

non emendauit/fed m plenfqj locis adeo corrupit/ut manifefta implicetcontradidtione. Ad quod dclaran^ 

dum/uno dumta.vatcontenti erimus eius errorejfed eo quidl/uti &C reliqui/impudeci. In feptencrionalis.n. 

lateris delcriprione/Italia/prster alia/littore Adrianci pelagi a Tilauempto fluuio ufq3 ad Garganuj mon/ 

tcm & Hydruntem/cerminaridicit.Deinde orientale Iatus defcribens/eius terminos a Gargano monte/iux 

ta litus/Hydruncem ufq3/efle narrat.In quibus uerbis aperctilima eft cotradidtio.Sienim feptentrionale la 

tus a Tilauempto fluuio ad Garganu ufqj monte 8i Hydrunte extenditur/ quona modo latus orientale/a 

Garganomontead Hydruntefic/mtelliginonpot.Taceoc^Hydruntc/fluuiuefledicit/ciiurbejefle/pue/' 

ris etiam notu fit,Neq3 tii hoccontentus errore fuit/quin Hydrunte/meridionale etia Italia: parte tetmina^ 

readdiciit.Eundem nempe triu lateru terminu ponit;quo nil abfurdius efle nemine3 latete puto. Id uero qcf 

ponitipfe/innulIisnumqautgra;cis/autlarinis/exepIarus/abaIicmoled:uefl/fednaturalicecitateacprina/ 

tiadudus/intamfoedosinaditerrores. Parumq3idpfedoforet/nipluribusalusinIociserraffet.Pigetfin/ 

gula referre.NullamprotecTo pagina reltquit/qua ille qplurimis id genus errorib u s/no referferit. Quod ue 

ro in iis qui ab ipfo caftigati funt libris/madiematica: lll* demonftratioes/qua; in primo & feprimo libro 

ftmt/emedata: admodu legantur/id no ilk/fed loanni Cottaereferridebet acceptu/qui ea loca emendau it. 

Neq3.n,autingenioauterudicione/cuiq noflraajtateCotcanoftercedebat.Sedprohdeu^atq^hominufi.* 

dem/tum cu maxime floreret/cu maturu iam ingeniii no fpem modo fui magna polliceretur/fed ubernmos 

iam fruCtus ferre inciperet/importuna fane 6c imatura morte/no fine maxima bonatji artium iaclura/crigefi 

mo a:cacis anno/pxima aftate/Viterbii deceflit.Qua; mihi mots tato dolorifuit/ut ntiq fatis doliturus mu 

dear, Cuenim uniceilluamaba/tumtantafpemdeillococepera/quatadeprxftatis cuiufdaingeniiuiro/&i 

maumeinftudiisafliduitatisaclaboris/concipidebet, 

Annotatio in Sextam Adx tabulam. De Carmarua, 

i 

S/ numhocab iis quitabula^noftrai^figuras uiderintpeto/ut Carmania;defafprionequa!nos in fexta Af\x 
tabulaabaliisdiuerfamaliquaexptefecimus/admitterenoindignentur.Hanc.n.temerarioquodaaufuno 
ftro/Iicet numeris aduerfetur/neqj Pcholema:i et uerbis refpodeat/q? tn ueritaticofonare certo fcimus/ita de 
fcribenda/fatiusforeduximus.Anriquo^naqjrecenriotumqsnauigantiuauthoritatefuafi/meridionaleCar 
maniadacus/plufqi a Ptholemaeo dicat /m mari indico Auftrii uerfus pduxim^.Strabo Carmama defcnbes 
ptomcntoriu ipfius quoddam/in mdico, mari ad Auftrum fatis extenfum efle refert. Atianus etia gtsecus au 
ctor admodti grauis/Nearchicuiufda/clafTis Alexadri regis pra:fecli/nauigation? g loca llla in fuo quodam 
comentario narrans/liccus omne ab Arbis fluuii oftiis ad Ciflam ufcj/auftrum uerfus/in indico mari pdu 
cftum efle tradit . Luficani etta nauiganciu3 oium peritiffimi/meridionale^ occanu folt tempeftate noftra au Ci 
Centare/ Carmantam atrigeru nt:in qua famigeratum adeo empociu/Calichuth appellatu/inuenere.Ii referut 
illa^ Carrnanisparte quae ad Auftru tendtt/fic in indtco mari pducla efle/uti nos/eo^ relatibus/no minufq! 
anriquo^didis inherentes/ea produximus . Strabonis itaq; Ananiq3 audoritate/ nec minus certiffima Lu 
fitanofji nauigarione fuaff /Carmania faris ad Auftru produximus . Quod &C fi Ptholemaa comentariis ali^ 
qua ex gte/no tii ipfi penitus aduerfan credidenm:cu libro primo ipfeetia dicat/recetiotibus femg magis ae 
dendum fore.Id ergo temerario quoda aufu noftro egimus/cui Pcholemeus et/fi nos audiret/afenfuru3 fuif 
fe no dubitarnus. Et propterea numeros Carmaniadittora terminantes/ueluti ab Ariano primii/ac demu a 
Lufitanis/qui loca illa ad nauigates/eoi^ pofituta fituqj recle obferuarrit/nobis traditu e/addidimus : illofqj 
anotationibus hifce noftns iubiunximus;PchoIemsiQrmaniadefcribentisuerbaimutareminime aufi. 

Deuniuerfali habitabilis figura cum additionibus Ioco^nuperinuentorum. 

1 lacuitinfuper uniuerfa: habitabilis figuram/cuiis omnibus qua; recetiorum nauigationibus reperta/8i no 
bis tradita funt/ex noftro addere . Quam nulla tame ex parte/ab uniuetfali Ptholemari defaiptione differre 
fentias/modo illa qua: Pcholemso ignota fuertlt demantur . Id uero ea tm ratione egimus/ut uideant qui 
Ptholemxum damnarunt/c] nihilo noftri tempons nauigationibus/ac ueritati/modo negleclis prioribus 
numerisuerbaobferuentur/aduerfanuideantur. 

Carrnani* defcriptio fecundum Arianum84Recenciores iuxtaformamTabufe 

CJ AE^MANIAterminaturaSeptetrioneab taj.aborfeteGedrofiaiuxtapficosmontes inli> 

expofito meridionali latere Carmanue defec neaperipfos emiffa/a fine.f.Carmania: deferta;; \ ufcgad Indicupelagus ingta. 104. irt. ab 00 

cafupte Petfidis/a hne iuxta deferta Carmania'/ 

ufqj Bagrada;fi.oft.8cinde gte pfid Sinus/q 

uocat" 8t'ipfa fin 9 carmanicus/ac ab oft. Salai fl. 

ufqj ad Alambater.|>m.iuxta dfcriprione hac: 
■ pofloft.Bagradas. 

Darxflu.oflia. 

Cathtapiflu.oft, 

Coriiflu.oft. 

Achindanas flu.oft. 

Andamisflu.oft. 

SaganifluuiioRia 
Amnuzariuitas 

Armuzon promont, 

Carpella ptomont. 
Iterumpoftoftia. 

Sataifluuii 

Mafin ciuitas 
f-amidaca 

Samidachis flu, oft. 

Tefa 

Canafis utbs defetta 

Candriaas flu.oftia 

Talmena portus 

Man~alor 

Eagia promont. 

Cyiza portus 

Calicuth emporium 

Cophantaportus 

Cochimciuitas 

Dendrobofa, 

Barna uicus 

Balomumlitus 

Mofarnaportus 

Alambacer p romonc. 
A meridie ptelndid maris/qux epoft CarpeUa 

pton.utqj ad prefatuoft.Salaiflu.acalamba^ 

ter pmonto.ad prefatum fihem Indid pelagu 

Canthathis 95 i*. 22 

Agris $><SiJ ii l 

Combana 97 i. 21 1 

Rhogana 98 i. 22 

Poftqua oftiumpratdidum eft Salaifluminis» 

hucufqjSinus eft paracon appellatus, 
IcemmpoftAlambaterpromontoriuj. 9Si 


*8| 


9$ T 


*Tf| 


9 6 


16 


9*% 


*Sff 


9 6 


ij 


95 * r 


i4| 


94 1- 


2 3f 


9ilr 


»?ff 


91 H 


»5 


9*r 


22 


9*1 


2.f 


93 f 


*>f 


98 f 


»f, 


9*r 


20 £ 


99 


»9f 


99 


15» | 


99 


'«fl, 


99 


181 


9*H 


I7f 


991. 


*5 


99$ 


1« 


99 


ISft 


99 


iy 


99% 


r 4 f 


99 


9Si 


9*U 


<3f 


99 


»3 


98 £ 


«?£ 100 1 

100 i 

IOO || »f, 

■4 3 

»s 

11$ 

16* 

r7£ Carbislitus 

Cyhauicus 

Calimisuicus 

Colpa 

Bafigaraportus 

Melanta Orita^ finis roi £ 

Tomariflu.oitta 102 ' 

Cocala 103 

Cabana i j £ 

Pagali ^'ift 

Poftqua terminus eft Indid pelagi iam di<ftus, 
Montes autfunt in regione £>dicla/iuxta Carma* 

niam deferta 8c Gedrofia/qui uocani? S emira^ 

midis/8c Strongylus a figura dicrus/cuius mc 

dium $»5 2j &a'uinuiceeqdi(tantesaPeriiv 

ds motib 9 /a qbus fluut Amnes q magis ocri> 

detales fiit q Samydach:quoRj media 99.6C 27 S 
Tenetaut qiuxtaDeferti funt camelobosciSo* 

xoteappellati:fub his aut jJculamari extedun 

tUt RHVDIANA &J ACDENITIS RE. poft p ARS 

paphitis Subqua A r^. 8i cHARAD R *gen> 

t:S.pOltea CABADENA. &CANTHON1CA. &fu 

pramare pasarcad^6£ chelonophaci. dtv 

u»de RiTAE8i pasires funt, 
Ciuitates meditetraneeflCuilledicunturin Caiv 

maniaportofpana 
C armana metropolis 

Thafpis 

Nipifta 

Chodda 

Taruana 

Alexandria 

Sabis " 

Thtoafla 

Ora 

Cophanta 

Cananor 96 

100 

98 

9rf 

toi£ 

96 

99 

9t 

99\ r 
101I 

101 

99 f t 28 f, 
*7f| 

*£ 

*s 

2 4? 

«4| 

*4fj 
*3f 

»1 

22 

17 InfuLe aut adiacet Carmanix in pffco qdej Sinu SagdanainqMyltus 

Vorochtha 
In Indico autem man, 

Pollainfula 
C arminainfula 

Libainfula 

Caraneinfula 44 
94? 

9Tf 
9Tf 
9Tf 
99 V *si 

'4| I n uniuerfaliTabula.Terra incognira a 
MerLdieclefcribere obmifimusj licet a 
Ptholcm^o dicar;ga nauigationibus 
reptum eft.Oceanum ibiprocederead 
Ancippdas. 

ErroresinTabuIis. 

I n.i.EuropxTabuIa:no norauim - ' no 
mc Moris Calpa::ec fcripfim'' oft.Bar/ 
befole.f. prope Barbcfola Vrbe:quis 
Pcholeni tus in interiorimari noiac. 

I ( n.4.EufopsTabula:funrfupraCym/ 
bricam..:ltxtres infula: Alociae dicl« 
quas nofecimusrjpcermaxima alticu 
dmc& locus Tabula: no erar capax. 

I n.6.Europa: Tabula: ubiBononia ibi 
iNIucinacVcconrra. 

I n. 9 .Euro|>i:rabula BR1T0LAG.E populi non funr defcripti. 

I n.io.Europa:Tabula:ub!Naupactus 
ibiMolicria&ecotra. Vbiimbrosibi 
Samochraria ifula & ecocra:ubi HEL/ 
LAD^ ibimeliusAETHOLlA. 

I n.i. Africa;Ta.Glaucois inf.obmifim 9 . 

] nprimaAfisTa.ubi Aeolidisrjmor. 
ibi AEOLIDES: &Cena:prom6r.In 
CappadociaClSSiOi.dehcir.ln ea/ 
deniThermodon.f.exmonrc Scordi/ 
fcodeticic:&ineadeubi hcaonia: ciui 
tasibiLxCAONiA pronuincia. 

J n.^.AfixTabu.PelodcsifuIiteedebuif 
fent:qin.7.defcripcefut:ineade errari 
funr numeri alcitudis : cVubi.38.ibi.39. 

Ineade;ubiLMVENA BAGRA 
DAVEMAeHedebuie. j n.4.Afia:TabuIaubi Aec'onis fln.fcrl 

bidebecElcutherusrluu us. 

J.n cadcm in Comagena re.uHG.rma 

niciuicasmulr dicereGermanicia. 
jn.7.Afia:Tabu.deficiucduofluniina a 

Sogdiis moncibus fluctia in 1 aaartt.f. 
]n.9.Afi£eTib.InParopanifadedehae 

nomen Corfiu.quiderignatuseft. 
I n.to. AiiiKTab .ubi v; Y l<_ ASTRENA 

ibipATALENA ?& fup patalenam 

ABlIilAdeficit. 
tnEpiflolaan.ji.linea.Ciuauireliquid 

iaudis:pro quanrum uero laudis. 
I ndemonftrationcAlbionisinfultein 

tertiariga:tuma latlnisckfcriptsjdefi 

citinucniebantut. TABVLA Tabula primi Libri Geographis Ptholemari. 

I 

In quo differt Geographia a Chorographia, 
CA. II 

Qu£ad Geographiaprsfupponenda funtv CA. III Quomodo ex ftadioru dimenfione cuiufcucg 
reet<ediftanria;licetn6fic fub eodemmeri/ 
diano menfura ambitus Cerrs fit percipien/ 
da&econcra. CA. II II 

Quod obferuata ex fuperioribuspra^poneda 
funtnoatueperagranriu. CA. 

Quod recenrionbus hiftoriis credendu magis 
fic ob mutariones qux diuerfis reponb 9 in 
orbeconringunt. CA, VI 

De edirionegeographisMariru 

ca. vrr 

Emendatio Iaritudinis Marini ab obferuatio/ 
nefupetiorum. CA. VIII 

Eadeemedario ab irineru peragrarionib 9 tam 
terreitriugmaririmo^:, CA. IX 

Eadem emendario a nauigationibus faclis* 

CA. X 

Quod non ponendi Aethiopes funt magis au 
ftrales : quaparallelus oppoficus parallelo 
perMeroen. CA. XI 

Q.usinl6gicudineaMarinomaIe craditafut. ca; xti 

Emendatio longitudinis noftrahabitabiks a 

peragrationibus. CA. XIII 

Eadem emendario a nauigationibus. 

CA. XIHI 
De nauigarione ab Aurea cherfbnefo ad Catri 

gara. CA. 

Dehiis quarin expofirione particulariMatv 

nusaflenrit, CA. 

Quod qua;dam pratermifit de regionum pec 

pra;fec1urasfinibus. XVII I 

In quibus etia Marinus didentit ab hiftoriis 

noftri temporis, CA. XVIII 

De incomoditate qua Marinus ufus eft in de/ 

fignarioneorbis. CA. XIX 

De comoditate noftri operis in defignatio// 

neorbis. GA. 

De inequalitatedimenfionis tabulxMarinu 

CA. XXI 

Quarferuari oportet addefignationemorbis 

inplano. CA. XX II" 

Quomodo habicabilis noftra in fphira defi 

gnandafit. CA. XXI II 

Expofirio meridianoru&parallelorum in or/ 

be defignandoruni 
Qualiter i plano terra defignatur fphsrico co/ 

jequalis. CA. XXV 

Alius modus defcribendi in plano habitabile 

cerra partem qui priori modo uerior eft. Clavdii PTHOLEMAEI ALE/ 

XANDR.INI GEOGRA/ 

PHIAE LIBEK PRI> 

MVS INCIPIT. CA. I, 

In quo differt Geographia a Corographia. LIBER 
EOGRAPHIA 

defignatrix imita/ 
tio efttorius cogni 
ti orbis: cum his 
g quxfereuniuerfa/ 

liter fibi iungun/ 
tur.a Chorogra/ 
phia hax dtffert. 
Na chorographia 
parttculariusatoto Ioca abfcidens /per fede 
quolibetipforumagtridefcribens ferme fin/ 
gula etiam minima conceptorumafe loco/ 
rum.quemadmodujPortus: Villas: Vicos: 
Fluuiorum conuerfiones:ac huiufmodi loca 
alia . Geographia: autem propium eft unam 
eandemcjhabitabilem terram nobis cogni/ 
tam oftendere quomodo natura fituq; fe ha/ 
beaKcircacj ea tantum intedit:qux per defcri 
ptiones orbis magis generales fibiiungutur: 
ueluti circa maiora oppida:magnas ciuitates: 
montes eriam:fluuiofq3 infigniores:pra:tere3 
circaeaomntaquaiuxta quamlibet fpeciem 
maiorinotadignafunt. Finis chorographia: 
eftpartemtotiusfigillatimanimaduerterejut 
fi quis aure tantum/aut oculum pingat.Geo 
graphia uero totum infpicere/iuxta propor/ 
tionem:ut fi integrum quis caput defignatet. 
Integris enim imaginibus cum oporteat po 
tiora membra primum adhiberi:deinde ea 
quaimaginespitfurafq; fufcipiunt ita aqua 
dimenfione inter fefe locat i/ut ex iufta diftan 
tia uifu poffint difcerni an totum feu pars fint 
illius quod pingitur;fequitur no indtgne nec 
praeter rem chorographia: quacunq; etiam 
minima/geographia: uero regiones ipfas cu 
his qua generalius fibiadnecftuntunpropriu 
effepreftari.Nam potiores noflra habitabi/ 
lispartesiquaaqua dimenfionum propor/ 
tione notabuntur: prouinciafiue regiones 
funt.&hatumpriora membra& differentia; 
magis infignes qua in ipfis regionibus funt. 
Verfatur autem chorographia quam maxi/ 
me circa quales/magis qriam circa quantum: 
eorum'qua defcribuntur.Circa enim pingen 
di fimilitudinem omnino uertittmcura fituu 
proportioneq; dimifla. Geographia uero ma 
gis ad quantitatem q qualitate tntedit . Nam . 
de proportione diftantiaru3 animaduettit in 
omnibus:de pingendi uero proprietate/ no 
nififolum inimagimbusmaioru3 defcriptio 
num.Vnde chorographia ptctuta eget/nul/ 
lufq;eam recle componer/nifi homo piclor. 
Geographia autem non ide exp oftulat. Nam 
poterit quis per puras lineas/nudafq; denota 
tiones/loca figere/ac figuras generales infcri/ 
bere. Quaretllimathemarica opus non eft, 
fedgeographiaeaeft potior pars.Contem/ 
plarienim ln hacoportet totius orbis magni 
tudinem &C fotmam.Praterea fitus ad totuui 
orbem/ut fas fit partemconceptamqualis St PRIMVS 
quanta fitdicere/& fub quibus cceleftis fpha: 
tsparallelis Iocetur. Vndededierumac noo» 
tium magnitudine/de fixis qua fupra uetti/ 
cem nobis fimt/de ftellis qua: fupra horizon^ 
temnobis feruntunde his qua perpetuo no 
nobis oriuntur/de omnibus deinde qua ad 
rarionem habitarionum noftrarum fpeclat/ 
diflererepoterit Qua humanis ingemis ma 
themaHco iure demonflrari/altiflimumatq; 
pulcherrimum eft:ut ccelum fcilicet ip % na 
turafua fefe habeatQjftendienimid poteft 
cumnoscircumambiat)Terram eriaipfam 
per imaginem oflendun&qua: quis certa:& 
maxima fieneq; uniuerfa ip&:uel ipfius pars 
nos ueluti cafum circumambiafcab eifdem 
tamen qui caliplagas fcrutari aufi funt/pera/ 
graripoteft. 

QVAE AD GEOGRAPHIAM PRAE 

SvPPONENDASVNT. 

Cap. n. 

VIS Geographiafinis &C in 
quibus a chorographia dif/ 
q ferat : ftriclim m prionbus 

annotatum fit. Cumautem 
in prafentia propofitum fit 
habitabilem noftriorbis defcribere qua3 ma 
ximefieripofiit intrafefe coaqualem/necefle 
arbitramur in exordio pra:ponere quodhu 
ius rei primum efl : falicet q, hiftoria peragra 
tionis plurimam notiriam nacta eftex illbv 
rum traditione qui diligenrifGme regiones 
qua(iq?expIorauerut:q,cj5 huiufce animaduet 
fionis atcp traditionis ad geometricam hoa 
illud ad obferuarione fixatu3 pertinet.Quod 
geometricum eftper puram dimenfionetn di 
ftantiarumofteditqualiterlocainterfefe fint 
fita.Quod uero ad fuperiora refertur/eorun/ 
dem locorum pofitiones per fixas doceticum 
aftrolabiis 6C (ciotheris inftrumenris.Hocq; 
certum quidem eft/nec inaliqua re anceps. 
Illuduero genus 8£ imperfeclius : Sialteto 
eget.Nam primo:cu3 necefle fit utroq; in mo 
do prafupponi ad quem fitum duot um loco 
rum diftanriauergac (Non enim fimpliciter 
folum fcire oportet quantu3 hic locus ab illo 
difleKfeduertus qua3ca:IipIagam:hoceft an 
. ad feptentrionem(Teuut italoquamuOad 
folis ortum:autalias particulares inclinano/ 
nes^in poflibile eft hoc confiderare diligeny 
tius abfq; ditftorum inftrumentorum obfer/ 
uatione.Ex ipfis enim quocunqj in loco:om 
niq^tempore facileiueniri poteftfituslinea 
meridianx/perq3 hanc diftanriatii peragrata^ 
noriciahabeatur. Deindehocetia3dato:neq3 
propterea dimenlib qua; fit ex numero ftadio 
rum nobis certam noriciam prxbet/ ob itine 
ra quajraroreiftafunt:diuerfionibus mulris 

A LIBER terra mariq; ita ac"h's:ut opus fit e.v tetreftri itf 
nere fecundum qualitatem SC quatitatem di* 
ftanriarum obliquarumjid q 3 redum iter ex 
cedit coniectare/atq; e fladiorum fumma mi> 
nuerejut recfta uia inueniatur. Quod etia3 in 
nauigationibuseaexcaufaconringittuenCo/' 
ru m flatu per totu m iter cuj arqualicate mini 
me feruato , Praterea &L Ci eorum locorum di 
ftanciadiligenccrhabfcaeftjnon tamenhabe 
tur ratio ad totum tcrra: ambitujjneqi capcatT 
ficusefufdemad a;qufnocftfale circulumjuei 
ad polotum iTtum . Diftanria autem qua: ex 
obferuatione fuperiorum acquiriturjhorum 
quodlibet diligenter oftendit demcnftrans 
quantas circunferentias uicifim circuli paral^ 
leli meridianiq; qui p Iocaipfafunt defcripti 
intercipiunt/hoceft quales arcunferetfas iti 
meridionalibus paralleli &£ a;quinocftialisin 
terapiunrjqualesuefn parallelfsSC fna:qui' 
nocftiali meridionales.Deinde docetur quo^ 
tampartemoccupencjfpfaduo loca:circunfe 
renaa: maximi circuli per eade in terra defcriv 
pri.Qua; dfmenfioparcaex fuperioribusifta 
diotuj numeratione non egetjhabita rarione 
parriumtemradtorius defafprionis ambiV 
tum.Namfateft cfrculacionem ipfiusterrx 
fupponeretoceffepatrium quoc hbuerit:&: 
harum toridem conrineri a diftanrifs pra-no^ 
taris in circulis ipfius terra; maxfmfs. Sed ad 
diuidendum totum tetta: ambitiitaut ipfius 
pattes:in diftantias noflris ftadforum dimen 
fionibusnotasjharcarquenonfufficit.Qua/ 
reob hocfolumnecefie fuftquadam recftam 
in terra df ftantfam alicui circunferenria; maxi 
mi cuiufda carleftis cir culi adaptare:& ex fixfs 
habita huius proportione ad totum circulu: 
ac percepto numero ftadiorum ipfius partis: 
feu data: in terra diftanria::pocerimus totius 
orbis ambitum per ftadia metiri. Conceffum 
enim 013 fit ex mathematicis demonftrationi 
busltorius terra; & aqua; fuperficfem ad totu 
fphxncam efiei&idem centrum cum fphara 
cajleftium fimulhabere.&cjjplana quaJibet 
quxpercentrumemittanturrin communiy 
bus fui oiipfarum ca;!icerra-q3 fuperfiaerum 
{ectfonibus.maxfmos circulos faciunt:q,q5 
eorundem planorum anguli qui circa centru 
funr/arcunferencfas arculorum ipforum hv 
terceptas:eiufdem unius rationis efficiunt;fe 
quitur dtftanriarum quas in terra fufcipimus 
quanritatem quippe ftadiorum (Ti diftantia; 
rectasnriO ex dimenfionibuspoffe percipi: 
rationem uero ab eifdem ftadiis adtotu^ter^ 
ra; ambitum minime inueniri: quia nulla ad 
cocumproporriohincdarfporeft.Afimilfau 
tem atcunferentfa radeftfs circuli datur.Na3 
ca:leftisa'rcunferenria:ratio:fnproprfatotius 
terra:circuIarionecaptatur:eademq3 ratio eft 
fimilfs portionis in circulo tertsiqux ad ma 
ximum fpfius circulum. Quomodo ex ftadiorum dimenfione cuiufv 
cunq^ recfta;dfftantfa:&lf cet nonfit fub eov 
dem meridfano:menfuraambicus terra;perv 
cipfatur&econtra. 

Cap. III. 
R.IORES quidemigitur 
non tantum recftam quav 
p rebant diftantiam in terra 

ut circunferentiam maxiV 
micitculi captarentjfed ea 
qua: ilcum tenetet in plano fub uno ipfo me 
ridfano.Vndeperinfkumentaqua:dixfmus 
obfetuantes puncfta qua: fupra uerricem erat 
utriufq3 finis dfftatfa:data;:ex his fignis inter 
ca:ptam meridiani citcunferenria3:fub sequa 
proportione ad diftanriam in terra notatam 
habebant.Nam ut ditftum eft figna prafata 
"in uno plano affumebaruRSclinea; tranfeun 
tesperextrema diftantia:ad puncftaqua^fu^ 
pra uerticem erant neceffatio concurrebant: 
Scquiahuiuscqincideria: puncftus comune 
ciiculorum ipforum eratcentrumtquota er^ 
go pars circuli per polos defcripti uidebatur 
incercepcaab ucroq3puncftofupra uerricem 
aflumpto circunfereriaUocamefle confiabac 
ctrcunferenriam ad totum tetrx ambfcum. 
Sed cj, Ci huiufmodi diftantia non eft fub cnv 
culoperpolos defcripco : fed fub alioquolM 
bet maximorumridem oftendi poteftjobfer. •• 
uatis parimodo eleuationibus poli intermi 
nis fpfius diftattx:8i animaduerfo fimul fituj 
quemhabetfpfadiflantiaad alteru3 meridio 
nalium:planedemonflraufmusncsg inflru 
mentum meteorofcopium:quod ad obferua 
cfone umbrarum ftruximus:quo multa eria 
alia expeditecaptamus utiliflima . Nam uno 
quoqj die nocfteq^ipro loco obferuamus b o^ 
rei poli eleuationem:fihgulis uero horis poli 
rionem meridianam:ad ipfamq; Eranfitus ha 
bemus diflantia:data;huiufq; dimenfione?: 
hocefl quales facitangulos maximuscircu^ 
lusdefcnptus perlineam diflantia: cum cir^ 
culo meridiano:iuxta puncftu3 qui fupra uec 
ricem eft, Ex quibus & quafitam circunferen 
tiamper ipfum inftrumentum oftendimus: 
bi circunferenriamaduobus meridianis in^ 
terceptam:fi paralleli alii fintq arquinocftia^ 
hs. Vnde iuxta demonflrationem hanc Ci me 
tiemur unam folam rectamq; in terra diflan^ 
tiam:numerus fladiorum totius ambitus tcr 
ra inueniri poteft.Pe rq; autem hoc reliquu3 
eft ut 6C omnium otterarum dtflantiarum 6i 
menfio Clicet redx omnino no fint) neq; fub 
eode3 mendiano autparallelo^perctpiat^ele 
uatione poli:6i inclinatione diftantia; ad me 
ridianum diligeter feruata, R urfus enim per 
rarionem circunferentia; ad maximum circu? 
lum;fladioru3 numerus facile haberipoteft: 
a cogntta circulanone totius terrra;. Quociobferuataex fuperioribus prepohen/ 
da func noricie peragranrium. 

Cap. iiil; 

Is ergo fic habirisiqregiones fi 
gilarim arcuambulauerejfi hu 
h lufmodi obferuarioibus ufi fuif 

fent/oinocerta defcriptione no 
ftra; habitabilis facere potuifv 
fentSed cu folus Hipparcus paucatji admodu 
ciuitatucpro eaiji copia qua: in Geographia no 
cantf:eleuati6es poli archci nobis tradiderit:ac. 
loca p pauca fub eifde fica parallelis notauerit; 
aliqui uero poftipmquxda retulerint locoiji 
oppofito^ino tn q xqualiter diftaret ab a:qui> 
nocftialufed fiinpir fub eifde fita meridianisad 
fummetesexnauigarionibusuelboreauelau 
ftto feciido fa<ftis:q plures ac diflariat^pfettim 
qua; ad ortti foIis;fiue ad occafum uergeret;co 
cepta; fuerint/exgenerali quadatradicioe/no ex 
aucto^ipfo^ignauia/fedqdnodudiligetioris 
mathematica: ufus foretrpmerea qa no mulri 
defecftus lunares in eode cge diuerlis i locis ob 
feruari fuetat/queadmodu eclipiis illa quxin 
Arbilis fub hora qnta/in Carthagine uero fub 
feciidanotatafuit/exqbus uideri pofletquot 
horis aKjuinocftialibus/feu quot repo^ fpaais 
loca iter fefe diftaret ad ortii folis uel ad occafu/ 
aquiiquoq? eft defcriptutu Geographia/quas 
nouerit dihgenriori obferuarione notata/tanq 
operis fui fundameta pta:ponere:alia aiit a ca> 
teris tradita/his adaptate/quoufq; ipfo^ mui^ 
cem fitus/q maxime fieri poflic/cu pnmis tradi 
tionibus cerriores inuemantur, 

Quodrecenrioribus hiftoriis credendumrria 
gis fit/ob mutationes quxdiuerfis tempotw 
busin otbe contingunr. 

Cap. V. 

Niriu^igitfnoftra: defcriptiois/ 

hisprahbatis: ficcoueniecerha 

t ben pocetit . Sed cu loca omnia 

qua; autob infimtam eo^ma^ 

fnitudine/autquianon fempet 
habent/non oino fatis explora 
ta funt/5i diutumius tempus eo^ notitia fem 
g icerriore faciat/drcaqj Geographia hocani 
maduertendii uidet /cum conceflum fitextra 
ditionibus uario in tempore ediris/no nullas 
noftri conrinetis partes/ob excefliim fua: ma-* 
gnitudinis/nodu ad noftta pueniflenoritiam/ 
aliquas ueto no queadmodumfefe habent/ob 
peragrariu negligeria/nobis minus diligenter 
tradicas/alias aiit ee qua; ntic aliter q ha<ftenus 
fefe habent/fiue ob cotruptioes/fiue ob muta 
tiones/in qbus pro pte cotruiffe cognitarfuR 
necefle nobis eft ad nouas teporis noftri tradi 
riones magis intendere/obferuantes tamen in 
expoficioneilloru qua: nunc tractanf/SCinfe 
leiftione eorum quas hacftenus tradita fuerint/ 
quid iit/quid ue non fit credendum. PRIMVS De edirione Geographta: marinu 

Cap. VI. 
Arinusigituttynus tempefta 
tis noftra: Geographo^ p oflre 
m mus ; fumo uidet' ftudio huic 

matetia;feintulifle,Namplura 
explorauifle cognofat/ pra:ter 
eaquashaclenusnota fuerant.Deinde oium 
ferme hifloricorum qui eum praeuenerant no 
riciadiligetiflimehabitamo tantum quaxuq; 
abaliiserracafuerantemedauicifedecillaqus 
ipfe ide male craclauerauqueadmodum in edi 
ctionibus picla;fua;Geographia::qua: qmul 
ta ebmauicdicet animaduercece.Sed fi infpice> 
remus uluo eiusppetinihildeefle;fatis 5cno^ 
bis foreUex lflis eius tantum cometarris:abfq; 
alio^ ueftigatione/habitabile noftram defcn/ 
bere, Veru cum ipfe uideaf qbufda animaduer 
fione haud faris fidei digna aflentiri : praeterea 
circamodiidefignationis nofcatur fkpius ne> 
q;opporcuna;taalitaris debitamcura3 agete; 
no mdigne mo a fumus:uti ad rarione ufur^cj 
putauimus fcre comodius : operi conferre bi 
uiro.Quod quippa;abfq5 uerboru3 infoletia: 
qmaxrme id fien potent: efficere conabirr;Ui : 
utruq3 errotis genus attingetesbreuiter:utira 
rio ipfa dictabic.Primuq3 ld quodad hiftonaj 
attinet qua:ramus:ex qua opinatut ipfe ad ma 
lotemlongitudine uerfus ortum folis:acad 
maiote laucudme in meridiem:qua3 tas ficter 
ram nobis notam produd. Non aut miquius 
fug ficiei diftantiam tendente3 ab occafu ad or/ 
tumfoks:longitudinemappelIamus:atq3 dix 
ftantiama leptetrione in meridie^/lantudinc; 
CU3 in mocibus cceleflibus parallelos fimiliu r 
numcupemus.Pra:teteaq> q maximemaiote 
diflanuam longitudinem diamus/planeqde 
conceflii3 eft ab oibus. Diftanriam aut nofira: 
habitabiLs/qua:ab crtufolisinoccafum exie 
dxtut/multo maiotem ea efle qua; a Leptenmo 
nejirin meridiem uergir, 

Emendatio laritudinis marim. 
Gap. VII. 

Rimum igit lantudinis terv 

mmum ponit Sc lpleThyle 

p infula/fubparalltloqui pla 

gam maxime teptetnonale} 

terratnobis nota: terminat/ 

que parallelum oftedit qua3 pot clate/ab squi 

nochalidiftare fexaginta 6C tnbus gradibus/ 

qualiueftmeridianus circulus trecetorum 6C 

fexaginta. Eam aiit Iatitudtne notat/tngmta 6C 

unomillibusacqngeris ftadiis/uelut gtadus 

quilibet ex quingetis ftadiis ptoponedus con 

itet.Poftha;ctegioneAethiopumAgifymba 

noie/&: ptaflum pmontonu ponit fub paralx 

lelo qui plaga maxie auftrale nobis cognicam 

finitlque parallelu3fub hyemali ttopico fiftit* 

A i ■*" Quare omnis Iaritudo inter ajquinoctialej Si 
tropicu hyemale/ac inter Thyle &c arquinoctia 
lem:in unii coacTa:gradus fere feptem 8£ octo 
ointa coplefcftadia uero quadraginta Sirria mil 
tia ac qngenta . Conat' aiit rationem auftralis 
finis ondereg obferuationesquafda fixarii:uC 
ipe putat:8i g itinera qua;da terra mariqj facfta: 
quo^ quodlibetattingemus breuiter. In ob^ 
feruanone qde fixzyiiin tcrrio operis fui uolu«/ 
mineifub his uerbis memorat. Zodiacus fug 
torridam ronam totus fert :ex quo in ipfa um 
bra:mutant':8iomnes ftella: oriuntur&ocd 
duntjfola at minor urfaicipitfuprahorironte 
totauideriinOcelispIagafeptetrionali:(tadiis 
quinq? milibus 8c quingeris. Parallelus enim 
g Ocelegradibusundecij Siduobus quinris 
eleuatf.Ab Hipparchoac tradit':minoris utfie 
frella qua: auftra!iot in ea effcqua: ue ulrima in 
eiufde cauda notat':a polo diftare gradib 9 duo 
decim6iduobusquintis:aeab a;quinocftiaIi 
pteclis adtropiciisfhualej/polu ardicucori^ 
nuo ferrifuprahori:onte:auftrale uero magis 
demergi.Prasterea his q ab a;qno<ftiali ad tropi 
cum hyemis ggunt:auftrale polu fupra hoti> 
2onteeleuari:feptetrionale uero deprimi. Vn 
de p haxeuentus fub a:qnoctiateautitergemi 
nos tropicos folu narrat. Quod ailt aliqua no 
ritia p obferuatione fixai^ uere habita fueririin 
locis magis auftralibusqua circulus asquino^ 
cftialis mmime tradit:ueluri fialicubiftellas 
auftraliores qarqnodialis fuprauerricepone,/ 
rerifeu fi meridionales umbras in a:quinodiis 
ad auftru declinare diceret;aut fi oes ftellas mi 
noris urfa; oririautocadereonderet:feu ipfayi 
aliquasnooinouideri/auftralipolofuprthori 
zonre elato.Per ea at q demde tradit/quafdam 
narrat fixas obferuatas fuiffe:q tn mentem fua 
oinon6aflerut.Inquitenimeos qab indisad 
Limyrica nauigauut Diodorus famius narrat 
in tertio:tauru in alrioti eius locoad mediu cae 
lu^ habere/8i Pliade ad mediu antennai^.Qui 
aut foluut ab Arabia ad A2ania:recTa ad meri/- 
die3nauigat:8Caduerfus Canobii ftella:qillic 
hippos:hoceftequusappellat':Sil6geauftra 
lioreft.Stellsatqillicuidentfiapud nos haud 
noiant':8icanis priufqprocyonorit':ac orion 
totus antepuctu ubi fol ad tropicii atftiuu coy 
uerttf.Exhis ergo ftellarum obferuatioibus: 
quafdahabitarioes manifefte onditmagis fep/ 
tentrionales qua ajqnoctialisjueluti cuj dicit 
Tauru Si Pliade fien fupra uertice nauigatib 9 : 
hx enim ftella; circa arqno cftiale fut.Quafda ie 
no auftrales magis quaj feptetriouales ondit. 
Na Canobus etuiderip6tal5gemagis fepte 
trionahbus:q fit tropicus a;ftiuus:plurefcKex 
fixis qua; apud nos femg lateti locis magis q 
nos auftralib 9 /acmagis etiaj feptentrionalib 9 
qa;quinodialis:ut circa fitu3 Meroes : fupra 
horiroteuideripntrqueadmoduipfe Canob 9 
hicfuprateraeleuat^minimecf abhis uidet" LIBER quimagis §nos feptetrionalesexiftut. Hunc 
quippe qui ad meridie magis tendut: hippuj: 
hoc eft equu appellarinec hoc noiealia dicituc 
exnobisicogmtis.Deindeinfertfeetiaex ma 
thematicis demoftrarionibus gcepifie: quod 
Orion totus apparet ante tropicii afhutnhis q 
fub a:qnocftiali habitat:apud quos eria Canis: 
prius q.pcyon oriri icipit.qd ufq ad Syene fer 
uat'.Exqbus eriaobferuatioibusmihil ppriu 
autnecefTariuefte uidet":qd habitarionu fitus 
magisauftralesfintqarculus a:quinoiftulis.- 

Eade? emendatio ab itinefii peragrationib us. 

Cap. VIII. 

N peragrarionibus aut compu/ 

tansirinerudiesfigillarim ama/ 

i gnaLeptiadAgifymbaregione: 

hac uiginti quatuormillibusac 

fexceris Siocluaginta ftadiis/ma 

gis aufttalem qa:qnod:ialis ondit.Nauigado 

uero dies folurionis a Ptolemaide/qua: eft in 

Ttoglodyrica tegione/ad Praftu3 pmontoriu 

colligens/cocludithocefle auftralius squino 

<ftiali/ftadiisuiginri8i feptemillibus acocftin 

gentis.Vnde infert' Praftum ^montorium 8i 

Agifymba regione3a;thiopii:qua; etia utipfe 

fatef ab aufttali plagano tetminata^hiopia/ 

in frigida sona oppofiri noftri otbis/iuxta eiuf 

dem uiri tonem fita efle. Na uiginri &C fep tem 

millia ftadioi^ 8i o dtingenta in meridiano con 

ftituutgtadusquinquaginta 8iquincj5 Sdtria 

quinta/quorgradibus exalteta a:quinocT:iaIis 

gteriuxta eafdem cceli qualitates Scyth* fecc 

dunt&Sarmata;:qui feptentrionalia paludis 

Ma:otidis incoliir.Reducit igit' 8c ipfe nume/ 

rumftadio^ad dimidiuiminus ue/hoceftad 

ftadiaduodea'3 miliaiquothyemalis ttopicus 

ferme diftat ab a;qno<ftiaIi.Caufas authuiufce 

fecliois efle tradit di'uerfi6es:ac inaequalitate^ 

itineanmiflis his ronibus:ex qbus no tantum 

corripere necefle uidebatur/fed etia numerii ad 

medietate optata redigerevPrimu enirft in pera 

grarionii nartarioe reFert:Seprimii flaccujqui 

m Libyamilirauerat:aGaramatib 9 ad Aethio 

pas:triu menfium fpacio guenifle/uerfus meri 

diem iter agentemftuliu uero Maternii a ma/ 

gna Lepti 8c a Garame/una cu rege Garaman 

tumquiAethiopibusbellu3i'ndLverat/uerfus 

meridiemfemp pfeduiin quattuormenfibus 

uenifleadAgifymbaa^hiopumregione3/quo 

fcilicetin loco Rhinocerotes coueniunt.Ho/ 

rum utrunq; ex feipfo iaedibile efl:parrim qc! 

interiores a;thiopes:noadeoa Garamanribus 

abfunt:utfpaciu triti menfiu3 requiratuKcum 

garamantesipfimaximeathiopes fint:SC fub 

eodem degantiperio:partim quiaridiculu^eft 

regem petfubditasfibif)uincias:redaa feptc 

tri5ead meridie iter egifle/cu uetfus folis ortu3 

8ioccafu3/gentes llla; longiflimis effundatur 

fpaciis/8i quod nullibi moras itercapedinc di^ gnas traxetit.Ex quibus non ab ratione eft:ui 
rosauthyperbolice locutos fuifle:aut fic ad 
meridiemintellexifle:queadmodum uulgo di 
ci foletad auflrum uel ad notum:hifq;ab ufos 
magisjgdiligentia; ueritatis innixos. 

Eadememendatioanauigacionibus. , 
Cap. IX, 
Einde nauigationes inducens 
inter Aromata 8i Rapta/refert 
d quendam Diogene:ex his unfi 

qui Tndiam migrauerant;cum 
diuertiflet:8i profecftus iuxta A 
romatae(Iet:ab atcfticoboreaimpulfu3 tuifle: 
c?unq; ad dexteram Troglodyticam haberet re 
gionemtuiginti 6i quinq; diebus : ad paludes 
undeNilusfluitpenetrauifle:quibus Rapto 
rum promontorium paulo ad auftrum magis 
extenditur , Theophilum etiam narrafcunum 
ex his qui in Araniam foluerant:a Rapris:im> 
pulfu auftti:uigefimadiead Aromata uenifie. 
Horum uterq; quot dieru3 ea nauigatio forett 
non expreflit.Theophilus quidemmt inquit: 
die uigefima applicuit: Diogenes uero uigefi> 
ma quinta die:iuxta Troglodytica nauigauit. 
Vterq; enim licet retulerit qu o t dieb u s nauiga 
uerintmo tamen aperuit quot dieru ea eflet na 
uigatio/ob uento^ uarietate atq;mutatione3t 
qua fas fuit in tato tepore fuifle . Prafterea necn 
ad feptentrione3.*neq; ad auftrum continuo fe 
nauigafle inquiunt:fed aitDiogenes fetantuj 
ab arcftico impulfu^ borea : Theophilus uero 
fe nauigaflep auftrum.Reliquaautnauigario 
ne^/quodeandexqualitatecotinuo feruaflet/ 
neuter rettulit. Non enim credendum eft tam 
multis diebus/eunde flatus tenote fuifle ferua 
tum. Vnde Si cu Diogenes ab Aromatibus ad 
paludesquibus Raptof^ promontoriupaulo 
aufttalius efhuigefima 8iqnta die nauigauerit: 
8i Theophilus a Raptis ad Aromata/qu£ di' 
ftanria maiot eft/die uigefima gtranfiuit. Ptxs 
tereaaflerente Theophilo unius diei naturalis 
nauiCTarionem/fi.' fecunda fiat/mille ftadiot um 
effetii inquit nauigarione a Raptis ad Ptaflu3 
promontoriumlquxmultotum dierumeft/a 
Diofcoro quinq? millium fladiorum tantum 
modoponi.Na?facilime inquif.ut decet:fub 
jequinocftuli uariantur uenti/propterea quia 
acceflus iuxta a;quinoctialem ex utraqj folis 
parte perniriores funt. Exhis igitut squius 
erat numero dieru no aflenriri:8i ppterea^qd? 
efficarius efQquoniamcoputatio tacfta:a:thio 
pas 8i Rhinocerotu couentutin frigidam alte> 
ramsona3 oppofita; habitabilis terra; extedit, 
Ratio enimipfaaflerit/oiaanimalia / omnefq3 
plantas/sque fimilitudinej u nam trahere/fub 
una ca;liqualitate/aut aeris temperie:hoceft 
fub eifdemparallelis/autfitibus squaliterab 
utroq^ polo diflantibus:iuxta proportiorrem: 
unam omniu3 ajqualttatem efle. Qu3re Ma> PRIMVS rinus iuxta hyemalem ttopicum latitudinem 
perflrinxit/nulla prasbita ratione tanta; contra 
ctionislfi admittat quis dieru numeru/6i peta- 
grationumnauigarionumq3 ferie m:qua3 ipfe 
exprimit.Sedhocanimaduerttnsille/numerti 
tantumodo diumorum ftadioru3 minuit:idq3 
praeter modum 8i confuetudine agit/quoufcj 
adoptatumSiopportunumparalltlumdeue 
niatur.Agendumautecontrafuit. Nam diur 
naj.quide peragrationi:eidemq3 poffibili facile 
fuiteredendum/a:qualitariuero itinerum feu 
nauigationum/aut quod g lineaj recftam om/ 
niho itum fuerit/aflentin minime decuit/cum 
exhisdiftantiaquaditanon poflet habetitfed 
nouifle fasfuit/quod eade latitudo ultra aqu" i 
nocftialem protederetur.Sed hoc ipfum ex cer 
tiori modo/obferuationefc3 quorundam fu^ 
periorum/cognofcere erat arquius.Quod cori 
nuo diligeuflime exploraflet quis/fi ex mathe 
maticisplanecofiderauiflet/qua: inillis regio/ 
nibus accidunt.Cumuero animaduerfio hax 
haud habita fuerit/relinquitur ut quod magis 
ratio dicftat/fimplidus quantitatem dtftantia:/ 
qua; ajquinocftialem egtedttur/animaduerta^ 
mus Habeturauteidper generaatq3 formas 
colorefq3animanrium ibi degentium.Ex quo 
non uideturconfequens efle/parallelum Agt^ 
(ymbsregionis quahbetathiopum exifteris/ 
ufq3 tropicuj hyemale atringere/ted rirca aqui 
nocuale teiminari.Non enimapud nos in lo 
cis ulioppofiris/hoc eft fub acftiuo ttopico/co 
lores habenturasthiopum/neq3 rhinocerotes 
aut elephantes funtded m locis non multo au 
fltalibusmodice nigret queadniodum quiin 
traSyene ttigintakhoenishabitat:qualesob 
eandecaufam Matinus ipfedefcribitefle Gara 
mantas/quos nec in ipfo sfliuali tropico/nec 
magis eodetropico feptentrionales/fed lcnge 
auftralioresefletraditjnlocis autecitca Me^ 
roem abundefunt nigti/8i cum primum p uti 
a:thiopes/ubi 8i elephantum 8i monftrofoi;u3 
animanriumgenus alitut. 

Q.uod no ponedisthiopes funtmagis auftra 

les Iparalklus oppofitus parallelo g Meroe. 

Cap. "X. 

Varehuc ufq;a<ftu3 beneuide 

npoterit:hoceft quoufcj; ttadi 

q tio llluc nauigantium narrac : 

sthiopes Agiljmbam regio/- 

nem 6i praflum promontonu; 

cateraq- qua:in eodem parallelo funtfitaan 

oppoftto per Meroem parallelo defcnbere. Id 

aiitetitinfitudiflanriab asquinocftiali uetfus 

meridte3 gradib us pariter fexdecim ac tertia &C 

duodeama:fladiis uero ocfto millibus ac du^ 

centisterme.Quare totaeiufdem habitabtlts 

latitudo pene colligitur graduum feptuaginta 

Sinouem actertia;8iduodeama;/uel ad fum/' 

mum ocftuaginta;ftadioru3 uero qua Jtaginta 

A 3 milliurmdiftantiaguippe inter magna Lepte 
6i Garamam/queadmodum Flaccus atq; Ma 
ternustradiderunt/ftadiorumponiturquinq? 
milIiumpariteracquadringentorum.Vigefi> 
ma naq? dies fecunda profecftioneeft emenda' 
ta poft primum iter/uc totaad meridiem uel 
ad feptentrionem direcla fit:cum primuj iter/ 
ob ffexionesrdierumtrigintafuent rjiumeru 
aute .-n ftadioruj cuiufq? diei eos expofuiffe me 
moiafquiad id iter fepius peragrauerunQ 
Quod non tantum pulchre:fed neceflario ani 
maduerfumefhob aquandidiuerfiones. Que 
admodum autem de raris:magnis:ac nonduj 
recfteexploraris diftantiis dubitandum efhfic 
illis qux nec magna: : nec ranc : fed fkpius a 
mulrisperagrata;funt:credifaseft. 

Qu* delogitudinea matmo male ttadita fut,- 

Cap. XI. 
D quantumigiturfpacfumfitus 
noftra; habitabilis congrue extev 
a di in latitudinem poflicex his no 

bis manifeftum eft.Longitudine 
uero Marinus inter duos meri^ 
dianos notat:quindecim horarum fpacia con=» 
tinentes.Nobisautem uidetur diftanriajuer 
fus folis ortum plufq deceat extedi:qux fi con 
trahaturiuxtafas debitummon integra duo 
decimhorarum fpaciaconfhtuere pofleuide" 
bituncum in ultimo occidetis termtno fimili/ 
ter ponanturinfufa: fortunata::plagam uero 
maximeorietalejSeres^SinaEcpatcfCatrigara 
rum terminct.Diftantiam enim ab infulis for 
tunaris ad tranfitum Euphraris:per Hierapo./ 
lim:fub parallelo per R.hodum fimiliter ferua 
mus & nos:cum numero ffadio^ ab ipfo figil 
larimexpofito:parrimob fcequentem itineris 
ufum:parrim quiain maioribus diftanriis ui^ 
detur &C ipfe re<fte collegifle id quod ex flexkv 
nibus fii inirqualitaribus irinerum emedandu 
fuerat.Deinde etiam qui ponit gradum unum 
qualiumeftcirculus maximus trecctorum8C 
fexaginta infugficieterra: quingeta ftadiain> 
tercipereiquodex notis certifq? dimefionibus 
liquet.Simile aute ipfi circuntereriam Rhodie 
fis parallelithoc eft diftantis ab xquinodiali 
triginta 8i fexgradibus:quadringetoru3 ferme 
ftadioru efle exponit.Qupd enim, in eis a;qua 
litatem recTam excedit;fecundii rarione paralle 
lorum:expaucitatefua pinguioridonaturco^ 
puto . Diftanriam uero qua; ab ipfo tranfitu 
Euphrarisufq;adTurrimlapideacompra;he/ 
dituninquitipfefchoenorumoclingentorum 
ac feptuaginta 8i fex effeftadiorum uerouigin 
ti 5ilexmilliumacducentoruj8i octuaginta: 
Demde a Turri lapidea ufq; ad Seras metropo 
lim Serarumjiter efle dicit feptimeftreiftadio^: 
aut triginta 6i fex millium ac ducentoi^. Veru3 
utambas diffanrias ad eundem parallelum rec LIBER digamus:iuxta xquam contradtionem:utracj? 
emendemus. In ambabus quippe peragratio 
nibus na uidet lpfe diminuille quod ex enor<« 
mitarecircunflexionumfupereft Fra;terea 86 
infecundoetiamirinerein eafde uideturinciV 
difle fallaciasiin quibusa Garamantibus ad 
Agifymbam lapfuseft.Ibienim computato 
ffadrorumnumero p mefes quattuoncoacftus 
eft eum plufq ad medium reftringere . Pofli> 
bilequippenonfueratp totdierum fpaciaiter 
femg uniforme fuiffequod in feptimeftn pera 
grarioneetiamconrigiflehaud abfurdum eft. 
Immo magis confonum q in itinere garaman 
tum.IIlud enim iter a rege prouincix acflu efh 
cum non parua:ficutdecuit:diligeria * deinde 
fub ccelo omnino fereno.Peragratio at a Tur.» 
rilapideaadSeras^ualidioreslufcipithyemes. 
Subiacet naq?:ut ipfe ponit:parallelis p_ Bys 
zanriumHellefpontumcj;. Quare 8i propter 
hoc dilatioes multas in itinere ipfo fieri necefle 
fuiticueiusprofectioiscaufa negociario eftet. 
Refert enim Maen uirum macedonem qui SC 
Ticianusdicebatunpatre 8i ipfo negociatore 
genitum:huiufceitineris dimenfibne notauif 
fe.Non quod ipfe ad Seras perrexeritifed ct, eo 
aliquem deftinauerit,Sed negociatoru^ relari*' 
bus 8i lpfe haud affentiti uidetur. Vnde Phi/ 
lemoni non annuit:qui longitudine Iuernia: 
infula:ab ortufolisadoccalum:uiginti dierii 
exponit. Memoratenimipfum a negociatori 
bus eam percepifle:quos negligenriores ueri^ 
tatis efle fcribit:circa ipforu^ comercia occupa^ 
tos.Eofde" eriaj ipfe inquit fa;pius ex inani qua 
daj ambirione diftantias maxime augere . Hic 
aut infeptimeftriprofeclioenihil mcmoratu 
dignu rettulifle eos qui id iter dimenfi fuerint: 
-pro maenitudinetemporisimonfirum eft. 

Emendatio longztudinis noftt» habitabilis a 
peragrarionibus. 

Cap. . XII. 

Vam ob caufam:5i quoniam id 

iterfub uno folo parallelo nori 

q eft:fed lapidea turris circa Byran 

tii paralleIum:Si Seres:auftrales 

magisfuntquamparallelus per 

HelIefpontum:a;quum uidetur multitudine 

ftadio^: e.\ feptimefln itinere colledoauhoc efl 

triginta 8i fex millium ac ducentorum: non ad 

minus qad medium fecare:fed pro expediaori 

intellec1:u:ad folam medietatem. Vt computa 

ri poflit data diflanria ftadiorum dece 6i ocflo 

milliumatq;centum:graduum uero quinqj 

8i quadragmta cum quarta.Etenim prater ra 

tione3eft:8comnino abfurdum:inutraq3 hac 

peragratione tanta: fecftioni non aflentiri:ac in 

itinere Garamantum eande contracftione con 

cedere eo quod in promptu ratio efhdifteretia 

fcilicet animantium degenrium in Agifymba regionejqua; nequaqua pofluntpra:ter natu/ 
rauafibilocatraduci. A turriuero lapidea ad 
Seras/idparimodononacceptare:eoq,eadem 
redargutio illic adduci nequeatifed p tota difta 
tia^fiueminoreafirifeu amplior:fimilis ipfius 
aeris qualitas & impreflio fit . Queadmodum 
fiquis quia in furto deprehendi nequeat:iufti> 
ciamnegligaRcontra ipfius philofophiajdo/ 
cumenta. Vnde primam diftantia/quae falicet 
eft ab Euphrate ad turrim lapideam:octingen 
torumacfeptuaginta Scfex fchoenorum : ob 
itinerum flexiones : ad odingentos tantum 
fchoenos contrahimus t fladtaautem uiginti 
8c quatuor millia . Quod ita efle creditur ob 
itineris particulares dimenfi'ones:ac regionuj 
crebros aditus:qbus id iterpotitU3 eft. Quod 
autemdiuerticulaplura habeat: manifeflum 
eflex his qua; Marinus ipfeponit, Peragratio 
nem enim a tranfitu Euphratis iuxta Hierapo 
Iim g Mefopotamiam ad Tigrum:& hinc per 
Garamantas iter Aflyria: Medoruq3 ad Ecba/ 
tana:portafq3cafpias.Pra:tereaparthii ad He 
catompylon:faseftperparaUelumRhodi/u/ 
fcipere.Hic enim circulus per dicftas regiones 
fcribitu r. Via uero ab Hecatompylo ad Hyr/ 
caniam ciuitatem:necefle efl ad arcfton dedma 
re:Hyrcania ciuitate in medio prope modum 
pofitaparallelorumSmyrna: &C HellefpontiV 
Na3 parallelus Smyrna: fub ipfa regione Hyr 
cania: defignatur.Hellefponti uero p auffrales 
plagas pelagiHyrcani:qua; parum magis fe/ 
ptetrionales funt q ipfa Hyrcanorum ciuitas a 
nomine regionis fua; appellata.Deinde iter ab 
hac ad Margianam Antiochiam p Ariam/pri/ 
mo ad meridic refpicitreum Aria fub eode pa/ 
ralleloquo portarcafpiarfitafit.Poft adarcfton 
inclinatxum Antiochia iuxta Hellefponti pa/ 
rallelum fi'tpofica:a qua aditus sd Bacftra uer/ 
fus folis ortum extenditur.Hinc aute ad afcen 
fum montium comedorum : itur uerfus fe/ 
ptentrione3 . Via prxcerea qua; montana hax 
egreditunac pducitad uallem quajcampeftria 
excipitiad meridietendit. Horuj quippemon 
tium feptentrionalia:8c qua; magis ocridenta/ 
liafunt: ubi afcenfus efl: ponitfub parallelo 
JByrzarii.Qua: uero auftralia:8c ad ortum folis 
uergunnfub parallelo hellefponti.Nam mon 
tana ipfa traditad ortum fblis:palam quafi ex/ 
tenfatad auftrum quodamodo declinare.Inde 
quinquaginta fchoenorum inquitad lapidea3 
ufqjTurrim:adar<fton a;que uergere. Vallem 
enimegreflos',Turris:utinquit:lapideaexci/ 
picaquamontes quiadorientefolem progre 
diuntunlmaoconiugit: quia Palimbothris 
ad feptentrionem protenditur.Simul ergo col 
leiftisgradibusfexaginta:quinotatifunt:gui' 
gfnti&c quatuormilliaftadiorumcum gradi/ 
busquadraginta8cquinq?Stquarta(j:oteni3 
funt a Turri lapidea ad Seras^comprshendic" 
totadiftantiaab Euphratead Seras inparal/ PRIMVS lelo Rhodienfi graduum centum' 8i quinca 
cuj quarta.CoIliguntur pratferea ex dimenfio/ 
nibus quas ipfe fuppomtfub eodem parallelo 
gradusalii:utdicetut,Primo ameridionali no 
tato p infulas forcunatasiufq; ad Sacrum htf/ 
pania; promontorium:gradus duofic femis. 
Deindead Bstiifluuii hofiia:pcft haxa ba:/ 
tioadanguflaathlantici pelagi:atq3 Calpem: 
fimilitergradusduo&femis ln unaquaq^ di/ 
ftaria. Hinc a prafatis angufliis ufq3 ad Caral/ 
lim Sardiniavgradus uigiti 8c quinq3. A Caral 
liauremadLilybauim Sialixjquatuor Scfe/ 
mis.ALilybxoad Pachynum:tres.Moxq3 3 
Pachyno ad Tsnarum Laconiandecem.Inde 
ad Rhodum:otfto cum quatta. A Rhodo ad 
IlTum:undecimcumquarca.De hincab Iflb 
ad Euphratem:duo 5t femis.Colliguntur ita/ 
q3totius huius diflantia; gtadus:feptuagin/ 
taSiduo.Quareomnis longitudo terrxno/ 
bis cognita;: hoc efl a meridiano defignarot 
feuterminare ab ultimo occafu inlulasFortu 
natas ufq3adSeras:graduucentumac feptua 
gintaSc leptem cum quarta adnotatur. 

Eandem emendatio ex nautgarionibus» 

Cap. XIII. 

Oniectare quis poflet tan 
tundem efle longitudinis 
fpadum: etiamex diftan/ 
tiisquxa Marino tracftan 
turnauigado ab India uf/ 
q3ad finum Sinarumatq3 
Cattigara:fi'qmaximepropiusratiohabearur 
adiedhonis firiuum acina:qualitatum nauiga 
tionum/fituumq3 ipfatum regionuiru Poft 
enim Colchoruj finumapromontorio quod 
nuncupatur Cory:fufcipi inquit firium Ar/ 
gariai:conftareq;ufq3 ad Curulin urbem:fta/ 
diis tnb us millibus ac quadraginta . Additqj 
eam ciuitate fitam efle ex parte borea; eiufde 
Cory promontorii. Colligi igit poflet ea traf/ 
firetauo:terria parte deducftatiuxra norma Gan 
getici fi'nus:ftadioru ferma: duoru milliu ac tri 
ginra:cum tota uentoru ina;qualitate. Ex qui/ 
bus utad conrinuiiunuq3 curfum deueniaf: 
terriaetiapartefublataitelinquent^ftadiamil/ 
leactreceta 8c fere quinquaginta:iuxta borea; 
fitum.Quo redaclo adfitusqumocfrialis pa/ 
ralleln&c ad uentu Subfblanu:dedu<5tione me 
dietatis:iuxta rarione anguli tranfumpti:habe 
bimusdiftanriainterceptaaduobusmeridia/ 
nis:hbc efl ab eo qui g Cory promontoriu fcri 
bitur:8iab illo qui p Curulin adnota^ftadio 
rum fexcento^ ac feptuagintaSi quinq; : gra/ 
duu uero fere unius 8i parte tertia.Horu enim 
fituiiparallelimullamemorabili notaa maxi/ 
mo circulo difterutiDeide a Curuli urbe naui/ 
gatione inquit efle uerfus hyemalej folis ortu 

A 4 ufq? palurattttconftareq} ftadiis nouem tnittis 
bus ac quadringenris 6i quinquaginta. A qui 
bus tertia etia parte dempta/ob uentorum cur 
fuumq3ina:qualitate:habebimus ad unu con 
tinuuj motu ad Eurii fere direcfhi:diftanria fla 
dio^ pene fex millui ac treceto^. A qbus fexta 

Eiattem deducentesrutredigaf diftatia ad paral 
elua:quinocftiale:inueniemus diftantia' horu 
meridionaliumftadio^effe quinq? milliujac 
ducencoru 8£ quinquaginta:gtaduu uero dece 
Bcfemis.Hinc Gangecicum finum ponit no/ 
uem millium ftadiorum. A paluri autad San^ 
damurbe}:quafiuerfus ortufolis aquinocftia 
lem peundenauigandofinujrradit trefdecim 
milliuftadiorii.Et quoniamad ajquinodtiale 
ortu3'dirigitut ferme curfustex motuu inajqua 
litateitertiatantum pars ab eode dedurit' nu<» 
mero.Quo tacto relinquet' ut eoru meridiona 
lium firdiftanria ftadioi^ocfto milliuac fexcev 
toru3 oi feptuaginca:graduu uero dece 6£ fept£ 
cum tertia. Deinde nauigationem a Sanda ad 
urbe} Tamalafaritftadioijjtriu milliuacquin 
gentos: aduetfus hyemalefolis ortu. Pro in<> 
a:qualitate aut curfus iteru parte tertiam dedu- 
centes : habebimus in motu continuo ftadia 
duo millia &£ rreceta ac triginta.Ob indinatioy 
nem uero ad Euru m parte fextam inde fumen 
tes:inueniemus diftanriam expofitoru meri^ 
dionaliu ftadio^milleacnoningento^&qua 
dragintatgraduu auc fere trium 6t femis cu ter/ 
tia.Poflhajccranfitua Tamalaad Aurea Cher 
fonefunuttaditftadiorum mdleac fexcentop^: 
etiam uerfus hyemala ortu3. Quare & ab hoc 
numero squedeductisfimiubus partibus:re 
linquefmeridionaliuipfo^; diftantia ftadioru 
oclingento^ : gtaduu uero unius cu quatuoc 
quinris partibus. Vnde colligi poteft diftanria 
a Cory promontorio ad aureamcherfonefum: 
graduum triginta 8£quattuorcumquattuor 
quintis pattibus elTe, 

De nauigatioe ab aurea cherfonefo acf cattigaraj 

Cap. XIIII. 

Vmerum ftadiorum nauigatfo 

nis ab Auteacherfonefo ad Cat 

n tigara Marinus non tradit. Ale/ 

xandtum aut referre dicit terram 

hincopponi meridiei:eofq; qui 

fecus ipfius Iittoranauigant:intra uiginti dtes 

adurbeZabasguenire. A sabisautinauftru 

nauigandoiprscipue Ia:uorfumantra dies ali^ 

quot Catttgata puenire. Auget qutde diftantta 

ipfe pofitantelhges dies aliquot pro pluribus. 

Inq uit enim ob mulritudine eos nuero mini* 

mecoprshefosfuiflequodego ridiculu exifti 

mo.Quis enim dieru3 numerus infinitus eft: 

etiafitotius orbis ambitus exprimendus fit' 

Quid at Alexadtu coegitmt cii diceret aliqu ot: 

intelligeretplures-cudeDiofcorodicatpluriu tlBER dieru 3 nauigacione a Raptis ad Praflum defcri 
pfifleJAequumqufppemagiseftut intelligat 
quis aliquotpro pauds:quo.f.modo dicifolu- 
tum eft .Sed ut non uideamur 6£ lpfi ad mulri 
tudine quadam certam diftantias conie&are: 
coferamus nauigarione ab aurea Cherfonefo 
ad Catrigara:nauigati6i facfta; ab Atomaribus 
ad Prafliim ptomontoriujcompofitam fcilicer 
uigintidie^ ad Zabas:8£ aliquot alio^ ad Cat/ 
tigara:ficut ea qua: eft ab Aromara ad PralTum 
promontoriupofita&C ipfa8£ uiginri fimiliter 
dierum ad rapta:iuxta theophilu:ac alio^plu^ 
rium:ad Praffum fecundii Diofco^me quead> 
modu3 feat Marinus:aliquot dies p plunbus 
a:que admittamus.Cu ergo 8£ ex rarione mani 
fefta:6iab ipfo^etobferuarione fugioijj:ofte> 
detimus Praflum fitu habere fub parallelo di/> 
ftanti cotra meridie:ab axjuinocftialigradibus 
fexdecimcumterriaparte ac duodeama:8c ab 
eodearquinocliali uerfus feptentrione: paralle 
ius g Aromatadiftetgradibus quatuot cum 
quatta:colligitutdiftanriaab Atomaribus ad 
Praflum conftare gradibus uiginti cu duabus 
tetriis. Vnde no incogrue totide graduuab au 
rea cherfonefo ad Zabas:8i hinc ad Catrigarat 
ponedadiftatiaeft.Ab aurea at Cherfonefo ad 
Zabastcorrige diftatia no oportettquia ginde 
tranfigit':acfifub ajquinocftiali circulo fita fo^ 
tet:cu ea qua: interiacet loca: meridiei oppofita 
j)tendanc . Diftatia uero a Zabis ad Catrigara 
cotraheredeceticunauigatioeafituetfusNotu 
84 plaga orietale:ut fitu ad norma axqnocftialis 
haberepoflimus.Si ergo medietate graduu tri 
buamusurriq; diftatia^^ppter ignotu exceflu3 
ipfius/deinde rertia parte graduii:q fiit a Zabis 
ad Qttigaradececum tertia:demamus:ob in^ 
clinationeannotatajhabebimus diftantia3 ab 
Aureacherfonefoad Catrigara azquatam fitui 
a^quinocliaIis:gtaduu dece &L fepte ferme cum 
fexta.Oftenfu3 aut eft a Cory pmonttmo ufq; 
adAureacherfonefugradus elfe trtgitaacqua 
tuor cu quatuor qutntts. Vnde tota diftanria a 
Cory ufq3 ad Cattigaraigraduii fete quinqua^ 
ginta 8i duo^colIigic^.Sed meridionalis qdem 
qui fcribit' g prinapiumlndi fluminis:paulo 
iuxta Mannu eft occideralior .pmotorio fepte 
trionali infula: Taprobanes qcl cory opponit': 
&abhocdiftatmerdionalisdefignatus p ho/ 
ftia Batis fluuu:hora^ fpaciis octo/gradibus 
uero cetu ac uigiri.Prarterea meridian 9 huiufce 
Baetis ameridiano notatog ifulas fortunatas 
abeft gtadib 9 qnq^. Vnde colligit' mendianii g 
Cory:ameridiano g infutasFortunatas defai 
pto:diftare paulo plus centu ac uiginti 8iqnq3 
gradibus.Meridianu uerog Cattigaraameri' 
diano eariide infula^:paulo etia3 plus ccntu 8i 
feptuaginta ac fepte gtadib 9 :iuxta eande ferme 
diftantia graduu colledto^ in parallelo Rho^ 
dienfi.Sed ponat' longitudine ufq3 metropoy 
lim Sinaru itegrogi efle graduii centu ac octo/ ginta:horarum uero duodecimieu rateanfoqs 
eam magis orientale eflfe q Cattigara. Colligrt" 
ergolongitudinemperinfulam Rhodumfta 
diorumelle feptuaginta&iduorum millium. 

De his quacin expoffabne patticulari man> 
nus difTenrie, 

Cap. XV. 
Iftantiasgenerales fic ergo cotra 
ximusdogitudinis folicer in pla 
d gamorientalern/aclatitudinisin 

feptentrioneiex caufis praznota/ 
tis.Prsterea quarundam ciuitatu 
fitusrinloris pluttbusemendados exiftimaui 
mus:ubi repugnantes 5i reprobantes expoii> 
tiones cradidituuxtadiuerfas annotationes 8£ 
uariis 6£incertis fumptas editionibusrquead/ 
moduminlocefcumoppofirionibusiniquius 
gcepris.Tarraconeetentminqt opponi Cada 
ria;: qux I ul ia ap p ellatunac g hanc dicit meri/ 
diaaii duci:6C per montes pireneos:q no pau/ 
co magis orietales fut qualarracon.Pachynu 
oppontmagnaeLeptiet memorat: Himeram 
Thesenis. A pachyno uero ad Himera:diftatia 
efle colligit quadringetopi ftadio^, A lepte aut 
ad Theasnasmltra mille ac quinquagita ftadia 
efletradidit:exqbus Thimoftenes allerit.De/ 
indeTergeftujdicitopponiRauenaj.Abinte 
riori uero finu adfiaatici maris qui iuxta Tilaue 
tumfluuiuefI:diftareinquitTergefhi}uerfus 
aftiuu folis ortuiftadiis quadringenris ac odo 
ginta.Rauenam uero uerfus hyemaleortum: 
ftadtis mille.Similiter CheIidona;as:refert op 
pofitas efTe Canobo. A camata aut Papho:Pa / 
phuj Sebenirico,Difta'tia uero a Chelidonaas 
ad Acamataupe et ponit ftadio^ mille. A cano 
bo ad SebenyricujiaTimoftheneponifduce 
to^ 6£ nonagita. Atqui fi fub eifde meridianis 
haec diftatia eflet:proculdnbio maior efle debe 
retrqa fubiacet circunferetia: maioris paralleli. 
Deinde dicit P1&3 a Rauena diftare uerfus no i 
tum ftadiis feptingetis:Per parritione uero cli 
matum 8£ horapaPifam in tertia : Rauennam 
aute in quarta hora defcribit, Londinio et bri/ 
tannia; Noeomagum cujretuleritaufttaliore 
qnquagrhta &£ noue millibus pafluuj : magis 
boreale ipfam g climata demonftrat. Et athos 
mons cum in parallelo g Hellefpontu fitus ab 
ipfoeffeK Amphipolim &£ locafibicircuftaria 
fupra Atho:8t ftrymonis fluuii hoftia fita fub 
Hellefpoto in quarto dtmate ponit.Similrter 
ciiThrariaferetotafub patallelo Bynantulo/ 
catafit:omnesipfius utbes mediterraneas in 
climate qd fupra eunde parallelu3 eft adnotat» 
Trapezuntem et dicitfe locaturum in paralk' 
lo byzanrii Deinde Satala armeniae oftendes 
efte a trapezunte uerfus meridie fexaginta mil/ 
libus pafluumjindefaiptioneparallelo^ by/ 
santihparaUelug Satala;nong Trapezuntem PRIMVS ductt.Nilumpratfereapollicef adunguem fe 
defcripturum:ex quo primum a meridtana pta 
ga ad feptentione/ufcp Meroem defcediffeui/ 
det".Similiter8£ uauigarione ab Atomatibus 
ad lacus ex quibus defluit Ndus/feptentriona 
li uento fieri inquit: Aromata aute multo orie% 
talia magis funt q Nilus.PtoIemais erum the^ 
ron/magisorientaliseftq MeroeSi q Nilus/ 
deceautduodecimdieru3profedhone.Deinde 
anguftiora/quariuxtaOcele Cherfonefum/8C 
Direm funt/magis orietalia efle conftat Ptole/ 
maide / &£ iinu adultco/ftadus tribus miUibus 
&£ quingentis.Prxtereaetiam uJis orientalius 
eft magnorum Aromatumpromontorium: 
ftadiorum quinq; millibus. 

Ojaod quarda prat. rmult dc regionu finibus, 

Cap. XVI. 

Mifitipfe quaxlamin referendis 

regionum fihibus:quemadmo/ 

o dum cuin totl M y( iam: a plaga 

orientali mari ponnco terminat, 

Thrariamab occafu:Myfiafu/ 

periori.Prsterea Italiaa feptetrioneno Raaia 

aut Norico tatutrufed Panonia finit Plnonia; 

aut fines a meridiana plaga pomt efle Dalma/ 

riatatum: Illtride obmiffa.Mediterraneos etia 

Sogdianos:8i Sacasra meridie indis contermi 

nos effe tradit.Quiduo autem paralleli magis 

feptetrionales funt q mons Himaus:qui maxi 

meteditadarclon:perbyzantiu6C Hellefpon 

tuminecjggetesptaifatasabipfodefcribunt: 

fedprseipue quiper mediujipfumpontu eft, 

Inquibusetfam raarinus diffenwab hiftoV 
susnoflritemporis. 

Cap. XVII. 

Is atq; huiufcemodialiis no 

rede animaduertit Marin ? : 

h fiue ob multitudinej dtfiun 

(fh'onem9 uoluminum: Ci* 

ue quia:ut ipfe referuad po<> 

ftremam fuam edirionem ta 

bula; defcribenda: nondu peruenerit.Per qua/ 

utinquit/climatum:8idifranriarum horarum 

emendatione fedffet.Qu3rdam deinde pKCter 

harc poniuquib us noftra temporum cognitio 

non confentiuqucadmodum deiinu Sachali/ 

ris/que3 tradit fitum efle a parte ocridetali Sya 

grifmontorii.Omnes aute3 unanimiterqui 

per ea nauigant loca : plane fatentur eum ab 

onentali parte Syagri efle:8C Sachalitem regio 

nem dicunt Arabia.-SC ab ea finum denomina 

tum.Semyllaetiam Indorumemporiumtra/ 

dit;non folum magis ocddentalem efleq Cu 

marum promontoriu3/fed q Indus amnis. Id 

aut tantum auftralius ghibetur q ipfius flumi LIBEH 

nisorajutab his fermrquihinceo nauigauo 
runt:plurimuq;eaexp!orauerutloca:6£abhis 
quiillincadnos puenere. Vocafaiitid Timu 
la ab indigenis:a qbus plura aliacirca Indiam 
eiufq; pmncias parricularius didirimus.Prav 
tereaiterius multa haufimus/ab hac fcj puuw 
cia u fq; aurea cherfonefum:5i hinc ufq; CaCOv 
gara.Nouimus ecqdilluc cranffrecantiii cur> 
Jus/adfolisortueft:indeq;redeunriii:adocca> 
mm.Referute'tintracftabile&iniquunauiga> 
honutepusiquodq; ultra Sinas:Seraru regio 
eft:Sera:q; mecropolis.Deindeq; ea qua: ma^ 
gis adortiiuergiitricognita funfcqua: ftagna/ 
habent paludofa:in qbus arundines adeo ma 
gna: fpiffecg fiunaq clex apprehenfu eatuifiat 
tt aTitus.Quodq; no folui inde ad bacfhiana eft 
iterp lapideaturrim:fedad Indos g Palimbo 
thra.Quxautuiaefta Mecropoli Sinaru^ad 
portucattigara:occafum refpicitac meridiem. 
Q uare ea no iciditin meridianu} p Seras atq? 
Catagara ducftu:uta mahno tradit':fed in quiy 
bufdamagis orietalibus.Didirimus etanego 
ciatonb 9 qafelidArabiaad Aromata nauigat: 
ac A=ania:atq;rapta/qua:oia barbariam pprie 
nucupannnauigatione hanc non efle pprie ad 
meridie:fedadoccafumatq; meridie. Trafitu} 
aiicaraptis ad praffu^adortufolisSi meridie. 
Stagnaeca qbus Nilus defluicmo efle penes 
mareipm:fedinteriuspmuiui:ac feriem ,pfe> 
<ftionisaIittoreAromatu&a Copis/adRapca 
promontonu:alia3 efle q Marini, s expofuetic. 
Praterea nauigatjone diei naturalis illic mul^ 
to^ fladio^ no coIligi:ex factli ueto^ mutatio 
nequifuba:qnodiaTifunt:fedcitciterquadrin . t- 

gencoijj aut quingento^ ftadioijj exiftere. Efle 
aut(inumprimuc6tinuuAromatibus:inquo 
poftuniusdieiiterab Aromatib 9 :PanouiLla -■,-... „,.v, 
effe/acOponeemporiu:diftasapanouiIladic , • 
busfex.Poftatidemporiu:aliutradunt excipi -ijfet 
linum Azania; origo:in cuiu s exordio ringina 
efle|>montoriu3:£Phalangidamontetribus 
infignem capicibusiuocariq; folu hunc finum '" *• 

Apocopa:trafi'tiiq; habere duo^' die^ natura^ 
lium.Deindepoft huncfufcipiaiunt id/quod 
paruii littus dicit :hbcq; triii efle diflatia^. Poft 
quodaliudqdmagnu littus appellat*:quinq; 
diftantiap^quiambo numetinauigationeha' 
bere ferunt* naturaliu diei^ quatuor.Coniungi 
autiftisaliumfinumnarranain quo emporiu 
eftnomine Efljna:poftduo^dieru3 etnatura 
lium tranfitum.'Poflq3 Serapionis nautiea fta 
tionem:ad unius dieinauigatione3:hincq3UV 
cipi finum memorant qui ad Rapta duciutra 
fitumhabenstriumetia naturalium dierum,- 
Acin huius principio emporiu3 efleaiuntTo 
nacadicflum.Indeiuxtataptum pmontotiuj 
fluuiumeflememorat:Rhaptumappellatu3/ 
& metrop olim eode nomine dicftamo procul a 
mariipfodiftantem.Sinum pofteaqui a Ra> 
prisad ptcimontoriumPraflumextendit^qui ueilicetmaximus fit non tn uafla: alritudinis 
eftjciccumhabicant barbari anthropophagi. 

Deincommoditate qua marihus ufus eft in 
dengnationeorbis. 

Cap. XVIII; 

Vx iuxta traditionem hiftoriai 
memoratu quodamdignafue/ 1 
q rint:hucufqj traclatafint,Sed 

ne forte quibufdam uideamur 
fcrupulum mouifle/minirneq^ 
foluifle/eruntquippenobis omniap particu^ 
Iaremipfo^expofitione3nota.Reliquu eflut 
quxad defcriptionis ipfius tem pertinent/ani* 
maduercamus.Duplex ergo cum forma fit hu 
iusoperis/nam cum primo ea fit/qua: fupficie 
noftra: habitabilis in Iphatrico ponit/deinde 
ea quxin plano notatur/unum ambobus co^ 
muneefl/facilitasfcilicet operis/Hor eft quo^ 
modo etid abfqj exemplari picTuravex folis co 
mentariis/qmaxime fieri pofltt/deferiptio co^ 
modahabilis q; in tabula fiat'; ScmpVenim a 
prionbus exemplaribus noua condere/p ui> 
rium paulatim conceptum/ad diflimilitadine 
maximam duci folitum eft.Siq; modiis qui p 
comentariaicapcatur/fcktenon fuflicit^d con^ 
dendam tabularrYhis qto^Mis eifemplar imagi 
nis deeft/omnino impbfljb^fiet optato quo 
dam potiri. Id modo plutibus accidit in mari 
niopere.Noneninf/exultima eius editione/ 
.^xemplares tabulsponantur/fed ex.- comeny 
'eariis eam exprime^ttma^^lupurq; pla^» 
ne in pluribus/ob ineptani operisTtlius forma 
»'atq; confufionerrj^ueluti cuilibet tem experto/ 
-intuerilicet. Ciimeriim exquolibet notato^ 
»-rum locorum neceflefic fitum longitudinis Ci 
mul ac laritudinis habere/ut locaubi oporteat 
poflintfigi/ineditione Marini/id cofeftimin/' 
uenirinonpotefl. Alibienimlaritudines fo^« 
lum diuifim tradit/ut res tulit/in notarione pa 
rallelotum/alibi tantum longitudines:ceu m 
defcriptione meridionalium:nihilq3 amboruj 
fimul haberi comuniter potefl:fed in his paral 
lelos/inahis meridionales inuenimus pofitos/ 
ut habica una pofitione defit altera.Sed cum g 
comentaria rem agimu s/necefle fit utrorum q3 
cognitionemfimulhaberi/cumin oibus ali^ 
quid femp de alterutro fitu habeatur.Et fi figil 
lacimineisnop quiremus/qua:p totu3 opus 
de uno loco ttadunt'/inmultis fallemur/qua: 
aiadnerfibne digna funt , Prxtereain ciuitatu3 
pofitioe eas facilius defcribemus qua: in litto^ 
ribus fita: funt/quoda3 in ipfis feruato ordine. 
In locatione uero earu3 qua: intra cotinentem 
funt/n5 idem obrigit/cu ipfa^ ficus minime Ci 
mul nofctus fit/pra:ter q paucarum/in quibus 
quodamodoconringitlongitudinemhic/&la. 
ticudinem lbidem pra:notatam fuifle. ~ -.-.-'-, PRIMVS 

.. Decommoditate nofuioperis m cKgnatio* 
neorbis, 

Czpi XIX. 

Ndenoslabore3 fufapimusge 

minu.Primu ut intentione uiri: 

u quaj g totu opus habmritenea/ 

tnus:prsterginhis qua: emeda 

tione porita funt . Deinde ut ea 

qax eide haud nota fueruripartim ab hiftoria: 

noriaa haud habitaiparrim ob ferie diligetio^ 

tab ula^xongrue q maxime fieri pot delcriban 

tur.Curam praterea et adhib uimus de como t 

dioriufixin oibusregionibus:ftatueres ipfa^ 

limices quos parriculariterhabeat fitus m lon 

gitudineacIaritudine.Deindederegipniiipa^ 

geribusnotadignistquomo interfefe Iocata: 

fint.De ifignioribus praterea urbibus:fluuiis ■ 

finibus.montibufqjjac cxteris oibus qua: in 

tabula lpfa pra-bere poftenr diftatias aiaduerfio 

ne quapiadignas:hoceftquotgradibus qua<» 

liueftmaximus arculus trecftu 8C fexaginta: 

diftat in logitudine meridionalis g locii defai- 

ptus:a meridionali qui ulrimu fing occafus ter 

minat.Secundu uero latitudinejquancu diftat 

paralleluspipmdefcripcus Iocii:ab a-quino/ 

ctiali:in ipfo meridiano . Sic enim exteplo co 

gnofcerepoterimus cuiuflibet loci pofirione 

particulariten&ipfa^regioniifitusquomodo j 

mter fefe:ac ad totum orbermlocara; fint. 

DeiiXLjusIibtc dimenuonis rac^&w^^. 

Cap. XX. 

Efcriprio aute utraq3 p fe quod> 

dam proprium het.Na in fphav 

d raorbemnotari/propria3 ftgura: 

fimditudinettahitmecad hocar 

tificiofo quodaegetopere . Non 

tamemagnicudofacile captac" quac continere 

Ioca plunma poffit/eo^ quae neceffe eft c»Uoca 

n:neq$pra:berep6tidopus:utnguram fimul 

tota i(piciamus:fed e duobus alte^ eo oportet 

traducere quo fer£iterio:hoceft/autoculu/aut 

fphara.In plano aut nihil ho^ impedimetoiji 

eft.Modus uero quidarequiriturmt fimilitu/ 

do ad imaginefphayica habeaC : ne diftatia* in 

plano coftitutasminus pporrione feruer/fed 

inter fefe squata: q maxime fiht in fupficie pla , , 

na/queadmodu funt in uera. Hoc marinus no 

parui exiftimas/reiectis omnibus modis defcri 

ptionis in plano/tn 64 ipfe ufus effe uidetur ea 

cabula:forma/qua:maxie dimefiones iniquas 

faceret.Lineas enim quarpro drculis fcribunc 

parallelo^/acmeridionalium/redtas oes infti/ 

stuit.Meridionales etiam inter fefe ipfas in mo/ 

dum redtoi^ paralleloru3 infcribemus.Solum 

aiirRhodiparalleliicomefurabile ipfe ferua/ 

uit ai meridiano/iaxta rarione fere fexquiquar 

tam fimiliii circunfereriarii fpha:ricaru maximi 

circuli ad parallelum diftanre ab xqu inoctiali 

gradibus rriginca&fex.Aliorumuerocuram non habuit:neq3 de proportione 'dimefionu/ 
neq3deafpeclufpha:rico.Primoenimc6ftitu» 
to oculoinmedio quartae partis fphata: fepte 
trionalis/inquaplunmapars habicabilis cer/ 
ra: defcribicur/meridionales quidem poffunt 
phancafiam recTarii linearu habere/quando ex 
drculatioe quilibet nobis ex oppofito ftacuatf/ 
cadatq3 planuj eiufdeutoculus fuprauertice 
illi fic.Hocparallelis nihilominus non conrin 
git:propCer eleuarione poli feptentrionaIis:fed 
partes circulo^ clare demaftranc curuariones 
ad meridie uerri. Deinde iuxta ueritate ac pha/ 
tafiahvcum ide meridiani fimiles quide:fed in 
aquales circunferetias indifferenbus magni/ 
tudineparallelis interripiant:& femg maiores 
fintquanto magisadazquinodiale accedunt. 
ipfe Marinus omnes ajquales farit:fpacia cli* 
matii magis feptetrionalium qua parallelus p 
Rhodum/ultra £<mu extedes:fiCalia qua: eOde 
magis auftralia funt/plus a:quo diminues. Ex 
quo fequitur diftantias locop. minime adapta 
ri pofleftadio^dimefionibusab eodcexpofi 
tisded easquxfub equinodiifi !/unt/maxime 
fua qnta ptedeficereiquota parallelus' t» Rho^ 
du3 a:qmnodiali minor eft.Diftatias atjt qua: 
fub parallelo p Thylefunr/augetquatuo.r <P 
Us:quocaparEeparalIeIusg Rhodum matO^ 
eft parallelo p Thyle.Fermeenimqualiu gra/ 
duua:quinodiali's:autmeridianuscftcenL-a5i 
quindecim:taliu; eft arculus ab xqumoAisli 
difhns gradibus triginta & fex/5c p Riiodum 
defcriptus/nonaginta SCtrium.CucuIus uero 
quiab eodemaquinotftiali diftat fexaginta 6C 

tnbusgradibus:8CperThyIedefcriptus/quin 
quaginta&duorum, 

Quajferuarioportet adde/Tgnationem oibis 
inpiano, 

Cap. XXI. 
Roptereaadubeneerit lineas qua: 
p .pmeridianisponentfredasferua*' 
re:q uero f parallelis notabunc"/in 
circulo^arcub 9 fcribere/unu Siide 
cetruhnribus/aquo taq pfeptetrionalipolo 
fuppofito/meridiano^linearecftsducedafut; 
ut ,p ca:teris fimilitudo iuxta forma ac afpe&u 
fphsricae fup Rciti feruet'. Manenrib us deinde 
mendianis abfq; declinatione ad parallelos/ac 
ecabeod€c6munipoloexeiitib 9 /cunequaqua 
polHbilefitp oes parallelospportionequa:eft 
m fpha:ra feruare/ab u nde ent ea in parallelo g 
Thyle/&C in aquinoctiali renere:ut latera qua: 
latitudinec6piecluntur/fintuerislateribus/ac 
naturaLbus terra:coaquata.Parallelu3 uero p 
Rhodii;in quo plurime pbariones longitudi 
nisdiftantia^faclajfiit/notareoportebit/iuxta 
Pportionepra:dicla/queadmodu marinus re/ 
tutit:hoc eft feciidii fexquiquartam fera: ratio/ 
nemarcunferentia:maxiniicirculiad ipfu3/ut 
longicudonoftra:habitabilis qua:magis no> ta efhtaritudini eius comenfurabilis fit . Qua 
aute; forma modoq; haxtra<ftabuntur:maniy 
feftumdeincepsericfi quemadmodum opus 
eftdefcriprionemin fph*raproferemus. 

Quomodo habitabilis noftriin fphsra defi> 
gnandafir. . 

Cap. xxii; 

Ius magnitudinem:intentio co 
ftituenris/iuxta mulritudine lo/ 
c co^deiignando^ difcernerepo 

teritjut facilitas ac ambitio por^ 
rigit.Quanto enim maiorinfti 
tuetTrtanto Iocoij* defcriprio copiofior latiorq; 
perficielf.Quantacuq; tn ea firieius fpha:ra; po 
lis affumptis cu diligentia:g ipfos femicirculii 
fufpedemus pauciffime ita a fphajrica fugficie 
diftantejmt tantumodo in ipfius arcularione 
nullafncTionat.Hicfemiarculus ftrictus fit: 
utglaritudinemlocaplurimano occupetiha 
beatq? alteru latus diredle g punda polo^: ex^ 
tenfumrutp ipm meridianos infcribete pofuV 
mus.Deindeidelatus diuidentesin centiiac 
ocftoginta griculasifignabimus numeros . Et 
a mediafedioequa^axmocfhale iterfecatrutiq; 
prinapinnumeroijifaciemus.Similiterxqui^ 
noctiali defcriptoulte^i ipfius femicirculu diui 
detesinfimiles centuacoctoginta particulas: 
principiu numeri in eifde figillarim pofiti tacie 
mus ab ultimo illo fine:p quem meridianum 
extremioccidenris habebimus. Deindedefcri 
ptioneicipiemus:ab annotationibus graduii 
longitudinis &latitudinistquiin comentariis 
funtiSciuxtaeoslocu quemlibet figillatim in 
fpharra fcnbemus:reperto principio in (edtios 
nibus femicirculo^ aquinocftialis 8C meridia/ 
tii mobilis ut praanittitf.Hunc quippe traffo 
tentes adnotatu longitudinis gradumjhoc eft 
ad fedione ajquinodialis qua: quasfitum nu/ 
meru3c6tinebit:8idiftantia latitudinis ex ipfa 
meridianidiuifionefumentes:iuxta notatum 
utrucphumeriulocumfigemus.queadmoduj 
in fphaera folida ftellas figi folitu j eft. Meridia 
nos fitrlicebitnobisinfcriberep quotcuqjlo»* 
gitudinis gradus plaatum erit;utentibus ipfo 
canone femicirculi pro linea.Praserea parallc 
los adnotare Iicebit p diftatias Iatitudinis:po> 
nentes inftrumetu qd eos infaibet inppria di 
ftantia:quaqua;remus inmeridiani numero. 
Deindeilludtraducemus ufcpadambosmeri 
dianosvjui tota habitabile intercipiut noftra, 

Expofirio meridianorum. 8£ paraUelotum in 
orbedefignandorum. 

Cap. XXIII. 

I quidem igitur complectentur 

h horapiipaciaduodecimriuxcaea 

qua; ex habita demoftrarione fe 

quuntur.Scribeturautem paral 

lelus qui plagam magis auftralem ultimo tet / LIBER minabititantundeabarquinodtiali diftantem 
uerfus meridiemtquantuj ab eodeabeft paral 
lelus p Meroen uerfus feptentrione3. Nobis 
tn aquum uifiim efbmeridianos fcribere inter 
fe diftantes p tertiaparte unius hora:a:quinoJ 
{ftialis:hoceftg parriculasquinq;ea^ quatin 
ajquinoclialicirculofignata; funt. Parallelos 
autmagisfeptentrionalesqxquinoclialisuta 
notareubuicutprimusparallelusdiftetabeo 
dej aquinoctiali quarta gte unius hofa::8C ab 
eodejabfirifjutgeometrica: rones ingerunt/) 
gradibus quatuorfere cu quartaparte.Secun' 
dumdifferre facimus ab ipfo arquinocftiali per 
dimidiumhora;:8c ab eode3 diftare gradibus 
oeto ac tertia 8C duodeama.Tertium hora diV 
midia 6Cquarta:diftante3gradfbus duodecim 
oifemis.Quartumhora unajdiftantemgradi 
bus lexdecim CU3 tertia ac duodecima : hicq; g 
Meroen defcriptus eft.Quintu^horaunaSC 
quarra differre:diflantem gtadibus uigintiac 
quarta fere.Sextuj quifub a:ftiuo tropico efH 
hora una 8i femis differre:diftantem gradib u s 
uignti 8i tribus 6i femis actertia fete . Septi^ 
mu3horauna8ifemisac quarta differreidifta 
te; gradibus uiginti 8Cfepte/ac femis cu fexta. 
Oclauu3 horis duabus differre/diftante*gtadi 
bus trigintacuterria.Hicc|p Alexadriadefcri' 
bitur. Nonum horis duabus CU3 quarta differ 
re/diftante gradibus triginta 8i tribus cii tertia. 
Decimum horis duabus &femis difterre:difta 
temgradibustriginta6ifex:hicq;g Rhodum 
defaibitur. Vndeamu horis duabus 8C femis 
cum quarta differre/diftatem gradib u s trigin^ 
ta 8i octo ac femis 8C duodecima.Duodecimu3 
horis tnbus differre/diftate3 gradibus quadra 
ginta 6C femis ac tertia 8i duoaedafere.Tertiu<' 
aecimiihoris tribus ca quartadifferre:diftante 
gradib 9 quadraginta SC trib 9 ac duodecia.Q uar 
tum dea'mu3 hotis tnbus 8C femis differre: di* 
ftante gradibus quadragita quinq; fere.Quin 
tum decimum horis quatuor differre/diftantc 
gradibus quadragintaSCoclo Sifemis.Sextii^ 
decimum horis quatuor 8c femis differre:difla 
temgradibusquinquaginta8i uno Sifemis. 
Septimumdecimumhons quinq; differre:di 
ftantem gradibus quinquaginta 6i quatuor 
fere. Ocftauum 6i decimum horis quinq; Si fe^ 
misdifferre:diflancemgradibusquinquagin^ 
ta SC fex.Nonum 6i decimu3 horis fex diff rre/ 
diflantem gradibus quinquagmta & octo. Vi 
cefimum horis feptem differre/diflantem gra^ 
dibus fexaginta 6C uno. Vicefimum primum 
horisocftodifferre:diftantern gradibus fexa^ 
ginta&i ttibus:qui per Thylem defctibitur. 
NotabiturSCalius uerfus metidiej poflxqui 
nocftialemtcontinens differenriam hora: dimi 
dia^quiperR.aptumpromontoriu:8iCattiga 
radefcribitur:fermepercoa:qualescumoppo 
firis : diflans ab a:quinodiali gradibus oclo 
cum terria ac duodecima. ModusdefmDendihabitabilemteroepartetn 
*nplano/iUutfphaaica;defcriprionicomenfu 
tationerefpondeat. 

Cap. XXIIII. 

Ndefcriptioeaut fiendain tabu 

la. fymetris extremorumparab 

i lelorum feruanda; uia talis erit. 

Faciemustibulam recloru qua* 

tuor angulorum ut. A. B. C.D. 

flifit. A.B. fermeinduplomaiorcj. A. C. 8i 

fupponatur quod latus.A. B. tn fuperiori ficu 

locatum fic/qui erit plagafepcencrionalis.De/ 

inde. A. B.diuidamus in partes a;quales/6i ad 

angulosrecftos/8ificea linea. E.R Cuiregula 

comenfurabilemac redam ita adaptemus/ut 

per eandem mediam lineam qax eft. E F. hoc 

eftredteperipfius longitudinem crefcta tinea 

uf9.G.Etdiuidatur.E.G.intriginta8iqua^ 

tuor tales partes/qualiu eft G F centu Si trigin 

ta una 8i tercia ac duodecima/8iper centru C 

8Cperpundtuinrecftaipfius linea/quod diftet 

a centro prib us feptuagmta 8i nouej/circulu j 

defcribemus qui habeatur p parllaelo p Rho 

dum/ui; H K L.,Circa Iogitudine3 uero qu $ ex PRJMVS utraq} parte. K, 'fpacia fex horaru3 continebit* 
fumentes diftanriaj quas eft inK t knea meri 

dianaquattuorfeclionum/feupartium/inpa^ 
rallelo g Rhodumper quinq. diuifam/cu3 ma 
ximuscirculusflcfere fexquiquarcus adipm/ 
ac talium decej &c ocfto fecfhones ab utraq; par 
teK. fignantesinHKL. ,circunferentia:habe 
bimus puncftag qua; ducendierunt meridia^ 
niacentroG. quo^quilibetab alcero diftabit 
tertia g te uni 9 horaj.Quare mendianos habe/ 
b im? terminates ultia.G . H. M . ; accgC .L.Ni 
Deindenotabiturparallelus p Thyleinlinea 
G.F. qui diftec a centroC fectionib us qnqua 
gintaacduabus/utO.l- \Q. Aeqnotfialis ue 
rodefcnbeturdiftansacentroi::. pnbus cen/ 
Cum8iquindecimuc: :. S T Parallelus autem 
quieft ulcimus uerfus auftru3/6ioppoficus pa 
rallelo p Meroe3/nocabicur/difta"s a centroC 
parcibus cencum 6i criginca S£ una cuj cercia 8i 
duodecima/uCi\S v i,.ColligiCureciamraCio 
R S T .circuferencia; ad circunferenaa 
in eadem eileproporrioe m qua cencii 6i quiri 
decim func/ad quinquaginta Siduoauxca rano 
nemparallelo^ qui in fph*ra funt.Cum qua/ G 
oppofitus p I^eroe lium partiS fupponit"G S efle centa&L quih/ 

decim:calium eft G P quinquaginca & duaa. 

Queadmoduenimfeheclinea G S ad.G P. 

ficfehetaramferentia.R S T. adcircunfere^ 

tia O P Q relinquiturergo diftariaP K me* 

ridianimocefteaqua: interapicura parallelo 

per Thyle& parallelo per Rhodum:parrium 

uiginri&feptej.Diftanriauero K5. eafcilicet 

qua: a parallelo Rhodienfi arquinoctiale atrin 

gi't:fimiliumpartiumreftabit triginta 8c fex. 

Deinde S V. hoc eft diftanria qux fitab a:qui 

noftialiadparallelumoppofitu3parallelopet 

Meroem*.relinquitur parriu3 fimiliufexdecim 

cum terria ac duodecima.Praterea qualiu par> 

riumeftvPV inlatitudinecognirinoftri or<« 

bisfeptuagintaSC nouemcuterria &duodea" 

ma:aut ut ad integra ueniamusiparriu odua^ 

ginta/taliumeritH K L.medialongicudinis 

diftanriacentuac quadraginta&cquatuonha.* 

bita eoij: ratioe qua: fupponunt*, Eande enim 

ferme proportione habent quadraginta milia 

ftadio^ Iaritudinis ad feptuagita 8C duo milia 

ftadio^ logitudinis in parallelo p Rhodu.Scri 

bemus aut6£ ab eodecentro:8Cper punctadi 

ftantiarum aG. ad S. reliquos quotcuncp uo 

Iuerimus parallelos:cetro rurfus.G. & inter^ 

uallis diftacibusab.S per fecftionesnumero 

arquales pofitis indiftantiisa:quinocftialis.Li 

cebit afit nobis lineas qua: £> meridianis affii' 

menfnodefcnbereredtas ufqjad.M. V. N. 

parallelumjfedtantum ufq3 ad arquinocftiale 

R.S.T. Poftea diuidedo. M. V. N circunfe.* 

rentiam in triginta fex coaxpales fecftiones cu 

fecftionibus parallcliper Meroemnumeroac 

me(ura:dabiturhis coiungere Iineas meridiay 

norum/qusufcpad a:quiuoctiale recfte perue 

niunKutquodamodo uideaturfitus quiultra 

a:quinocftialemeftdeclinare:ceu. R. Vi .X. & 

T.N. Y Relinquituraut ut pro facili locoru3 

defcribedorum noticia:ftricftam regulam con 

ftruamus:a:qualeinlongitudinelmex. G F< 

aut. G.S tantu3:ipfamq;inpolo.GrTgamus/ 

ut craducfta p totam longitudine tabulaialte^ 

ruj eius latus diligeriffimeadeprecur/cii recTis 

meridianoru3 lineis.Quod fieripoterit fi regu 

laj ipfius aaes/recte p medium polum direcfta 

ericlpfum deinde latu s fiue aciemtin centum 

6C rriginta ac unum fpacium cu tertia Sc duode 

cima diuidemus:aut in partes linea;. G.S . cen 

U13 8c quindecimmumerofqs in ipfis figillatim 

notabimusiexordium ab axjuinodiali fumeV 

tes.In hiis itaq; numeris in regula pofitis:po/ 

terimus ducere parallelosme mendianus qui 

in tabula notatus efhfi eafdehaberet ipe fedio 

nes:contundac defcripriones uocabuloru^in 

locis fibiconCerminis.Diuideces deindearqui 

nocTiale ingraduscentu 6co<ftuaginca:qfpa.> 

cia duodecim horarum amplecftunturmume 

rifq; eorum annotatis in ipfo:iuxta meridianu 

magis occidentalem exordietes:aciem regulas LIBER ttaducemusadnotatum gradum longitudiy 
nis.Deindeperipfius regulx fecTioneshabi.» 
to Iaritudinis quam uoluerimus numero utri 
ufcj Ipaciislocum in puncfto captabimus : in 
quo eu3 defaibemus/queadmodum in fpha: 
ranotatumeft, 

Aliusmodus defaibendiin plano habitabi/ 
lem terre partem:qui priori modo uerior eft. 

Cap. XXV. 

AGIS eriam fimilem atqj 

coequalem facere poteri/ 
m mus defignationem habiV 

tabilis noftra: in plano : fi! 

meridionales lineas p pha 
tafiam affiimamus ad normam linearum me^ 
ridionalium qua: in fphasra funt. Vt Ci axis ipfe 
noftri afpecftus/in pofirione fphara: tranfeat/ 
per fecftionem mendiani qui ln afpecTu noftro 
diuidit longitudine^nofirx habitabilis:8c per 
fecftionemparalleliqui ipfius latitudinem fe^ 
cacprxterea per centrum fphxra::ut arqualicer 
oppofiti fines comprehendanturappareantq;. 
Primumautenruthabeatur quantitas inc!iv 
nationis parallelorum/6i plani tranfeuntis d 
annocatam fecftionem/8i centrum fphacra: re^ 
<5tos angulos facienris cum meridiano medio 
Iongitudinis;confticuatur maximus circulus 
hemifphanriuj terminans. A B C D.Etipfius 
meridianidiuidenris hemifphariumfic Cemi* 
circulus. A E C. Secftio autem qua:ad afpe^ 
(ftumeft:tumhuius:cum paralleli diuidentis 
laritudinem:fit E. puncftus. Ducatutc^p.E. 
maximumcirculum iterum femicirculus rex 
<ftusad.A,E.C. quifi't3,E.D. cuius uidelicet 
planum fecundum axem afpecftus fupponet'. 
Dimiffaqj.E.F circunfereriagraduumuigin/ 
ti 8C trium Si femis cum terria fjtot enim a:qui 
nocftialis diftataparallelo per Syene3:quime 
dius fere tocius laticudinis confhcuiQfcriba/ 
turper.?. femicirculusajquinocfhalis.B.F.D. 
Inclinatum ergo uidebicur cunc planu3 a:qui 
nocftialis:6Cca:cera parallelorum aliorumad 
planumaxisafpecftusper,E. F. circunferen^ 
tiamtqua:gradus habet uiginri &tres 8i femis 
cuj tertia.Supponaturigitur. A.E.F.C.8C. B. 
E. D. recfta: pro circunterentiis. B. R ratKv 
nemhabente ad.E. F.quamhabentnonagin 
ta ad uiginri tria 5c femis cum terria:8i produ> 
cla.C A.cadatcentru3inquofcribit" B F D. ;;<„, 
parsarculijfitc^illud. G. propofitumcjfitin %„ 
uenirerarionem.G F. ad. E. B Ducaturergo 
B.F. recfta:8Chacpermediu3diuifain punctu 
H producat'8c.H.G p pendicularis ad BF. 
Cu igit' qualiu e. E. B. recfta nonaginta taliuj 
E.Flponituruiginti6ctriu38C femiscu tertia: 
eorundemeritSc. B. F.fubtenfa nonaginta&i 
*f* triumcudecima.Angulusautemfub. B.F.E. 


talium centuj & quiriquagirita cu terria qua 
liuduo recftitreceriacfexaginta.Reliquus ue 
roangulusfub HGF.Viginri8inaue&di 
midui CU3 gte fexta:Ob 9 id ratio G F. eft ad 
FH. eadequxeftcentum 5i ocftuagintaac 
uniu s & femis cu tertiatad quadraginta Si fex 
>£ &L femiscumuigefima:Etqualiueft HF-re/ 
cfta quadraginta aL fex & femis cii uigefima:ta 
liuefl: B E. recftanonaginta. Vnde&qualiu 
efl: EB.recftanonaginta:8i FE eorudeui^ 
ginti 8£.triii fidemis cum tercia/talium habebf 
mus G E.recfta centu 3i ocftuaginta 6£ unius 
&C femis cu tertia.Si G.erit puncftii ad quem 
fic fcnbenfomnesintabula plana paralleli. 
His prxtniflis ponat" ABCD. Tabulain 
duplomaioremiterumhabens A B.qqua; 
AC.squaIe3aikAE.cum. E.B.&adipfas 
directa habeat. E F diuidaturq; squalis qux 
da3 EF.recftarinnonagintaptesunius quar 
tar.Relicftis igitfin F Giexderim CU3 tettia&C 
duodecima.8i in G H, uiginri 5£ tribus 6£ fe> 
misaic.erria.8i GK, eorudemgradibusfexa 
gintaSitribus.Etpofito G. p ajquinotfiali: 
eritqde3. H. circulus per Syenefermeinme 
dio habitabilis terra: locatus F. uero paralte^ 
Ius erit auftrale plaga habitabilis termmans: 
fii oppoficus circulo g Meroem. KL aut rircu 
lus ent per que terminabiffitus feptetrionay 
lis:perinfulaThyleducfhis:Deindepducfta 
linea earundem lecftionu centu 6i ocftuaginta 
unius & femis & tertia aut folu cetu 8i ocftua 
ginta: cu in nulla memorabuinota ob id defi 

fna!pafedirTert:a'centra L.g diftantias F6£ 
I8cKdefcnbemus Q_.KR.atc5. O.H.P. 
atq;.,M.G,N.circuferenrias. Propriaigit^ra 
tioparallelo^idinatioisad planuaxis ipfius 
afpecftus fic obferuabtt :cu 6i hicaxis Ichnari 
debetad H,8i recftusefleadplanutabubcut 
xqualiteroppofici fines defignationis in afpe 
ctu coprabendant'. Vtaut& longitudo cor^ 
refpondenslatitudinifit:cuin fphxra qualitl 
eft maximus drculus qnq; taliu fere paralle^ 
lusg Thyleeftduocuquartaper Syeneaut 
quatuor 8C femis cu duodecima:per Meroej 
quatuor 6ifemis cii tertia:opufcj; eft ad utraqj 
parte linea: mendiana: recftas F K.dece 5C ocfto 
fcribere meridianos:g tertiam fcj parte unius 
horxsquinoclialismtabfoluanfomnesfe^ 
micirculi qui a tota logitudine coprarhendan 
tur.Siimemus igit fecftiones fecundu queh> 
bettnu paralleloi^ qua:a:quiualeant quinqj 
gradibustpro terria parte unius horaj.a. K. 
quide per duos gradu s cu quarta fecftiones & 
cientes qua!iu.E JF. eft nonaginta. ab H ue 
ro perquatuorSifemiscuduodecima.ab Fj 
aut cu quatuor Si femis cu terria in eifde ipfis. 
Poft hax fcnbetes g tna puncfta diftantiaruj 
xquipolentiu;circuferatias quas erut pro rehy 
quis meridianismelut terrninates tota longi 
tudinejfalicet. . S T V 6C X X Z. Supplebi<' PRIMVS mus etia circunferetias ,p catteris parallelis a 
cetro qder fteruallis nocadsi fecftionib 9 , 
fecundiidifla"tiasipfa^adipma:quinocftiale: 
Quod aut modus hic magis fic fimilis fpha;^ 
ra; qaltenhincclarepatet. Cumillicmanete 
fpha;ra:neccircuducta:qdubula:c6angit/ne 
cefle eft cu afpectus m medio defignatiois fi^ 
git":ut unus qde mendianus qui medius efh 
6C fub axe nofiri afpectus caditjimagine recta: 
linea: pbeat R.eliqui uero qui ex uttaq; parte 
iftius finttoes uertant'' ad huc in ipfo^ curua 
tionibus:5£ magis qui ab ipfo plu s diftet/qd 
6chicobferuabit"cii deceti curuationuppor 
tione.Pra:terea comefionecircufereaa^ paral 
leloii! iuice no folii ad a;quinocliaIe &. ad pa-« 
rallelu g Thyle.-queadmoduillicefhppriam 
r6nemhaberc;fedetinaIriscmaxiepoiribile 
fit ueluri tentantibus intueu*fas eft.Inde to^ 
tius et laritudims ad tota3 longitudinemecj; 
folii in parallelo per Rhodu:ut lbi/fed fere m 
oibus.Sienirnochicpducam^.S.T.V.tecfta 
queadmodii in prion pictura. H.T, drcute^ 
retiaminoreronehabebitad F S8i K V.qua 
oporteatinpraefenri figuratcu coprehefahic 
litpertotam H Tquod in squinocftiali pari 
ter acddit.G. M. Si uero correfpondenci hac 
fademusadKF.laritudinis fpaaujrtunc F. 
S86 1 K V maioreseruntq cosquariones ad 
F K. ueIuti.H.T, Siaute^ F S^i K V.ferue 
mus proportionales ad., K. F. H. O tninor. 
eric ad. K.P. 9 f>portio requiraKqueadmodu 
et minor e g-H.T, Ex his igic' modus ifeme 
lior habec' q primusrfed ab illo etia uincet'in 
faciIitatedeTignati6is:cu lllicab uniusregula: 
circiiducrioe:defcripto uno parallelo diuifoq?: 
locari poflic qlibet Iocus Hic auc no filr corin 
git/ob mendianoru lineas ad mediam flexas. 
Omnes enim circulos [fcribere figillarij opor 
tebit/SdocorumfitusinKrparallelosmciden 
tes/ex ucroruq3 rarionibus coniecftare: His 
autemfichabirismagisSi hic cenendumeft 
quodfitequius:quodc[3 feriofiusjcjidquod 
facilius deteriufqj.Vtra;q3tn formajferuan-* LIBER da:funr/ob ea quxfacilius in opeadducuntf. 
Quahuefta;quinocria!isquinq3/caliueftper 
Meroe quatuor 5i femis cu terria. Vnde ratio 
nem het ad ipm q triginta ad uiginti &£ noue. 
Qualiueftxquinodrialis qnq3:taliu$ eftper 
Syene quatuor & femis cu duodecima. Vnde 
ronejhetadeuq fexagintaad quinquaginta 
86 quinq3:hoceft quaduodecim ad undecim. 
Qualiu e sqnodialis qnqj:taliu e g Rhodu 
quatuot.Vnderoneh^ad ipm fefquiquarta. 
Q ualiueftarquinoctialis quinq3:calriieftper 
Thylem duo CU3 quatta.Vnde rarionemha^ 
bet ad ipfum quam uiginti:ad nouem. 
SECVNDVS 
COSMOGRAPHIAE CLAVDII 
PTOLOM>AEI LIBER SECVN 
DVS INCIPIT. 

Eiufdemtractatus expofitionem/habens plagat 
magis occidentalis europar/iuxcahasprouin 
cias/feu fatrapias:Britaniam:Hifpaniam: Gal 
liam:Germaniam:Rhetiam:Vindelicos:No 
ricum;Panoniam:Illyricos atcg Dalmabam. 
Cap. I. 

Va; ad uniuerfalem cofmogra 
phia; defctiptione requirunt": 
q 8iquje ipfius emedatio mxta 

noricia certioris hy ftona: fue/ 
rit/circa cognitu nobis orbe/ 
hoc eft circa noftram habitabi 
lenwqua: ue proportio dimefionumloco^ ha 
beri debeauquac ue forma:ut q maxie poflibi 
le ficfimilicudo feruet":quis ue indefcnbendo 
modus fit affumedus/nunc ufque prsnotatu 
fit.Deinceps uero incipiedumeft pricularius 
hax Cractareiid prxponetes:q3 defcriprioes lo 
co^ logicudims fimul &£ latitudis qua; magis 
explorata fuerint.exiftimanda: funt uencacuq 
maxie inniri:ob corinuaSi comuniter formx 
certamtradirionum noricia,qua:aut loca mis 
nus peragratafueruuppterrara incercacgeofji 
cognicionemmoieaemedaCe faibi putidum 
efbfed iuxta uicinitatem propinquiorem eo^ 
ficutT ac figura^/qua: diligenrius cradica; fuftc. 
Hoc quippe ita decreuimus:ut ad coplemen/ 
tum defaipriois Coti? noftra; habitabilisjnul/ 
la modii in ofetftum habeant. Quare graduu 
pofirionesinexterioribus adnotauimus fpa/ 
ais/iuxta confuetam tabulaR; forma:gnon ta 
men in ferie longitudinis gradus praterentes 
gradibus laritudinummt fi qua: emendarioes 
inciderint:ex hyftoriaru certiori noticia fas fit 
in fpatiis ipfis addenda fubiungere . Pra;terea 
indefcriptionetradanda facilioris femp cura 
habuimus.hocefhutaddexterampcedamus 
manum:traducedo ab his qus iam gfeda tue 
nnt:ad ea qua: n5dum formata funt. Id aut fie 
ri poteritifi magis feptentnonalia defcnbetur: 
prius qea qus ad auftrum magis tendunt:5i 
magis occidecaha: qea qua:magis uergutad 
ortum fohs.Na ad oculos defcriberis:feu rem 
hac tradaris:in excelfiori loco feptentnonalia 
fita funt.8t ad dextera orientaliain fphera pari 
ter & in tabula.Vnde Europam qua; ue m ea 
funt prius defcnbemus:ea 8i nos ab Aphrica 
diuidentes freto Herculeo.ab Afia uero poft 
maria qua; iteriacet paludecg Meorimfluuio 
Tanaiatque mendiano/qui ab hocad icogni 
tamterraextedit". Deide Aphncaexponem? 
ipfamenaab Afiafeparantes:poft mariaqua: 
excipiunc" a Praffo,pmoncorio Aethyopum: 
ufqueadfinu Arabicu.per ciuitate Heroum 
-*? quae in itenori finu fita e:ad noftru mare fe in 
V§ getes iftmo Aegyptum ab Arabia Iudaaq? 
difterminafcuc Aegyptu no fcindamusjfines A phrica: i Nilo p oneCes.Prseerea qa preftat: 
cum facultas fe ofterc cotinetem ptlago:q per 
fluminaipaparriri. A fiamultimodeicnbem 9 
qua; ue in ea funtadidem intenti pipofitum: 
luxta quaqsgcem haf^eriu maximarii:q3ad 
uniuerlum orbem hab uim 9 . hoc eft:ut altius 
repetamusiutprimo plagamagis feptetriona 
lem q occidecalem:& pxima fibi maria mfulaf 
cpcum his qua: in ipecie qualibet digmora te 
runturdefcnbamus.Secabimusatitdihasg/ 
tes circufcriptione fatrapia^ aut p>uuiaa^:eas 
Cradatesiuc ante pollicm fumus/ad notiaam 
tancu Iocor; ad noeandoR: caftenfq; per multis 
omniriodimifiis:eoR:qua:ab hiltoricis tradi 
tafut:denarionu:ntu:monbufq3ni forte qcq 
huiufcemodirecitationemquanda perbreue 
expoftuleuHtc uricg modus uolenti cuilibet 
dabitfacultatem/indiuerfis tabulis gciculari 
terdefcnbedi puincias una3 plurefcput mter 
fe pportio tab ulaf^cu a:qua dimenfione figu 
rifqj feruefauxta formam feriemq; iam anno/ 
taca.Nullo etinmagno differecjfipro paralle 
bs utamur lineis meridiais:ficj; rectis utamur 
pro parallelis;dumodo diftanna graduumeri 
dionafiumpportionemsquam habeataddi 
ftannamparallelo^quahabetmaximus ar/ 
culus ad parallelum qui hui 9 tabula: fietme/ 
dius.his ergo prius notans:patriculans expo 
fino hic mcipienda eft, 

SIT VS I VER NI A E B R I 

TANNICAE INSVLAE. 
Gap, II, 

Tab ula prima europar. 

Vernia: Britlnica: ifularfitusifepte^ 
i trionalis lacens deicriprio quod ab 

hyperboreo oceano alluitur. longitudo 


fsctudo 


Boteu m promont. 


3 


58 


Vennicnium pmon. 


4 


58 


Vidua: flu.oftium 


4| 


srn 


Argitxflu.ofhum 


sl 


57 H 


Rhobogdiumpmo, 


Si- 


S8f 


Ocadentale latus inculut 


demde 


onenCale. roiocdii 


Defcripno aucem lateris c 


ccidecali 


>/quod ab oc 


adencalioceano alluitur/poft boteumprom. 


Rhauuflu.oftium 


3? 


## 


Nagnacas ciuicas 


*J- 


s*i 


Libnuflu.oftium 


*i 


s* 


Aufoba: flu.oftium 


r 2 

5 


sst 


Seniflu.oftium 


1 


5 4 , 


Duns flu.oftium 


2 t 

4. 


53l 


Ierniflu.oftium 


r l 
* 


•*§ 


Norium promont. 


r I 

6 


S*U& Poftuenicniosidehabicaclacus £ R» 1NI qherpe 
dicam/fub qb 9 nacnat* deide avteni poft 
quos gangani fub qb 9 vELUBORiqelabri. 

Meridionalis deinde laceris fequitur defcriprio 

B <ii 


5>r| 


5 — 


53 r 


61 


54 1 


r 


55 f 


r\ 


55 fl 


m 


55 rf 


7 l r 


5^ 


*U 


5«|| lorigitudo latitudo £, 
quoduergfuius fundit oeeamis/poft Notul 
promontorium 

Vabronaflu.oftfum i\ 52I 

Birgi flu.ortium 3 J, 52 1 

Saaumpromont. jf 51 £i! 

Habitanteidem latus port Veleboros ivernj 
fupraquos vsdiae 6Cmagis orientales funt 

BiUCANTES 

Orietalis lateris defcrfpriorquod Ibernicus ocea 
nus alluit/port faaum p romontou um 
Modoni ftu.ortium 
Manapiaciuitas 
Oboca; flu.oftium 
Eblanaciuitas 
Buuinda;flu.oft. 
Ifamnium promon, 
Vinderiiflu.oft. 
Logia;flu,oft. 

Poft Rhobogdium eftpromontorium 
Idem habitat latus pofl R hobogdios DARrNJ 
fub quibus volvntii deinde eblani poft 
cavci fiibquibus manapii poft coriond! 
fupra Btigantes.ciuitates mediterranee hea: 
Rhegia 6 ii jtfiift 

Ivneba 5 SS-~ 

Laberus 5 55 ' 

Macolicum 4 54 1 

Rhegia altera 3 55 1 

Dunum 4 1 « i 

•l uernis 3 53 

Iuernia: quincf fuperiacent infula:,*quarum occi 
dentalior eft qua; uocatur 
Ebuda 3 58 II 

deindeRhicina 4 <si 

deinde Maleos 5 1 <s i 

&pofteaEpidium tfif 58 II' 

Iuxta orientalem plaga Iuernia; mfuls hee func 
Mona;da 9 i < 6 i 

Monainfula $*. 52 £ 

Edrideferta 
Limnidefcrta 55| ** 55 i 

ALBIONIS INSVLAE BRI 

TANNICAE SITVS 

Cap. III, 

Lbionis infulac britanica; fitus.Septe 
tnonalis lateris defcnptio : quod due 
caledonius oceanus alluit . Nouantu 
cherfonefus&eiufdenominis prom. Nouantum promon. 

R herigonius finus 

Vindogarafinus 

Clotaisadtuarium 

Lelannonius firius 

Epidiurhpromon. 

Iongiflu.oft. 

Itysflu.oft. 

Volfas finus 

Nauariflu.ortia 10 1 

ni 

2 

12 l 

2 

12 i. 

2 

13 

*3f 
14 f Taruedupro.qdSiorcas 15^' di 
*? 

*# 

*H 

61% 

6x1 IBER Iongitudo lantudo 
Oca'dentaIis lateris defcriprio:quod Ibernicus/ 
ac Vergiuius alluit oceanus-.Poftnouantum 
promontorium 

Abrauaniflu.oft, 9I ^oil^ 
Icoaatftuarium ro i-irr 60 i 

Deuajflu.ortia 9 i. 59 i- 

Nouriflu.ofiia 9 58iirr 

Itunaarftuarium rr 58 i 

Muricambajarftuariu 10 il cr l ±& 

Seganoorumportus 11 57 * 

Beli(Timaa;rtuarium n 56 j. 

Seteiaa:rtuarium rof 56 

Toifobis flu.oft. ro 1 55 * 

Ganganorum prom. ro cc i 

Stucia:flu.ortia ro 54 i 

Tuerobis flu.oftia 9 11 esi** 

Ocrapitarum prom, S i « j. 

Tobiiflu.oft. 9 o 1 

Rhathoftathybiiflu.of, rr 52iirr 

Sabrianaarftuarium 12 S 2 - 1 - 

Vexalla arftuarium 11 1 « i 

Herculispromon. 94. cjl 
A ntiueftra:um promontorium quod Si * 

Boleriumdicitur 711 50 i 
Damnonium promontorium quod 

Ocrinumdicitur 8 if 50^ 
MeridionaLs deide lateris defaiptio.quod Bri> 
tannicus oceanus alluit/poft Ociinum prao. 

Cenionisflu.oft. 9ii a 

Tamariflu.oflia 11 1, cjl 

Ifaca-flu.oflia 12^ < r i' 

Alayni flu.oflia 14 i. ^ *■ 

Magnusportus 15 i < r | 

Trifantonis flu.oft. rci «i 

INouusportus 17 1 <r ii 

Cantiumpromont. 17 * r t i 
Orientalisdemdelateris defcripno/qcl Germa/' 
nicus alluitoceanus/poft Taruedum^imon. 

Viruedrumpmon. nji 61 ±1 

Verubiu m pmon. 16 i. 6\ i '■* 

Ilsflu.oftia 15 ii ^oii- 

Ripa alta 15 1 60 ±1 

Loxacflu.oflia i^il 60I* 

Varara;ftuarium r<f 2 ^oi 

Tuaefis aeftuarium 16 59 i* 

Celenii flu.ortia 16 1 eyl 

Tezalumpmon. 16 1 59* 

Diusflu.oftia 16 1. 58 11 

Taua srtuarium 16^ 58 1* 

Tinxflu.ortia 16 i. c8i 

Boderia atrtuarium 16 i. 57 1 r 

Alayniflu.ortia 15!, 57 i' 

Vedreflu.ortia rji 56'ii! 

Dunus firius inrima 15 £ 57 \ 5 

Grabratuicoi>;.s.portuof, 16 1 ^6 1 

Ocelum pmont. 17 i 55 * 

Abupa;flu.oflia 17 i 54^ 

Metaris acrtuarium 18 i 54 r Garieniflu.ort, 
Eidumaniiflu,ofl:, 17 i 53 f 
53^ longitudo laticudo SECVNDVS 
lamefaarftuarium 16J. 52 n 

Pofthacbanriuprom. 18 52 

IuxcafepceCrionalelatusfub cherfonefo eodem 
nomtneappellati novantae habicancapud 
quos ciuicaces hea: 

Lucopidia 10 If 60 I 

B. hecigonium rt i. 60 i 

Subhis selgovab apud quos ciuitates 
Carbantorigum 10 59 f 

Vxellum 9 £ 58 f 

Corda ro i co ££ 

Tnmontium rrf 58 il 

Verfus folis ortum magis feptentrionales »am 
nu funt/quorumciuitates 
Colania rr f 

Vanduara 13 

Coria ^3 I. 

Alayna 13 

Lindum nf 

Vtcloria 12 f 

GADiNr adboream magis otasinj 
auflrum in quibus oppida 
Cuna n f Ift 

Btemenium r4 f 

Poft Damnios uerfus ortum magis feptentrio/ 
nales ad ortu uergetes ab Epidio f montorio 
epidii funt/deide cerones pofthos creones 
magis orientales.poft carnonacae deindc 
carini SConecalesmaxiepoftremiqj corna 
vii alelamomo at finu ufq; ad Vararis a?ftua.« 
riu caledonii fupraquosCaledomafylua: 
magisaut adorientefut decantje poftquos 
logi coniuncti Cornauiis . fupra autemlo' 
gos SMF.RT* pofitifunt:fubueroCaledoniis 
vacomagi quorum oppida- 
Banatia 14 60 ft 

Tamia 14 f 59f f « 

A latacaftra 16 59 f f 

Tuefis i4{ S9ff 

Sub his/qui magis occidetales funt venicones 
quorumciuitas longitudo S9l 
60 

59 1 
59 f 
59 $ 
59sfe 
uero ad 58$ Orrhea n rr 59 f 

& ciuitas Deindeqmagisorietalesfut tvezall 

Deuana 14 f 5 8 fr« 

Indefub Selgouis 8C Otadenis quiad utracjfma 
riaptinenc brigantes funtiquo^ ciuitates Eptacum 


*x 


5» 


Vtnniouium 


Bj 


5*1 


C aturactonium 


Hf 


57 1 


Calatum 


«1 


$*£ 


Ifurium 


Hf 


5* 


Rhigodunum 


12 f 


57 


Oltcaua 


^i 


5*f 


Eboracum 


«♦? 


5«fl 


Iegio sexta victrix 


Camelodunum 


•31$ 


s^ Apudhos penes finu portuofum parisii 8£,a. 

Petuaria 14 $6 

Sub hts 8i Brigantibus habitant magis ad occa 

fumtendences ordevicbs quogiriuitates " 2 ♦ latitudo 
55? Mediolanium 

Branoginium 12 f 

His oriencales funt cornavji &ciuitates 

Deuana 12 11 C4 1 

jLegio xx.victrix, 

Viroconium 12 II C4II 

Poflquos coritani quorumduicateshea; 

Lindum 131.1 55 1 

EUiage^ 14' 5 4| 

Sub inde cathitevclani inqutbus oppida 

Saline r<$ 54 1 

Vrolamum 15 1 55 

Pofthos simeni Kciuicas 

Venca 16 1 54 

Ecadoriencemmagis/iuxta mecaris sftuarium 

trinoantes func/SCciuicas 

Camudolanum 16 53 

Rotrfum fub dicris genribus maxime ad occidev 

temfunt demetae quotumciuitates 

Luenrinum 10 1 54 1 

Maridunum ro IX « 11 

1 2 * 2 A 

Horumadortum silyres quorumoppidi a Bulki um n II 54 i Poftquos dobvni oiauitas 

Corinium 12 1 

Poft atrebatii oiciuicas" 

Calcua r4ff 55 1 

Poftquosmaximeadorcum cantu Siciuita. 
L ondinium r$f 52 -L 

Daruemum i<J 52 f Rucupia: 16: - 5 Ji Rurfum acrebaribus 8£ Canriis fubiacet recni 

8iciuicas 

Nouiomagus r4f 51 ff 

Dobunis fubiacent bilgae quorumoppida 

Ifcalis rrff 52 f 

Aqua:calida; r2i 52/ 

Venca 13 

Exhisaboccafu&meridie dvrotrices mqui 

busoppidum 

Dunium rrl^ «I 

Poftquosmaximeadoccafum ovmnonii m> 

quibusoppida 

Voliba 9 f 

Vxela 9 f * ff 5^f 5* f 1 P« Tamare 
Ifca 

Legio.secvnda.avgvsta 

Infuls in hoc Mari prope orchade promont. 

Oaris i^f 

D umna 16 

Poft Trinobantes autem funt infulae, 

Toltapis 17 f 

Counus 17 f 

Iuxra aucem magnum porcum 
V edis 14 f 51 

Adhecfuprahas thvlae infulacuiufqjadoc/ 

cafum maxime fpedanc gradus 94 ^ff 
6zi- Vi 
5*f habent J 3f ^ B 33 

34 f 
3H 3* II longitucfo (atjtudo 
HrSPANIARVM. SITVS 
Cap. IIII. 
Tab ula fecunda eutopa*. 
Ifpaniaqua Greci Iberiam dicunt 
h tresRegionesfuriBerica/lufitania: 

8£ Tarraconenfis:Birica: qde latus/ 
ad occafiim & feptetrione lufitania/& ex parte 
Tarraconenfi ,puinaa barrica: clauditf/Cuius 
quidemparris Bsrica: defcriprio fic fehabet 
Os orientalius ans.flu, 5 33 

F Iexio fl u . ad ortu m 6 34 -- 

Pars eiufdem fluuii.drca finem ad lufita^ 
niam 8 if 35 

Hmc defcripta Iinea iuxta Tarraconenfem hifpa 
niaiuerfusBalearicumpelagusfinem ha«« 

jf r 3 f 33| 

ronteshu, 9 35 

BeticEplagaadmeridie/exterior oceano Scfreto 

herculeo claudit^/interior Iberico mari:fi'cqj 

defmbit poftoftiuana;fl,ui exteriori mari fic 

TvRDETANORVM 

Onobalifturia c:£ 

JBarisflu.os,orientale 6- 

Fontes eius 9 i 

Aeftuariu circa Aflam <> £ 

TvRDVLORVM 

Menefteiportus 7 

Promontonum aquo fretum 8dbi iunonis 
templum 7 i, 

Bauonis flu.oft. 7 i 

Barlon oppidum 7 i 

B a stvlor vm qui & peni/dicuntur 
Menralia s 

Tranfduda 8 $ 

Barbefblaauftas 
Barbefolar.flu.oft. 
Cartefaciuitas 

I 2 3 Ji 

Calpe Mons 8£ herculis columna 

ininteriorimari 9I 

In Iberico mari. 

Suelum 

Saducseflu.oft. 

Malaca 

Manoba 

Sexi 

Selambina 

Gabdera 

Magnus portus 

Abdera 

Charidemi promon. 
Reliquagsrxunciaruerfus hyemalefolis ortu/ 

penes baleancu pelagus/fines hetlinea/q adiV 

cto Charidemi pro.extedit' ufq; fine.13 i-33 !< 

Bareaciuitas 13 33* * 

Oramuerolitoris a Menralia ad dida3 baream 

bastvli dicli incolunt/mediterranea^ autem 

ab his Tarraconem uerfus t\ rdvli quoru 

oppida meditertanea 

Setia 9 % HU m 

8ff 9i 

10 f 
11 

I2)fe 

r 3f 3*1 

31 f 

JMfi 
31 f 
3*f 

n 

Pr 
3*f| 

iZ £S 

3*ff 
3*fr. 

33 
33 
3»H* Ilurgi is 34| R 


fongitudo 


latitudo 


Vogia 


9l 


34 f 


Calpurniana 


">? 


34 f 


Caxilia 


9r 


34f 


Biniana 


rof 


346 


C orduba 


8 ff 


34| 


Vlia 


8 f 


33ff^ 


Obuculum 


II i 


34 f 


Arcilacis 


*u 


33 H 


Detunda 


8 f 


33 1 


Murgis 


?H 


33ffS 


Salduba 


9\ 


33 f 


Tucci 
Sala 


8 f 
8 


3?$ 
33 


Balda 


*-n 


3*r 


Ebora 


7f 


3iff 


Onoba 


**' 


33 f 


Illipula magna 


roif 


33ff 


Selia 


11 f 


33 i 


Vefcis 


*°ff 


33 f, 


Efcua 


rof 


33 f 


Arrigis 


11 f 


33 f 


Calecula 


"II 


33 ff 


Lacibis 


10 


33?f 


Laappo 


ro U& 


33 f 


Illyberis 


»> 


33 if 


InterioraSiiuxta Lufitaniatenent 


TVRDETANI 


quotumciuitates 


Canaca 


5? 


33f 


Seria 


5 


33? 


Ofta 


51 


33 f 


Ceriana 


5f 


34 


Vrium 
Illipula 


5lf 


33ff - 


Serida 


6 


33 f- 


Ptucci 


5— 


33 f 


Nabrifla 


4l 


33f 


Vgia 


*f 


33f ; 


Afca 


*y 


33" 


Corticata 
Laslia 


* 2 s 

r f 


33f . 
33 ii 


Italica 


5 

8 


- / - / 2 t 

34f ' 


Maxilua 


<?£ 


346 


Vcia 


<*! 


331 
■ 33 i- 


Carifla 


tf f 


Calduba 


5 

7f 


33 f 
33 1 

34 f 


Pa;fula 
Sagunria 


3 

^ff 

7 


Afindum 


• 6 k4 


33 


Nertobriga 


2 G 


34 fT 


Contnbuta 


r| 


34f ~ 


Regina 


8 f 


35 


Curfu 


si: 


34 f 


Minobriga 


4 

^f 


34 f 


Spoletinum 


8 fl- 


34 f 


Illipamagna 
I fpalis 


4" 
7 


33—' 
33-- 


Obucola 
Calicula 
Oleaftrum 
Vrbana 


96 
8i 


33f 
33 f 
33f 
33 f| Befippo 

Pomacis 

Arfa 

Afula 

Aftigis 

Charmonia longitudo 
8f 

9 
8f 

' 9f 
8 f 

7| laritudo 

33 f 

34 f 
35 
34" 
34 ff 
33 U SECVNDVS i >i 34 f 
341 
34 f 
34 f| 
34 f 34 f 
33l Baeticorvm celticorvm 

Arucci 5 f 

Arunda 7 f 

Curgia 6 ii 

Acinippo 7 2. 

Vama 6 f| 

M o ntes in b atica celeb res 

Marianus cuius mediu 6i 

I llipula cu ius mediu ro f 
AdiacLi: Infula in exteriori mari/inqua/ciuitas 

eodemnomine 
Gadira 7f 32 J HISPANIAE.LVSITANIAE.SITVS 
Cap. V. 
Vftralis luiitania: pars/que eademcu 
a borealiparte Beclica: dicta eft:Ojje 
autem ardon refpicit Tarraconenfi ad 
iungit^ad occafum/uerfus Doni flumi 
nis oftia/ouus qdemoftiainexterioris Mare 
ferunt 8i gradus continet. 4 f .37 f .fluuii aut 
Parsadlufitanisfinem 8 ff 37 ff 

Fonteseius iz 3 8 ff 

Pars atit ab ortu &C ipfa qde Tarraconeu iungit": 
adiugitautdictos firiesin Ana .fl.atq? Doria: 
Que at ab occafu Pars eft ad occiduu oceanu/ 
fic habet poft Ana: fluminis oftia 

TvJlDETANORVM Balfa 


4f 


33? 


Offonoba 


4j 


?ff 


Sacrum promont. 


3l 


3*ff 


Callipodiiflii.oft. 


4| 


34 f . 


Salatia 


4f 


34 f 


Cetobrix 


3,-1 


34ff 


LvSITANORVM 


Barbarium promont. 


;i.£ 

J 2 4 


34f? 


Tagiflu.oft. 


4 


35 


Pars ipfius ufq; ad tarra 


conen<* 
fem 


8ii 1 

24 ■ 


35 ff 


Fontesflu. 


rz 


3«T 


Olyffppo 


4 


35f 


Lunac mons 8£ p rom. 


jf 


35 f 


Munda:flu.oft. 


3ff 


»*&& 


Vacuxflu.oft, 


4f, 


3*f 


PoftqueDoriarflu.oft 


•4f 


37 f Qu e circa Sacru pro. funt habitant tvrdetani 
Jn quibus lufitania; ciuitates mediterranee 
Pa.uulia 4ff 34 1 

Iukamyrtilis 4f 33 f 

Interioratenent cELTicr quorum duitates 
Langobriga 4f 3 6 f 

Carpiana 4f 3<*f 

Brstoleum 5 3 6 Mirobriga 

Arcobriga 

Menbriga 

Catraleucos 

Turres alba: 

Arandis fongitudo 
4f 
5 

5f 
5 

5f 
6 [arituda 

3* 

34 II 
35 f 
35 

35| 
35 Suprahostenent lvsitani 'quorumoppida Lauars 

Aritium 

Selium 

Elbocoris 

Araducta 

Verurium 

Aeminium 

Chritina 

Scalabis colonia 

Tacubis 
. Concordia 

Talabriga 

R.ufticana 

Mendiculea 

Caunum 

Turnogum 

Burdua 

Colarnum 

Salledos 

Ammea 

Ebura 
Norbacarfarea 

Liciniana 
A uguftaemerita 

Euandria 

Geraa 

Cecyliagemellina 4H 

4f 

5 

5f 

5f 

6fr 

4f 

5 

5f 

7 
6 T. 

6 

<r 

.7 

6 
7 

H 

7 

5Tf 

n 

7ii 

8 
8 
8f Maxime uero ad ortum vettc 

Lacciaofpidana 

Cotarobriga 

Salmantica 7 

Auguftobriga 7 

Ocelum 7 3 

Capara 7^ 

Manliana 

Laconimurgi 

Deobriga 

Obila 

Lama 
Infula luiitania: ad iacet 

Londobris »f 
7ff 7il 

7f 

» 2 5 
6 11' 
8 2T 

8i. 2^4- 37 f 
37 f 
37 
37 

37 f 

57 f 

3«f| 

3*f| 

36 f 
3<S f 
3*ff 
3*f 

35 ff* 
5fffS 

sH 

35ff& 
35 f 
35 
Kffft 

351 

55 1 
35 

35 f 
35 ff 

?7|: 

37f 

37 f 
37 
37 

'14 

#n 

* T T 
i*£ 

i* HISPANIAE.TA RRACCNEN 

SIS.SITVS. 
Cap. VI. 

t Arraconeiis pars qde que ad occafum 

uergit/fic fehabeuPoft Doria: flu.oft, 
CaLlatcorvm brecariorvm Auiflu.oft. 


4| 


'' 2 $t 


Auarum promont, 

Nebisflu.oft. 

Limii,flu,oft, 


4| 
4f 

4f 


38 

3 8 f 

35>f, 
B 3 longitudo latxtudo LIBER 

Miniiflu.oft, 4"! 39? ' 

Fontes flu. 6 40 f 
Callaicorvmlvcensivm 

Orubiumprom, 4 40 

Vi~.flu,oft, 4 £ 40 si 

Tamar~.flu.oft. 4 • 40 f 

Artabrorumportus jf 4°ff 

Netiumpromont. 3 41 f 
Septetrionale latus quod Oceano cantabrico eft 
obiecftum/ficdefcribitur/poft Nerium prom, 
aliud promontonum in quo 

Solisar~ jii. 41 1 

Virflu,ofr. 4| 41 f 

Promon,deide~ximu 5 41 f 

Magnus portus 6 f 41 f 

Flauiumbrigantium <$f 4ri 
Tnleucumprom. 7 

Meari.flu.oft. 7^. 4 r xf 

Nabii.flu.oft. S 4rlf 

Nauillobionis.flu.oit, S f 41 « * 
Paesicorvm 

Nauionauia 9 

Neli.flu.oft, 9 f 41 1 
Cantabrorvm 

Netaucefi~,flu,ofr, n 

AvTRICONVM ** 4tii 

~ 1 4 ■rr, 4r|f 41 II' ~3 9j 42 

44f 

4t|f 
4r{| Flauiobriga 
Neru~,flu.oft. 

Caristorvm 
Deu~.flu.oft. 

Vardvlorvm 
Nemenofca 

Vasconvm 

Oeafib riuitas Sipromontorium 

Pyrenes 13 1 42 &' 

Latus uero ~ftiui ortus clauditfpyreneis monti 
bus/adicto .pmotorio admotes qui ad noftru 
mare attingunt:quo/fedet Veneristemplu" 
cuius gradus,2i i.41 f Curuat" uero aliquatu 
lum mons hifpania uerfus/Vnde finuationis 
medium in Tarraconenfigradus het.r7.41 £", 
Reliquum q d Tarraconenfis fuper efl/q d ad 
lufitania B~cftcaq;acT:inetdictueft:qd uero 
ad balearicum Mare fpedat/ad hyemalemau 
temortumuergitidefaiptioneminhunc mo 
dumhabet/poft Ba:cTic~ finem: 
Bastitanorvm qui in ora ipfius pelagi funt 

Vrce *n 33|| 

t-ONTESTANORVM 

Lucentum 
C arthago noua 

Scombraria promont, 14 If 34 £ 

Terebis.flu.oft. 14 i. 34 |j 

Alon~ 15 yr I 

Setabis.flu.oft. 15 f jri 

Illicitatus portus 15* 351 

Succonis.flu.oft. re£ ;e» r 

E.DETANORVM lltUS 

Pallanti~.flu.oft. 15 |f j^r 

Turulis.flu.oft. ~f 36 | »3? 
«♦I 34 
34? ^ff Dianium 

IlERCAONVM IltUS 

Tenebriumpromont. 17 sfr 
Tenebrius portus 17 

Iberi flu.oft. 

Mediuipfius logitudis 15 
Fontes fluuii 13 

CoSSETANORVM LitUS 

T arracon rS II 

Subum 19 

Laetanorxm 

Rubricatiflu.oft 19! 

Barchinon 19 f 

Betulon 20 
Iunariumpromont, 20 
Diluron 
Blanda 

Indicetorvm Iitus 

Sambroc~ flu, oftia 21 

Aempori - 21 

Clodiani flu.oft. 21 longitudo hdtiido 21 fr? 3*1 

37| 

38 f 

39 f 

40 f 

39 
39 f 39 f 
'.39 i| 

39 ff 
40 Rhoda duitas 21: 4of 
4o f 
40 f 
4ofift 
Poc hac Venet is teplu 21 f 411, 

Montes in Tarraconenfi in fignes funt 

Vindius mons cuius fines,4>4o f. 802,40 f . 
Edulius mons cuius fines.17.40 f, 8319.40 f 
Ecdubeda mons.i5.378i,ic.38. 
Ortofpeda mons.9,35.8£,ir,34 f . 
TenetautemcircaNeriumpromont, artabri 
quorumduitates 

Claudiomenum 5 41 

Nouium 4f 4o|fri 

His -"imicALLAici lvcenses Jidi/iqbus.a. 
Burum 7 41 i. 

Olina 7f 41 f 

Veca 7 ff£ 41 f 

Libuntia s i, 4r i Pintia 

Caronium 

Turuptiana 

Glandomirum 

Ocelum 

Turriga 
Capororvm 

Iriaflauia 

Lucusaugufta 
Celinorvm 

Aqu~calid~ 

Daclonium 
Vaedivm 

Flauialambris 
Sevrorvm 

Talamina 

Aqu~quintian~ 3f 
«£ 

5f 
5fl 

7 f 

5? 
61 w r} 41 f 
41 
40 f 

40 f 

4^1 

41 f 

40 

39 ff 

40* 
39ffft 

40 f 

404' 

40 f ^bhisadfolisortum astvria 8:duitates 
Lucus afturorum 10 41 

Laberis ro f 40 |; 

Interamniumflauiu 9 40 f Argenteola 
Lantiar- 8. 
8 40 f 
40 f Mahaca 

Gigia 

Bergidium flauium 8^' 

LeCIO.SEPTIMA.BRISERINORM 

Brigetium yi! 

Bedvnensivm 
Bedunca 

Crniacvm 

Intercatia 

I/Vngonvm 

Pelontium 

Selvnvm 

Nardinium 

SVPERATIORVM 

Petauonium 

Amacvm 

A fluricaaugufla 

* TlBVRORVM 

Nemetobriga 

Tvrrorvm longitudo latitudo 9.? •i 9~ 40? 
4of 
40 »11* 40 »1 »1 39 n «I 3? 3?£ 38 1 38 i 
3» Forumegurrorum 52 30*; 

Qua: ad mare protenduntur inter flumina/Mv 
nium 66 Doriam tenent callaichsraecarii 
in quibus oppida 

Bracar augufta 4 1 t& 39 f 

Caladunium 5 39 ' 

Pinetus 5 jg < 

Complurica 4 i 38 i 

Tintobriga 5 38 6 

Tvkodorvm 

Aquslex ; 5ff 38 || 

NEMETATVM 

Volobriga e * »a z 

Celerinorvm 
CaJiobriga 

BlBALORVM 

Forumbibalorum tf| 39 

LlMICORVM 

^ Forumlimieum tff: 38 i 

Grvinorvm 

Tunde g 38 

LvaNCORVM 

Merua g -o r 

CvACERNORVM 

Aquajcuacernorum 8 

LvBENORVM 

Cambitum 8 llj 

Narbasorvm 

Forumnarbaforum 9 38 

Interiores autem his vacnaei inqbusoppida 

Bargiaas 10 f #$& 

Intercaria to 39 li. 5| 38 r 

J8f, Vminatium 

Portaaugufla 

Luya 

Seponriaparamica 

Gella 

RJiauda 

Seaifama iulia 

PaLtantia 11. 

10 1' 
■? 
11 

rof 

10 
«I 39 f 
39 H 
39 f, 
39| 
? 8 f| 
38 ff 
38 

«•I SECVNDVS Iongitudo Iatitudo 

Eldama 10 ,3 i 

Cougium "11 38 i 

Cauca xo 38^ 

Orientalia Afhiriastenent cantabri q Uorum 
auitates mediterranes hea: funt 
Concana 10 4 i i 

Cftauiola ioi.f, 4r ii 

Argenomeftum 9i 41 i* 

Vadinia i r * 4I 1 

Vellica 11 i. 4I i 

Camarica n 4 o i£ 

Iuliobriga nf . 41 2 

Morica n f 40 t 

Sub his mvrbogi 86ciuitates 

Brauum u |j! 40 | 

Sifaraca ro i.< 40 t 

Deobrigula n| 40 ^ 

Seti&cum 12 -ia ii 

Magis autem ad orientem his 86 Cantabns funt 
tricones quorum oppida mediterranea: 
Vxambarca n* 4r i 

Setifamonculum 12 39 * ' 

Viruefca n | 40 U 

Antecuia n *£ 40 1 

Deobriga n 40 /* 

Vendelia r2 |. 40 V 

Salionca 13 40 ^ 

Et fub Murbogis funt pelendones 
Vifonrium ni 3o T 

Auguftobriga n f 30 i 

Sauia 13 3 9 ^_i 

Sub Autrigonibus verones 

Tririummetallum 14 £ 40 £ 

Oliba 14 30 £i * 

Vana 15 30 £ 

Sub Pelendonibus uero 86 Veronibus/funt 
arcovaces in quibus urbes mediterranea; 1 ' « nii 1 + 11 
"f 

12 £ TT 38 ff 
3» 

38 f 

37 

39^ 

37 f, 

38 r Confluentia 
C luniacolonia 
Termes 
Vxamargele 
Sertorialacla 
Veluca 

J T UenS • 

Numantia 12 f 38 i 

Setubia 12 f 38^ • 

Nouaaugufla 12 i 38 i 

R.utfumautem magisad meridiem Vacceis86 

Arcouaabus funccARPETANi inqb 9 oppida 

Ilurb.da ^f 

Etelefta 

Ilarcuris 

Varada 

Termida 

Tituatia 

Mantua 

Taletum 

Complutum 

Caracca 

Libora "H 


37 n 


«f 


37 f 


a U 


37 f; 


«- 


37 


»f 


3*i! 


11 


3*ffi 


10 


iH 


10 f 


37 f, 


«i 


3^ 


?f 


35ff Ifpinum 

Mentercoffi 

Barnacis 

Alternia 

Paterniana 

Regufa 

Laminium longtfliio htitado 
n }61 

' K#| 3* 

nff S*f 

36 f 

351? 
3<5ft 

35 f rof 
ro 10 37f 
37 f Hismagisadorientem celtiberi riuitateshee 

Belfinium ijff» 39 

Turiaffo 14 £ J8|- 

Nercobriga 14 f 39 f 

Bilbis r4 f 39 

Arcobriga* 13 f 3 8 f 

Cxfada' 13 f 38 f 

Mediolum 14 f 38 f 

Acracum 14 f 38 

Ergauica r5 f. 37 f 5- 

Robriga r J f 3 3 ff 

Condabora *4ff 3 8 f 

Burfada 15 fi 37 f 

La.vta 14 f 37 ff 

Valeria 15 sfe 

Iftonium . , ni 

Alaba xj f " ir 3 8 f 

libana nif 37 f 

Vrcefa n 37'f 

Magis autemad meridiem his 8i carpetanis 

.- . - oiiETAwr 8ieorum oppida 

Salaria .. .9 35 f 

Sifapone , pf| 35 ff 

Oretumgermanoij: 9J. 35 f 

. -Hamiliana ro 35 f 

•"• Mirohriga 9 f 35 

Salica ro 34 f f 

Libifoca rofffi 35 

Caftulon ro 35 f 

Lupparia: rr , 35 f 

Mentefi nf V 35 § 

Ceruaria n f 35 f- 

Biatia rof 35 f 

Laccuris ro f 34 f 
Etfub orietalibusceltiberorumfunc lobetahi 
quorumciuitas 

Lqbetum- 13 f f 37 f 

Sub liis 8£ penes Oretanos funt b astitani_ 
qiipftimauitates mediterranea; 

Pucialia 13 _. 36 fi 

Salaria 12 i, 36 f^ 

Turbula 13 f 36 f 

Saltiga r; s_*i 

Bigerea n| 36 i. 

... . Abula Kf 35_ff 

,. iAflb 13 i, 35 _ 

BergitU 13 35 f 

Carca n f 35 '_ 

■ Ilunum g_ 34ff fi 

Arcilacis * n f 34 f 

Segifa 13 34 f. 

Orcelis n f I Vergilia »f 35 
34 f L I E E R tongieudb U&tutfo 

Acci rj 35 f 

PoftquosMariproximi contestani 8iurbes 
mediterranea; 

Menralia 14 f 3 6 f 

Valentia 15 f4 ^.f 

Setabis Hf 35fffi 

SetabicuU r4 55 f 

Ilicias 13 f 34 ff 

Iafpis ijf 35 

Magisautemad orientem/his 6i Baftitanis 8i 
Celtiberis ardetani 8i urbes mediterranee 

C afireaaugufta 15 39 f 

B,ernaba 15 fi 39 

Ebora 15 f 58 f 

Belia 15 fi 38 f 

Arfi iSff 38 f 

EJamariia 15 f- 38 

Leonica 16 fz 

Oficerda r5f 37 f 

Etobefa , 16 1 37 f 

Laffira- "'* 154 jrf 

Ederauelliria r5f ;6ff 

_ Saguncum : , i$£ }7 f 

"p^uibusmagisadoriencem ilercaones 8£ 

" ' opptdamedicerranee. 

Carthago ueCus, 17 ff 19 

Bifcargis \6 , 39 

Theana i£ ; 3» f f 

Afleba -1.7 f 38 f 

Tiarulia , 16 L. 38 f 

■ Sigarra. 17 58 f 

Lercofi 'Wf 38 ll 

InCer aut Iberim flu,8i Pyrenes fecrione AumV 
gonibustquosmediosinterluitfluuius.adia 
centabortu carisii quo^mediterranee.ri, 
Sueftafium n f 4*f 

Tullica 13 4*fi 37 r t" Velia 13 4o] His autem magis ad ortum vard vli 8i ciuica^ 
tes mediterranee 

Gebala 13 f *if' 

Gebalarca rjf - , <frf 

Tulonium r3_. 40 f 

Alba 14 i. 40 f 

Segonriaparamica 14 40_fft 

Tritiumrubonicum ^3^- 40 f 

Tabuca 14 f 4o'|. 

Pofthos vascones quorum medicerranee. 

Ituriffi 14 41 f|: 

Pompxlon r5 f 41 _. 

Bituris r4 ff 41 f 

Andelus 14 i. 41 |j 

Nemanturifta 1$ ft 41 f 

Cumonium 14 f" 41 i 

Iacca r6f 41 i 

Gracuris r4_, 41^ 

Calagona r4 i 40 if 

Vafcontum r6 41 £ 

Ergauia 14 ff 4o|f Tarraga 40f_.fi fongfcudo 
Mufcaria 1x5 

Setia i5f 

Alauona 15 i 40 il 

AdhaxpofthoSiLERGETEs in qbus ciuitates latfcudo 
40 § 

40 ff Bergufia 

Celfa 

Bergidium 

Erga 

Succola 

Ofca 

Burtina 

Gallicaflauia 

Orcia 

Ilerda \6[ 
\6 ' 

'5f 

\6 

rtf? 

'5f 
'Sf 

I<J 
Itfi 40 * 
40 f 
40 i. 

39 H* 
40 

4of 

39 f 

39 f 
39 f 
39 f SubhismaxieorietalesfuntcEi 1 quoRi.ci. 
Iulialrbyca '■ 18 f 4oii£ 

Hisproximiaboccafu avtetani &oppida 
Aquscalida: vfL 40II 

Auia \ T 4o|| fe 

Becula 17 40 1 

Germida i8fl* 40 \ 

Pofthos castIlIani 8tVrbesmediterranee 
Sebedunum 19;:. 4oiift 

Bafi 19 1 4°f f 

Egofa 19 40 i, 

Befeda 10 ll . 402. 

His enim magis occidentales funt laccetani 
inquibus oppida Lefa 
Vduta 


17 II 

1 17 


39 ff 
39ff» 


Afteris 


*t 


39 ff 


Setelfis 


17 


39 f 


Telobis 


18 


39 f 


Cerefos • 


rtff 


39 f 


Bacafis 


«rf 


39 f| 


Iefpus 


r*f 


39 i 


Anabis 


*? 


39 f 


Cinna 


' .. . l6 ¥r 


»4S 


SuntSi INDIGETVM 


ciufcates mediterranee 


Deciana 


20 I 


4i 


Iuncaria { - 


20 


40? LetanorvM,' "autem oppidum mediterraneum 
Rubrica,ta 10 39 f 

Infula: aut.Tarraconenfi adiacent in Cantab rico 
quide30ceano.Tnleud fcopuli tres/quorum 
medium 7.f. 42. f. In occiduo uero mari 
Caffiterides.io.nuero.quoRj gradus, 3 1. 41 f , 
8£DeoR!infula:dua:.quoR:gradus. jf, 29 1. 

In balearico uero pelago/Infula: dua: pythiufe 
nomine.Minor que ophiufa dicitf/gradus ha 
bet, 18. 35. QueueroMaiorEbyflus ciui 
catemeiufdemnominis/ingradibus.18. 35 f 

Sunt & baleares Infulsdus.Grsci Gymnefias 
eas appellauere: 

InMAioRi oppidaduo 
Palma 
Polentia 

IriMiNoRi du« 
Iamna 
Mego 9j 

20 21 

21 f J5lf> 
3« r S 


424 


r<J 


43 


r sl 


43! 


■5-f 


43 f 


«rf 


44 f 


T Sf 


44 


*5f 


44f 


*S 


4S 


«4? 


45 ¥ 


Hf 


4Sf| 


'3 ff 


46 SECVNDVS tongfcudo , at;Wo 

CELTOGALATlAE.SITVS aqvi 
TANIAE. 

Cap. VII. 
Tabulatettn Eurona*. 

Amqua Celtogalatia appellamus 
e inpuinciasquatuorgtimur.Aqui 

taniam/Lugdunenfem/ Belgica/Si 
NarbonefemAquitaniaeueroter^ 
minus/aboccafuAquitanicum habetmare: 
cuius orae litoralis huiufrnodi defcnpao/poft 
lalTum promontorium pyrene 
Atuniflu.oftia 
Igmaniflu.oft, 
Curianumpromont. 
Garumna:flu.oft. 
Media ipfius longitudo 
Santonum promont, 
Santonumporrus 
Canenteli flu.oft. 
Pictoniumpromonc, 
Siccorportus 
Ligensflu.oftia * 

A kptetnone/pte lugdunenfis,puina'a; ciauditf/ 
iux-taligerim flu.quou fqj ad M eridie flectfc/ 
Situshetgradus 20. 46. Orietaleautlatus/ 
lugdunefi Coiungit" iuxta ligenm flu.ufq; ad 
eius origine:cuiushetgradus. 21 1. 45i.Ec 
gri Narbonefis ufq; fine Iuxta pyrene:cuius 
gradus fut.19 1.41 i.Meridionaleuerolatus: 
partipyrenescoiundtuefb&pti Narbonefis 
Narbonenfi qdeacapiteligens flu.ufcgaddiV 
<ftu3 fineiuxta Pyrene:Pyreneuero iuxta pte 
qua: inde ad Iaffum tedit' pmo.Qua: aut ma 
xime feptetrionalia funt aquitama• ap ud mare 
tenent pictones quorumciufcates 
Augufloritum 15 i. 

Limonum 16 

Subhis santones .quorumciuitas 

hi ediolanium 17 • 

Subquibus bitvriges sevsci quoi>:ciuitates 
Nouiomagus 17 43^^ 

Bi urdigala 15 i. 43 i. 

Subhisufq5adpyrenemm5te tarbelli Si.a, 
Aquxaugufta; \6 42 1 

In mediterranea autem Piclonibus fubiacent. 
lemovices quorumciufcas 
Rhatiacum 17 

Subhis cadvrci Kauitas 
Ducona 17 - 

Sub his petracorii Kauitas 
Vefuna 19 

Horumomniumfinesabortu folis funt/attfci/' 
guntcjjufque ligerim fluuium, euvriges 
occvbi &eorumciuitas 
Auaricum 20 45 f 

Rurfu3 fub Petrocoriis/hltat irriobrjge s 8i.ci. 
Aginnum 18 ff^ 44 < 

Sub his vasarii &a'uitas 

Coffium 18 \ 44 f 

Subhis siasali 8iciuitas 46 
45 f 

4S 4<5f 4S| 455 longicudo latitudo 

Anderedum ' 19 43? 

Subhisquidem datii Sioppidum 

Tafta 19 

Sub hisautem avscii Ciriuitas 

Augufta rS 

Horumabortu arverni partemhabentquo 

rum oppidum 

Auguftonemetum 20 44 1 

EtfubAufriis velavni quorum oppidum 

Rhuefium 17 42 f 

Subhis iwTANi 8Coppidum: 43 4^1 Sigadunum n^ *i Conriguimonripyreneofunt cotveni quo<< 
rumoppidum 

Lugdunum:colonia 17 f 4*rf 

CELTOGALATIAE LVGDVNEN 
SIS SITVS. 
Cap. VIII. 

AteraGallixIugdunenfis qua: conti 
1 gua funt Aquitania; dicla fanriEx re 

liqs q 3 occa(ti3 fpectat S/. oceano allui 
turjfic defaibit'poff oflia ligeris fluuii 
Briuates portus 13 i 46 1 

Heriiflu.oft. 12 f 46 ff 

Vidanaportus nj 47 f 

Goba;um promont, ro f 47 ? 

. Latusautemquod feptentrionem afpicit iuxta 
Eritannicumoceanumficfihabet poft Go^ 
ba;um promontorium 
Saliccannus portus 
Tiriflu.oft. 

VlDVCENTIVM 

Arigenxflu.oft. 
Venelorvm 

Cruciatonum 

Olmsflu.oft. 
Lexvbiorvm 

Neomagus 
Caletorvm ,4 

Sequanxflu.oft ro 
n 11 

2 5 14" *4 T 
16 i. *f 17 43 f 
48 f 

48 i 

49 i 
4?| 

49 f 

49f m 
Orientalis lateris Belgis coiungit? iu xta fequana 
fluuium:cuius mediu3 gradus habet 21.48 Z, 
Preterea linea queab lpfo prodit ufq; finem 
23 f 45 f -Meridionale aiitlatus hmctov 
minatur parte Narbonenfis/ufcp ad dicftum 
Aquitanixfinem 21 f 45 i. Moriucemeno 
tum/8ieorumrnediurngradushabet 2r 45. 
Litusfeptentrionaleafequana fluuio tenent 
caletae quorumciuitas 
Iuliobona 17 f . 49 

PoftqUOS LEXVBIipoft VENELLipofthoS VTDV 

cesii SiulrimiufcpadGobanim promonto. 

osismii quorumciuitas 

Vorganium 12 f 48 i. 

Ocadentale aut Iitu s ab ofifmiis tenent veneti 

quorumciuicas 

Danorigum r2f 47 ^ 

Subqb 9 samnitae appropinquantligerifluuio 
Inmediterraneaaute Venetismagis orientales 

funt • avlertii.diablitae quorum ciuitas LIBER iongirudo larirudo 

Nouiodunum 14 f 47 ff 

Poftquos arsii 8iciuitas 

Vagoritum r$ f 48 f ' 

Poft quos ufq; ad fequanamflu. vblocasU' 

Rhatomagus r8 48 1 

Et itea; fanituorietalioresfut andicave Siciuit. 

luliomagus 15 46 rf 

Pofthosautem avlercii qui& Cennomani 

dicuntur quorum ciuitas 

Vindunum . r7 47 f 

Pofthos namnetae quorumciuitas 

Condiuincum r8 48 

Poftea uero ufcj? ad fequanam fluuium airin 

catvi 8iciuitas 

Ingena 19 48 1 

Sub pfatis oib 9 ,pteduntf aligeri flu.ufq; aa fequa 

na3 avlercii qEburaiciappellantfquoiji.d. 

Mediolanium 19 47 f 

Subqbusiuxtaligerimflu, reidonej Siauitas 

Condats 19 47 

Et his magis orientales sennones &duitas 

Agedicum 20 ff 47 £ 

Iuxtafequanam arnvtab Scriuitas 

Autricum 20 sj 48 

Cenabum 20 f 47 ~ 

Subquibus parish 8iriuitasparifium 

Lucotecia 20 f 48 f 

Sub quibus tricasii Siduitas 

Auguftobona 22 47 ff 

Iterumfub prefarisgenribus iuxta Iigerim flu. 

tvroges fiiciuitas 

Caefaradunum 20 f 46 1 

Sub qbus finirimi Aruernisfunt:qui Cemenos 

motes incoliit shgvsiantae quoi^ auitates 

R.hodunna 22 45 f 

Eorumfegurianum 2r ?f" 4^" 
Prefatis orientales funt meldae 8iduitas 

Iatinum 25 47 

PoftquospenesBelgas vadicassii 8Cciuitas 

Niomagus 23 1 47 i. 

Agte orietali AruernoR; ufcj ad fciflione Rhoy 

danifluuii.ad feptentrione.gens aedvorvw 

habitant quorum duitates 
A uguftodunum 23 f 46 f 

Caballinum 23 f 46 i. 

1 ugdunum mettopolis 23 £ 4Srf 

GALLIAE. BELGICAE. SITVS 
Cap. IX. 
Cddetalelatus Gallia: Belgica: 8iqd 

o Lugdunenfematringitdidtuefbeius 

feptetrionalia:8iqueBntamcufpe(ftat 
oceaniiifichntpoftfequanxflu.oftia. Trubiiflu.oft. 

Itiumpro.ubi Cales 
Morinorvm 
G eforiacumnauale/qui&J 

Burges 

TabuIaflu.oft. 

Mofteflu.oft. r 7f 

18 f 20 rf* 

21 5° f, 
Sif 5i 
S»f : IcngitucTo 

Batanorvmv 

Lugodinum 22 

Rheniflu.occidetaliWt. 22 1 
Mediumfluuiioft. 23 * 

Eius orientalius.oft. 25 
Latus aute3 quod ad ottum folis fpetfat/adido 
fluuto termi'nat'/iuxta magn 33 Germa niam: 
Cuius caputgradus habet.30,45 f 
Parsuerorqua: flexuobnngi flu.adoccafum Uatudo SECVNDVS longitudo lariwdo ■ »'?. S* 

53 
ipfe Aduianioni;e;ivionsipie lurallus appe 
Cuipsmedium 24 '£. 48 i. 

Latus ilero meridionaIe;coiungit"cureliquagte 
Gallia* Narbonefis.^tendifaut aprefato co« 
muhi termino Gallia: lugdunefis/ufqj coem 
jdpiufine/ftc adufe m6ris:cj gradus h3.30.45 i 
Tenetaiitlitus multuinmediterranea piedi 
Iuxtafequana.flu, atrebates quoRmuitas 
Regiacum :: I? 50 

Folthosadortuuergetes bellovaci 8ca'uitas 
Cafaromagus 19! 50-?. 

Poft hos fimiliter ambiani 6Cciuitas 
Samarobriga 20 50 

Poflquos morini qooa;auitasmediterranea. 
Taruanna 20 1 50 i 

DeindepoftTabuIaflu, tvncri Scauitas* 
Atuacatum 22 f 50 1 

EtpoflMcflamflu. menaph 8ceoR:oppidum 
Caflellum 23 i 51 I 

Sub his Genribus maxfmeauftrales habitant 
nervsii quorumauitas 
Baganum 23 50 

Subhis svbanacti aborientefequanafluuio 
fiieorumciuitas 
Rhotomagus 17*: 

Subquibus romandhe 8£a'uitas 

Auguftaromando^ 21JI 49 * 

Subhis vessones 8Ceorumauitasaboriente 
fequana fluuio 4?f 48 1£ 

~ 2 4. Auguftaueflonum 20 1 
Poftquosluxtafequanaflu. rhemi 8£eoRmui. 
Durococtorum 22 48iJ-£ 

Orientaliores Rhemis/8c magis feptetrionaies 

treviri funt:8£a'uitas 

Auguftatreuirorum 23! 49 

His magis meridionales funt MEDioMAiRrcts 

SCeorumciuitas 

Diuodurum 24 

Subhis8cRhemfs i&vci 8Ca'uitates 

Tullum 23 1 

Nafium 24! 

Regio quas circa Rhenum eft/a mari ufqj obrin 

gamflu. inferior.germania appellatvinqua 

auitatesabocadentaliparteRhenifluuiiha; 

funt batanorvm mediterranea; 

Cotanodurum 23 il 

Sub hac Nuagerra 25 

inqua leciovlpia 8C 

Ppftea AGIUl'PINr x NSIj 48 1 48 1 


■A .5*! PoftBonna 

.Legioprima 8iPoftea traiana deinde 

Moconriacum 26 \ 50 r 

Quod autab obringa fluuio ad Meridie tendu: 
appellat inqua ciuica^ 

testab obnngainapiendo hea:funt 
Nemetorvm 

Nouiomagus 

Rhufiana 
Vangionvm 

Berbetomagus 

Argentoragum 27 

2 7f «« 50 

49 

48| 

48 _t» o- -«■ J- ^o^ 

LECIO.OCTAVA.AVGVSTA.TRIBOCVM 8CauiCaKS 2«| 
27' 48 f 
48 fs 

47 1 

47 f 

qLO-< Breucomagus 

Helcebus 
Ravricvm 8Cauitates 

A ugu fla Rauticum 2 8 

Argentuaria 27? 

Sub his & Leucis habitant lonc 

rumauitas 

Andomatunum 16 1 4 ^i 

Et poft montem:qui ipfis fubiacet qui ue appel 

laturluraflus/funt elvetii IuxtaRhenumy 

quorumciuitates 

Ganodurum 28 * 

ForumTiberii 28 

Subhis ^eqvani quorumciuitates 

Dietauium 24 i 

Vifontium 25 

Equeffns 26 

Auanticum 26 1 4<*| 
46 4<5f 
4<J| 

46 1 GALLIAE, NARBONENSIS.SITVS 

Cap. X. 

Arbonenfis Gallia:latera/qua: iuncla 

n funt tnbus Regioibus/ia funt diccat 

reliquoo;uerolatus:qd ortU3 fpedat: 

terminat'apartealpiu ocadetah.hoce 

ab adula monte ufq; ad uari flu.oft.quoR; gra- 

dus.28.42 |f& Latus autmendianiiterminat 

reliquxpyreneimonris/ab Aquitania fcilicee 

•ufcpd luga/quarin noftG Mare prouehunu 
' ubitepluueneriseft/aquodeinde Mare Gal 

licum funditj/ufctj ad uari flu.oft.cuius latus 

fic defcribitur poft ueneris templum: 

Illerisflu.oft. 

Rhulcionis flu,oft. 

Atacis flu.oft. 

Otobiiflu.oft. 

Arauriiflu.oft. 

Agathopolis 

Setius mons 

Rhodani ocadetale.oft. 

Rhodani orientale, oft. 

Foflemariana; 

Flexioflumi qua: fub Lugduno uerius al- 

P esfit r . , 2 3f 45 |i 

Parsipfiusiuxtapaludem lemanum appella 
eam 25 f 46 

Fontesfluuu *?| 45$ "II 

22 ^ 

22 1 

n £ 

■ Z' 

22 i, 
T, 

23 
23 
*4l 4i f 
4i|ffe 

42 f 

42 f 
42 f 

42 f 

43 

4*?| 

4, if 
^" r* 

4? longitudo Utftudo L 

F luu ioi^ qua: eidem admifcentur/a fep tetrionali 
parte Lugdum/fluunt Arar & Dubis qui in 
uicem admifcentur.Fontes autem Arans ab 
alpibusderiuantes 26 f 47 

Fontes uero Dubis fuper eundem fluen-* 
ris 27 4*4. 

Cum ab alpibus fluxerunt Monobus uerfus 
feptetrionemadoccafum fletfunt7& eorum 
Commixtio 23 f 4* f f 

Eorumcommixtio cum 
RJiodano 23 i 45 rf 

Ameridiana plaga fimiliter amorib 9 A Ipiii uer/ 
fus Viennam ciuitate fluiit Tifar 8i Durerius 
Tifarisfontes. 28 i 45 f 

Druentiicaput 28 f 44 f 

Icerum Tifans fluuii commixrio cum 
Rhodano 23 f 45 . 

Druenrii fimilitercum Rhodano commix/ 
tio 2 3 i.* 44 

Pofl rhodanu ad fnare adiacent antvanciorvm 
Manrimacolonia. 24 1 
«4& 42 if 27 

27 

27 £ 

J 7ff 4*1| 

42 f 
4*1 
4^ f 
42 f 
42i vU* Poftcaau.flu.oft, 

CoMi«ONORVM f 

M afllliagreca 
Tautcentium 
Cithanftapromont, 
Olbia ciuicas 
Argenriflu.oft, 
Forumiuliumcol, 

Deciaciorvm 
Anripolis 28 

Variflu.oftia 28 42if£ 

Maxime occidetalia galliae Narbonenfis/tenent 
volcae tectosaces quogj ciui.mediterranee 
Illiberis 19 f 42 f 

Rufaon 20 §* 43 f 

Tolofacolonia 21 f 43 

Ceflero 22 44 

Carcafo 21 1 43 f 

Charira; 22! 43« 

Narboncolonia 21 f 42 

Pofthos ufq?Rhodanumfluuiufunt volcae 
aricomii quorum mediterranee 
Vindomagus 22 i 44 f 

Nemaufumcolonia 23 44! 

Poftea a parte orientali Rhodani flu.maxime fe- 
ptentrionales funt allobrices fub Mendu 
Us quorumciuitas mediterranea 

Vienna 23 J 45 f 

Sub quibus magis auftrales funt seg alavni 8i 
eorumciuitas 
Valenriacolonia 23 1| 44 f 

Orientales autem tricasteni quorumciuitas 
Nouiomagus 16 i 45 f 

Poftea fub fegalaunis cavari quorum ciuita*» 
tesmediterranee 

Accufiorumcolonia 25 44 f 

Aumioncolonia 23 ff 44 fx 

Araufion 24 * 44 i 

Cabelliorumcolonia 16 44 i 43M I B E R longftudo latitudo 

Etfubhis saltes quorum ciuitates 
Tarufcon 23 ff& 

Glanum 24ff 43 f 

Arclatumcolonia 24 43 i 

Aqua:fextixcolonia 25 if 43 f 

Emarinum 25^. 43 i 

Sub Tncaftenis vscondii Kciuitas 

44? 4311 
43 1 g Vafion 27 f 

Subquibus memini Stciuitas 

F orum neronis 2 6 f 

Subquibus elicotii 8£ciuitas 

Albaaugufta 26 f 

Vfcondiorum 6£ Meminorummagisorietales 

funt sentii quorumciuitas 

Dmia 28 J 44 f 

Infularfubiacent Narbonenfi AgathaflC ciditas 

eiufdemnominis 2 f 41 f 

Sricades fub cithanftam quinq; numero:quaru 

medium 27 f 42 i* 

Et fub Varo flu.I erons 28 i 42 f 

GERMANIAE MAGNAE SITVS 

Cap, XI. 

Tabula quarta europse 

Ermania: latus Occidentale 
R henus terminatiSeptetno 
nale uero : Germanicus ocea^ 
nus/cuiusdefcnptiofic feha/ 
bet/Poft oftia Rheni fluuii, 
Vidriflu.oftia 25 53 f 

Mararmanis portus 25 53 fi 

Amafiiflu.oftia 26 f 54 f 

Fontes flu. 30 52 

Vifurgiflu.oftia 28 f 55 f 

Fontesflu. 32 f 52 if 

Albisflu.oft. 30 f- $6 f 

Fontesflu, 39 i. 50 i 

Cimbrorvm cherfonefus 

Extenfio qua: poft Albrm fluuium eft 

33 59 

Extenfioquxfubfequit 35 f 59 
Extenfio qusfubfequiturmaxime 

Septentrionalis 3* 61 

Parseiusmaxieorietalis 38 60 
Poft oftenfionem primam:prima extenfio 

37 57 f 

Sinus interior 35 56 f 

Quasdeindefubfequic* 34 57 f 

Quxadortumflecrit" 35 1 55 f- 

Calufuflu.oftia 36 i 55 f 

Sueuiflu.oftia 39 f 55 ff 

Laduifeu.Viadiflo.oft. 42 55 ff" 

Viftukflu.oftia 45 f $ 6 i 

Fonteseius 44 f 52 f 

Qua:ab occafu ipfius ad Albim fluuium 

ducit 40 52 f 

Meridianum autem latus terminatur a parte oc 
ddentali Danubii flu.fic 

Danubiicaput 28 f 47 f longitudo Uatudo SECVNDVS 

Pars flu.iuxta fciffionem primi fluuii 

ad Germaniam 32 1 48 |S 

Sciffio fluuii.Secundaubiad Meridiemuer^ 
gitur 8iappellatuseft 
Aenusflu. 34* 48 1 

SciflGo fecundepartis fluminis ad feptentrione3/ 
uergituerfusGabntafiluam 371. 48 i. 

Quodinfequentifcifljone apud Lunam filua: 
adfeptentrionemuergit. 40 i. 48 -i. 

Flexus qui deinde fequitur/aquo ad meridiem 
fluitquiNarabonappellatur, 41 47 1£. 
FlexusiuxtaCurtam 42 47 

FlexusdeindefubfequensapudCarpimqui 
omniumfeptetrionaliseft 42ii48|, 

Orientaleaut latus terminat/diftantia quae fita 
flexu prefato ad Sarmatarum montes qui fu> 
pereminecquorum finis auftralis/habet gra 
dus. 42 II 48 1 Septentrionalis uero.44 i. 1 
50. Preterea:diftanriaquaeeftpoft Montes/ 
addicrum caput Viftuhe fluuii, Et ipfe etiam 
fluuius ufq mare 

Monrium autem qui Germaniam cingunt no/ 
tiffimi funt/Si Sarmarici proprias appellatuEt 
idemcumalpibus nomen habentes/quiue 
fupra Caput Danubii funt/quorum gradus 
habet. 28. 48. 31, 49 4 , Preterea qui uo/ 
cantur Abnobei quorum extrema gradus ha 
bent. 30 i. 50 ii.8i.30. 52. 8iMelibocus 
monscuiusfiries. 32. 52 i.8i. 36. 52i.Sub 
his Semana eft Silua/8i Affiburgius mons 
cuius fines, 4r. 53, 46, 52 i. Ac montes 
Sudetiappellati/quorum extremagradus ha 
bent. 34. 50 1. 39 i,8i. 50 I. Sub quibus 
Gabrita eft Silua/inter quam 8i Sarmatarum 
montes eft hercynia Silua 

Hab itant autem Germaniam quae circa tvhenu 
e(t/aparteprimum feptentrioak' bvsactori. 
parvi appellati/ac stcambri Sub quibus 

SVEVI. LONGOBARDI poftea TENCERI & J N 

criones interRJienumSC Anobeos motes 
Preterea intvergi Sjvangiones & caritni 
Subquibus vispi fii elvetiorvm deserta 
ufcjj ad dicros Alpium montes/Partem uero 
quajfecus Oceanumeft/habitant fupra/Bu/ 
factores phrisii ufq-adAmafiumfluuium/ 
Pofthos cavchi qui appellantur minores 
ufcjadfluuium Vifurgiunudeinde cavchi. 
maioris dicti/ufq; ad Albim fluuium/dein> 
defupradorfumCimbtica: cherfonefi SAXC 
nes ipfamautemcherfonefumfupra faxones 
ab occafu habittnt sigvlones poftea SABA 
LiNGiipoft cobandi fupraquos chau p re 
terea fuper his qui magis occidentales funt 
fvndvsi 8iqut magis orientales charvdes. 
Omnium autem maxime feptetrionales funt 
cimbri Poftfaxones/aCaluiio fluuio ufque 
Sueuum amnem tenent pharodini p ft 
sidini u fc£ ad laduii flu. fub his RHvticlii 
ufcgad Viftulamfluuiu.*Interiora autej atcjj 
mediterranea maxime tenent svsvi angeu quimagisorientales funt/quam longobardi 
proterm ad Seprentrionem/ufq; ad medium 
Albis flu. 8iuerfus Sueuos sekiomes q U1 " 
habitat poft Albim/a prefata parte uerfus otf 
tum ufq?ad Sueuum fluuium: Preterea pro> 
tenduntur ufcg ad Bufuntss/qui cxtera tenet 
qua; inde fubfequuntur ufq? ad Viftulam flu, 
Minores'aure3 Gentes/8i qua: inter Caucos 
paruos atq Sueuos iacent/lunt «vsactorj 
qui minores nominatur/fub qbus funt che 
ME inter Caucos maiores/ac Sueuos iacent. 

ANCRINARII poft LONCOBARDI f u b qUlbuS 

bvlgvmnii Inter Saxones autem SiSueuos 
tevtonarii 6i virvni interPharodinosSue 
uofq? tevtones & ANARPi fter Rhuticlios 
8iBufuntas elvbones iterumfub fennoni/ 
bus habitant lingae f u b Bufuntas lvtis 
mani fubquibus lvcididvni u%adAffi/ 
burgium motem/fub Lingis calvcones ex 
utraqj Albis fluminis gte/fub his chervsci 
8i camani ufqj Melibocum montem/quo/ 
rum orientaliacuca Albim fluuium tenent 
ben ochbmai f U p ra q U0S «atini gt fupra 
quos etiam fub monte affiburgio corconti 
8i lvtibvri ufqjad Viftuk fluuii Caput: 
Subhisprimifut «idones p ft cogni p G ft 
visbvrcii poft Ercinium nemus iterumab 
t ortu Abnobeorum monuum habitantfub 
Sueuis castiari p ft nertereanes p ft 
danvti Sub quibus tvrqni & marimgj 
fubCamanis chaetae & tribanti 8i fii> 
praSudetesmotes tevriochemae fubmon 
nbusuero varisti pofteaGabritafiluajfub 
Mariugis tvriones Poftea chetvori & 
ufqjDanubiumfluuiu parmae campi 'fub 
Gabritafilua marcomani fubqbus svoini 
8iufcgDanubium adrabae campi fiibne 
musautemhercynium qvadi Subquibus 
fERRiFoDiNi 8iLunafilua:fubquaGensma 
gna BEMORVM ufqDanubiumquibuscon 

tlguifuntiuxtafluUlUm TERACATRIAl«S£p e 

nesflexus Racatae , 

Ciuitatesin Germaniamclimatemagis fepter» 
trionalifunthea: longitude laamd© Phleum 


26 


54 


Setutanda 


l6§ 


5J 


Tecelia 


28 i 


55 


Phamiranum 


J°f 


55? 


Trena 


3 J 


551 


Lufana 


35 1 


55^ 


Linmiris 


Jil 


55 4. 


Marionis 


34 £ 


54 ft 


Marionis altera 


35 


551, 


Ccencenum 


351 


55 


Aeftuia 


3^f 


54? 


Afifus 


33 


55 t 


Laaburgium 


39 


55 " 


Bunitium 


39 1 


55 f, 


Virunum 


4o 1: 


55 


Viritium 


4i 


54? 

longitudo 


laritudo 


Rhugium 


42? 


55i; 


Sengum 


43 


55 ■* 


Afcaucalis 


43 1 


54| 


In mferiori cu'ma*te/ciuitates hex 
Affeburgium 


«*i 


S'f 


Naualia 


24 f 


52 £ 


Mediolanium 


25 f 


52 f 


Teuderium 


27 


•$2A 


Bogadium 


29 


^* 


Stereontium 


29 1, 


5**5 


A mafia 


3°f 
Munitium 


28 5-4 


52 1- 


Thuliphurdum 


291 


54 f 


Afcalingium 


3° 


53 H 


Tulifurgum 


30 1 


5J -v 


Pheugarum 


3° T 


52 f| 


Canduum 


33 


5 r f 


Tropheadru/i 


J*f 


52 f 


L uppia: 


32 i 


53* 


Mefurium 


35 f 


53 ff 


Aregelia 


3*1 • 


52 f 


Galegia 

Luprurdum 

Sufudata 


37 1: 


52 ff 


37 f 


52 


3 8 ? 


53ff 


Colancorum 


39 


53 ff 


Luridunum 


39 1 


52 ff 


Stragona 


39? 


52 


Limiofaleum 


4i 


53 f 


Budorigum 


41 


52 f 


Leucariftus 


4*1 


52 f 


Arfonium 


43 f 


52 f 


Califia 


43 f 


52 ff& 


Setidana 


44 


53 f 


rn Climate/quodfub 


his eftciuitates hea: 


Alefum 


2«ff 


50 fl 


Budoris 


27 


50 f 


Mattiacum 


29 


5 1 


Artaunum 


2*4' 


50 f 


Nuefium 
Melocabis 


291? 
30 ff 


5o f| 
5* 1 


Grauionarium 


jofffe 


50 n 


Locoritum • 


3i 


5°f 


Segodunum 


39 II 


50 


Deuona 


3 2 f 


5° 


Bergium 


16 £ 


5° 


Menofgada 


34 


5o f 


Bicurgium 


34 II 


5'f 


Marobudum 


35 


50& 


Rhedintuinum 


38 f 


50 ff 


Nomifterium 


3 8 fl 


5 r f 


Meliodunum 


39 f 


49 f 


Cafurgis 


40 


5o f 


Strennita' 


39f . 


50 


Hegithmatia 


»3 


5i f 


Budorgis 


40 i. 


50 fr» 


Eburum 


41 


49 ff 


Arficua 


42 1 


49 f 


Parienna 


42 f 


49 1 


Setuia 


42 j 


50 1 


Carrodunum 


42 ff 


s*f XIBER longitudo latitudo 

Afanca 43 50 f 

Inreliquo Climate/8£penes Danubium.ciuic, Tarudonum 


28 rf 


49 f 


Araiflauia; 


30 i 


49 f 


Riufiana 


vi 


48 ff 


Alcimcenis 


32 f 


49 f 


Canticcb is 


32 f 


49 ff 


Bibacum 


32 ff 


4.9 ff 


Brodeltia 


\ 33 f 


49f 


Setuacatum 


34 


50 


Vfbium 


35 


48 f 


Abiluum 


3Sf 


49 


Furgifatis 


3*1 


49 


Choridorgis - 


3Tf 


49.'| 


Mediolanum 


mi 


48 ff 


Felitia 


39 


49 f 


Erobodunum feu 
*/ 4 


Riipbodunum • 


* ?8 lf 


48 ff 


Anduetium 


40 f 


48 f 


Celemantia 


41 f 


47?f£ 


Singona — 


4i ff 


48 i 


Anauum 


41 f 


47 ff InfulaJadiacentGetmaniar/iuxta Albis flu.oft. 
Tres:Saxonum appellate/quarum mediu gra 
dus habet 30 56 \ 

Supra autem Cimbricam cherfbnefum funt alie 
TresrAlotia: dicte/quarum medium gradus 
habet 37 59 * 

Ab orictaliparte Cherfonefi/quatuonScandia: 
nuncupats/quarum tres parua; media habet 
gradum 38 1 57? 

Vnaqua:maximaeariieft/&: uocatur scandia 
iuxta uiftula: flu.oft.finem eius magis occide 
talemhabetgradu 43 58 

Eiusmaxiepsorietalis 46 58 

Parsmaxfefeptetrioalis 44 f 58 f 

Pars eius meridionalis 43 £. 57 f 

Etfeptentrionaliaipfiustenet levoni occideta 
lia chedini orietalia phavonae fii phiresi 
«leridionaliaaurem davtiones &C cvtae RHETIAE SITVS. 
Cap. XII. 
Tabula quinta Europar. 
Hetisoccidentalelatus terminatui: 
t monte Adula:8c linea qua; eft inter 
capitaamniu3Rheniateg Danubii 
Latus feptetrionaleparteterminat' Danubii 
quxafontibuseft/ufcj; ad Aeniflu.fciffione 
qua:gradus habet 31 f# 48 f 

Orientalelatus ipfo iUno terminatur/cuius au 
ftraliorfihiseft. 30 f. 46 ii, Meridionale 
autemlatus Alpium montibus/hinc fupra 
Italiamextenfis/quo^quiapud Gra:as funt 
gradus,hnt.49 f.4^f .Q.uiaut apud/Pcenas 
wxta principiu3 Iycii amnis/qui in Danubiu 
exit/quiueRheriama Vindelicia difiungit/ 
gradustenent. y. 4,6 \. Quiueroextrema 
Vindelitistenent/gradushabent, 33. 4<J|. SECVNDVS 

Habitant magis feptetrionatfa Rhetia: brin 

.xAntae magis auftralia svenetae &jrhigv 

scae qua:interhea:funt/tenent calvcones 

8i vennones ipforumciuitatesfubDanu^ 

bio/heajfunt longitudo laritudo 

Bragadurum 

Dracuma 

Viana 

Fceniana 
Iuxta caput RJheni fluuii 

Targerium 
B rigantium 

PofthasVicus 

Ebodurum 

Drufbmagus 

EcWurum *».«* 


48 f 


50 i 


48 f 


31 


4» s 


3*1 


48 f 


«?? 


48 


*9*i 


«*« 


3°f 


4Ti 


3°U. 


47f 


3i f 


4T1| 


3^ 


*47f VINDELITIAE- SITVS 

cap. xii 1; 

Va; magis feptetrionalia funt Vindeli 
q tixtenet rhvnicatae fub his cevni 

8i CONSVANAE pofl BENNIAVNI poft 

BRHEvisH&iuxtaLyciamflu. lycatii 

riuitates autem circa Danubium hea; 

Artobriga 

Beodurum 
Sub his autem 
A ugufta uindelicorum 

Carhodunum 

Abudiacum 

Cambodunum 

Medullum 

Inutrium 

NORICI SITVS 

Cap. XIIII. 

Oricum terminus habet: ab occafu 

n Aenum flu. a feptentrione Danubii 

parte ; qua: eft ab Aeno ufq; ad Ceriu 

monte/cuius gradus.38 1.47 if .ab or 

tu fblis/ipfumrnonteCerium: Ameridiepte 

PannoniaE/quasfub diclo eft Monte/cuius 

finis maxie ocadetalis gradus het. 37 i. 46 i. 

Et hincmote fupra Iftria qui Caruancas ap> 

pellacvcuius mediu gradus hetj6 i.46 i.Te/ 

nentautoccidetaliora regionis/a feptetrioein 

apientes sevaces 84 alavni qui &C ambi 

• sontii dicuntf/magis uero orientalia Norici 

AMBiDRAvi SCAMBiuci ciui.atfub Danubio 3>f 


48f r 


34| 


48 1 


32 


4*Sfft 


34 


48 f 


*h 


47 ii 


sh4 


47 H 


33 f 


47 i 


*H 


47f . ' redata 


35H 


48 f 


Claudionium 


SfH 


4 8 fc 


Subhisautem 


Gabanodurum 


37f 


4« 


Gefodurum 


'>H 


47 f 


Bedacum 


34 


47 


Aguntum 


3*rf 


47 1- 


Vacorium 


3«f 


47 


Poedicum 


37^ 


47 f 


Virunum 


37 f 


47 f 


Teumia 


34f 


47 i longitucta 
Idunum }<s 

Sianricum 35 f 

Caclia j7 £ 

Inter Italiam 8C Noricum 
f uliumcarnicum 36 f latirudo 
47 
47 f 
47 f 

4«f PANNONIAE SVPERIORIS 
SITVS. 

Cap. XV. 
Annorua fuperior/limiteshet ab 00 
p cafu mote Ceriu/3i pro pte Caruanci: 
AmendieptelftricE/ac Illyndis iuxta 
Unea/quxaprarato fineoccidetaliorip 
Albanu monte exir/ufcp ad Bebios motes/8J 
limitesinfenons Pannoniar/qui gradus hrk. 
411.45 i.Afeptetrioeterminaifmote prxtato 
Nonci/8c pce Danubii/qua: eft a Cerio mote 
ufcgadfcinioneArabonis flu.cuius gradus 
het.41 ft.47 f . Ab ortu fblis inferion/Panno 
nia/plinea quac prefatos limites h3:Tenec auc 
;puincia/apce feprecrionis izali quimagis 
occidetales funr/8cquimagisoriecsl.s citni 
a Meridiar uero .atobici qui fub Norico 
funcEtuerfusortu varciani intereos auc 
uerfus occafum boei- & fubhis coletiani 
iassii uerouerfusortu:8ifubipfi's oderiates 
ciuitates autem fub Danubio:heac 
Iuliobona 38?, 

Legio cermanica.x, 
Camus 19 

Fle.xum 40 

Legio - GERMANICA QVARTA.X. 

Chertobalus 40 f 

Brxgetaum 40 if 

Legio prima avxiliatrix proculaDaroflu/ 
uio auitates hca; funt 48| 48 

43 fi 

48 

47 r Sala 


38 ri 


4<5 ,lf 6 


Potobium 


38 \ 


47 1 


Sauaria 


39 1 


47f 


Rifpia 


39 £ 


47 


Vmundria 


38 f 


4 <5f 


Bononia 


39 f 


4<ff 


Andautonium 


38ft 


46 f 


Nouidunum 


38 


46 rl 


Sacarbanria 


40 f 


47 


Murcela 


39 i 


4«f 


Lentudum 


39 i 


46 f 


Corrodunum 


40 


4 <JI 


Sifcia 


39 


46 fi 


Olimacum 


391- 


40« 


Valeria 


40 


47f 


Bolentium 


40 f 


45 i 


Soroga 


40 i 


46 % 


Sifopa 


40 


4Jff'ft 


Vifonrium 


40 if 


45 H 


Pratorium 


40 f 


4H 


Magniana 


41 


46 f In Lirriite Italikfub Norico itetu Panoniar.a'. 
Smona 37f 4<Sf 

C 1 longftudo latirudo 
INFERJORIS PANNONIAE 
SITVS. 

Cap. XVL 
Annonia inferior/terminat' ab occafu 
p fugioriPfnonia/afciflione Arabonis 

flu.iuxtapraiaros limites/ Ameridia; 
parte Illyridis qua; adicto limite ufq; ad flexu 
DanubtiAuxtaqueTcinditfSaUUsflu.cufgra 
dus.45.44 f , Afeptentrione & ab oriete termi 
nat'gteDanubri/qua;afcifuoe eft Arabonis 
flumints ufqjad Sauum amnem / 6£ Situm 
habet hunc/poft Arabonem fluuium 
F lexu s q fit iuxta Curta 42 . 4T 

Maxie feptetrioalia danubii. 39 i. 48 f\ 

Quod iuxta flexu ad occafum extedif 6i g Gemi 
nas Panonias flues/fcindit'i Carroduno ciui. 
uerfus mote Cetiu;8C ti° maxie feptetrionalia 
uocanturSauaria/Siquaruerfus meridiej Da 
rosnomiant/cuiusfcifllonis fitus.40 fxA 6 f 
Eiufdem Danubii Conuerfio/iuxta Corna> 
cum 44A 4Sf 

Eiufdem Conuerfio/ Danubii flu.iuxtaCu/ 
miricum 45 45 f 

Eiufdem iuxta Rhiau 45! 45 

QuodiuxtafaffioneSauuflu.cj&ipfegduas 
extenfus Parionias/Cetio mote iungit~:Prius 
ad feptetrionapoftea ad occafu uerfus.45.44 f 
Tenet autSi ipfa; puincia in gtib 9 qde occidetau" 
bus&magisfeptetrioales amantini fub qui 
bus hercvniates poftea andiantes deinde 
brevci tnparribus uero orientahbusquima 
xime feptentrionales funt arabisci & ma 
gis meridionales scordisci ciuitates au/ 
tem fub Danubio hes fiint 
Curta 42 47 

Salua 42 f 47 f 

Carpis 43* 4Tff 

Aquincum 4} 4Tf 

Saurium 4; f 4T 

Luflonium 43 f 4<>f J 

I ugionum 44 46 f 

Teutoburgium 44 f 45 r$ 

Cornacum 44 f 45 f 

Acumincumlegio 45 45 f 

R.hitium 45* 45 

Taurinum 45 44 f 

fluuio procul ciuitates heas 
Berbis 42 46 

S erbinum 41 i 45 f£ 

Iuolum 42 1 45 £.*£ 

Certifla 42 {1 45 f 

Murfella 43 46 

Cibalis 4; 

Marfonia 43 45 

Vacontium 43 f 46 

Mufiacolonia 43 * 

Sallis 44 44 1 

Bafliana 
Tarfium 
S itmium LIBER longitudo latitudo 

ILLYRIS AVT LIBVRNIAE SEV 
DALMATIAE SITVS 44 

43 f 

44 \ 
44 f 451 45 r# 44f{£ Cap. XVI f. T^2 6 

44 -- 44'. 
45 Llyris terminat a Septentrionaliplaga 

i utraq; Panonia/iuxta expofitos motes 

ab occafu Iflria g lineauerfus fihefupe 

noris Panoniaycutus gra.fut.3T f .46 f 

Finis uero/cjin Sinuhadriatico eft,37 f .45 f . 

Ab ortu fugiori Myfia/g linea que eft adicla 

fallione Sauii flu.qui iuxta Scardum monte 

eft extenditur/cuius gradus.4T. 41 f . A meri> 

die terminoshabetpartem Macedoniaviux/ 

ta lineam qua: a pretato fine ufcp ad hadriati/ 

cum Sinu atringtt cuius gradus. 44 f . 41. Et 

hinclaterahadtiatici.St.ufqjad dictu; Iftria: 

limtte/hUtuslateris defcriptiofic habet/poft 

Iftnam quarinltalia efbora inde Liburnia: 

aut Illyndis. 

Aluona 3Tf 45 f 

Flauona 3Tf 45? 

Tarfattca • 3Tf 45 fl 

Oeneiflu.oft. 3Tff 45 ff 

Volcera . 38 £ 45 f 

Senia 381 45 f 

Lopfica 38 \\ 45 f 

Tedaitflu.ofl. 39 45 f '■ . 

Ortople 39 45 £ 

Vetia 39 f 44f £fi 

Argtrutum 39. f£ 

Corinium 39 f 

Aenonum 3 8 ff ft 44 f 

Xadercoloma 39 f 44 f 

Scardona 39 f 44^ 

Tttiflu.oft. 40 44 

Balmaua: aUtem ciuitates /iuxta litus hezefunt 
Sicum 40 s^ 44f 

£alona:colonia 40 f 43 ffi^ 

Epetium 41 44 

Pigunrium 41 1. 43 ff 

Oeneum 41 f 43 li 

Natonis flu.ofl. 42 43 * 

Epidaurus 43 fe 43"^ 

R.hifinum 44 4| f 

Aauium 44 * 42 i. 

R.tfpnicus Sinus 44 42 ti 

Buiua 44 f 42 1* ■ 

Vlcinium 44 f 41 f 

Drylonis ffu.oft. 44'ff 4 1 ? 

LtfTus 44 if 41 f 

FluirautDrylon/aMonte Scardo/Siab altero 
Montefito apud Media fuperioris Myfias 
cuius gradus.4^.42 f f ,ab eodem etiam alius 
amnts defluit Derinus npmine q in Sauu flu. 
exit/ab occidentali parte Taurini ciuicatis: 

Tenetaiitrjuinciaquilfttixheret iapidres fu 
pra uero lyburnia magis occidetales mtezaei 
poft derriopes 64 DERRn6ifupraderriopes 
dindarii fuptaquos ditiqnes fupraaute ?T« 44 lS 
44 i£ SECVNDVS tongitudo latitudo 
derios ceravnii InterioraDalmatixtenet 
davrsii fupra quos comenii & vardei 
fupra hos narensii 8C sardiotae Prete^ 
reafuprahos sicvlotae & dvcleatae & 
pmysTAE & scirtones Penes Macedonas 
riuitates mediterranea: Lyburnoru/hea: funt 

Tediaftum 39 1 45 1 

Aruccia 59 i£ AC r 

Ardptium 40 45 £ 

Stupti 39 j: 4S * 

Curcum 401. 444! 

Aufancala 41 i 44 ix^ 

Varuaria 4r I 44. ; 

Sahua 41 f 44 .t 

Adra 42 r 44 

Arauzona 42 £ 44 1 

Afleiia . 42 r 44 | 

Burnum 4*if& 44 1 

§ idrona 43 r 

Blanona 42 * 

Ouporum 43 44 

Nedinum 44 44 r 

Dalmatia; autem ciuirates mediterranes. 

Andecrium 43 j 43^ 

Aleta 44. 431. 

Herona 44 * 43 f 

Delminium 44. i£ 41 S± 

Aequum coloma 44 ijs 43 f 

Saloniana 45 4ji 

Narbonacolonia 44 1 43 

Enderum 45 1 4} 

Chinna 4CI 42 i£ 

JJoctea 45 f 42 1 

Khizana 45 42 £ 

Scodra 45 £ 42 

Termidaua 45 if ft 42 

Siparuntum 46 £■ 42^ 

Epicaria 45! 41 i 

Eminatium 45 i,l£ 41 i' 

Infula: adiacent Lyburnia: 
Apforus/inquaduitas 38 £ 
Crepfa 38 & 

Et cundla in qua duitates due 

Phulfinium 38 f 45 1 

Curicum 38 If* 

S ardonain qua duitates dua; 

Arba 38 f 44 

Collentum 39 £ 

Infule adiacent Dalmatis 

Iffa&Cciuitas 41 43 f' 

Tragurium/SCduitas 41 43 f 

Pbana 41 1 42 1 

Corcyranigra 41 £ 4*'|-f>S 44 gft 

45 44*fft 43 TT" Mehta *i 4*f. Cofmogtaphia: Ptholomd Secundus libec 
explirit. LIBER TERTIVS 
CLAVDILPTHOLOMAEI. COS 
MOGRAPHIAE. LIBER. TER 
TIVS. INCIPIT. 

Expofirionemparris Aeuropa: Orientalis/iuxta 
fubiectas prouincias:aut Satrapias : Italiam 
toum:Cyrnum:Sardiniam:Siciliaminfulas: 
Sarmatiam auropasTauricam cherfonefum: 
Iaziges metanaftas:Daciam: Myfiam fupe<> 
norem 6i mfenore : Thrariam:cherfonefum: ' 
Macedoniam:Epirum: Achaiam Pelopone 
fumrEub ceamiSC Cretam Infulas. 

. SITVS.ITALIAE. 
Cap. I. 

Tabulalexta Europs. 

Talia limites het ab occidete Alpiu 
i iuga/iuxtalineaqua^exteditfamon 

te Adula ufcg ad Varii flu.oft.quo.* 

rumgradus. 28. 43. Pretereahtus 
Thyrrheni pelagi/a Neapol1.ic3.ufq2 leucope 
tra:Afeptem'oneterminat Alpul iugis:qua: 
R-hetia; m minent/Preterea/Pcenis/ Ocra/8£ 
Carufadio montequi fub NoricoefhquoRs 
gradus dicti funt/Preter hax litore Adnatid 
binus/a Tilauento flu.ufq? Garganu monte 
6i Hydruntem : Ameridie Adnatiri pelagi/ 
a Tilaueto flu.ufcgad Illyrica meta3/Prererea 
ligufhco litore atq; Tyrrheno/a Varii flu.oft. 
ulcg Neapolim:ac a leucopetra ufqj hydrute: 
defcnbit' ailtin huncmodu/poft:os Variflu, 

MASSILIENTIVM 

Inliguflicopelago longttudo latitudo 

Nicajamafulienlium. 28 1~ 43 

Herculis portus 28 f -'43 

Trophea augufti 28'ii 43 

Monaciportus 29 43 

Liguris ap ud graxos liguftica: penes Iigufti<« 
cumpelagus 

Albiniminium 29 1 43 

Albitaunum 29 f 43 ft 

Sabatium 30 43 £ 

Genua 30 \ 43 f 

EntelIeflu,oft. 30 41 43 f 

Tigulia 31 1 4.3 1 

Venerisportus y £ 43^ 

Ericis Sinus mrima 31 f 43 f 

Maaxflu.oft. 3 r |f^ 43 

SafiioBoacftiflu. 3^3-f" 43 1 

Tvscor vm apud grecos ty rrhenorum iuxta 
tyrrhenum pelagus 

Lunaciuitas&prom, 32 43 

Herculis phanum 32 1 42 ~& 

Arniflu.oft, 32 f 42 f 

Populoniuurbs:SC,p, 32! 4 r H" 

Traianus portus 33 41 f 

TeIamonportus3i,p, 33 X 41 f 

Coffe 33^ 4 if 

Grauifca; 33 f 4 rf 

Hofeflu.oft. 33ifft 41$ 

C 3 Iongitudo ^tttudp. 
34 * : ' 4*1 * 34 s& 4i 1 tj- Caftrum nouum 
Pyrgi 

Alfium 34 ff , 4».i 

Latinorvm fimiliter iuxta Tyrrhenu pelagus 
Tiberisflu.oft. 35 4°ff 

Flexuseiusadoccafu3 35 f 41 ff 

Oftia 35" 4o'if 

Anrium 35 f 4© f 

Cloftra 35 r 4o | 

Circeumprom. 55 f 4° 7 

Terracina 35 ff 40 f 

Phormix 3<> f 4° f 

Campanorvm fimihteriuxtaTyrrhenupelagus 
Lirisflu.oft. 3<*ff£ 40 f 

Soefla jr 40 f 

Vultutniflu.oflr. J7 40 ~ 

Linternum 37 40 f 

Curaa: 37 40 fi 

Mifenum jrf 39 ffft 

Puteoli jr f 40 f 

,v( eapobs 3r f 40 i 

Pjcentin.orvm fimilriuxta Tyrrhenupelagus ''24 40 Sarniflu.oft, 

Surrenrum 

Mineruxpromont. yr h. 39! 

Salernum 38 39 f 

Lvcanorvm fimiliteriuxta Tyrrhenupelagus 

Silaris flu.oft. 38 1 59 £] 

Pxftum 38 f 35» f 

yeliae 38 f£ 39 f 

Palmuruspor.Sc.pro, 39 39 £ 

Buxentum 39 f 39 f 

Brvciorvm fimiliteriuxta Tyrrhenu pelagus 

Laiflu.oft. 39 f 39,1. 

Tempfa ciuitas 39 f 39 

Taurianus fcopelus 39 f 38 f 

Hipponiates finus 39 f 38 f 

Scylleumpromont. 39 f 3ri 

Regiumiulium 39 f 37 i" 

Leucopetrapromont: 40 yz 

[acnae. cretiae i ux t a Adriaricum pelagus 

Zephiriumpromont. 40 I 37 f 

Locris ciuitas 40 ~ vt-S. 

. nn » '' i? 

Lucani Hu.oft. 402; Wii 

Carnniumpromont. 40?- jrii 

In Sinu iuxta Scylaceum 

Scylaceumciuitas 40 1 38 £ 

Inrima finus 41 38 £ 

Sibaris ciuitas 41 Jjl 38 f 

Laciniumpromont. 41 i 38 i 

InTarentinoSinu 

Croton ciuitas 41 f 38 f f 

Thurium 40 ii ;o i 
M etapontum 
Tarentum 

Salentinorvm 

Iapygium promotorium quod Salentinum 

dicitur 42 ii 

Hydra 42 f 46 f 

Lufpis 4o ff 
40 ff 
4i f 39 ff 
4o 39H6 4*# 40 LIBER Iongttudo latitudo 

B rundufium 41 f 4° ? 

Appvlorvm.pevcetiorvm inloniopelago 
Egnatia 41 f 40 ff 

Barium 40 ifsfe 40 if 

Aufidiflu.oft. 40 f 40 if 

Appvlorvm.davniorvm inloniopelago 

. \Salpix 40 f 40 f fft 

Sipontum 40 i 41 . 

Apenefta: 39 i.£ 41 & 

Garganus mons 39 f 41 f . 

Et iuxtafinum Adriaticum 

Hyrium 39 f 41 f 

• Ferentanorvm fimiliter 
Fiterniflu.oft 39! 

Iftonium 38 f 

Buba 38 f 

Pelignqrvm fimilitet 

Sariflu.oftia 38! 

Orton 38 & 

Marvcinorvm fimiliter 
Aperniflu.oft. 38 

Macrini flu.oft. jrf 

Picenorvm fimiliter 

Caftrum jr f' 

Cupramaritima jrf 

Truenrii flu.oft. jr f 

Potentia jrf 

Numana 36 f £ 

ncon j6f 

Semnonvm fimilitet 

Aefiiflu.oft. J5lf 

Senagallica j$ f 

Phanum fortunx 35 f 

Pifaurum 35 f 

Ariminum 34 f }& 

■ Gallorvm boiorumfimiliter 

Rubiconisflu,oft. 34 f 43 f 

R atienna 34 f 43 f f 

Padi flu.oft. 34 f 44 

FluuiiPadicaput:quod iuxta larii paludem 
eft 3of 45 |f 

EiuscilDoriaadmixtio.jif 44 f 

Dorixfluuii,Caput/iuxta pcenium la^- 
cum 29 44 f 

Eius fciflio ad lacum uergens bena 
cum J3 44 f 

Huius lacus fitus j2 f 45 f 

PoftPadiflu.oft. venetiae fimiliter 

^ Atnaniflu.oft. 54 £ 44 f 

Carnorvm fimiliterinflexione Adriatici Sinus 
intimus Sinus:in quo 
OfhuTilauemptiflu. 35 f 45 1 

Narifonis flu.oft. 35 f| 45 i 

Istriae fimiliterpoftflexumadriaticifinus 
Tergeftumcolonia j^ff 45 f 

Formionisflu.oft. J^ff 4Sf 

Parentium 3r 45 ~ 

Pola yt l T 45 ^ 

Neofactumfinisltalix 3rff 4552 

Ciuitates autem istriae Mediterranea;funt 4r| 
4rf 
4rff 4tff 
4i Hi 42 

42 

42 f 

42 f 

4*ff 

43 fe 
43 # 

43? 
43 f 
43 f 
43 i 
43 f lon^iruJo 
Pucinum jyl 

Piguentum 37 i 

Aluum 37 1 

Carnorvm mediterranea; 
Forum iuliu colonia $5 1 
Concordiacolonia 35 
A quileiacolonia 35 \L 

Venetiae ciuitatesmediterranea: 
Belunum Vicentia 

Opitergium 

Acedum 

Atefle 

Patauium 

Altinum 

Atria 

manorvm quifubVenetiafunt 33 rf 

33 f 

34 & 
331- 
331 
33 
34 2 « 34# Bergomum 

F orum diuguntorum 

Brixia 

Cremonacolonia 

Verona 

Mantua 

Tridentum 

Butrium 3*f 

3*1 

3* 

33 

32 

33 2 *i laritudo 

4S? 
45?. 
45 f % 

4Sf 
45 1 

45 f 

4Sf 
45$ 

45 f 
45 I 
44ffi 
45 1 
4Sf 

44 f 

45 
44-f 

45 f 
44 f 
4Sf 

44 f 

45 \\i 
44 l TERJTIVS 

Salins 
Inlitoreis Alpibus 
Cemeneleum 
Sanitium jn^itudo larituda 
44 30 

30 ff 
30 U Bcchvnorvm qfuntab occafu Venetis.ci.hes 

Vaunia 31 45 i. 

Carraca 31 f 45 £ 

Brerina 32 4S-- 

Anaunium 31 f 45 §,"f 

quifuntaboccafu Cenomanorum 

ciuitatesheaj 

Nouaria 

Mediolanum 

Comum 

Ticinum 30 if& 

Salasiorvm quifub Infubnbusfunt 

Augufla prstoria col, 291. 

Eloredia 29 f 

Tavrinorvm quifubSalaflusfunt 

Auguflataurinorum 29 f 

Auguflabacienorum 30 f 

Iria 29 f 

Dertona 50 f 

Lvbicorvm quifnb Infubnbus funt 

Vercelle 30-I 

Gammellum 30 f 

In Grais Alpibus centronorvm 

Forumdaudii 29*. 

Axima 30 f 

In fcutiis Alpibus lepontinoRvm 

Ofcella 29 & 

InGrarisAlpibus catvrcidorvm 

Eborodunum 29 f 

In Graris Alpibus seivsianorvm 

Setufium 29 

Brigantium 28 lijfc 

Inalpibuslitoreis nervsiorvm 

Vintium 28 f 

Inlitoreis Alpibus sviRioavM 44 f 

44 ff 

45 f 
44| 44?ffe 
44 f 

44 1 
44 f 
44 f 
44 f 44 f 
44 f 45 f 
4S li 44 f 

45 f 

45 f 

4<* & 

44 f lor 

VENDIATIORVM 

29 4Jf 

*«f 43 fft 

Apenmm Iuga fere Ligurise m miner:& ab alpi 

busincipiuntideindeufq? ad Anconampro^ 

tendunt/hincqjuerfadumad Adnaticumin 

'clinantf/ufq» ad monte Garganu ducunt/poft 

y admeridieinclinatainLeucoperrafines hiit, 

Ih licvria apennino fuppofita/meditertane» 

ciuitates hea; 

Sabata 

Polentia 

Aflacolonia 30 

Albapompeia 30 f 

'Libarnum 31]. 

Gallia tocata ipfisfubiacetmontibusufcg 

RauennamproducTa/cuius auitates hea: *9 ff 43 \ 

43 H 

44 f 
43 2-f 
43 ^ Placentia 

Fidenria 

Brixellum 

Parma 

Regiumlepidicol. 

Nuceria 

Tanetum 

Mutina 

Bononia 

Claterna; 

Forumcornelii 

Fauenria 

Cafeia 

Forumliuii 3i?- 
5i f 

32 f 

32 f 

32 f 

33 f 

3*if& 

33 f 
33 ff 
33 f 

33 ff 

34 f 
34 Tvscorvm mediterraneaeauitateshea: 
Biracelum 
Foffspapirians 
Bondelia 
Luca 

Lucusferoniecol. 
Pifloria »i 

Florentia 
Pifscolonfa 
Volaterra: 
Rufelk 
Fsfula: 
Perufia 
Arerium 
Cortona 
Aeflulis 
Bitulgia 
Manliana 
Vetulonium 
Sena 
Suana 

Saturniana colonia 
Heba 
Volri 
Clufium 
Volfinium 
Sudemum 
Ferentia 44 f 
44 f£ 
44 f 
44 rz 
44« 

43 f 

44 f 
43ff 

43 |f 

44 fi 
44 
43 f 
431 
43 f 3*f~ 
32 

3*fi 

3 J ^ 
33 

33 f 
33 f 
3*ff 
33 
33 f 
33 f 
34£ 
34 

33f}V 
33 f 
33 f 
33? 
33 6 
33 f 
33 f 

32 ff 

33 f 
33 f 

33 f 

34 f 
34 f 
34 £ '43|fi 

43 f 
43 fft 

4*ff£ 
43 f 
43« 
42?ft 
42 f 
42 f 
42 f 
•42f 

42 f 

42fft 

42 f 
42 f 
42 f 

41 fffi 

42 f : 

42 f 

42 f 

41 f| 

41 f 

42 ft 
4tf£ 
4iffS' 
42 i longitudo iatitudo I/I 

Sucrium 
Tarquina; 
Blera 

Forumclaudii 
Nepeta 
Falerium 
Carre 
Semnonvm mediterraneajriuicaceshea: 34 2 T 

34 f&' 

nl 
H* 

35 

34 1 4*1 
4i 

4i {ft 

4if 

4i£ 

4i if Suafla 34 f 

Oflta 35 f 
Picenorvm medicerranea: 

Traiana 36 f 

Vrfabaliua 35 f f 

Septempeda 36 f 

Cupra montana 36 1 f 

Firmium 37 

Afculum 36 y 

Adria 3*f 431 

4*.!fs 

4*&tf BER longicudo latieudo 

Marvcinorvm medicerranea 

Teatea 3*i 42£ 

I.Ari(<t>RVM medicerraneasriuicateshea: 
Vrbsroma 35" 4 r 

Tibur 35 f 4if 

4i V 
4r f 
41 

40 f 

41 f 
41 f^ 4 2 TT 

4^r 

42 f 

42 ii 

Vmbrorvm riuicaces mediterraneae quifunt 
fupraTufcos' 

Pirinum 33 |ffi 

Tifernum 34 £ 4 2 sf 

Forumfempronii 35 4*f 

Ifuiurri 34 f 4 2 tr>. 

Aefis 35 f 42 ! 

Iuficum 
Centinum 
Aefifium 
Camerinum 
Nuceria colonia 34 f 42 TT" 34f| 
J4f 

34 f 

35 f 4»H 

43 » 
42 ii 
4*1 
42 f W » * -34| 
34 f 
34 f 

34 2- 

35 f 
35 

35& 
34f 
35,* 42 f, 
4*3 
42 f 
42 f 
42? 
42 f Vilvmbrorvm duitates/qui Vmbris magis 
orientales func 
Arna 
Ifpellum 
Tudertum 
Forumflaminii 
Spoletum 
Menania 

Ameria 35« 42"i 

Nagnia 34f 42 sr 

Obricolum 35 f 42 f« 

Sabinorvm quifuntmagisorientales Vilum> 
bris/8ieorum ciuitas 
Nurfia • 35 f 42 f 

Aeqvicvlorvm qui funt magis orientales Sabi 
nis/8£ eorum riuicaces 
Clicernum 35 f f sr 42 f 

Calfioli ..35ff 42 sfe' 

Marsorvm 9] magis orietales Aequicolis func 
Aex 3^| 42 f 

Alphabucelis 36!,% 42 f 

Prvegvtiorvm qui funcmagis oriecales Marfis 
Beretra 31$ isr 4' f 

Inceramnia 35 f 42 

Vestinorvm qui oriencaliores func Preguriis 
& riuicaces 

Pinna 37 1 41 ffe 

Auia 3 6 ff" 4*f 

.Amirernum 37 f 4i|Vs 

Angolus 37 f 41t* ■?<■ '-• 
35 r» 

35^ 1 1 35 ff 
351- 

35 f 

asff 

35 f 
35 f 
35 ff 
35 4 * 

37f 

3«ff8 

3"f 

3*f 

3*f 

3^A 

3-7 f 

3*?|6 4i f 

40 f 
41« 

41 i. 

40 ff 

41 

40 T| 
40 f 

4°fffe 
41 i 

40 f" 

40 i 4i IK Prsnefte 

Tufculum 

Aricia 

Ardea 

Numencum 

Treba 

A nagnia 

Vempfum 

Velicrum 

Lanubium 

Arina 

Fidena: 

Frufinum 

Ferencinum 

Priuernum 

Seria 

Aquinum 

Sora 

Mintutna; colonia 
- Fundi 36 & 

Pelignensivm tmedicerranea; 

Corphinium 37 f 

" -Sulmo 37 f 

•Ferentanorvm tnedicerranes 

Anxanum 38 

Xarinum 38 f 41 f£ 

Carecenorvm quifub ferentanis funr/5i riuiV 

tas medicerranea 

Aufidena 3 8 tt» 4 T f 

Samnitvm ciuicates/quifub Pelignis5i Cara^ 

«nis funCi 

Buianum 38 f* 41 

Aefernia 38 ft 41 f 

Saepinutu 38 f 40 f ±fi 

Alifa 38 f 40 f 

Turicum 38 f 40 if 

Telefia 38 f 40 f 

B eneuentum 38 f 40 f 

Cludium 38 f 40 f ^ '%» 

Campanorvm duicates mediterranea}" 

Venafrum 37 i f 

Teanum 37 f 40 f 

Suefla 37 f 40 f 

Cales j7f>& 4oisr 

Cafilinum 37 f f 4° f 

Trebula 37 f 40 if 

Forumpompilii 37 f 40 f 

Capua 37 f 4oifr 

Abella 38 & 40 f 

Atella 37 f 40 f| 

Picentinorvm mediterranea; 

Nola 38 

Nuceiiacolonia 38 ft 

Ebolum 38 * 

Lvcanorym mediterranea; 4i f 4bffs 40 1 
40 ft 

3?f Vlri 

Compfa t 

Potentia 

Blanda 

Grumentum 

Dianum longftudo 
39 

59 n 

J9f 

59ff 

t 

T latttudo TER.TIVS J9* »1 

3?ll& 

J9fft 
J9? 
39 f| Irpinorvm ciuitates mediterraneaj qui funt 
orientaliores Picentinis 
Aquilona 59 f 40*: 

Auellinum 38 f 40 i 

Eculanum 39 40 1 

Fratuolum 39 1 40! 

Appvlorvm davniorvm mediterranea; 
Nuceriaappulorum 39 f 40 f 

Vibarna 39 ff ^n jc 

Arpi 39 i 

Erdonia 39 i Canufium 40 1 Appvlorvm pevcetiorvm mediterraneas 

Venufia 40 i 

Cxlia 41 

Brvtiorvm mediterraneaj 

Numiftrum 40 

Cofentia 40 f 

Vionualentia 39 * 

Macnae cretiae ciuitates mediterranex 

Petilia 40 1£ 39 

Abiftrum 40 i 39 

Salentinorvm mediterranea: 

Rhudia 41 f 

Neritum 41 f 

Aletium 41 if 

Eambota 42 » 

Vxentum 42 1 

Calabriae mediterranea; 

Vretum 41 1 

Sturni 42 40 i. 
41 

40 a 

4oift 40 f 

40 f 
> 

38 ff 
38 f£ 

38 fri 40 f 
40 i 

40 f 
40 1 
40 ft 40 
4o InfulaadiacentitalixInugufKco qde pelago/ Gorgonis infula ^r fi. 

Athalia 29 ii 

Capraria 31 f 

Ilua 32 1 

In Tyrrheno autem Pelago 

Monteria 

Planafia 

Pontia 

Pandatoria 

Parthenopae 

Prochyta infula 

Pithecufi 

Caprarinfula 

Sirenuminfula 
fn Iorurimari 

Diomedee Infulaj quincjj 8i eorum media 

Situshabet 39 f 41 ff CYRNI SIVE CORSICAE 
INSVLAE SITVS. *3 

3*1 

JSf& 

3Sf 

35 f 

jr 

J* 

3*f 

35ff£ 4if 
42 1 

.44 

4*1 
4i I' 
39 f 
J9f 
J9f& 
J9ff6 
39 f| 
39 f& 
39 f 4tf 
41 1 
4i f longuudo latitudo 
Cap. II. 
NfuIaCyrnus/qua: Corficaappellaf 

1 cingi£ ab occafu quide 6C feptetrione/ 

mari ligufticoab ortu aut Tyrrheno 
maruameridiePelagoqd inter ipfam 

fli Sardiniam interiacefcEius litus fic defcribi 

tur a medio lateris Septentrionalis 

Voleriiflu.ofha 30 f 

Tiloxpromont. 29 ii 

CEEfiajlitus 29 1 

Ocridentalis laterisdefcriptio ' 

Atriumpromont. 

Cafalus Sinus 

Viribalum pro. 

Cirridiiflu.oft. 

-R.cerius mons:8tpro. 

Vrciniumriuitas 

Arenofumlitus 

Locra:flu#ft 

Paucariuitas 

Ticariiflu.oft. 

Titanusportus 

Eifurariuitas 

Pitaniflu.oft. 

Marianu pro.8£.riuit. 
Meridionalis lateris defcriptio 

Pallariuitas 

Syracuianus portus 

Rhubracjuitas 

Granianumpro. 

Aliftariuitas 

Philoniportus 
i Orientalislaterisdefcriprio 

Hieriiflu.oft. 
Aleriacolonia 

Rhotaniflu.oft. 

Dianajportus 

Tutelasara: 

Tuolasflu.oft. 
Marianaciuitas 

Vagumpromont. 

Mantinum riuitas 

Cluniumriuitas 
Reliqua Septentrionalis lateris 

Sacrumpromont. , 30 f 

Centuriumciuitas 30 1 

Canelatariuitas 30 ~ 

Tenet autem ocridentale latus infula: Populi 

Villarum Incobe cervini & habitant fub 

Aureo monte/quigradus habet. 30 f . 40 f. 

Subquibus tarrabeni poftea titiaeni 

Poftea balatoni Maximeautemfepten> 

trionales fines tenet vanacini Subquibus 

CILIBENSJI Poftea LICMINI84 MACRINI.Sub 

quibus opjni Pofl simbri 8£ comaseni 
Sub quibusquimaximeMeridionales funt 
svbasani ciuitatesmediterranexhexfunt 
JLhopicum 30 f 41 

Cerfunum ^offt 4off£ 19 f 


41» 


29 f 


40 II 


'9v 


40 f 


29 f 


40ffe 


*9t 


4of 


*9r 


40 f 


*9f 


40 


JO 


40 


30 


40 


JO 


*9ff 


30 


29 f 


30 & 


39 f 


30 & 


39ffi 


3°i 


J9f 


orio 
3o f 


J9f 


3o j* 


J9f 


30 fft 


39fft' 


;o ii 


J9f 


20 i x 


39 f 


30 T± ll 


J9f£ 31 

3 1 

30 ff 
J°ff 
Ji 

y & 

30 jp 

3** 
3 r « 
30 $f* J9ff 

39if6 

40 

4o£ 

40^ 

40 f 

39fA 

40 ff 

4i 

' 4I * 

4tf 

4rf 

4i/ Palanu ViT 40ff6 

longitudo 


Iaritudo LI 


I/urinum 


V , 


40? 


Alauca 


*9*Z 


4°f 


Ofincum 


*9lfe 


40 f & ' 


Seruntium 


3° f 


40 f 


Talcinum 


30 f, 


40 fsz 


Venirium 


3°f 


40 ±& 


Ceneftum 


jolift 


4of 


Opinum 


30 


4° f 


Mora 


3°| 


40 1 


Marifla- 


3°f 


40 


Albiana 


3o f 


39 II 38 ff SARJ3INIAE INSVLAE SITVS, 
Cap. III. 

Tabulafeprimaeuropa' 
Ardiniam infulam amplectitut ab 
s oriente Tyrrhenu pelagus/a meridie 
Africu:ab occafu Sardoum/a fepten 
trione mare quod'inrer ipfam & Cyc 
num Circumfundif.-eius htorafic defcribun 
turab occidentalilatere 
Gorditanum prom. 29 fi5r - 38' 
Tiliumauitas tyM - 38 f " • 

Nympheus portus lofil " -38 £'<-'' • 
Hermsum promont. 30i. 38- 1- 

Temiflu.oft. 30 i ; 58^ 

Coracodes portus 30 £ 37ff£ 

Tarra;auitas 3°f 37 fs£ 

Tbvrfiflu.oft. 30 f 37 1, 

Vfellipolis colonia 30 f 37 f 

SacnHu.oft. 30!: 37 1- •■ " 

Ofajaciuitas 30^. 37* 

Sardopatoris fenum 30 i. 36 if £ 

Neapolis 30 i, ; " ''•$<$ f ." 

Pachiapromonc. 30 i 36? 

Meridionalis Iateris defcriprio •' ' 

Pupulum auitas 30 ii *- 3<*f« 

S olci auitas &C portus * 30 if ft 3<> f 
Cherfonefus 31 36 i 

Eiceaportus 31 f B^ii 

Herculis pomis 31 % 36 ift 

Nora ciuitas 31 f- 35 f" 

Precheslitus 311! ^i. "» Chuniocariumpro. 311-' **s Orientalis lateris defcriptio 


.. .; ■€ 


C arodos ciuitas & Iugti 


3* 


3*ff " 


Caralitams (Tnus 


3: - 


37 


Sufajaauicus 


3J 


3Tf 


Sa:priflu.oft. 


32 


37 f 


Sypicius pottus 


32 ft 


3* fft 


Catdri flu.oft. 


3*MS 


37ifft- 


Feroniaciuitas 


3? 


38 


Olbiaciuiras 


3i ff 


38f ■ 


Olbianis portus 


3'ff 


38f . 


Colymbariumpro 


3 r ff 


38 f 


Artfti promontorium 


3tf 


" : '59. 


Septentrionalis latens defcriprio 
Erebantium.pro. 


3 r f 


39 fft'r 


Plubium ciuitas 


3t 


39 fu 


luliolaciuitas 


3° | 

37-f ■- 
J7f* i.T longitudo Iatftudo 

Tibulaciuitas 30 1 3? 

Vianlaciuitas 39 f 

T urris biflfonis ciuitas 30 38 f 

Tenentaut plagam infula: feptentrionale magis 

TIBVLACII 6i CORSIT fubc[buS'CORACENSII. 
8i CVNCITANI poft CARENSll 8i CVNVSITANI 

fub quibus celcitani 8i lvqvidonensii. 
poft jtsARoNENsn fubqbus cornensii qui 
anchilenfii dicunt*;poft rvbensii fub $>us 

CELSITANl Si CORPICENSII poftea SCAPITANI 

8i sicvlensii fub qb' neapolitae 8i valen" 
tini 8i qmaxime meridionales func solci- 
tani 6i nOritani ciuitates mediterraneae 
Ericinum 3 1 3 8 ff 

Hera:um 3'f 3 8 ff 

Gurulisuetus 3°ff 381* 

Boffa 3° f 38 f 

Macopfifa 3°ffft 3 8 f 

Subquibus Msnomenimontes 31 38 

G urulis noua 3* 

Saralapis ' - • 31 f 

Cornus*. 3°f& 37 fi 

Aqua-hypfitana: 30 fi 37 f 

Aquadefitana; • , <~ .• 3ifft 37|- 

, Le& <>','?■ " '• 3ii 37» 

Aquaineapolitanx 31 ii 37 

Valeria 31 i 3^rf 

In,fuIa:adiacentcircaSardiniam:funthea: 

Phintonisinfula 31 i 39 f 

Iluainfula . 31 39 f 

Nimpheainfula 30 il 39 f 

Herculis infula 30 i 39« 

Diabatainfula j?i£ i 38 ff 

Hieracus infula 29'i'f 3 6 f 

M celibodes infula 30 i 56 f. 

Phicariainfula 32 f 3 6 f* 

He rmaja infula 31 £f$ ? 8 f t* 

SICILIAE INSVL^E SITVS 
Cap. IIII. 
Icilia ambitur/ab occafuSifeptentrio 
s 1 nemariTyrrheno/ameridie Afro:ab 
oriete Adriatico peIago:eius litora fic 
fehabent/Septetrionalislateris defcri 
ptio/qdacutifIimu6i maxiead Boreatendit/ 
diciturc^Peloriprom. 39 37 ~ 

Phalacriumproujont. 38 f 37 i- 

Myle 38 i 37 ft 

Elyconis flu.oft. 38 & 37 

Tyndarium 38 37 

Thymethiflu.oft. 37 U 
Agathyrium 37 fi 3 6 ff" 

Alonrium 37 1 3<5ff 

Chydxflu.oft. 37 f 36 ff 

Calacfta 371. 3*ff& 

Alefa 37 3<Jff 

MonaIiftu.oft. 37 jtf f-f ^* 

Cephalides 36 f 36 if 

Chymera:flu.oft. 3^fft 3<*ff 

Terms imerx ciuitas 3<f f 3<> f 3 6 TT« Olulis 

Eleutheriflu.oft. 
Panormus 
Cetaria 
Bathis flu.oft. longitudo 

iH 

35 ff 

351- 

35 .f larituJo TER.TIVS 3*1* r 

I c 36 ff 

3«f 
3*f Occidetalis lateris defcriptioinmari Tyrrheno 
Drepanum 35 j<5 i 

Segeftanumemporiu 35 36 £ 

Egitarfuspromont. 34 ff 36 & 

Metidionalislateris defcriprio iuxtaPunu< 
cum pelagus 

Lilybeumprom.8C,a. j4|f& 
Acithii flu.oft. 35 & 

Selenuntis flu.oft. 35 £ 
Masaras/g8Cmacraa;,of.35 f. Pintia 

Soffii.flu.ofl. 

Ifbun.flu.oft. 

Heraclea 

Hypfs.flu.oft. 

Agantium emporium 

Hiemera:.flu.oft, 

Yptori.flu.oft. 

Bucrapromont. 

Caucanarportus 

Motychani.flu.oft. 

Vlyxiapr<>nont. 3^ 

3*1 

3*1 

3*fft 

3<?f£ 

37 

!*$ 

37^ 
38 
38 i «?f 
35 ff 
35 fi 
351, 
35 f 
35 ffif 
35f 
35 f 
35 $* 
35 f, 
35 f 
55 f 
35 
351 
JSJ& 
35 1 r j_ 2 } Orientalis laterisdefcriptio in Adriarico mari 

Pachynusprom. 

Puniceus portus 

Orini.flu.oft. 

Longum promont, 

Cherfonefus 
Syracufascolonfa 

Alabi.flu.oft. 

Thaurus prom. 

Pandathi.flu.oft. 
Catanacolonia 

Simaahi.flu.oft. 

Tauf omenium colo . 

Argenumprom. 
Meflanainfreto 
Montes in Sicilianota digni funt 

Aema 38 £ 

Cratas mons 36 

TenetautipfiusSeptetrionafia messeni media 

orbitae fiCcATANEi meridionalia secestani 

&£ siracvsani fi£ a'uita,mediterranea:hea: 38 
38 

mi 

3?r| 
3? II 

3 8 ^ 
38 f 
38 f 
38 f 
38 f 
38|6 
38 
39 
39 TT ! JS_« 

3Sf ■ 
3Sf 

35f ■ ■ 
35 f 
35 f 
35 r! 

35 ff» 

36 ft 

3^ f 

34|| 
J*fffi 

37 

3^ f 

3^ f Caputium 


38 1 


3*1$ 


Abacena 


38 .'6- 


3*ff 


Himichara 


38 f* 


3*f*l 


Tifla 


38 f 


3<*f« 


Aleta 


37 H 


3*f* 


r J enturipa: 


37fft 


!«f 


Dymethus 


38 


3*1 


Aema 


38 f& 


3*f 


Agurium 


37 f 


#1« 


Herbita 


37 f 


j«i 


Sergentium 


37 f 


3^ & 


Hydia 


37 f 


35 ff » 


lonoitudo 


IanYuJo 


Leontium 


38? 


3*! 


Erbefliis 


37 


3 6 f 


Neetum 


37 


35ff& 


Mena: 


38 


>6 


Paaorus 


3*£ 


3*1 


Aflerus 


3*ff 


3<*fft' 


Erina 


IH 


J*# 


Megara 


38 i 


35 ff 


Petra 


37 ff 


35 ff 


Hybla 


37 f 


35 ff 


Engium 


37 f 


35? 


Cotyrga 


36 f 


36 


Cacyrum 


3*f£ 


3*1 


Aaxx 


38 


,35 f 


Macella 


36 f 


3*1 


Schera 


35 f 


3*f 


Triocla 


36 f 


3*f 


Agragas 


37 f 


3*f 


Motuca 


38 i 


35 f 


Segefta 


35 f 


3*f 


Legum 


35 f 


3« 


Entella 


35.ff 


3*1 


Ancrina 


3<5 f 


35 Jf 


Phinthia 


36 f 


3« 


Gella 


37 f 


35 t£ 


Megarina 


38 f 


35« 


Elorus 


38 f> 


351 


Ina 


38 i 


35 1 


Elcethium 


35 f 


3**3 


Infiila: iuxtaSiciliamt 


teifunc 
Didymajinfube 


38| 


37 1 


Hicefia 


38 f 


37 f 


Encodes 


3*M 


37 f£ 


Phcenicodes 


37i 


37 f 


Vulcani 


38 i 


37 f 


Lipara infu.&C.ciui. 


3 8 f 


37 f 6 


Euonymos infula 


38 


37 $i 


Strongyleinfula 


38 f 


37 f 


Vfticainfu.8i.ciui. 


35 &k 


37 ift 


Phorbantiainfula 


35 f 


3^ ff 


Aegufa 


34 f 


3^ f 


Sacrainfula 


34 f 


3*f 


Paconiainfula 


34f 


3*f 


Acoli • 


3Sf 


37 ff 


SARMATIAE 


IN EVROPA SITVS. 
Cap. V. 
Tabula octaua Europa*. 
Armaria Europsterminafa fepten 
s trione oceano farmaticouuxta Vene 
dicum Sinu:8£ pte Terra: incognita: 
fecudu defcriptione hac/Poft Viftula3.flu.0ft, 
Chrontfflu.oft. 50 $6 

Rubonis flu.oft. 52 f S*ff" 

Turuntiflu.oft. $6 58 f 

Chefiniflu.oft. 58 1 59 f 

Situs litoris/quip Parallelum Thyles infulamo 
tatunhic eft finis pelagi Terra: cognita; 8i gra 
dushabet 6i 6$ FmisiuxtameridfonaIemSarmatia:pIagamqui 
g fontes Tanaisflu.defcrfbif.fS^.tfj.Si. 64,58. 

Aboccafu terminatur Viftulaflu.6itineainrer 

r^caputeius Si Sarmaticosmontes dudta/atq; 

W ipfis montibus/quorum gradus dicftifunt 

Ameridie larigibus metanaftis/ab auftrali ffne 
Sarmaticorum montium/qui gradus habent 
41 1.48. u fq; principium Carpati montis. 46 
48. Prterea continue per Datiam iuxta eunde 
Parallelu ufq^oft.Boryftenis flu.&hincPon 
tico Iitore ufqj Carcinetu flu.huius aut htoris 
defcriprioficfehet longitudo latitudo 
Boryftenisflu.oft, 57 f ( 48 1 

Hypanisflu.oft. 53 48 1 

Nemus Diana^pto, 58 48 

IftmosAchilleicurfus 58 f 47 ~ 

OccidentaIe|>mon,Achiueicurfusqcidicit'7 
Sacrumpmont. 59 & 47 

Pars orientalis qua: uocatur Myfaris promon/» 
torium ca ii 47 i 

Cephalonefus 59 47 f *gr 

Bonusportus 59 48. 

T amyraca 59 1 48 f 

Carcinetiflu.oft. 59 * 48 i 

Poftqua^equitur Iftmos/qui excludit Tauri> 

cam cherfonefum : cuius quod in Carcineto 

eftSfnu 60 \ 48 i 

Quodauteminbyceeftpalude 60 i 48 1 
Ab oriente terminatur Iftmo/a fluuio Carcinite 

8i BycePalude/6i Iatere Paludis meotidis/ 

ufqjad Tanafmflu.8iipfo Tanai/8i Meridia 

no a fonribus Tanais ad incognitam terram 

produclo/ufq; ad prafatum finem:a'rcumfcri 

biturautlatushoc/inhuncmodupoftlftmu 

quiiuxtaCarciniteeftflu.Paludis Maeotidis 

Nouamenia 

Pafiatiflu.oft. 

Lianum ciuitas 

Byciflu.oft. 

Acraciuitas 

Gerrhiflu.oft 

Cnemaciuitas 

Agarum prom. 

Agariflu.oft. 

Lucus Deipifcatio 

Lyciflu.oft. 

Hygreisciuitas 

Poririflu.ofh 

Carocauicus 

OftiumoccidentaleTanaisfluuii gradusha 
bet 66\ 5 4 i. 

Oftium orientale 67 i 544 

Flexioflu, 72 i c6 

Fonteseiufdem 64 58 

Poft hos prefati finis ad incognitam 
Terram 64 53 

Aliisautem MontibusSarmatia cingitur/quo 
rum hii nominantur 
Peucamons 51 « 

Amadocimontes 59 51 *>■*. 


48 u, 


60 sfe 


49 i 


60 


49 1 


tfoi 


99 i 


60 1 


49 f 


61 


49 H& 


62 1 


49}\ii 


fcll 


5o 


62 j. 


5°? 


62 i. 


5i f 


«■& 


s'f; 


*i 


s*'£ 


^f 


55 f 


«5 


55 f LIBER longitudo laritudo 

Bodinusmons 58 5$ 

Alaunus mons 61 f 55 

Carpates mons 46 48 

Venedicimontes 47 i. 55 

Riphei montes 63 57 T 

Boryftenis flu,fons:iuxta a madocem 
Paludem 52 1 50 '£ 

Fonseiufdemaxiefept. 52 tj 

Fluuiorumautequifub Boryftene funtTyras 
fluuius:terminatpartes Daria: 8i Sarmaris/a 
flexioe. 55.48 i. ufq;fine cuius gra. 48 i. 48 f. 
Axiaces flu.Sarmariam diuidit 8i paulum fu 
pra Dariam ufq; ad Carpatem montem:tenet 
autejSarmatfamGentes maxima: venedae 
per totum Venedicum Sfnu:8i fupra Datiam 

- pevcini.&basternje &l per totum Maflra 

, iaziges . ac rhoxolani 6iqui Iteriores funt 
his # ^maxobii & alavni scytae pauaores 

. autem gentes/tenent Sarmatfampenes Viftu 
lamflu.fub Venedibus githonls funt/poft 

PHINNI p ft 5VLANES fab quibus PHRVCVN 

diones poft avarini i ux ta Caput Viftula: 
amnis:fub quibus ombrones p ft anarto 

PHRACTI poft BORGIONES poft ARSIAETAE 
poft SABOCI poftPIENCITAE fi£ BIESSL Pe 

nes Carpatemmonte/quiomnibushis ma^ 
gis orietales funtjfub Venedibus itcyi calin 
bae&svdini acJTAVANi u(c$zd Alaunos 
fub quibus i'gylliones poft coestoboci fii 
tranomontani u fqj Peucinos montes:Rur 
fus oram maririmaimquardeinde ad VenediV 
cum firium atringit/habitant veltae fupra 
quos hosii poftea carbones q U i maxime 
ad feptentrione uergunt/qui magis orientales 
funt careotae fij (ALI f u b qb' agathyrsi 
poft aorsi ec pacyritae fub qb 9 SAVARI 
6C borisci ufqueR.ipheosMontes:poftea 
acibi ftj nasci fiibqb 9 - vibiones 6£H'drje 
' x Jk fub Vibionibus stvrki inter at Alaunos 
'Siiimaxobiosfunt caryones 8i sarcatii 
8ipenesflexuTanais fluminis ophlones & 
tanaitae f u b qmbus osili u fq 5 ac } R xo 
lanos poft revcanali 8i .exobycitae & 
Iteruj interPeucinos8iBafternas/funt car 
piani fiipraquos cevini pofl; bodini inter 
Bafternas 8i R hoxolanos fut chvni ficf u b 
J>priis motibus amadoci Sjnavari penes 
quidemBycempalude toreccadae penes 
autachdleucurfum funt tavroscytae f u b 
BaflermsiuxtaDariamfunt tagri fubipfis 
■ TjfRANciiAE fub flexi6e at Tanais flu.Iocant" 
Alexandri ara; fub.gr. 63, 57. ac 

Cxfans ara;/fub.gradi. 6S. 56i.8iiterora 
Tanais ciuitas eft 66 i, 54 i. 

Ciuitates au tem funt mediterranex inter flu^ 
minaiuxta Carcinitemflu.hea: 
Carane 59 1 43 tr 

Terrocha 58 1, 49 li^ 

Paffiris 58 ii 49 i* 

Ercabum 58 i 99 i Joneicudo Utitudo TERTIVS «•1 49 ?! Tracana 
N aubamm 58 i yo 

Circaautem Boryfthenem fluuiumheaj 

Azagarium $6 

Amadocca j6 

Sarum j6 

Serinum J7 

Metropolis y6 f 

O lbia qux Boryfthenes jr 
Suprauero Axiacem fluuium 

Ordefus 57 

Etapudfciffiom Boryfthenis fluuii 

Lenium f4 

Sarbacum 55 

NiofTum • j6 

Supra autem Tyram fluuium penes Datiam 

Carodunum 49 f 48 f- 

Mxtonium ji 48 f 

Clepidaua $i f 48 f 

Vibantanarium £3 ff 48 f 

Heradtum S3 f 4*|| 

Infula autem eft penes oftia Tanais fluminis 5° l| 

*>? 
ro 

49 r 
49 I 48? 

*>2 
joft 

49 f Alopetia/dida 66- «f TAVRICAE CHERSONESI 
SITVS. 

. Cap. VI. 

Auticxcherfonefi fitus circumambi> 

t tur Iftmo pertinente/a Carcineto SiV 

nu/ufcjad Bycempaludem:& litoris 

bus ponri/64 Cymeru Bofphori/& pa 

ludis mxotidis/fecundum defcriprionem hac 

poft Iftmumfecusflu.Carcinitemin Ponto Eupatoria 


60 f 


47 f 


Dandaca 


S9ii 


47 f 


Symbolorumportus 


S9i 


47^ 


Parthenium promont. 


J9" 


47 


Cherfonefus 


S9i 


47 


Ctemsportus 


60 


4*g 


Arietis promont. 


6of 


46 f 


Chararaxctuitas 


62 


4*8i 


Lagira 


&I n 


. 47. 


Coraxpromont. 


*3 


.-. - 4T * 


Iftriani flu.oft. 


m 


47| 


I heodofia 


<%.L 


47 f 


Nympheum 


64 


,- 47 f 


ClMERH BOSPHORS 


Tirictatae 


64 


47 5-t»^ 


2' anticapxa 


64 


48 fi 


Myrmetiumprom. 


64 


48 i 


Meotidis palvdis 


Partheniura 


'4i 


48 | 


Zenonis cherfonefus 


*3 


4 8 f 


Heracleum 


61 


48 i 


Ciuitates autej mediterranearin cherfonefo hex 


Taphros 


61 f 


48i 


Tarona 


61 fi 


48 f 


Poftigia 


m^ 


48 f 


Patofta 


*>u- 


47| 

tongitudb 


laritudo 


Gmmerium 


«4 


48 % 


Portacra 


*i 


47 $5 


Boeon 


62 f 


48 


Iluratum 


62if£ 


48 


Satarchx 


*i 


47 | 


Badatium 


61 


47 1 


Citeum 


6t% 


47 f 


Tazos 


62 i 


47 1 


Argoda 


6if 


47 § 


Tabana 


62 f 


47f IAZIGVM METANASTARVM 
SITVS 

Gw, VJI. 

Tabula Nonaeuropx, 

Aziges metanaftxterminos habent 

• 'i. afeptentrioneSarmatiam Europae/ 

hocefteamSarmaticiE partemiqux 

eft ad Auftrum Sarmaticorum mon 

rium/ufcgmontem Qrpatum : ab Occafu 8i 

auftro ptefatam Germanis partem/a Sarma/ 

ticis fqmontibus ad Carpim Danubii fliuiii 

-/|"'flexione/8Cea3parte Danubii quxindeeft/ 

' ufqsad fciffione^ Tibifci amnis qui ab arcto 

fluittcuius Danubiiflexionemgradus habet. 

42 ff. 48 Aboriente Dariamiuxta ipfum 

Tibrfcumflu.quiad Ortumuerfus fub mote 

Carp ato definit/aquo dutic" igradib 9 . 46.481. 

Ciuitates Iangum hex 

Vfcenum 
G ormanum 
Abieta 
Triffum 
Parca 

Candanum 
Peffium 
Partifcum 

DATIAE SITVS. 
Cap. VIII. 

Atia terminatur/a Septentrione parte 
d Sarmatix E uropx/a Carpato fc^ mon 

te ufque finem prefateflexionis Tyre 

fluuiicuiusgradusfunt. $% 48 f. 
rt? Ab occafu Iacigibus Metanaftis/iuxta Ti^ 
(^bifcumamnem/aMeridieDanubio fluuio 
a/fciffione fc^ Tibifcifluuii/ufq;ad Axiopo^ 
lim/aquaDanubiusipfeufq?Pontum&eius 
oftia/Ifterappeliatur/cuius partis Situs ficfe 
habet/ poftfciffionem Tibifa amnis 
Primaflexioadfepten. 47 f 44 i 

Sciflio ad Rhabofum fluuiu^ qui ad Datiam 
fertur 49 43 i 

Gabnflu.fciffio 49 f 43 h 

Pars quxiuxta fciffionemeft/Alautxamnis/ 
quiadSeptentrionem cumimpetu uedus 
Dariamdiuidit 50 f. 45 ff 

Elexio iuxta^Oefcum jri. 44 f 

Flexio iuxta Axiopolim 54 f 4J f I 43 i 


481 


43 H 


48 1 


43 f 


47 i. 


44 f 


47 f 


43 f 


47 i 


44 


47 4 


44 f£ 


47 ; 


4J 


46 i LIBER Hinc Danubius ufcg eius oft.ut fupra diximus/ 
Ifterappellat":ab orienteauccerminarur inde 
ab Iftrofluuio/ufqjflexuj/quiiuxCa Dinoge 
riamciuitacemeit st f 46 f 

Pretereaterminatur leraffo flu.quiiuxCa Dino> 
geriam/fciffus ab Iftroad SeptentrionemSC 
onenreTerf/ufcjprefaCaflexione Tyra: flu.uc 
dictumeftgraduum $3 48 £ 

Tenent aut Dariam maxie Sepcecrionale a plaga 
occidetali anarti & thaviusci 6£ coestq 

BlSCf fubhisP"-EDAVENSII 8JRATACENS1I ac 
CAVCOENSII fub CjbuS RXl BIREPHI & BVRI 

rensh ac coteksii 6:preCereafub his aeeo; 
I ENSII & POTVLATENSII 6C SfNSlI fub ejb 9 /cj 

maxle auftrales funt saldensii &c giacish 6c 
j i >, ph 1 (.1 : ciuitates in Datia noriffime hea: fut 
Ruconium 46 £ 48 

Docitana 47 1 47^fi 

Paroliflum 49 48 

Triphulum 52 £ 48! 

Arcobadera 53 48 

Patridaua 53 48 £ 

Carfidaua £3 £ 48 £' 

Petrodaua 53 f 47 f 

Vlpianum 47 f 47 £ 

Napnea 49 47 £ 

Patriuffa 49 47 £ 

i alma: 40 1 47 i 

Prartonaaugufta joi 47 

Sandaua yr £ 47 £ 

Anguftia *2 * 47 fi 

Vridaua 52 ff 47 i fi 

Marcodaua 47 i 47 

Ziridaua 491. 46^ 

Singidaua 48 46 £ 

Apulum 49 46 * 

Geftmrirga 49 f 46 f fi 

Comidaua yrf 46 f- 

Ramidaua ji f £ 46 i 

Pyrum jr £ 46 

Zufidaua y 2 f 46 £ 

Paloda j2i£ft 4 7 4 £: 

Zurobara 45 1 45 - i& 

Lartgis 4 <S£. 4 y£ 

Argidaua 4^ f 

Tinftum 4 g * 
Z armifegethufa Regia 4.7 f £ 

Hydata.i.aqua; 4 9 i 

Nencidaua j2 ££ 

Tiafum 52 

Zeugma «JJ 

I lbifcum 4 cV f fi 
Dierna 
Acmonia 
Druphegis 

Phraceria 4$ £ 

Arcina 4.9 2 

Opinum jo £ 

Amucrium yo 

Sornum jri SyPERlORlS MYSIAE 
SITVS. 47 f 
48 

47fi= *i 
4Jf 
4ff 

4*fJi 

44 f 
44 f 
44 f 
4* 
44 f 
44 f 44 f£ 
44 £4 
4J Cap. IX. 

Yfia fuperior limites het / ab occidete 
m Dalmariamfecundumlineamprediy 
clam/a fciffioe fc3 Say flu.ufq? ad Scar^ 
dum monte/cuius ficus dicftus eft. 47 
8c. 41 i :. Ameridie inde ufq? ad Macedoniam 
fecundum lineam per Orbelum motem duc 
camcuiusgradushabec. 49. 4: f. Aborien 
te parcem Thrariasqua: eft/a fine predicto:uf> 
q; Ciabrumfluuium.iuxta terminum cuius 
gradus. yo. 4*|fft. PrecereaipfumCiabrii 
luxtainteriorem Myfiamaifq; quo Ciabrus 
Danubio admifcet" ubi gradus fut. 49 f.43 f . 
A fepcecrione inde Danubii parte/ufq; Sauu 
amnem:TenetautprouinciamiuxtaDaIma/' 
riam tricornensh QuajautefecusCiabriT 
fluuiumeft mysi tenent/8iqua:inceriacent 
yicENsu Qusueroapud Macedonia d/.r 
pani tenent/iuxtaDanubiumautefluuium 
auitates hea;funt longitudc lancudo 
Singidunum 45 1 44 i 

Tricornium 46 i 44 ^ 

Iuxta Mofchii fciffionem a Danubio 

Viminatiumlegio 46 f 44 1 

Tanaris 47 44 

Eteta . 47 f 43 fft 

Dortinum 48 43 i. 

R. eriariamyforum 49 43 £ 

Aha;autemciuicacesqua;funcprocul a Danu/ 
biohea;func 

Orrea 46 ££ 4; £ 

Tunacum 47 i 43 

Vendenis 48 42 £ 

Velanis 49 42 * 

Dardaniae aucemauicaces 

Arribancium 47 f 42 

Nafum 4 7 i 4 , * 

Vlpianum 48 f 42 £ 

Scupis 48 \ 42 1 

MYSIAE INFERJORIS 
SlTVS. 

Cap. X, 
Yiia inferior cerminacur/ab occafu gte 
m pra;fata Ciabri amnis:Ameridie parte 
Thraris:quareftaCiabro fupra Emrj 
monCem ufq; firie3 per Poncu ad meri 
die. s$- 44 f • A fepcencnone prefacis limici 
bus Ciabri fluuii accj Danubii.ufq; ad Axio 
polim.&deide Danubio Iftro appellaCo ufcg 
adipfius oftia qua:m PonCum exeunt/Eius 
quide flexio luxta Dinogeriam auicaCem dic^ 
Caeftgradushabere j2f 46^ 

Hoflia uero hoc ordine habenc 

Prima eo^ feclio qus iuxta Nouiodunu ciui 
tateeftgradushabet 4J 4 cJf IongttuJo latitudo TERTIVS Indeparsquidem maximeauftralis circunv 
plectens infulam Peucam appellatam gradus 
habec 55 f 4< $ *& 

Exit deinde in Pontum hoftio/quod facru ap' 
pellaturfeuPeuca 5^- 46 £ 

Quod eft aut maxime Septentrionale/fcindii? 
8iipfum iuxtagradus 55^ 4<{Xi. 

Et qd eft huius gtis maxie feptetrionale/diuu' 
dit"6iipfumingradib 9 55 -J. 47 £ 

Pars uero feptentrionalis Palude ftciens/qua: 
Thiagola appellatf/adhuc magis feptentrione 
cuiusfitus 55 f 47 1 

Exit deinde in Pontu exili oftio/qcl Thiagola 
appellantingradtbus 56 f 47 f-, 

Pars meridionalis ipfius fecTionis pauluj an/ 
tecj intret Mare quieicit 
Pars magis auftralis fecunde fedionis/fctndit? 
8cipfaingradibus 55 ££ 46 f- 

Etquajmagisadboreamuergitexitin Pon^ 
tum hoftio/quod Boreumappellaturingra/' 
dibus 56 ». 46 if 

Pars autem auftralior/diuiditur 5i ipfa in gra/ 
dibus y& 46 h& 

Ethuiusauftraliorgsin Potuexithoftio/qcl 
inariariumnuncupat" 51$ \ 46- 

Qusautpats magis fepteirionalis eft/fcindifT 
8cipfaiuxtagradus 56! 46 i 

EtquodmaximeadBoteam uergithuius fec 
tionis/exithoftio pfeudoftomo appellato/in 
gradibus S 6 r^ * 6 r 

Quod uero auftralius eexit hoftio/qd Calo' 
ftomiu feu p ukru diat' $6 f 46 1 

Orientalis autem pars My fia;/terminatur litore 
deinde Ponti/quod corinuum efthofhis/ufcg 
ad prefatum Thrariae Umitem:qui gradus ha 
bet. 55. 44 i. Huius lateris fitus fic fe habet/ 
poft Sacrum oftium Iftri amnis 
Pterumpromont, 
Iftros ciuitas 
Tomi 
Callaris 
Dionyfiopolis 
Tiriftispromont. 

O deffus 

Panyfiflu.oft. 
Meftembria 

Tenentauteminfetiorem Myftam uerfusma/ 
gis occidentalia triballi eorumquasadoi: 
tum uergunt britolacae # haecqdequaffub 
hoftio peuca funt trogloditae ofha uero 
tenent pevcini Qusautemapud Pontum 
CRYByci fupraeos tensii ac bvlensii quae 
interiacent demensh 64 piarensu incolunc 
Ciuitates penes Danubium hes funt 5^f 


45 TT»» 


S* 


45 rf" 


55 f 


45 f 


55 f 


45| 


S4ifft 


45| 


55 f 


4S 


55 i 


44 ff, 


54ff^ 


44 yS 


55 


44 i Regianum 


So 


43 r 


O efcus tribalorum 


5 r 


44 


Diacum 


S 1 ! 


44| 


Noua: uel Nouia: 


s* 


44f 


Trimannium 


S'f 


44 f| 


Tiriftopolis 


s* 


• 4yf Duroftotumlegio 

LECIO PRIMA ITALICA 

Promarifta 

Sucidaua 

Axiopolis 

Carfum 

Troilmis 

Dinogetia 

Noutodunum 

Nucraunum 

Siriceftta 
Intta fluuium autem cii 

Daufdana 

Tibifca 
Litora autem ab oftio Iftri maxime feptentruv 

nali/ufqjadofhaBoryftenisflumims&i inte 

riorem Regionej ufq; ad hyeraffum amn em: 

incolut ari n fub Ttrangitas Sarmatas: uri 

tolacae autemfuprapeucinosfunt/orauey 

romaririma habet defcriprionem hanc/poft 

Boryfthenis flu.oftia. qua: ut dictuj eftgra^ tongitudo 


fatftud© 


S3* 


«5 


«¥ 


4Sf, 


54 


45 K» 


S4f . 


4Sf 


54 1- 


4Si|a 


J4 


46 £ 


« 


4<5ffi 


54 


46 f 


54 f 


4<H, 


. *S 


4* f 


utateshea: 
Si 


44 f 


Si 


46i dus habent 
Axiaciflu.oft. 
Phifeaciuitas 
Tyra.flu.oft. 
Hermonactis uicus, 
Harpispolis ciuitas srf 

Sr 

5*f 

5«Sf 

56 f 

SH 48 l 
4» I 
4Tjf„ 
4Tff 
47 f 

4rf 4Tff 

4T*- 

4T 48 fi 
4T^ Ciuitates autem funt medtterranea: in hoc Iatete 

Penes Hyeraffum amnem 

Zargidaua 55 f! 

Tamafidaua 55 i 

Pirobaridaua 54 i 

Interautem Hyeraffumfluuium 

Niconium 56 £ 

Ophiufo 56 

Tyrasauitas 56^ 

Infule autem adiacent inferiori Myfia: iuxta pre 

dictam pattem Ponti 

Infula dicla boryfthenes 57 ^ 48 f 

Infulaachilbsleuca 57 f 4^lf 

THRATIAE SITVS 
Cap. XI. 

Hratiaarcumfcnbitur/a feptentrione 
C infenonMyfia/iuxtadidam linea/ab 

occafu Myfiafuperion/fitparte Mace 

donisqusefta prarfato mote Orbelo 
ufqjfinem, 49. 42 1, amendieparte Mace/ 
donis/a prefato (q fine ufq; ad Nefi flu.ofha/ 
per Orbelu 3 montem:8i deinde litore^ Aegei 
pelagi S£ parte Melani Sinus.Ethmc lmea 
qusdiuidit Cherfonefum:Cuius lateris de/ 
faiprioheceft Nefiflu.oft. 


fifffe 


41 £ 


Abdera 


5^f 


41 f 


Maronea 


5H 


4i ff 


Ebriflu.oft/ 


S3f 


41^1 


A enos ciuitas 


S3f 


4' f 


EtlnMelaneSinu 


Melaniul Nigri,fl.oft. 54 


4ri* D Iongitudb beteucfo XIBER 

Terminus cherfonefi/quiin Melane eft 
Sinu 54 ff 4'f 

Terminus fimilitercherfonefiqui in 
Proponrideeft 55 J- 4r£ 

Ab onenteterniinatf Propontide 8core Ponri: 
quod uocaturThrarius Bofforus 6c deinde 
litore Ponri/ufcp terminum inferiorfs Myiis 
quigradushabet 55 44 f 

Ab hoc termino defoiprio ficfe habetpoft 
Mefembriam Myfisriuitatem 
Anchialus 
A polionia 

Tonrus 

Ponricu uel peroricu 

Thyaniar promon, 

Salindiflumlitus 

Philiapromont, 

Philopolis B ranaum 55 


44 f 


55 * 


44ft 


55# 


45f?ft 


55 f 


43 ff 


55 r» 


4J f ft 


55 f 


4Jf 


55 f 


43 f 


5* 


43| 


ces Ponti 
5*1 


^Jfft' 


55 f 


42 II 


55 f 


42I-I 


55 f 


42fft 


55 i 


4»* 


551 


4^ 


55 ft 


4*1 


551 


42 


551 


4iffft' Poflea in Proponride 
Bathyniiflu.ofl. 
Athyra:fluoft, 
Selymbria 

P eryntos 
Arri flu.oft. 
Bifanta feu Redefum 
L6g 9 mur 9 ulmaaoricos 55 I 
Paclya 

Deindeprxdidus eft Terminus cherfbnefi 

Infigno^autem Thracia; monumeft, Aemus 
penes inferiorem Myfiam pertinens 
Khodopeeriam mons/fupra Nefumfluuiit 
atq? Ebru3:ferme interea fecus mare/palus eft 
Biftonisnomine/&gradushet .521, 41 ii. 

In prduincia prature funtiuxta Myfiam utractj 
Scarca Emu^monteaboccafu danthelica 
sardica vsdica seletica penes Macedo> 
niam&J Aegeum mare fimiliter prajture funt 

MEDICA DROSICA COELETICA SAPAICA COR. 

pialica caenica 6tfupra Medica bestica 
fubqua bennica poftea samaica iuxtaau 
temlitusaPeryntho Ciuitate ufq? Apollo' 
niameft vrbana praefectvra duitatesme 
diterraneae in Thracia hea: funt 
Prafidium 
N icopolis iuxta Emum 
Affaphos 
Valla 
Opifena 

Deueltuscolonia 
Orcelis 

Carpudamum 
Byria 
Sardica 
Therta 

PhiIipopolisqux5iTrimonrium:qua;8i* 
Adrianopolis 52 li 42 fft 

Arzos 53 |' 43 2 

Tonxos 54 £ 43 f 51 f 


43 ft 


pi 


43 f 


v f 


*# 


*U 


45f 


53f 


43 ff 


54| 


44 


50 f 


42 1 


54 ft 


43 ft 


<54f 


43 f 


5 r 


42 f 


P? 


42 ff longitudo 
Cabyla 54 f| 

Bergula 54 » 

Panthalia 50 

NicopoIisiuxtanefIu3 jrf Topiris 

Pergamum 

Traianopolis 

Plorinopolis 

Drufipara 

Dyma 

Aphrodifias 

Cypfella 

Aproa:coIonia 

Heraclea 
I/yfimachia 
Infula:adiacetThfacfa:/fub Bofphoro 

Cyane/qSymplegades. 56 l 
In Proponride autem 
Prceconefus 55 T 

In .A egeo autem Mari 

ThalafHainfulaScaui. 52 l 

Samothraaainfu.&ici. 54 f 

Imbros infula 54 & 5i f 

5 J 
55 f 
53f| 
54fft 
53 | 
54 

53 f 

54 f 
54 f 
54ffft laritudo 

43?' 
43 
42 f 
4*fft 
4»i 
42 f 
42 f 
42 f 
42 Ift 
42 
42 
42 rr 

42 i 
42f 
4tffft 
quidem 

43 f 

41 r'f 

4tf 
40 *ffe 

4tf CHERSONESI SITVS 

Cap. xrr/ 

Herfbnefus circumfcnbitur/a fepten^ 
c trione hnea prafata fu b Thraria/a Me 
lanefqSinuadproponridem:^ inde 
pte Proponridis qua; efl ufq; Calipo^ 
lim/aboccafu reliquagte MelanesSinus/m 
quoeci.Cardia:qgr.h, 54 f 41 !& 

Et Mafcufiaprom. 54 f 4r i. 

Ameridie mde Aegeo pelago in quo ciuitas 

E leUS u" ac, Hjl. 

_ , , . *4 rT 40 rT ft 

-fctechomenuptom. 54ffrr 40 iirr 
Ab orienteHellefponto:in quo auitates 

Ca;la w 4I ^. 

S extos y^ 4r 1 

Deide dCalipolis dicfta ssfz 41 f MACEDONIAE SITVS. 
Cap. XIII. m Acedonialimites habet a Septetrio 
trioelateraexpofita DalmariaiMy-' 
fisfuperioris 8>C Thrada;/ab occafu 
loniil pelagus qd Adyrachio.i.Epi 

dauno ufcjad Cefydnum perrinet fluuium: 

iuxta delcriptlbnem hanc 
Tavlantiorvm duitateshea: 
D yrrachium 

Panyaffiflu.olr. 

Apfiflu.oft. 

Apollonia 

Aoiflu.oft. 

Aulonduitas naualis 
Helimiotorvm 

BuTlis . 44 f 


4offft 


44 f 


4°ffft 


44 1 


40 f 


44f 


40fft 


44 f£ 


4ofrs 


441 


40 f 44f 40; httoido TERTIVS 

OrE'StTdT6 

Amanria 44 1 40 

Celydni flu.oft. 44 li 40 

Ameridie terminaf inde per lmeam/ab Amatia 
iuxta quidem Epirum ufq; finem:cuiu s gra/ 
dus.48 i.}8 ift.deinde p linea ,ptendit" Piny 
dus mons/cuius mediii. 47. 39 &,Iuxta aute 
Achaiam/indeufcj Maliacum Sinum drca 
fihem.50 f.38 i.Superquaerialineaeftmons 
Oeta:cuiusmediumgradushabet,49 I.3S i. 
ab Oriente parte Thracia: predida &L finibus 
Aegeipelagiquifunta Neffo fluuio.ufq; ad 
fine Maliaa Sinus/quoaj defcriptio fic fe het/ 
poft NefEim flu.qui terminus eft Thraria;/S£ 
eiusoftiagradushnt Isiffsfit 41 f, 

Edonidis litus 

Neapolis 51 f 4i|ft 

Oefyme 51 f 41 * 

Strymonis flu.ofl. 51 i. 41 i& 

Amphaxitis 

Jlrethufa 51 1 41 f 

Stagira . 51 f 41 £ 

Chalcidicai 

Panormus portus 8£ ri. 51 £ 4°ff& 

Athos mons pro.6i.ci. 52 s 4°ff 

Nympheum prom. 52 rs 40 f 

Etin Singitico Sinu 

Stratonica 51 |f 6 40 f" 

Acanthus 51 f» 40 i| 

Singus 51 J. 40ift 

Paraxiorvm 

Ampeluspromont, 51 ±z 

Derris promont, 51 1 

Torone $1 1 40 f! 

Toronaid.Si,intima 50 f 40 ig 

Patalenes cherfo.dorfu3 50 f 40 fs 

Caneflratumprom, 51 40 f 

C aflandria 50 1 40 Z?, 

Et in Thermaico Sinu 

Chabriiflu.oft. 50 

Egonis promont, 5° 

Amphaxitis 

Tlheflalonica 40 ffi 
40 f 40?; 
40 f 49f?& 

4?||a 49 h 

So 

50 ft Echedoriflu.oft, 
Axii flu.oft, 
Pieriae 

Lydiiflu.oft. 
Pydnas 

Haliacmonis flu.oft. 50 1 

Dioncolonia 50 f 

Phanbiflu.oft, 50 f 

Penanflu.oft, S°f 
Pelasgiotorvm 

Magnefia prom/ 51 1 

Sepias promont, 51 f 

Aeantium 50 |fji 

Iolcus S° f " 

Phthiotidis in Pelafgico Sinu 
Pagafe 50 f 

Demetrias S° f & 40 1? 

40 i, 

40 f 

40 1' 
40 S 
40 

??f?a 

39116 
3>ff 

39 f 

39 fft 
39 f 

39? 
39f longitudo laritucfo 
Pofidiumpromont. 51 1 39 1 

Larifla soifft 38i<£ 

Echinus S°ff 5 8i - 

Sperchia 50 ift 38^ 

Theba» phthiotidis 50 i 38 i& 

Sperchiiflu.oft. 50 i 38^5* 

ExoriturauteStrymon fluuius/in Monnbus 
ThraciamSc Macedonia diuidentibus/iuxta 
gradus.49-42 Axius uero flu.a Scardo mote 
mxta gradus.47 i.41 f .8Ca Motibus qui fub 
Dalmatia funfcfluit fluuius qui Erigon uoca 
tur in gradib 9 .45 f ,41 i.admifcet' inuice iuxta 
gradus.48 f .41 i.Aliacmonaute flu.oritur 3 
Canaluiis montibus iuxta gradus.46 i,4o £ 
Penxus,uero a Pindo mote/i gra.47 i.6£.39, 
Sperchiusautfluuius 48 f 38 i£ 

In figniorumautem Monrium 

Berrifcus mons 48 |f 41 

Bermius mons 48 * 39 f 

Bertecefius mons 46 * 39 *£ 

Citariusmons 48 f 40 i 

Olympus mons 49 j. 39 f 

Ofla mons 50 38 f 

Pelius mons 59 £ f* 39 f. 

Othris monris 49 iift 38 i. 

Ciuitates autem in Macedoniamediterranea; 

Tavlantiorvm 

Arnifla 44|i& 4°ff1 

HELYMIOTHORVM 

Elyma 4S* 40 

Orestidis 

Oreftis 45 f 40 1 

AlbanorW 

Albanopolis 4* 41* 

Almoporvm 

Horma 46 f 41 f 

Europus 46 f 41 f 

Apfalus 4<>f 41 f 

Orbeuae 

Gareftus 47 ff 41 f 

Eordeorvm 

Scampes 45 40 f ft 

Diboma 45 |f 40 i 

. Daulia ^ 45 f 40 f 

Aestreorvm 

Aeftramm 4<Jf 40 jfi 

Deborus 4<* f 4o ff 

IoRORVM 

Iorum 47 f 4i f 

Alorus, 

SlNTICAB 

Triftolus 

Parcecopolis 48 1|£ 41 1 

Heracleafinrica 49 f 4*f, 

HoDOMANTIGAE ESONFs 

Scotufa 

Berga 49 f 4iyS 

Gaforus yoj 4tiifi 

Amphipolis 50 A 4i f 

Philippi Soff.^ 4if| 

D 3 4«Jf| 

48 49 F 4*f 

4*1 41 ls Desaretiprvm 
Euia 
Lychnidus 

I/YNCESTrDIS 

Heraclea 

Pelagonqrvm 
Andariftus 
Stobi 

BlSALTIAE 

Arrholus 

Euporia 
Callitera: 
OfTa 
Berga 

MrGDONIAE 

Anrigonia 

Calindcea 

Barrus 

Phifce 

Terpyllus 

Carrabia 

Xylopolis 

Aflorus 

Apolloniamygdonia: 49! 

Letas 
Chalcidicae 

•Augea 
Par'axiae 

Chata: 

Moryllus 
Pfaphara anrigonas 
Emathiae 
Europus 
Tyrifla 
Scydra 
Myera 
Cyrius 
Idomena 
Gordenia 
Aedefla 
Berrhoca 
Aegaa 
ella 

PlERTAE 

Phylaca: 
Valk 

PARTHfAEORVM 

Eribcca 

pELASCro-TORVM 

Dolicha: 
Azoriurn 
Pytheum 
Gonnus 
Atrax 
Ilegium 
Scotyfla 
1 arifla 
Phers 

TlWHALIAE 

Gyrtona: lohgitucio ktitado XIBER fongitudo Iaritudo 4<?f 


40? 


4*ff 


40 f 


47 


4ofsS 


48 1 


4i 


47 f 


4rf 


49 £ 


4i? 


49 ff* 


4Tft 


49 f, 


4if 


5°f 


4i # 


5°f 


4rJ 


4»| 


401? 


47ff 


40 ii' 


48* 


40 f 


4811 


4of^ 


49 & 


40fft 


49 


4o f 


48/ 


40 f* 


49f ' 


4i 


* 49|- 


40 ff 


49 # 


40 f 


5<? 


40flft 


5°l 


4» 


5o f 


4off£ 


5° n 


40 f 


47 


40 f 


47 f 


40 ik 


47f 


40 f 


48 


59 TT" 


48 


40 f 


48? 


40 f 


47 f| 


40 1 


48 1- 


40 f 


48 If 


40 


48 fl 


40 1 


49 f 


40 f 


49| 


39 H 


49 — 

T7 14 


39 ff, 


49 zi* 


39 ff 


47fft 


J9ffe 


47f 


39 f 


47ffft 


39 f 


481 


39f£ 


48|ft 


39 f 


49| 


59 f * 


49 f 


39 1 


49f 


39 f 


49 ff 


39 f 


4*f 


3?? Hfsttotarvm 
Phsftus 
Gomphi 
Arinium 
Tricca 
Ctemena; 
Chyreria: 
Metropolis 
Thesalorvm 
Hypata 
Softhenis 
Homila: 
Cypaxa 
Phalachthia 
Phthiotidis 
Narthathium 
Coronia 
Melitara 
Heretria: 

Eamia 50 

Heracleaphthiotidis 50 
Infulsadiacent Macedonibus/In Ionio mari 

Safoninfula 441 a j_ 

In Aegeo Pelago 
X, emnos infula&ciuitas/S: aliedujeauitates 47 f 

47 f£ 
48 

48 f 
45 U 
49 
49|ft 

47 f 
48 1 

48 f 
48|fft 

49 f 5o f 

49 ff 

50 f 
49ff£ 39| 
39 
39 f 
39 

39 £ 
38 tfti 
38lfft 

38ffA 
38 f 
38 i& 
38 f 
38 f 

38 f| 

38 ffft 
jS.fffe 

3*1 
39 
38 & 4ofr£ 
4o f 
39 f 
39 f 
39 f 
3 8 ff Myrina8C .53 1- 

Ephefliasriiediterranea 53-ift 
Saathusinfu.&auit, 51 i. 
Peparethos inf,& auit, 52 1 
Scopelos ci i. 

( Scyrosinf&ciuitas 53 i 

EPIRJ DESCRIPTIO 
Cap. XIIII. 
Piri latus maxime Septentrionale ter^ 
e minatvparte Macedonia;/iuxta dicta 

lineam:OrientaIe uero latus/inde per 
linea/qua: efl iuxta Achaiam/ufq^ ad Acheloi 
fiu,ofl.qua:gradus hfit.47 fft.3rffi.Pars ei 9 
Occidentalis litore qdextedufiuxta Acrocex 
raunia Ionii maris 6ceiusdefcriprio heceft 
Chaonia longitudo laritudo 

0"' cus 44fft 39 |J 

Iugum Acroceraumbrummonriu3. 45-39 ? 
Panormusportus 4srr 39 i ' 

Onchefmus portus 45 f 30 * 

Caffiopeportus 45 f jojL 

Auflrale latus terminat" inde ad A chelou amne 
mariAdriaticouuxtalitoris defcriptionehac 
Tesprotorvm 

Pofidium promont. 
Buthrotus Sinus 
Pelodes portus 
Thyalmispromont, 
Halmenes 

Thyamis ffu.os, 
Sybotarportus 
Torona 

Acherontis flu.ofr, 
Eladeportus 45 f 
45 ff 
45 ff 
45 f 

4*J 
4 <5f 

4 <Jf 

4*f& 

4H 39 
39 
39 
38 ff 

38 fA 
38 f 
38fft 
3» f 
3«J longitudo 
Njcopolis 4tf--ft 

Acarnanvm mSinuAmbraria: 

Arachthi.flu.oft, 
A mbraria 

Aclium 

Leucas promone. 

Arelia 

Acheloiflu.oft. 

Ciuitates Epirimediterranea: 

Chaonvm 

Antigonia 
Phoenica 
Hecatompedum 
Omphalium 
Elanis 
Cassiopeorvm 
Cafliope kemido TERTIVS 47 f 
47 f 
47 f 
47i 
47 f£ 
47ffc 45 
45,' 
45 f 
45 sf 

45 f£ 38? 

37 H 
37 1, 
37 f 
37fft 3? 11 
39f 
39 f 

3?! 6 fupraquosfunt dolopes 45 i 39: Amphilochorvm quibus magis orientales 

funt athamanes 8Cciuitas 

Argos 1 4r | j 8 r^ 

Acarnanvm 

Aftacus 47f, 38 f£ 

lnluleautemadiacetEpiro: corcyra magna 

&ficdefcribftur 

Cafliope ciui,8C,pro. 

Pthychia 

Corcyraciuitas 

Leucinna promont. 

Amphepegus prom. 

Phalaaumprom. 
Cephalenia 

tas 46 f 

Eiusmaxiefepten.pro. 46 f 

Meridionale aut.pro. 46 i 

Erfcufainfula 45 f -6 

Scopelus 47 i. 

Leucas infula 47 

Echinades infula: 48 

Itacainq.ci.eiufdenois 47 

Lotoa infula 46 ff 

Zaninthus infula & duitas 

eiufdemnominis 47 J 45 1 
45 
45 % 
45)f 

45 f 
45 38^ 

3» H 

38 1- 
38 f 

34 *J 

infu!a/8£ eiufdem nominis ciuiV 
tfii. 

37 

3*1 

38 1 

37 1 

37f 

3<fff& 

3H 

3*2 3* ACHAIAE SITVS. 

Cap. XV. 
Chaia; qua: prefaris iungitur Regioni 
a bus ufq; Iftmu peloponefiacum/qua 

Heliada appellannlimites het ab occa 
fu:Epirum/a Septetrione Macedonia 
iuxta predicTa latera 8c parte^ Aegei pelagi ab 
ortufolis/deindepartem Aegei maris/ufque 
Sunium promont. Ameridie Adriaticum pe 
lagus:iuxtalitus quodab Acheloo amne/Co 
rinthiaci Sinus tenditur/8C hinc Ifthmum/8£ 
hinc Creticu mare ufcp ad S uniu prom,8i hec 
eft Iitoris defcriptio/Poft Acheloum amne: 
qui terminus eft Epiri in Adriatico pelago 
Aecloliarcherfoneflp. 47 f 37 f 

Eueniflu.oft. 48 & 37 f 

Locrorvm azolorvm Molycna 
Tirhium prom, 
Naupadlum 
Euanthia 
Chaleus 
Phocidu 

Cirrha 

Crifa 

Anricynha 

Boeotiae 
Sipha: 
Creufa 
Paga: longitudo 
48? 
481f 

48 ff 
49 
4?| 

49 f 
49 £ 
49 ff 50 ft 

50 f 

5°f 
poftlfthmum 

9 t r 

1 * 5*rA 
5i f 

5 1 
S 1 
£| 

9*T sn 
$*& 

s>f 

5>f 
5 J f 

52 £ 

5*ff& 

5i^ 
5i f 
5*1 5*3 latitudb 

37f 
37 
37£ 
37 f 
37 f 

37fft 
37fiS 
37 f 

37 f 

37 f 

37 f A 

37 f 

37 f 
37 f 
37 6 
37 

tffffi' 
3*ff Mecaridis 
Nifka 

AcTICAE 

Eleufis 
Pirams 
IIififlu.oft. 
Munichia: portus 
Hyphormus portus 
Sunium promont. 
Orientalis lateris defcriptioan Aegeo pelago 
Panormus portus 
DianxSacrum 
Cynofura promont. 
Afopiflu.oft. 
Cherfonefus prom. 
Oropus 

BoEOTIAE 

Aulis 

Ifmeni flu.oft. 

Salganeus 

Antedon 

Phoca: 

O^tai Sinus inrima 
Opvntiorvm 

Cnemides 

Cynus 
Locrorvm epicnemidorum 

Boagriflu.oft, 50 ffsi 

Scarphia 50 f 

Montes autem funt in prxfato membro 
■ Calidromus mons cuius mc S^ 37 A 
37f 
37 f 

37 :^ 
37 f 37 |f 
37ffS 
38 
386 

38 f 
38 f 38 f 
J8f 

38 f 

38 "s- dium 

Corax mons 
Panafiis mons 
Heliconmons 
Citheron mons 
Hymetus mons 48 i 
49 
50 f 
5° f 

49 ff 38f 
38 

37fisi 
38 f 
37 f Fluuiorum fontes &:Sciffiones 

Achelous quidem ortuhabet a Pindo monte 
Euenusin Calidromo monte/quiad ortum 
folis uertitur in Cephifum amnemjqui &c ipfe 
abeifdemdefluens monribus:8Ca Sopoflu. 
admifce^/SC Ifmeno iuxta Boeoriam fub fitu 
graduum 51 ff 37 ff 

Ciuitatesin helladae mediterranea; 

Aetoliae Chalcis 48 1 3« Korigicudo 


fatitucfc* 


4*1 


*?w 


48^ 


37 ff 


48 


3*ff* 


481 


3*1 


48? 


38 fa 


4?f 


38 f 


49 i 


38 1 Arachthus 
Pleurona 
Olenus 
Calydon 
DoRrDis 
Erineus 
Cyteineum 
Bion 

Lika 49 f 38 

Locrorvm orolorummediterranea: 

Amphifla 48 1 37 f 

Locrorvm epicnemidorum 

Thronium 50 s 38 1 jj 

Phocidis mediterranex 

Pythia 49 Tf 

Delphi 48 If 

Daulis 49 J.fa 

Elatea 49 ff WftB. 

Aegoftenia 49 f 37 f 

Bufia 49 37 14' 

Opvntiorvm mediterranea 

Qpus 50.fl 38 f 

Boeotiae mediterranes 

Tifo* 50 37 ff 

Thefpie 50* 37 ff 

Orchomenus 51 38 37 f 
37 ff Coronia 


50 f 


3» 


Hyampolis 


50 ff 


37 ff 


Ch«erorua 


5i f 


37 f 


Lebadia 


5'f 


37f|3 


Copa: 


5' f 


37 ff 


Haliartus 


5i f 


v$i 


Plata:a: 


5i f 


37 f 


Aaephia 


5'f 


37 fS 


Tanagra 


5i f 


37f 


T hebsbceotie 


5<f* 


37 f 


Delium 


52 


37f« 


Megaridis mediterranea 
M egara 


5» 


37 r» 


«Acticae meditettanea; 


Oence 


54 


3*| 


A thena: 


S*f 


57 f 


Rhamnus 


52 f& 


37 ffi 


Marathon 


5* 


37 f 


Anaphlyftus 


52 f* 


37 f Infulsautadiacet Achaiasin Aegeoqde Mari 
evboea qux magna efi:8i circumfaibit" fic 
Centtum promont. 51 38 f 

Atlantis infula parua 51 f 38 f 

Aedepfus 

C halcispropeeuripum 
Eretria 
Amarinthus 
Leon promontorium 
Calada uel bonu litus 52 f i 

C aryftus 52 £f & 37 f 

Gereftus portus 53 £ 37 2; 

Caphareus promont. .- 53 1 37 1£" 

CceIaufc6cauaeuboea53i. 37'l-ft 

Cherfonefusprom, 53 38-!:- . 5<f| 


38 f 


9- 


38 


5*f 


37 IX 


5*1 


37 ff 


S*il 


37 f 


5*ff 


37 ff fongiWo laticucfo' 

52|fft 38* 

5H j«t 

*■; 38 f 

52 38ift 5*ff 38 f LIBER 

Bodori flu.oft, 

Cerinthus 

Dianaefacrum 

Oreus 

Phalafliapromon. 

Dionpromont. 51 f 3 8 fffc 

Iuxta autem A<fticam/8i fub Eboea infula eft 
Thera nomine/in qua auitates dua: 

Eleufi'm8C 53fft 36 f 

Oea _ 53 f 3*f» 

Cia autem infula in qua ciuitates tres 

Carefliis 8i 53 f 37 fi 

Iulis 8i 53 f 37 

Carthara 53 f 36 ffii 

Iosinfula&iciuitas 55 f ft 36 f 

Polyargos infula 54 f 35 f 

. TherafiainfuIaSiciui, 54 f 35! 

Delos infula & ciuitas 

Olearos 54 J jtf|fa 

Cythnos . 53 ff 3<fff 

R.h«nainfula 53 f 37! 

ClfCLADVM INSVLAE 

Myconiinfula 8iaui. 54 f 37 

Phorbium promont, 54 f 37 ti 

Androsinfula 8iciuit. 55 if 37 f 

Tenosinfula8iciui. 54 1 37 f" 

Scyros infula & ciui. 53 £ 38 f f 

NaxosinfulaSiaui. 54! 36 £ 

Parosinfula8iciuit. 54 1 36 1 

Suniumipfiusprom. 54 £ 361 

Siphnos infula 8i ciui. 53 I 36 

8i Eius ciuitates mediterranes 

Seriphus 53 f 36 

Phelocandrum 5; f Sicinum 53 1 J5*ft 
35 ff» PELOPONESI SITVS 

Cap\ XVI. 

Eloponefuslimites habet/a feptetrio 
p ne Corynthiacil Sinu 8i Ifthmu/delde 

Creticum pelagus/ab occafu atq; me 
ridie Adriaticupelagus:ab ortu folis Creticu 
mare:ei 9 Iitoraficdefaibunt"/poftPagas/qua: 
in Megarida: didts funt/in Smu Corinthiaco 

CoRTNTHIA 

Saau Iunois corithiaca: 50 f 37 f 

Lechammnauale 50 f 37 £ 

Afopiflu.oft. 50 f 37 f 

SlCIONIAI 

Syosflu.oft. 49ffft 37S 

Qusproprieappellatut achaia ciuitates hea: 

Aegira 49^-, 37?, 

Aegium 49! 37 

Rhiumpromonc, 49 37 

Erineus portus 48 f f tt 36 f f 

NeptuniSaaum 48 ff 36 1£ 

Pan« 48 ff 3(Jfft 

Olenus 48 i 16 1 

Dyme 48 f 3 <j|f, 

Araxus promont, 48 36 i longitudo 

Helidts 

Cillene nauale 

Penxi flu.oft. 

Chelonicis prom. 

Chelonices Sinus 
• Ichchys promon. 

Alphaaflu.oft. 

Ipiius flu.origo 
Messeniae , 

Cypariffa; 

Cypariflumprom, 

Sela.flu.oft. 

Pylus 

Corphafium prom, 

Mechone 

Colone 

Acritas promont. 
In Sinu Mefenia: regionis 

Afine 

Corone 
M eflene 

Pamfiflu.oft. 

Eius cu Alpheo comix,49 i. 

Phers 

Abea 
Laconiae 

Came 

Tenaria prom.8i.ciui. 

Leuctrum 
Etin Smu Laconico 

Teutrona 

Las 

Gythium 

TrinaiTus 

Eurotaflu.oft 

Fluuii ongo 

Acria 

Biandyna 

J r>us 

C ugnatos promont 

Ecue 

Malea promontorium sift 
Iri A rgolico Sinu Laconia. regionis 

Minoaportus jiii 

Dio s foceros.iJouis faluatoris 

portus ji i 

Epidaurus 

Zarex 

Cyphantaportus 

Pcaffia 
Argivae 

Aftrum 

Inachiflu.oft. 

Fluuiiipfiusorigo 

Nauplianauale 

Phlius 

Hxrmione 

Scyllarumprom. laatudo TER.TIVS 48 1 


** 


4» f 


3*£ 


48 f 


3* 


48 f£ 


3* 


48 | 


JJ? 


48 J 


3J?6 


4? 


3«? 


48 | 


?y| 


48 f 


3*f 


48 ff 


*# 


48 H 


3*& 


48 i 


34-ffft 


48 ff" 


34fffe 


48|f6 


34ff 


4? i 


-34 f 


4?| 


34ffft 


49 $ 


3S 


49 f& 


js^ 


49 f 


3?ft 


-49 f 


3*ff 


49 fffc 


3* 


fo 


34ifft 


yo^ 


34 f 


*»f 


34fA 


*>f 


34 f 


fofjfe 


34| 


*°J» 


34 f 


joii. 


34ff 


yo^ 


3? 


f°M 


3* 


s° 


3ff 


fi 


3J 


54 


3? 


*f 


34l|* 


*T 


34ff£ 


Si 


54 ff* y*f 

jift 
jite 

foffi *off 
*>ff 
*°f 

yr f* 
ciii 

3 2 4 In Saronico Sinu Argiua:regionis Troezene Ji TT > v4 
vi 

3Jf» 
3^2-* 
3M» 
3*ff 

16 

3<5ift 

i^ 

3*f 
3<S£ 

3<* 
J'f Ibngitudo 
Pofthanccherfonefus jtf 
Spiraoimpromont. yrif 
Epidaurus 
Athenieniium portus 
Bucephalus porcus 

CoRINTHIAE 

Cenccea nauale 
Schcenus poctus 
Moncesin Peloponefo funt 
Pholce 
Scymphalus 
Minoamons 
Taygetus mons 
Cronius mons 
Zarexmons * r f *>#f 49 1 

49 H 

49 f 
49 f 

yof 49 i latitudo 

3*? ' 
:36$ 

3«! 
3<?f 
3*ff 

3*ff£ 
37 fi 

3«f 

36 f 
*f 

3*f 

3*f 

3*1 
Ciuitates aut funt meditercanesun regione qua: 

PROPRIAE ACHAIA eft 

Pherar 

Helice 

Bura 49 i!.i 

Pellene 49 i.^ t, 

SicyoNiAEmediterranea:ciuicaces 

Philius yo f, 

Sicyon yo f 

Corinthiae mediterranea, 
C orinthus yo f 

Elidis mediterraneasauitaces 

Elis 496 

Olympiapifa 48 f 

Corene 48 i 

Hypania 49 1 

Leprium , 48 ff 

Typania 49 f, 

Archadiae duitatesmediterranea: 
, Heraa 49 f 

Phi4ia 49 i 

Tegra 49|jfi 

Sophis 49 i. 

Lyiias 49 |! 

Anrigoniaq&Matuiia 49ffft 

Scymphalus (o 

Clicor jo f 

Lilara jo f 

Megalepplis jo f 

Arcivae meditecrancsciuitates 

Nemea $0 ]j& 

Cleons jr A rgos jo |f 

Mycena: ji i 

Afine jofffe 

Messeniae mediterraneajauitates 

Haliarthus 49 

Ithoma 49 f 

Troezen 49 i. 

Laconiae mediterranea: ciuitates 

Cardamyla jo 

Lacedemon jof 

Cyphanta jr 

Lerna 50 f 

Thurium 50 f 5^11 

3<5r 

3/«f| 

3<5 r A« 

J6f 

36 ff 

37 

3«^i 
16 

*i 

3<5 

3*rf 
36 f 

35 ff» 

3JfS 

3<< 

ISi 

J6f 

3Jif5 

3<5fft 

3*1 36 & 

16 f 

3"f 
3<«fft 

3Jf 
3Jf 
3Jf 

3Jf* 
JJf^ 
3<« 
Jfl 

fongitucfo 


fsfjnido 


Blemina 


p|fi 


35 fS 


Thalama 


5° f 


Sljfl 


Gerenia 


5offi 


55 f 


Oence 


5°ff 


351 


Bityla 
lfube adiacent Pelopoi 


49ff« 
lefohexfunt 


35 f 


Strophades infula: 


47 1 


35 ?A 


Protxinfule 


48 f 


35 f 


Sphagiainfula 


48f 


34 f 


Thiganufa 


49 


34$ 


Cythera infula SC ciui. 


5i f 


34$ 


Epla infula 


52 ft 


34$ 


Salamis infula 


5i 


3*ffs 


Aeginainfula 


S'*r 


3«$f LIBER CRETAE INSVLAE SITVS. 

Cap. XVII. 

Reta infula terminatur/ab occafu ma> 

c ri Adriatico/a feptetrione Pelago Cre 

tenfiameridie Punico/ab oriente Car 

• pathioj&Seius litorafic defcnbuntur: 

Occidentalelatus 

Corycus pro.Si ciuitas 5: ff 

Phalarna 52 if 

Cherfonefus 51 f 

RJiamnus portus 52 f 

Inauilla 52 fi 

Criummetopon promontorium,i Arietis 

frons 52 f 

Auflralis lateris defcriptio 54$ 
34 

35fffi 
33 ff 
33 f Liffus 

Tarba o 

Pcecilacium 

Hermeapromont. 

Phcenix ciui,8c portus 

Maffalisflu.oft. 

Pfychion 

Eletfrisflu.oft, 

Matalia 

Leon promontorium 

Belia 

Catharadiflu.off. 

Letheiflu.oft, 

Inatos 55« 
55 1 
53 1 
S3 fr 
53 fft 

53 ff» 
S4 

54 $ 
S4f 
S4f 
54 ff 
S4ff» 

ss 

ss$ Hieton horos hoc efl Sacer mons S5f 

S5f$ Hierapetra 
Erythrsumpromont. 55ff« 
Ampelos promont. 56 f, 
Itanosciuicas 56 & 

Orientalis Iateris defcriptio 
Salmoniumpromont. e,6u 
Minoaportus 5611 

Camaraciuitas 56 i 

Olus 56 £ 

Cherfonefus 56 i. 

Zephyrium promont. 56 v 

Septentrionalislateris defcriptio 
Heraclium 55 |.f 

Panormus 55 i. 33 f« 

33!» 

3>T« 

35$, 
33 $ 
33 f, 
33 f 
33 f» 
33ffi 
35 ffi 
33 f 
33$ 
33 f 
33ff 
•33f 33 II 

I 33 f$ 33 f$ 

I t 

33 f$ 
33 ff 53 it" 

34 
34fi 
34 $ 
34 i 
34$ 

34? 
34$ ^ longitudo 


latftucfo 


Cytauim 


55$ 


m 


Dion promontorium 


55 $ 


34 f 


Pantomatrion 


55 


34 $ 


Rhitimna 


54? 


. 34$ 


Amphimalis Sinus 


S4ff 


34 f 


Drepanum promont. 


S4f 


34 f 


Minoa 


54$ 


34 f 


Pycniflu.oft. 


54 


34 1 


Cidonis 


55 ffS 


341- 


Cifamum promont. 


53 f6 


34$ 


Diclamum 


53$ 


34 £ 


Pfacum promont. 


53 f 


54 f 


Cifamos 


53 1 


34 1 


Infigniores autem Montes in Creta hi funt 


Leuchimontes 


«$ 


33ff* 


Jda mons 


54 f 


34 


Dictemons 


55 f 


34 


Ciuitates in Creta mediterranea: 
Polyrhenia 


54 ri 


33 TT» 


Apteria 


54 & 


34 fc 


Artacina 


54$ 


33$$ 


Subricfta 


S4f 


53$$ 


Eleutheras 


S5 


34 


G ortyna 


54$$ 


33$$ 


Pannona 


S5& 


53 ff 


Cnofus 


55$ 


h TT» 


Lydhis 


SS$ 


53 TT" 


Infuk adiacent Crets 


■ Claudos infula 8i ciui. 


5*1 


33 ff 


Latoa 


53 


35 f 


Dia infiila 


54 ff 


34fft 


Cemolis infula & ciui. 


5^ 


33 f» 


Melos infula 84 ciuitas 


5Sf f 


35 1 & CLAVDII PTHOLONf AEI VIR?- rv tu longmdo 

ALEXANDRINI.LIBER Q VAR Oleaftfumpromont. irf 

TVS HAEC HABET. 


Expofirionem Totius A phrica; iuxta fubietfas 
prouindasfeuSatrapias:Mauritania3 Tingi ' 
tana:Mauritanram Cajfanenfem: Numidiam 
Aphricam:Cyrenaicam : Marmaricam : Li> 
byanuAegyptumtotam Inferiorem8i fupe 
riorem:Libyam Interiorem fub prefatis pro/ 
uinciis;Aecliopiamqua;fub Aegypto eft:8i 
fub hac/qu«interior Aethyopiaeft. 

MAVRITANIAE TINGITANI 
CAE SiTVS. 
Cap. t , 
Tabula prima Aphric» 

Auritania: Tingitanica; latus/quod 

m occafumfpedat/terminaturufqj^xy 

terius mare/quodoccidetale oceanu 

uocamus/oceano quodafretoicipit 

herculeo/u% Monte maioris'Atlantis:iuxt3 

defcriptionemhanc iongitudo Utftudo 

Cotespromont, 

Celiaeflu.oft. 

Lix flu.oft. 

Suburis flu.oft, 

Emponcusfinus 

Salsflu.ofl. 

Sala ciuias 

Liiflu.oft. 

Atias minor 

Cufasflu.oft. 

Rhufibisportus 

Afamsflu.oft. 

Diuris ' . 

Solismons 

Myfocarasportus 

Herculispromont, 

Phthuth.flu.oft, 

Tamufiga 

Vfadium promont, 

Sunga 

Vna;flu,oft. 

Agna; flu.oft. . 

SaLxflu.oft. 

Atlas maior mons 
Septentrionale latus terminatur fretoah quo eft 

didum promontorium 
Tingiscafarea 

Valonis flu.oft, 

Exilifla 

Hep tadelp hi mo ns 
Etinlbericomari 

Abilys columna 

Phebipromont. 

lagath 

Thaludsflu,oft. 7ff 

*l 

6 

b f T" 

(i(J- 

sf 

5l 

*f 

5f 
5f 
'f 
n, 

*f 

s 

s 3°f 

*9\ 

*>V 

**f 
*9i 

2? 

*»f: 
28 

28 

«« 

27 

2*| 
2<Jf 
26* 

4- 

2<J 

^4 f 
2 4^ 
23 f ?! 
?f 

IO 31« a i 

12 i 

'3 
i3 i latitudo 
30' 

*?l?ft 

JO 

30 

3° 

2?ff 
30 10 1 
roift 

K>ff 31 

3®F 
3o | 

J°f Aaath 
Teniolonga 
Seftiariapromont. 
Rhifadirum ciuiras 
Metagonites prom. 
Molocathflu.oft. 
Malua;flu.oft. 
Orientale latus terminat' Mauritania Carfarienfi 
iuxra meridianum/qui a Malua; flu.oftus ufqj 
finem,pertinet/cuius gradus funt. 131. 23 f. 
Auftrale finehabetinGeribus iteriori libya: 
adiaceribus:iuxta lmeam parallelam qua; pr&- 
fatos terminos iungit/hincad maiore3 Atlan 
temextenfamingradibus. y. 23 f. 
Tenentautemprouinciaiuxtafraium mjeta 
conites iuxta Ibericum Pelagus socossu 
fubhis verves 8cfubMetagonitemregio/ 
nem masices poft verbicae fub quibus 

SAL1NSE& CAVNI poft BACVAT* poftqUOS 
MACANITAE poft VERVES . VOLIBIUANI poft 
-ANCAVCANl fub Cjbus NECTIBERLS poft PYR 

Rvs campvs cuiusgradus. rof. 16 i. fub 

qbuS ZACRENSU poftBANILVBJEOi VACVATE 

Orientale latus tenent omne mavrensh 8C 

pars herpeditanorvm 
Montes autem funt notandi in regione hac 

Diurmonscui 9 mediu 10 28 f 

Ocra mons extenfus/a Minore atlante ad ufa 

dium promontorium quod eftinlitore 

Durdus mons quorum occidetaliora gradus 

habenc. 8£, 25- f. S/. p, 2ji. 
Ciuitates autem mediterranea: mfignes in Tiny 

gitanica regione hea; funt 
Z mx 9 

%> ix 

Opinum 

Subur 

Banafa " 
- Tamufida 

Silda 

Gontiana 

Baba 

Piftiana 

Vobrix 
V olubilis 

Herpis • 

Tocolofida 

Trifidis 

Molochath 

Benta 

Galapha 

Oeachath 

Dorath 

Boccanum hemerum 

Vala 

l'nfula:autemfuntab Occafu prouintia; inex> 
• terion Mari 

Penainfula > jf 28 

Erythiainfula jf 16 »ff 
10 

?f 
8 fl 
9k 
8f 
10 | 

10 f 

n i- ir 1 1 
«f 

"i 

8 
9 

9f 
13 
8 
8 .3° 

3° f 
29 ft 
28 f 
28 f 

28 f 

29 f 
2? 
29 
28 f 

28 

27 V 
28 

27f 
2Tf 

«&. 

27 

2*f 

#4 

iS \ MAVRTTANIAE CAESA 
RIENSIS SlTVS. 

Cap. II. 

• Auritania qua. Cs-farienfis dicitur/ter 

m minoshabet/aboccafuprafamTingi 

tanica_latus/a feptetrione Sardou^ pe 

Iagus/iuxta Malua.fluuii.0ft.ufq3 ad 

Ampfaga.flu.oft.eius litus fic defcribitTpoft 

Maluarfluuiioftia longitudo latitudo 

Acra magnum ptom, 

Gypfariaportus 

Sigapoliscolonia 

Sigsflu.oft. 

Affirath flu.oft. 

Portusmagnus 

Chylemath flu.oft, 

Buyzacolonia 

Deorum portus 

Arfenariacolonia 

Carthemiflu.oft. 
C artina 

Carepula r ■ 

Carcoma 

Lagnutum 

Apollinis promont. 

Caftra germanorum 

Canucis 

Chimalathflu.oft. 
I olcafarea 

Tipafa 

Via 

Icofium 

Sauiflu.oft. 

Rufconium 

Ruficibar 

Modunga 

Serbetis flu.oft. 

CifTa 

Adyma 

Ruflocorum 

Iomnium 

Rufubyrfia 

Rufasus 

Vabar 
S aldsecolonia 

Nafabathflu.oft. 

Chobath 

Sifaris flu.oft. 

Iarfarth 

Audumpromont. 
Et in Numidico Sinu 

Audiflu.oft. 

Igligili 

Gultflu.oft. 

Affarath 

Amp_aga_._u,oft, 

Fontesflu. 
Ab orietelimites habet _. 

gamftu.ufcjjfinecuiusgradusfunt, 16, 16, LIBER 14 


30 f 


Hi 


JO 


'4f 


*9_{* 


*4f 


«S»fi 


15 


*?f 


'5f 


*9_f 


«5? 


?lfT 


$4¥ 


30 


16 <% 


JOia 


«_! 


30 Sa 


i6| 


JO fx 


m 


3°£ 


*m 


3° f 


16 L 


30 f 


I.i 


3°f» 


17 


3 °^ 


n l r 


30 f| 


nf 


30 f 


irf 


30 f 


feH 


. 3°f 


* 1 


3° 41 


*S 


3°f 


I8i| 


*>t 


18 if 


30 ff, 


iSilft 


3 1 


*9i 


3 1 " 


P# 


*3*| 


'J.IF 


3i i 


_o 


3i f 


20 f 


3*4 


20 \ 


3i f 


21 


31 i£ 


«f 


3i |S 


«£ 


jtife 


21 lf 


32 


22 


V- 


«1 


■ V- 


"1 


Pi 


23 


£r 


»f • 


^, 


23. 


3*lf 


231.2 


3>lf 


*f*i 


3*f 


*4f 


J.*f 


24 ±f 


3*f 


25 f 


3^ f 


«5f 


26 longitudo latitudo 
Ameridielibycos/iuxtalineam quse fupra Ge 
.uliamauftrales terminos iungit 

Montes infignior.s in puincia hii lut Durdus 
mons cuius orietalis g s 18 §, 25 

occidentalis uero. r3 f 25 f 

Zalacus mons 17 28 

Garaphimontes i<5i 24* 

Madethubadusmons 13 f 23 1. 84 20, 23 
Crimabamons 21 23 

Byrynmons 22 29 f- 

Phrursfummons 18. 24f.8t 21 f. 24. 

Tenent autem R.egionem ab occafu; herped- 
tani fub monribus Chalchorichis appella^ 
tis/fubquibus taladvsii poft sorei qui' 
bus magis meri^ -males funt masesvli fub 
quibus Ayita. .ofteapoftDurdummon 
tem elvlii 84 _r tae ac nagmvsii Tala 
dufiis ? utem mag ientales funt ufqj ad ho 
ftiaCnuialaphfluminis machvsii fub qbus 
'Zalacusmon^&;pofthuncMAzicEs poftea 
BAKivRARi &C fub Garaphis m5rib 9 aqvensii 
myceni 8£maccvre 8-fub monteCinnaba 
en ' b asi qui magis orietales funt/quam Zala 
cus mons: fupramare machvrebi fub qbus 

Ti'LENSII poftBANIVRI fab qUlbuS M 

? -.s poft salans'ii8C*!'alchvbii. Iteru ii 
s Orientales Thulenfiis/funt mvcvni 84 
itvae ufq; ad Ampfagam fluuiu3 fub his 
em gaedamvsu Poft iODVCiAE apud 
__-es Ampfaga_fluminis 

.atate_autmed>'ter_anea: funtin Keg och Aphrica/iuxta __mpfa Vafbaria 


14 f ffi ' 


29 


Celama 


i4 f 


28, 


Vrbata 


«P* 


m 


Lanigara 


^4 


28 


ViUacoma 


f. 


'&W. 


Atoa 


14 


16 f 


Niniara 


i£\ 


*Tff 


Timici 


16 \ 


28 Hs 1 


Aftaolis 


«m 


28 • 


Arina 


*h 


2<?f 


Aripa 


r 5 


^f 


Vidtoria 


Hf 


«5 f 


Giglua 


VI 


2? 


Bonobora 


«1 


27fi 


Vaga. 


16 L 


*^; 


Manliana 


ir 


*4f 


Aphar 


wj 


28 f 


Opidoneum colonia 


18 


27 f 


Burra 


T8ft 


26 f 


Tharrum 


17 i 


26 


Garrha 


ni 


^f 


Z uchabari 


ir^ 


^9 f 


Irath 


18 


28 f- 


Teniffa 


19 


27'f 


Lamida 


*# 


28 


Vaflana 


19 1 


28 f 


Cafinari 


*9i 


isg 


Binfitha 


*9| 


27 f 


Pegaba 


20 


*§, longitudo 
19?, Nigilgii 

Thifizimai 

Chizala 

Aqux calidxcolonia 

Phloria 
Oppidium 

Labdia 

Tucca 

fiadea 

Cafinara 

fiada colonia 

Symetha 

Thibinis 

Izatha 

Auximis 
Et iuxta Phcemii flu,fontes/c 

Suburgia 
Pofteaiterum ab alio Pr 

Thudaca 

Tigis 

Turaphilum 

Sudaua tatftudo QVARTVS 19 & 

m. 

20 

»°f. 

20 f 

*>! . 

18*; 

»9 

"f 

2r 
21 3° 
29 
»9 
«I 

27 16 

30 !• 

JO^ 

^lf 
2 9f, 
3 1 
30 

27 
27 IT' (Sauo admifcef, 

2- i 2Sff£ 

10 ciuitates hex 

J°f 

3° ff 

3&f| 

3*f 
30 4 

28 £& 

29f 
J 7ff 

3*f 
30 1 

3° 

29 1| 

29 
29$ 9 Thufiatha 
Vflara 
Vazagada 
Auzia 
ubufuptus 
Robcnda 
Aufbn 
Zaratha 
Nababurum 
Vltac.» 
hubuna 
A » 

Suptu 
Hippa 
Vamiceda . 
Sitticicolonia 
Tumartha 
Genmana 
Pepia 
Vefcethri 
Aegxa 
Tharuda 
Infula IulixCefareeinfigni Vrbiadiacetqux8: 
ipfa Iulia Cxfarea dicitunCum eiufdem no^ 
minisVtbecuiusfitus, r?i 31 f, 

APHRICAE MINORIS SITVS 
Cap, III, • 
Tabula fecunda Aphricar. 
Phricx lat 9 occidetale wrminaf Mau> 
a ritania Cxfariefi iuxta expofita linea g 
Ampfagafl,cui 9 fines.2<J.26.feptetfiona 
UpelagoAfricano/qcIabAmpfagaflu.ufq?.Si. 
iteriore Magnx Syrtis grineKcuius defcnptio 
fic feh5 poft Ampfagx,fl.of,in,Si,Numidico 
Eiusintima 2jf 3 2 f 

Collopsmagnus 2S|f£ 33* »1 

20 ft 

»1 

»*$ 
22 

"f. 

22 

23 f 
23 
23 

23 f 

*3fl 

2Jf 
J 4f 

24 f 

2J 

25- f 

*4f 
24 

25 

24 f 32 
3i 

3<# 

3 o| 

29 II 

23 ff 
28 f 

27 U 
27ffi 
S*£frf longitudo 
Rhuficada 2« 

Tretonptomont; 26* 
Vzichath 26 f 

Olchachites Sinus 27 
Tacatya 27 

Collops parua 27 i 

Siurportus 27 | 

Equi promontorium 27 s* 
Stoborrhum prom, 27 f 
■Aphrodifiumcolonia 28 
Hipporegia 28 f 

Rubricanflu.oft. 28 f 
habraca colonia 28 f| 

1 ApolUriis facrum 
Neptunniarx 
Hyppon diarrhytus 
Thinifla 

Apollinis promont, 
tyca 
Caftra cornelia 
Bagradxflu.oft. 
atthago Vrbs magna 
Caradxflu.oft. 
Maxula 
| Carpis 

Nifua . 

Hermeapromont, 
Clypra 
Aipis 
Curcbis 
Neapoliscolonia 
Siagul 

Aphrodifium 
A drumetus colonia 
Rufpina 
Lepnsparua 
Tapfus 
Achola 

Brachodes promont, 
Rhufpx 
VfiUa 
Taphrura 

SlRTf^PARVAE 

Theanje 

Macodama 

Trironisflu.oflv 

Tacapa 

Giclhis 32 ff 
32 f, 
3ff 

32 f, 
33 
33f 

33 f 
34 
346 
34 
34 
14 

33? 
33f 
33 § 

%m 

34 f laritudo 

m 

34 

33l| 
33 f 

33 # 
53 f 
34 

34 f 

34 i 

34 

34 

3> i T« 

J4 29 


34 i 


29 f 


34 f 


30 i 


54 f 


3°f 


34 ;-■ 


30 1' 


14f' 


30 I 


34 jrl 


3°ff 


34 if 


31 


34 f| 


3'l 


34 f 


3i f 


34 


32 f 


34 f 


32 f 


34i 


Mfl 


34 f 


33 


34ff«S 


33f 


34 & 


331 


34; 


33 


34f Hedaphthaa.iuxtafine.j4 f f ft 
Zitha promont, ' 35 
Sabathra 3$» 

Pifydon portus }$ f 

Oea 36 £ 

Garaphaportus j<f J- 

Tnpoiis 37 1 

N >eapolis q lepris magna 38 | 
C)-raphi flu,oft, 39 f. 

Barathia 40 1 

Cifternx 40 ff 

Tnerumpromont, 41 33fffi 
33f 
33 f 
33 f 
33 f 
33 T ft 
33 f 
33 
32 |f* 

32 ;f 
32 f 
32 f, 

32 

3'! 
3*1 

3ifi 

31 fi 

3'l 

3*1 

3 1 

3° II 

3°f 
30 1 

J°l 
3° 

29fffi 

2 9 f|ft 

29i;* Iongftudo latftudo X I B ER Cephal* promont. 


4'f 


«911 


SlRTlS MACNAE 


Macomachauicus 


4r» 


£l 


Afpis 


4i f 


19« 


Sacamara uicus 


4if| 


»5» 


Turris euphranta: 


vi 


«II* 1 


Pharaxa uicus 


42 f 


«F« 


Celporis uicus 


45 f 


27 f 


Hippu promont. 


44 


«f, 


Phyleniuilla 


44 ?> 


2Ti 3*3 »9? 
28IS Sub haceiufdenois Ar«termin 9 Aphrica:fut 
Orientale uero latus rerminaturpoftinteriorem 
Sinu Syrtis/inde Iinea uerfus Auftrum ducTa 
iuxtaCyrenemufqjfinem. 45, 25. Meridio 
nale uero latus/terminat'' linearqua: expofitos 
duos firies iugit/iuxta Getulia 8i deferta libya: 
Montes"in prouincia infignes habentut 
Buzara cui 9 ps orietalis 29 26 

8i Mons Audus 27 29 f 

Thambes mons 28 27 

Exquo&hubricatusflu.8imonsquidiatut 
Cirna 29 I 31 f. 

Aquo Paludes inuicem Contigua; fcilicet 
Hypponiris palus 8i 29 f 33 J, 

Siurapalus 29* 32 1 

Mampfarusmos 29, 28. 33. 27 
Aquo Bagradas fluuius decurrit 
Iouis uel Dios mons 31 
Vfalartus mons 35. 27. 37 1, i6{ 
Aquo fluit Triton amnis/Si in ipfo Paludes 
Tritonis.f.palus&C 33 i 30 f 

PallaspalusSi 33 II 

Qusuocaiflibyapal 9 34 
Giliusmons 36 1 29 

Thisib lmons 38 2 7 f 

8-iJuchabarimontescuiusf-nes. 39. 25^.8- 
42. 25. aquo defluit Cinyphus fluuius 8. 
Achabsfonsingradibus. 43 1. 8i 16 i 
TenentauteoccidentaliaAphricajufcgad mare 

CIRTENSES 8i NABATHRAB poft qUOS UerfllS 

Solis ortum iontii 8i nvmidiam novam 
fcilicetprouinciam/ufc^Tabracamciuitatems 
poft mideni quiiuxtaCartaginemfunt/fub 
quibus libtphoenices Poft ufque Paruam 
Syrtim machini 8-fubhis cinithii quima 
gisadortumuergunt:8iufq; Cinyphemflu. 
NiciTjMi/ 8i Circaflu.iptriLOTOPHAci poftea 
apud Magnam Syrtim s amamitii 6i deinde 
nicpii quibusfubiacent eleones Iteru^aut 
Cirtenfiis/8i Numidia/auftraliores fub Audo 
motefunt MisvLANi:fubqbus nactabvtes 
poft nisibes: fub Midenis mvsvni/ poftea 
lubTambemote sabvrbvres/ fubquibus 
aliardi 8i sitaphivs.campvs Ameridieaut 
Libyphoenicum.REGio eft byzacjtis/ Sub 
qua ozvtae: poft ceroprei 8i mampsari 
fupra eiufdem nominis montem : 8i fub ipfb 
mote: motvtarii fab Machinisjfut macht 

RE.S, poft GEPHES/ poftqUOS MI M ACESt Sub 

Vfaletum montem vzalab 8i principium libyae desertae: Similitef aut fub Cinithiis 
funtsjciPLosn/ poft achemenes: poft MVTVR 
cvres: fubqbusMvcHTHwin fubNigitimis 
autfut astacvres/ fublotophagisERopAEi/ 
poftea oolopes fub quibus erebidje: fub 
SamaniciisfutEDAMENsn: poft nicbeni: fub 
quibus nicpii fub Nicpais 8i Eleonibus 

MACJEI.SrRTlTAE 8i DESERTA.LIByA 

Ciuitates inpuinaa mediterranearinter Ampfa 
gam flu.8i Tabracam auitatem/funt hea: Cjrtesiorvm 


longitudo 


latitudo 


C irtaiulia 


^n 


MK 


Mireum 


2CII 
2 2 4. 


ji 


Vaga 


2^11 

2 4- 


3^11 


Lares 


26 T 


J 2 !- 


Apari 


%6 Z 


Bl 


Arama 


8C II 

'1» 


19 £l 


Novae NVMIDIAB 


Culcuacolonia 


27 


32fft 


Thumidromucolonia 27 


J 9 •<■ ■ 

3r f 


Sinuthu 


27? 


*** 


Thuburnicacolonia 27'fft 


J 2 r 


Tucca 


2Sf 


33 


Trebacolonia 


2 7f 


32 


Tuburfica 


»i 


»r Yi: 

»'tt, 


Vabi 


27 ?■ 


30 f 


Gaufaphna 


27r 


31 


Lambefa 


27 


3° 


Xecio TERCIA avcvsia 
Thubutis 


28 


3°r 


Bullaria 


29 


33 f 


S iccaueneria 

Aflurus 


28 f 
28 f 


3 2 rT 
3 J |r 


Narangara 


»»? 


3'H-A 


Theuefca 


28 f 


3 r f 


Thunuica 


29 
Madurus 


2 9f 


* 2 

3 2 j-ji* 


Amasdara 


29 


32 


Thanutada 


»8fl 


30 ff 


Gazacupada 


28i 


29 f 


Gedna 


28 II 


29 


Interaut Thabracaciuitate8i Bagradamflu. 


Canopifi' 


*9f 


33 ff, 


Meltida 


29|ft 


33f 


Vsan 


3° 


J*l 


Thifica 


30 


33 ^fft 


Cipipa 


JO 


33f 


Theudali 


5° 


33 


Auitta 


30 


32 


Tobros 


3o I 


32 1 


Elica 


30 1 


3'f- 


Tucca 


30 


31 


Dabia 


*9? 


30 r t^ 


Bendina 


3° f; 


30 n 


Vasua 


J 9f 


3°fi 


Nenfa 

Aqua;calida: 


30^ 


30 f 

10?, 


Zagira 


29 


30 {&' 


Thafia 


2 9 


30 


Thunuba 


?9f 


»9 f \ Mufca 


iqnrimdo 


latitudoC 
»9 t& 


Themifua 


3o l- 


3°f 


Zamamaiot 


30 f 


3° 


Timica 


30 | 


J 9f 


Tufcubis 


30 i 


29 £ 


InterBagradamamnenuflcTritonem fluumm 


fub Carthagine 


Maxula uetus 


30 T 


34 


Vol 


vtt 


34 


Thimifa 


31 f 


33 II 


Vthina 


3° 1 


33 f 


Andtia 


J°| 


33 1 


Mediccara 


? r i 


33 f, 


Thuburbo 


3'f • 


33 


Tucma 


3if 


3 2 ff 


Bullamenfa 


3* 


• 24. 

J* 


Cerbica 


3' f 


3 2 f 


Mucolf 


3°ff 


^ 


Ticelia 


3 r 


3ift 


Safiira 


3*1 


3'f, 


Cilma 


3*f 


31 


Vepillum 


3'f 


3°f 


Thaba 


3 1 ! 


2 9f 


Ticafa 


31 • 


2 9f 


Netata 


3*1 


28? 


Bunthon 


J 2 f 


*'£ 


Sub Adrumento riu-itate 
Almena 


3 2 ? 


33 


Tucma 


3 r fj 


3 2 'ff 


Chrabafe 


3 2 T. 


3 2 r& 


Turza 


33 


3*f, ' 


Vliribira 


3» 


3*1! 


Orbita 


3*fl 


» 2 11 


Vzita 


3 2 ff 


3 2 


Gifira 


3*f 


3 2 f 


Zurmetum - 


32 


3 2 


Zalapa 


3 2 f5 


* T»> 


Auguftum 


3* 


31 f 


Laea: 


3*1 


31 6 


Auidus 


32 


JI 


Vbata 


P 1 


JofS 


Tifurus 


Ml 


3°f 


X hyfdrus 


3**2 


3*1 


Vzetia 


33 A 


3*1 


Setienfis 


33? 


3 1 


Lafica 


*SSi 


3o ff 


Byzarina 


33 f 


3o f, 


Targarum 


33 _ 


3° 


Cararus 


3»H 


*9t! : 


Campfa 


33l 


29 j-ll 


Putea 


32 f* 


*?f 


Caraga 


33 f, 


**l 


Munus 


331 


2? 


. Zugar , 


33l 


*«| 


Inter autem Syates riuitates heaj 
Ghuzis 


351 


30 


Sumuris 


3<J{6 


30 


Pifinda 


3Sf 


3°! 


Sabathra- 


3* 


J0 , 


Syddenis 


3711' 


29#S Azuis 

Gerifa 

Iftina 

i-_mmonos 

Amuneula 

Mufta.uicus 

fiutta 

Tegas 

Durga 

Sicapha 

Vddita 

Galyba 

Thagulis 39 U 

40 f 
4Tf 

39 f 
40 

39 f 
4of 

40 f 
42 c'j 40 ie 41 
41? 

42 r latmiflo 
i 9 f 

29 & 
3? 

27 

28 fi 

27 £ Infuteadiacent Aphric«/iuxtacontmente3 hex 27 f 
jo 

3r 34 1 

3S 

35 Hydrasinfula 

Calatha 

Dracontia 

Aegimnus 

L aruentix infuLc du a: 

Lapadufo 

Aethufa infula 6C riui. 

Cerrinna infula &c riui, 

Lotophagiris 1'nfulainquaciu.tatesdu.e 32f 


34?£ 


34 fl 


34f 


35 f 


33 f 


35 TT" 


33 if 


J4f 


J2f 34ffi Gerrariuitas 

Menix 

Muynosinfula 41 

Ponhainfula 43 

Galainfula 44 

Pelagiae Infula; Aphrica hexfuut 

C offyra infula 8c ciuitas 37 i 

Gmiconis inf.& ciuit. 37 
Melita infula inqua auitas 

M:elita 38 

Cherfonefiis 38 f 

Iunonis faaum 58 £ 

Herculisfaaum 37 1|» 3ifft 

3*f 

30 f 
19. L 

**ffS 

34 
34 

34 
34* 

3« lii. 
>TT» 

3) I f__. 

33 TT» CYR.ENES DESOUPTIOi 
CajS, IIIL: 

Tabulaterda Aphrica 

Yrenaica prouincia Iimites habet/ab 

* OcafuSyrtem magna/8C Aphros/ 

iuxta linea qua: a Phy Ia:nis Aris uer 

fusmeridie3peranet ufa^ fTne/cuius 

gradus. 44t«« 2 7f* ^ 45» 2 5< aSepten^ 

«ione libycum pelagus/hoc eft Puniciiauxta 

Ltus q d eft ab interiori Sinu Syrtis/ufq; Dar^ 

rudemriuitatem:cuius defcriptioiic fehabet 

poft Phylaaiem Villam Automalax pra:Iidiu3 


451 


2Z TT. 


Drepanum promont. 


45 f 


29 f 


Hyphali ftario 


45 ff 


29 If 

7 iTi 


Diarrhceaportus 


46 f 


30 f 


Herculis Turris 


4 <Tf 


3°f 


Diacherfis p raiidrum 


4ff 


3i 


Boreu pro.flnis Syrtis 


47 


31 ff. 


Bryonlitus 


4T» 


3'f 


Betomcc fli hefperides 


47 ii 


3'f 


Lathonisflu.oft. 


47 f . 


3'f 


4,tfinoequa; 84theuchira 


47 f| 


3'f 
£ 2 longfcudo fatiWoXIBER 
Monocaminum S9 29 & 

Halmyra; 59 f 29 fi» 

Tapohris 60 28 ii 

Cobii S9 28JS& 

Anripriili $9 f 28 i£s 

Hierax S9 fi 29 f 

Phamuthis 60 29 i. 

Palemariauicus 60 28 1 

Etin sctthiaca Regione 

Sriathis 60 Ift 29 

Et circa lacum Moeridis 

Bachis 60 f 28 ffe 

Dionyfias 60 f£ 27 ff 

Etin oasiatis R.egione 

Oafis parua 60 2? 

^' afismagna S9 26 £ 

Ipfe aute Nilus &C nomi &C qua: rirca ipfum funt 
Preterea infigniores riuitates/fic fe habetiMa 
gnum delta uocatur id/iuxtaquod fdnditut 
fluuius dictusagathos dajmon/hoce bonus 
genius/quiper hoffiumheracleoticuj defluic 
in amnem appellatum Bubafticu^/qui effluit 
per hoftium Pelufiacum Situs aute eft fcifCo 
nis ad Deltam. 6\ i i?,. 30. uocatur &C paruu 
Delta id iuxta quod fcinditur Bubafticus flu. 
fluensinamnem Bufiriricum/qui excurritg 
pathmericum oflium/habet autem Paruum 
deltagradus 6i i£. 30. Poffet&c appellari 
terrium delta aliud a predictis / id iuxta quod 
fcmditurBubaflicusadfluuiuper Thrybim 
ciuitatem excurrentem/&: per Pineprimi ofliu 
egredientem/cuius&Cipfius Terriidelta gra> 
dusfunt: tfiiitfr. 2911^. luxtaauteMa^ 
gnum Delta edurit" ab Agatho demone flu. 
adfeptentrionem Priorquiuocatur farmuria 
cus flu.qui fluit per oftium Sebennyticum: 
eiufqjdeductio. <Jif. 30 ft Deinde fecudus 
amnis Talys nomine/qui txit per oftiu3 Bol 
birinum/SCipfiustalysdedudio gradus ha<> 
bet. 6ifi. 30 i. Vnde ambo fluminaiuxta 
ferme eundem litoris Parallelum iungunt/far 
muriacum Athribiricu; Bufiriricu&c Bubafti 
cum amnes/a quibus alii quidem ad mare pet 
fluctus Paludefcp exeunt Per reliqua oftiatalii 
uero prxfaris amnibus Magnis in mifcentut 
Diriturautecomuniuocablo/Regio qux circa 
hoseftfluuios l ■■•■■ cuiusnomi 

&c metropolis funt/ab occafu Magni flu.cum 
A maria incipimus prouincias 
Alexandrinorv ■ nomos &C metropolis 

Mercuriiciuitasparua 6\ 30 f 

Andropolis nemus &Cmetropolis 

.AndronhoceuiroRi.ri. tfiift zpffs* 

Letopolis nomus &C metropolis 

Latoneci.mediterranea 61 ii. 29 f 

Intra aiit Magnu flu.ab oriente/eiufdem magni 
fluuii Metelitaes nomos &C metropolis 
Metelis tfif 30 ff 

Inter uero magnu3 flu.&C farmutiacum amnem 
Ciuitates hea: Ptenoti nomos &c metropolis Ibngitudo latitudo 

Butos 6\\t, 30 f 

Cabafites nomus SC metropolis 

Cabafa 6\\ 30* 

Saitars nomus K merropolis 

Sais 6\ ^ jo f f, 

Et apud Magnum fluuium ab occafu 

Naucraris ciuitas 6 \ i 30 

Profopitars nomus &Cmetropolis ab ortu folis 

iuxtamagnum fluuium 

Nicii dif ^ 30 1 

Inter farmuthiacu3 &C Athribiricu amnes Seben 

nyrisinferiornomus &Cmetropolis ipforum 

Pachneumunis/daiata 6\\^ 3°rf 

Xoites nomus &C metropolis 

Xois 62 A 30 If ft 

Phthemphuthinomus &CmetropoIis 

Taua 6\ i 30 1 

Inter A thribiricum &C Bufiriticu3 amnes Onuy 

phitars nomus &C metropolis 

Onuphis 62 f 

Athribita: nomus &CmetropoIis 

Athrybin 62 30 f 

Mendefius nomus &C metropolis 

Thmuis 62 if, 

Sebennytes fuperiorum Iocorum &J metropolis 

Sebennytus 6t f 30 

Bufiritars nomus &C metropolis 

Bufiris ubiort 9 balfami 62 ift 30 f 

Leontapolita; nomus &C metropolis 

Leonton 62 f-s* 30 f 

Inter Bufiriticum &C Bubafticum amnes Neut 

nomus &C metropolis 

Panephyfis 62 iffi 

Ae cypn tanaites nomus &c metropolis 

Tanais 63 30 1 

Pharbarites nomus 8i metropolis J°!i ¥»U 3° 2» Pharbattus 62 30 fs: *H& Ab orientali parte Bubaftici fluuii Sethroites 

nomus &C metropolis 

Sethrois 6$ i 30 f 

Herculis ciuitas parua 63 f 30 i. 

Arauiae nomus &C metropolis 

Phacufa 63 i 30 1, 

Bubafdta;s nomus &C metropolis 

Bubafticus 63 30 

Heliopolits nomus &C metropolis 

Onii 62 ift 

Etin finibus Arabix &C Aphroditopolis 

Babylon 62 29 }f 

Heliopolis ^3 29 f & 

Hetoumduitas <>3fsi 2 9 f 

Per hanc &c Babylone amnis Traianus fluit/auf 

ttaliori aut Magni delta; &C iferioris Regiorjis 
Heptanomia Dicuntur/&Ceft primus nomus 

Memphites &Cmettopolis ab occafu fluuii 
M emphis 6\±tt 29 isfe 

Similiter ab occafufla.mediterraneaduitas 

Acanthon 6\ }& 29 f 

Poftea iuxta eam partem/qua fcinditur fluuius 

Infulam faciens / Heraaeopolitem nomum longitudo laticuda 

Ecin Infula mediCerranea 

Niliciuitas «frfffc l 9r 

Apud occide'caleparCeflu.ciuicas8i metropolis 

Herculis magna tfrff 29 i 

Ab occafu Vero Infulas Ariibnitas nomus 8i 

metropolis mediterranea 

Ariince 61 1 

Statio ptolomais 61 ij-, 19 

Ab orientali parte Infulas Aphroditopolitss 

nomus 8i metropolis eiufdem nominis »9$ Aphroditopolis 62 1 2 ?fS *?! 28 II 28, 28 fs 28.: Poftea fimiliter ab orientali parte Infula: 

Angyron <>2| 2; 

Conueniuntautfluuii/qui Infulamtaciut iuxta 

Situm 62 28 f f & 

His coniungiturab occafunomus Oxyrichites 

& mettopolis medicerranea 

Oxyrinrhus ($i& 28 ?f" 

Pofteafimilicernomus CynopoIita:/8i metto> 

polis ab occafu fluuii 

Cynopolita 6x 

Cuy opponitur Infula 

Canumciuicas 62 

Etdeinde ab orientalipartefluuii 

Acoris 61 ti 

Ecmedicerranea 

Alabattrorumciuiras 62 ff 
Pofteahermopolica:snomus 8i mettopolis/ab 

occafu fluuii mediterranea 

Mercuriiciuit,magna 61 *8ffe 

Ab occafu fluminis adiacent 

Cuftodie dilffc 28 1 

Ab orientali parte fluuii/nomus Ancinoicss 

8i metropolis in ea 

.Antinoiciuitas 62 28 f 

His nomis afcribuntur duo Oafirav Q.ua: aute 

auftralioraheptanomis fuKuocant? thebais: 

Ecfuperiuslocafunt/8i hicab occafu quidej 

fluuii Lycopqutes nomus 84 metropolis 

mediterranea 

Lyconciuitas tfif 27 |f 

Hyplelites nomus 6i mettopoks 

Hypfele 61 27 fi 

Aphroditopolites nomus 8i mettopolis 

mediterranea 

Aphroditis ciuitas 6x 

Crocodillorumciuitas ($1* 
Thenites nomus 8i metropolis 

tolemais ermia: 61 

Poftea ab occafu flu.8i mediterranea 

Abydus 61 f 

Diopolites nomus S>C mettopolis in loas fuy 

periobus 

Dios hoc eft/Iouis ciuitas par^ 

uat 6ifffe 

Tentyrites nomus8imettopolis 

Tentyta & f f » 

Et Villa mediterranea 

Pampanis 61 \ 

Poftea Msmnon mediterranea & uilla 27 1 
27 f 27£ ^ll 26f 26fe Q.VARTVS longitudb 

Tathyris 61 f 

Hetmonthites nomus 8i metropolis 

Hermonthis tfiflft 

Deinde Latorum ciuitas 61 i. T fx 

Apollinis ciuit.magna 61 If 
Poftea uiLla mediterranea 

Phthcethis foff 

Et Infula Elephantina 61 
Ab orientali autem parte fluuii Antajopolites 

nomus8imetropolis mediterranea 2yl* 

' 2 * «5| 
*5f 
*4ffft' 

24 f& 
«4f 62 T 
61 1 rii Antaa uicus 
Deinde Paflalus 
Panopolites nomus 8i mettopolis 

Panum ciuieas 62 

PofteaLepeditorumciui. 61 
Poftea Chenoboflia 62 

Poftea Noua ciuitas 62 
Coptites nomus 8i metropolis mediterranea 

Coptus 61 f 

PofteaApollinisci.parua 61 f 
Thebarum nomus 8i mettopolis 
. iofpolis magna 62 

Tuphium 62 

jjoftea Chnubis 6x 

Ilithya.i.lucinaciuitas 62 

PofteaThoimediterra. 62 f 

pofteaOmbi 62 

Poftea yene 62 

Poftea Dodecafchcenum/acuius orientaliparte 27 

17] 2<Jfffi 
26fft 26 2J& 

*4f 
*3ff fluuii funt ' i dicli 
poft Caraclamparuam 
Hiera.i,Sacra Sycamios.tfi f 
Phik &| 

Metacompfo 61 fl 

Contra hanc ab occafu fluuii 
Pfelas 61$ in quibus *3tt *3f 
»3i 2 3 ff£ Jtr 54f r r 


30 II, 


1** 


3°ff! 


5^ 


J°l 


*8f 


$°f 


60 £ 

2 


jofffc 


fcff* 


30 ff» 


<4?£ 


28 


<*T 


25 


*S* 


*J| irf Infula: autem Aphrics &(. Aegypro;adiacent: 

Aedonis infula 

Tyndarii fcopuli. j. 

Aeneiippainfula 

Phocufa: duas infula: 

Pedoniainfula 

Didyma: infulae duas 

Pharos infula 
In Arabico Sinu 

Saipirena 

Apheodite 

Agathonis 

INTErUORJS LIBYAE 
DESCRiPTIO. 

Cap. VI. . 

Tab ula quarta Aphncas. 

Ibyainteriorcerminatur a Septen^ 

l trioe Duabus Mauritaniis/8i Aphri 

ca atq; Cyrene/iuxta expofitas ipfaru 

meridionales Iineas/ab ortu folis gte 

Marmaricx/iuxta meridianum Darnisciuita 

tis ufqjexponcuj MarmaricsfinerruPretetea 

Aethiopia qux fub Aegypto eft;ex eode meri cfionaliufcfifinemcuiusfitus. jir, zj.cxaufv 
tralis.3 Ameridie interiori Aethiopia in qua 
AGJcs imb a eft regio/iuxta lineam qux a pre^ 
dicfto fine/ufqjlimitem Hefperium magnum 
Sinu nuncupatu iterioris pelagi ,ptendi<?:cui 9 
fitus. 29. &C.j. Aboccafutermihatoccidetali 
oceano/apfatoSinu ufq? Tingytanes Maurf 
tania- fine/cuius Iitora fic k nnt/cugte TihgtV 
tanics Mauntania: longitudo laricudo 
Sufiflu.oft. 
Salathi flu.oft. 
Salathos ciuitas 
Chulansflu.oft. 
Gamaria ,pmontoriu3 
Cphiodis flu.oft. 
Bagazaciuitas 
Nuii flu.oft. 
Soluenriapromont. 
MalT«eflu.oft. 
Iatapta ciuitas 
Daradisflu.oft. 
Magnus portus 
Babilaciuitas 
Arfinarium promont. 12 
Rhifadiumpromont. 16 
Poftea In Sinu Hefperio 
Stachiris flu.oft. 
Perphofius portus 
Catharon promont. 
Nueflu.oft. 
Hefperi Cornu prom, 
Maffitoliflu.oft. 
Hyppodrom 9 sthiopia; 29 
Montes autej in Libya infignes funt Mandrus 
mons/aquofluuntquia Salatho fluuio/ufqj 
ad Maflam amnem excurrunt:cuius montis 
medmm. rc. 6£. ic. Etquiappellat Saga/ 
polamons/aquo Sufus flu.excurrit/cuius me 
diumgradushabet 9. 21 1. & Rhyffadius 
mons/aquo fluitStachins flu.faciens Clonia 
paludem/cuius medium. 20. 7. &C Mons 
qui uocatur Theon ochema/hoc eft Deorum 
currus/aquoexcurritMaflitolusamnis/cuius 
mediii. 33. 5. &Caphasmons/aquo Dara<» 
r^dus Si Nia amnes excurrunt:&eius rnedium 
w 20. 10. Et qui Vfargala mons dicit"/aquo 
Bagradasexcurricflu.cuiusmedium. 32. 22. 
hicperAphricamdelatusIn mare exit/iuxta 
gtadus 3r. 34 fl. EtmonsGirgynsaquo 
Cynips flu.excurrit/&Coriginem habet iuxta 
duosfitus. 4r. 2r. 6i 45. 22. horum uero 
Commixriones duorum Situum. 40. 27 i. 
Etmons qui Thala dicit/cuius med113.38.ro. 
EtGaramanticauallis 50 10 

Arualtes mons 37 1 

Arancas mons 44 x 

Inmediterranea excurrunt fluuiii maximi uideli 
cet Gircoiungens Vfargalam monte/Si uab 
lem Garamantu3/aquo amnis fanditur iuxs 
tagradus 42}. 14 1, quipaludesfacit Cho LIBER *}. 

4f 
5 

4f 
4 

*f 
ef 

sf 

Si 

z 

9 
ro 
11 1 20 

22 

26 

27 19 
17 

I<f 

If 

"I 

II 

10 

9 
8 

*S? 
6 

*l 

4 

*l 

2 

*% 

2 

2 
2 

r lonidesquarummedium. 49, 20 1, Quiuc 
deflciensfj8£ utaiunt/) Terraabfbrtus/alium 
educitfluuium/cuius occidetalis pars gradus 
habet. 44. 15. orientalis autem Nubam pa 
ludem facit/cuius fitus. 50. ic. 8iNigerflu. 
iungensMandrumSi Thalam montes/facit 
autemhic Nigritem paludem/cuius gradus 
hec. 16. 18. 8£ adSeptetrionefcifiionesduas 
cofhcuit/adSagapolam fcilicet&c Vfargalam 
montes/ad ortum autem fciffione unarmqua: 
paludem Libysappellatamfacit ingradibus 
33. 16. ad Meridiem fciftionem unamfupra 
Daradum amnem/iuxtaduos fitus.20 1.18.8C 
19 i. 12. fubiacetautem Mauritaniis Gaitu 
ua/Aphrica.uero 8i Cyrenaicavdeferta hbya; 
maxima; uero Gentes Libyaincolunt cara 
mantes falicet/a Bagradsflu.fontibus/ufq; 
adNubampaludem:8C melanogetvli qui 
tenentquacunqrinteriacentintetSagapolam 
montej &c Vfargalam:Preterea pyrrheorvm 
athiopumgenus/quimagisadAuftrumten 
dunt qGirflu. Et nigritarvm aethiopvm 
gens/qui magis feptentrionales funt/q Niget 
amnis/& daradorvm populiquitenetque 
fupra M are funt/ab eodem fluu u nomine:Et 
perorsorvm genus/quiproculamarimagis 
orientalesfuntqmons/qui Deotum currus 
appellatur:8d DRANciDARVMatthiopum/qui 
tenentincer Capham8£ Thalam montes/cM 
mjmacvm quifub lpfoThala monte furtt/oC 
nvbarvm quitenentoccidetaliauallis ipfius 
montis:Et derbigorvm quimagisadocca' 
fumuergutqAracasmons minores deinde 
gentes tenet/qux fupra mare funt/poft Getu 
liarru avtololes &C sirancae 8£ mansoli. 
ufq; Mandrum motem/poftea uerfus ipfum 
rhabii malcoae8£ mandori ufqjDaradas: 
poft quos sophvcaei & fub Rhifadio mote 
levcae athiopes/interquos&Perorfisintet 
iacet pyrrvs campvs pofteaSagapolamote 
magis feptentrionales funt pHORvsn:Vfarga 
la uero monte feptettionales funt narembes 
Girginaut monte lynxanatae samanjcas 
Etmter Mandrum montem 8C Sagapolam 

SALCHII PAPHNIT7E ZAMARI AROCAE8i CECI 

ani funt/ufcj Nigritesxthiopas/fub Vfarga 
lamonte svbvrpores fubGirgirimote uet 
lus Garamantes: maccoi 81 davchitas 6j 
caletae ufq; Nubam paludem/poftea Dara 
disorientaliores funt macvrebi :Sophuceis 
soloentii :His magis orientales anticoli 
quift: pharvsii chvritae stachirae ufcp 
Capham montem/interquem 8C deorumcut 
rumtenent oPHiEs/fubquibus tarvaltae 
6i MATTiTAEsfic AFRicsRONEsmagnugenus: 
Rurfus Odragidis auftraliores fut achaenve 
6£Mimacibus coNGALAE/poftquos nanos 
ses poftea NABATRAEufqjArualtemmonte: 
Interautem libya; paludem 6i Thalam mon 
tem/funt asjtambj U MANDRALi/Siiterhos S£ Nubos ARMAE 8t *«AE*e 
«astacori ufqjVaUemmoris Garamaciat 
8£ aroca= tnagis fepcettionales funt q Aran 
casmons/Orietalioresuero asaraca- inter 
Derbices aute 8£ Arualte montem funt der 
mones :8t fub Africeronibus/quafi ad auftru/ 
funt acancinx «ethiopes/ quibus onenca> 
liores funt/fub ipfo Arualta monte ufq; Aran 
cam montem xilices asthiopes poft quos 
chalices JEthiopes longitudo Uatuda 
Ciuitates nominanturin Regione iuxtalitus 
tA utolala 5 * 23 1. qVAR_TV$ 

ac boLOPEs Thiulach 


*f 


I<J f 


Tadgana 


11 


r 3f 


Magura 


ij 


S 


Vbrix 


14 


*3 


Arzipcha 


*$? 


5f 


Sub Nigirajfluuio/indep 


rocul duitates hes 


Talubath 


17 


r 9 


Malacath 


l 9 


19 J 


Tucaba 


17 


18 f 


Bynta 


">f 


18 f 


Etfub fluuio:riuitas hec 


Anygath 


20 


14 


Apudipfumfluuium/aparteeius fep 


tetrional 


Pafide 


19 


18 


Thiga 


21 


»3 


^ Cupha 


»f 


«7|! 


Nigira mettopolis 
Veliegira 


>$5 


17 1 


27 


18 f 


Tagama 


*Tf 


1*3 


Panagra 


3 o2? 


17 


Aparte Meridionali fluuio 
Thupe 
Punfa 


2<S 


1*1 


20 


r,J f 


Salucha 


11 f 


17 


Tamondacana 


fcl 


16 


Dudum 


30 


IJ 


Iterum iuxtaprinripium 


. Bagrada; fiuuii 


Silica 


3'f 


»5? 


Buthuris 


»1 


ȣ 


Anygath 


3* 


24 1 


Thabudis 


35 


»31 


Siccathorium 


33 


22 1 


Capfa 


51 ..* 


"1 


Circa originem Cinyphi 


isfluuii 
Gelanus 


40 


»i| 


Vanias 


4°| 


»?f 


Sama: 


43 


*4f" 


Bouta 


40 


aj-i 


Bedirum 


43 


"1 


Darama metropolis 


4i f 


fc* 


Thumelitha: 


4* 


»1 


SubGirefluuio 


Girametropolis 


3? 


18 


Etapud ipium a Sepcentrione 
Tymimath 


40 


*?f 


Geuna 


J8f 


18 i 


Badiath 


3?T 


«7f 


Ifcheri 


4'f 


ml Turumuda 

Thufpa 

Artagira 

Rubuna 

Lynxana longfcudo 
42 

43 f, . 
44f 

49 { tatittido 

«** ' 

16 i. 

w| 

'i>f 
21 Infulaeautubyaeadiacent/in occidentali oceano 

Cernainfuta j 

Iunonisinf.qAutoIala 4 
Fortunata:infula;numero Sex 

Aproiitus infula 2 i 

Hera: hoc e iunonis inf i f 

Plutana 1 

Cafperia 2 

Canaria i| 

Pituaria 3| 2f 

«*i 

20 
20 

17 f 
17 

«7f ETHIQPIAE QVAE SVB AEGYP 
TO EST SITVS. 
Caj>. VII. 

Ethiopiaqfub Aegypto eft terminos 
a het/aiepcetrioelatusLibyaracAegypti 
prediclumjab occafu parte3 mtenoris 
. ubyauuxralmeamexppfirampermeV 
ridionalemDarmdis/ufcgadauftralem Ubyas 
finem/quigradus het. 51. auftralior. 3. Ameri^ 
die lineam qua: extenditur a fine ipfo/drca reli 
quam/intenorem Aethiopiam/ufqj ad Raptu 
promontorium/cuiusfinis. 74. auftralior. 8. 
Ab ortu folis/reliqua Arabici Sinus gtem/8i 
deinde Roibrum mare/ac Barbaricu3 pelagus 
quodufcg RJiaptum promontoriu peronet: 
iuxtadefcriptionemhanapoft Bazium pro/ 
montorium quod dicrum eft 
Prionotusmons 65 23 

Cherfonefus 6$ 22 

Mnemium promontoriu hoc eft monumen^ 
tum (J5 . 21 i 

Ifiusmons 6$ 21 5 

Profiindus portus 6% f 20 f 

Difcorum^portus uel caftoris 8i pollu*' 
as ,66 

Dimirfos.i.Cerens pro. 66 
Afpisextrema 66 

Diogenis promont. 66 
Satyrorummons , 66 1. 17 f 

Monodactylusmons 66 17 f 

Gaurusmons 66 17 f 

TheonSoterumhoceft Deoru Salutarium 
portus 

Euangelus portus * 
• Ptolomais theron 
Ara Cupidinis prom, 
Sabaftricum.os. , 
Magnumlitus , 
Colobon promont. 
EtinAdulicoSinu 

Sabathduitas , 6& 

Montuofacherfonefus 6S 

Aduliz 68 

ChroniuelSacurni^ro. 68 *f 
18 66 f 
66 1 
66- 
66% 

6r 
67 

681 17 fe 
17 

*i 

uf 

14 f 
'3'f »3 

"f 
11 T longtcudo latttiidp 

T. - ro 
ii 

12 9 
8 

S$ 

9r[ 

9 

8f 

7f 

T 

5 

4 
3 

; 

3 
i 

i Anthiochi folen. 71 

Mandaith uicus 72 

Arfince 7j 
Poft Angufta in Rubro Mari 
Dera ciui.i extremo mote 74 5 
Poftea in A ulite Sinu 

Analites emponum 74 

Malathemporium 77 £ 

Mondiemporium 78 f 

Mofylium pro.8£.empo. 79 

Cobeemporium 80 fl 

Elephasmons 81 i 

Acamneemporium 82 

Aromataempo.&.prom, 8j 
In Barbarico Sinu 

Panomuicus 82 "£ 

_^ . * 

Oponaemponum 81 1 
Zingis promontorium 81 
Phalangius mons 81 

Apocopa 79 

Noti cornu promont, 79 
Paruumlitus 78 

rviagnumlitus 76 ij 

Eflaneaemporium 74 2 

Sarapionis mos 6S.pro. 73 f Auf. 1 

Tomcaemponum 7$ Auf. 3^ 

Rhapriflu.oftia 72 f Auf. 6 
Rhaptaciuitas &£Barbaria:metropolis paruj 

diftansaMari 72 Auf. 6£ 

Rhaptum promont 74 Auf. 7f 
Quod fuper eft Nili/poft maiore Cataraclam/de 
fcnbet per Vicinas llli uillas/quorufitus Cic fe 

habet/poft Pfelcem/ 61 i. J 3fr^ 
Ab ocadentali parte fluuii/has uillas habet 

Tafta *rf 22* 

jBoum 61». 21 

Autoba • 61 21 
Pthur 61* 
Piftram 61 

Pthemyris 60 1 20 * 

Abuncim 60 19 £ 

Cambyfiseraria 60 £ 19 

Ercoas 60 1 18 * 

Satachtha: £1 £. 19 

Morum 6z 18 £ 

Naa ft 18 " 

Tathis 6rl' 17^ 
Ab orientali parte fluuii Villa: heas 

Pnups <$2 22 

Berithis *6z 21 1 
Gerbo 6i 
Pateta 61 1 

Pontyeris 61 20 
Primispatua 60 £ 
Arbis 61" 

?!apata fo| r? 

Sacole 62 f, 19 

Sandaca . 62 1 18 i 

Orbadari 61 18 1 

Pnrnismagna 6z l 7lr 20 £ 
20 £ *>"3 
20 "?S LIBER ibngitado fatitudo 

Hmclnfulaeffiatur: mei oe regio aNilofTu. 
ab occafu prouina'a::5£ ab Afcabora flu.quia 
parteeft orientali;5£ auitates in ea 
fvleroeciuitas 61 f. 16 1*' 

Sacokha 61 | 16 

Efret 62* 14 f 

Darorum uilla 62 i 12 

Poftea Coruundio Ndi Afcapodis 
amnis 60 i 12 K 

Poftea Coniundio Afcabora: fluuu 
8£ Afcapodis 62 f 11 1' 

Poftea Vbi Nilus unus efficitur/confluenribus 
Amnibus/exduabusPaludibusfupraiacen> 
tibus 60 12 i 

Paludum aute3 qua: maximeocadentalis/eft 
gradushabet jr» Auf. 6 

Qux uero orietalior e. 65 Auf. 6f 
Colcepal 9 exqua Afcap 9 . 69. 8£ aquinotfhalis 
Etproculab Amnibusmediterraneasciuit, hea: 
Auxumaregia ({42. . n 

Colonaciuitas 61 4* ' 

Paftaciuitas 66 Auf. 4 * 

Montes autem nominantur in Regione/ab 00 
cafu Nili protendentes per totu3 Ntlum/qui 
comuniter uocantur Ethyopici m6tes:8i eotjt 
fitus gradus habet, 55, 23. 8C 5*. 8 i 
Ab orientali autem parte Nili 

Garbata mons 6& 4 

Elephas mons 77 6 

Iuxta uero Paludes Ndi 

Pileimontes 65. fiisquinodialis 

Maftamons 6& Auf. 4 

Appellatur autem Vniuerfaliter totumlitus/ 
quodeftiuxta Atabicum/5£ Analitem Sinum 
recio troglodica ufqj montem Elephano 
tem/inqua advlitje SC analitje iuxtaeiuf/ 
de3nominisSinus/fut8i mosixi tupraeiuf> 
dem nominispromontorium& emporium: 
Quod deinde fequitur Iitus:ufq; Raptu3 pro 
montoriuj/omne barbaria appellac* aza 
nia autem interfor. regio efhininteriore 
Sinu:inqua plurimi funt Elephantes:Partem 
autemregionisab orientali plaga fluuii/poft 
predi<ftuBaaumpromotonu tenet colobi: 
poftquos uerfusmetidie TABiENirpoft smn 
bes Poft quos apiri/ Poftea babylini 8i 
rizophagi/ poftquos avxvmitae quorum 

UtUS. 65. 12, 8£ SOBORIDAE poftea MELIB* 

&£megabardi B£ nvbae quimagis occideta 
Ies fut Analia's:poftea fub Melibes blemines 
fub quibus didacae 8cinter Afcapodeamne 
8C Garbatam mbntem pechimi quibusoo 
adentalioresfunt strvtophagi aethiopes 
auftralioresautemmote/funt cathrad* Si 
smyrnofer a ,re, [attingens ufqj ad Coloem pa 
lude/poftqua mastitae ufcpad Nilipaludes 
Regionem autej quayab occafu eft huius partis 
N1I1 fluuii tenent/poft Magnam Cataraclam 
qui tria contaschinvm incolutiinter mon 
tes athiopu3 8t Niliim amne poft quos fimili Ceruerfusauftru cvdnimita* poftea medu 
a.ethiopia «seberidae Comprehendunc 
autemgenerahax: meroem infuL^poft qua 
fubiacent capachi fubqbus ptoemphanes 
fubquibuscADvppi poftquos elephanto 
pha i aahiopes/fubquibusPESENDARAE 6C 
fuprapaludesREcio eftt zinamifira intet 
Nilum aut 8c afcapode prope Meroem infula" 
memnones/_ Kquiauftralioresfut: u?ei, Reli 
quaregionis quajoccidentaliorafunt Aethio 
pum montibus tenent poft Arenofam 6t Siti 
cuIofa3region«scENiTAE & tralitae/poII 
quos daradorvm eftgenus/poftea oriphei 
Venatores/poftquosENicBENiT^ aahiopes: 
Infukautiuxta Aethiopiam quajfub Aegypto 
eftihea: funt/in Atabico quidem Sinu 66 

66* 6S 
6$* 
6& 
6*1 
6 9 i. 

6 n 

70 
70 6il Afcarta 

Arapalladis. 

Gypfirisinfula 6r 

Comedoruinfuladuas 67 1 

JMyronisinfula 67* 

Catathrea 8i chelonitides 

dux & 

Trifiridesinfulsdua 67 

Magoruminfula 

Daphnina infula 

Acanthimainfula 

Macariainfula 

Omeoninfula 

Bachi&anribachi 

Panis infula 

Diodoriinfula 

Ifldis infula 
InSinu autem Analitis 

Mondiinfula 
Poft Aromata infula: hea: 

Amitiinfula Sj 

Mirfiacainfula 84 

Menxinfulsdus 84 
Ab oriente harum Infularum/pelagus eft hippa 

dis dictum/Cui coniungitur ab ortu Solis/ 

Mare Indicumufq; ad orientem AETHIOPIAE INTERIORIS 

SlTVS, 

Cap. IX. 

Ethiopia quseft omnibus aliis Auf/ 

a tralior & hinc R egioni/8c Tori libyx 

fubiacet/tetminat' a feptentrione lineis 

"xpofiris meridionahbus dictaru R.e/ 

gionumiquac icilicet a magno Sinu interioris 

maris ufcg ad Rhaptum educunt* promonto 

riumjquodgradushabet. 74 .auftralis. 7f. 

Preterea/ab occafu occidentali Oceano/iuxta 

Magnum Sinu/a Meridie terminatur Terra 

Incognita/ab Ortu uero BarbaricoSinuqui 

dicituc breve mare 'quiextendituraRapto 

promontorio ufqj Praflum/Deinde Terrairt 

cognitatPrafium aut promotoriu gradus het. 

80. auftralis, 15. CuiadiacUab Aefhuoortu ».n 

*>f. 
13 17 
"*£ 

rj 
"S 

«$ 
"3f 

'3£ 
12 

"I 

Hi j 1 i. Solis/Infula npmine Menuthias/cuius fitus 
84« auftralis. rr i. 
HuncquipparSinumarcum tenet: aethiopes 
antropophaci a quorum occidentali parte 
peruenit Luna;mons/aqiio Nilipaludes uel 
lacus Niues fufcipiunfceius nhes.54.auftralis 
«. 8C 67. auftralis. n » . fupra autem ipfo funt 

RHAPTII AETHIOPES 

MagnumueroSinum/qui apud ocadentalem 
oceanumeft/tenet chthiophaci Aethiopes 
6i his auftraliores funt maxime/ufq; ad Inco/ 
gnitaTerraiqui comuni Vocabulo hesperh 
appellant' ashiopesiorientales aut magis funt 
ant -hae «hiopes/adhucauteuerfisortu 
mxta totamlibya3: recio.macna. althiopvm 
eft/inqua Elephates albi omnes:Rinocerotes 
8i Tigres/iuxtaaut Incognitam cerra^Regio 
xthiopumeftpermaximeextenfa ncrsn 
nomine/hetaut Regio montes alios/multos 
8C magnos ufq; ad Incognitam Terram/qua: 
ad noticiam peruenere hu funt 
Dauchis mons 
lus mons 
Ziphamons 
Meftamons 
Lunaj mons 
Barditimontes 3S 

33 

45 
57 
S° Auf. 9 
Auf. 4 
Auf. 4 
Auf. 9 
Auf. rj 
Auf. 4 }■<* l IU1, «f. 

Ab auftroenimnoftraehabitabilis ufq; ad ipfu3 
Polum auftralem/gradus funt. 7)\l. aut 
integri, 74. CLAVDtT PTH6X6MABL VTRJt 
ALEXANDRINI GEOGRAPHIAE 
LIBER QVINTVS HAEC HABET, 

Expofitionem primarum partium.Magna: afise. 
Ponti Bithynixregionis/quas proprias Afia 
dicitur.Phrygi£E.Lycis.Galaa's.Paphlago^ 
ruai.Pamphylia:. Cappadotia:. Armenia; mu< 
noris.Cilya'a:.Sarmau'a:Afiaric2:.Colchides. 
Iberia:. Albania?. Armenia: maioris. Cypri 
Infulas.Syria: curue.Phceniaaj,Paleftina: Iu 
dee.Arabiai Petrofa:, Mefopotamia;, Arabias: 
deferta58i Babylonia:* 

PONTJ ET BITHYNIAE SITVS 

Cap, I. 
TabulaprimaAfia:; 

Ontus 8£ Bithyniaterminat7ab oO 

p cafuorePonri8£thratio Bofphoro/ 

& parte propontidis/iuxta defcriptio 

nem hac litoris Bithymasjin orepod 

longitucro latiti 

SacmmDianaiprom, tfij 43# 

Chalcedon $6^ 4$ 

Acrita: promont, $6 f 

Trarium f7 f 

Olbia J7 1| 42 f; 

Aftacus J7ff 4*f 

a T icomedia J7 f 4* f fi 

Pofidiumprompnt, J<Sff& 4*f 

Afcaniiflu.oft. J7| 

Daflylium S*| 41 f£ 

A pamia 41 f 

Rhyndaci flu.oft, 41 f 

P ontes fluuii s 8 ? 4o £ 

Afeptentrione terminaturparte .. .ri Euxini/ 

cuius defcriptio poftos Ponti Et Arcemitv 

dis hoc eft Diaux facrum 

Artara: 57 1 43 6' 

Birh^ixextrema 57— 43 £ 

Pfylidi 'u.oft, 57 f 45 & 

Calpshu.oft. 58 43 & LlBPS 4J H* 

4?'S ' !l. Sangarii flu.oft, yaf 431 

Prima flu.conuerfio 59 
Secundaflu.conuerfio <fi 
Tertiaflu.conuerfio 59 1 
*£ 

sffl 
59 42 

41^ Fontesflu. 

Hyppiflu.oft. 

Diopolis 
£ ieradeaponri 

Tion 

Pfyllion 

Partheiflu.oft 

Fontesflu, 

Amaftris 60 f 43 f 

Cromna 60 f 43 f 

Cytorum <fo If £ 43 f 

Amendie terminat* Regione qua; propria; a sia 

diatur/3C linea producla a Rhyndaco fluuio 

ufq;finemcuius ficus. 61. 41 f, Ab ortu/ 591- 

59 ff* 
60 
<>o| 

*f 

60 f 

doi 43 1 

43 1 

43 £ 

43 & 

43 f: 

43 f 4*1 
4*S calatia 'Iuxta Paphlagoniam per lineam 
exeunteafihepdicfto ad Cytoruauitatepori. 

Montesautemin Regioneinfigniores funt 
Orminius mons/cuius mediuj 60 42 1 
EtOlympusmonsMyfiaj ?7f 41 f! 

Tehentautem litoreaab ore ufqj ad Hyppum 
amnem chalcidonii litora uero ab heradea 
ufq?Cytorum mariandinf fubMonteaute 
Orminio cavcones BifubGhalcedoniiseX 
eenditur timonitis.ricio 8£fubhac bogdq 
manis inqua uerfus Solis ortum ztgiani 

Ciuirates mediterraneajheaefunt 
Libyfla *7f 

Eriboea 57 

Gallica" 5 8 f£ 4*f 

Patauium 58 4iff& 

Prufaiuxtahyppuflu, 59 4*f/* 

Dedacana 59 f 425, 

Protomacra: 59 42 |j 

Claudiopolis qua: 6C Bithy^ 
nium 59 f . 4* f> 

-Flauiopolisq84Cratea 60 4*ff 

Timaa 59!? 4*f, 

Clita; i <5of 4*f 

Latania do ff 42 f 

tficaa " J 8 f 4*f 

Caifareaq&fmyrdiana $6 §. 41 fft 

Prufapenesolympu,m»57f 41 fft 

Agrilium y7f 4 1 f 

Dablis 58 f 4^fe 

Dadaftana . 59 1 41 i.& 

Iuliopolis 60 £ 42 J 

Infula: autem adiacent Regioni 
Cyaneayquapi orietalior.56 f 
Thynias inlula 
Erithihifcopuli 58 1 43| 
*3f 
431 ASIAE PROPRIAE SITVS. 
Cap. II; 

« EgioquajProprieAsiX diciturtermi 
• t: nacur/afeptetrioneBithyma/iuxtaex^ 
pofitamlineam/ab occafu reliqua Pro 
pontidis pte/8ihellefpoto/8i Egeo pelago/ac 
Icario Mirtooqviuxta defaiptione hac litus 
,ppontidrs s Minoris Myfia:/q in Helefpoto eft 

2,izicus 55 f 4ifft 

Aefepiflu.oft. &• 55 f 4^1 

Parium 55 f 41 1 

Lampfacus $5! 41^ 

GKniiflu.oft, s$£ «41 sfe 

HelefpontiAbydus S^fe 4i 

Simoiitisflu.oft, 5S 4oIfs» 

Dardanum s$ 40 f f 

Sigeumpromont, ^ifft 40 f 
Scamandriflu.oft. $5 4offt 

InAegec autepelago f.iRTGiAE minoris qua: 
Troas dicitur 

A lexandri troas J4 f I s^ Ledrumpromo'"'^ 
Aftum 


40 1 

40 f 
40 1 longitudo lantudo 55ff 

55 ff 
55 ff_ 
stfx 
SH 
ss 

%<• 

5* 

5* 
5« 

55|j 
$6 

5* M*$TA_ MtfTSRIS 

Larganum 
Scepfis uetus 
Antander 
Atramytium 
Porofotena 
Cayciflu.oft. 
Fontesflu. 
Aeolidis 

Cenepromont. 

Pitane 

Elaa 

Mytina 

Cuma 

Hydra:promont. 

Phocaa 

Hermiflu.oft. 

Coiuctio Hermi &pactoU.5r ~~ 

F ontes hermi amriis 

FontespactoU 
Joniae 
S myrna 

Clasomene 

Argenum promont. 
In icaiuo pelago 

Erythre 

Theos 

Lebedus 

Colophon 

Cayftnflu.oft. 

Fontes flu. 
E phefus 

Trongiliu promont. 

Meandriflu.ofr. 

CoiunctioLycictiipfo 6b 

Fontes Meandri ^6z 

Fonteslyci 
Cariae iuxtaMyrtoumpelagus 

Pyrrha 5*K£ 

Miletus 5 6 K» 

Heracleapeneslatinu3 57 

57 
J&ffjS 

5<*f 

57 f 

sr _ 
5*'# 58 f 
5? 

5* 
5? I- 
5*f 

55 1 
%6 

sH 

sH 
J*_fft 59 !r laffiis 

Bargylia 

Myndus 
Doridis 

Scopias promont. 

AUcarnaffus 

Ceramus 
C nidusciuitas8£.prom 
Amt . e Rhodienfi pelago mquo 

Onugnathos prom. $6 |ft 

Loryna 

CrefToportus 

Phcenixoppidum 

Phufca 

Eaibisflu.oflv 

Caunus 57 

57 6 

58 

58 f 
59 
59 4°f 

40 1 

40 

39ff& 
39 |f 
39 f 
40| QVlNTvS 

fine/cuiusgradus. 6rf. 38. 6£ pamphy_x 
per Uriea a fine prediclo/ufq^ ad diftaria. 6\ |i 
j8i|. 8c galatia' plineaqindeadcomune 
Ilithynia: terminu fleciit' uetfus ortu/iuxta fe 
remediu/cuiusflexionisfitus.* 6i f 39 f 
Montesautein asia noianlfhiiquorujmedia 39 f 

39 f ^ 
39^ 
39" 
39' 

38 if 

39 f 
39 f 
39 f 

38 _* 

38 f 
, 38 ff 

38f 

■38f 
38 i 
38 f 
38 6 

38 

37 f 

37ffe 
38 r. 

39 

3*1 

37f 

37 f 
37 $ 

376 

37 

Jrfffft 

iH 

#f. 

3-5 
• 3* 
3* 
3*1 
3«Sf 

3«f 
36 f 5<*f 


40 ff 


5H 


40 f. 


58 f 


40 f 


60 f 


41 


59 


39 f 


59 


39 f 


55 f 


39 


57 


3« I 


59 f 


ttffS 


57 1 


38 f 


* 8 _ 


_ 39 i Idamons 
Cimonmons 
Tunnusmons 
Didimi occidentalia 
Sipylus mons 
Tmolus mons 
Mefotis mons 
Mycalemons 
Cadmus mons 
Mimas mons 
Phcenix mons 
Ciuttates meditetraneas minoris mysiae qua: 
in Hellefponto funt 
Scepfis s6 iift 41 

• Sacragerma 56 f 416 

Phrygiae qux8cTroasmediterranea 

Ilium 56 4° §fi 

Mysiae maioris mediterranea; 

Daguta 58 40 f 

ApolloiapenesRhyndacu.fl. jr f 41 
Traiattopolis 57 40 i 

Alydda 57 f 40 f 

Praqpeniffus 57 4° .6 

P ergamus 57 !f 40 

Etpopuli quidem magis Septentrionales funt 
olympeni occidentaliores aute trimength. 
ritae quorum eft Traianopolis/magis au/ 
tem Meridionales funt pentadenvtae 8tin 
terhos mysomacedones 
Lydi ae autem ciuitates mediterraneayqua: in 
funt MEONIA 

Pepera 

Mofteni 

Hierocsfarea 

Nacrafa 

Thyatira 58 f 
58 f 
57 f 
57 1 
58: Aboriete lycja: afinepoft Caununwufcp ad 
dtftantia'. $9. 3rff.aquo.8i Mendietermv 
natferLydamiuxtaJVfilyademauitateuici Magnefia penes Stpylu.rn.59 
IuUogordus 58 f 

Aegara 58 

Hypaspa 57 i 

S ardis 57 i 

Philadelphia 59 f 

Iouis phanum 58 f 

Metropolis 57 f f 

Cariae autem 

Tripolis 58 ff 

Laodicea fuper lyco 59 f j ft 
AntiochiapenesMeadru.59 f 
Itoana 58 f 

Trape-»polis 5 3 f 

Nyfa 58 i 

Aphrodifias 59 f 

TralUs 57 f 

M agnefiapenes Meadru srff 40 i 
40 

39^ 
39 f 
59f^ 
39 ii 
39 f 
59 

39«- 
38 ff 
38 |f 
38 ff 
39,f 

38 1„ 
38 f 
38 f 
38 f» 
38 f 
33 „ 

38f 
38| 
58 

F 

longicudo 


(atftucfa 


Apollofa ap 3 Cadmu.m.59 J 


J8 


Heraclea ap d Balbim.f, 59 


;7^ 


Priene 


5» 


38 


Harpafa 


58 f 


-_, if 

3~TTt 


Orthofia 


58 f 


38 


Neapolis 


S9 


37f 


Bargaza 


sri 


37 ff. 


Amason 


sH 


jrffe 


Alabanda 


58 f 


37 f 


Stratonica 


S9 


37 f 


Alinda 


S9 


37 J 


Adeflus 


58 1 


37 f 


MylafTa 


59 


37 


HydifTa 


58 f& 


37| 


Idymus 


57 if 


37f 


Thera 


J8 


37 


Pyftos 


58 f 


37 


EtGenspenesPhrygiam 1 


MEONJJB Ul 


finibusMyfis6C 


LydisatcgPhrygia: 


Sttx 


58f 


40 f 


Dedalis 


58 f 


4o,S( 


Cadi 


J8ff 


40 f 


PHRVGIAE MACNAEt 


duitates mediterranea: 


Synaus 


58f 


40 Pr 


Doryleum 


s8 £ 


4if 


Mideum 


60* 


4if 


Tricomia 


toi| 


4rf 


Ancyra Phrygis 


58 f 


4off& 


Natolia 


59 ff 


4i f 


Tribanta 


tfoi. 


41 ft 


Dioclia 


eTofffe 


4offiS 


Amorium 


59 


40 ff 


Abroftola 


59 i 


40 ff 


Cociatum 


59 f 


40 f 


Azani 


5? II 


40 f 


Conna 


<>of 


4o f 


Lyfias 


61 


40 f 


Cercopia 


59 f 


40 f 


Eucarpia 


<Jo 


40 f 


Prymnefia 


*l 


40 f| 


Dicimasum 


*l 


40 1 


Synnada 


61I& 


40 f 


Carmaufa 


61 f, 


40£ 


Melitara 


61 


40 f 


Iuliopolis 


<fi? 


39fffe 


Acmonia 


59 f 


40 i 


Eumenia 


<fo 


40 £ 


Drufum 


«of 


40 f 


Tiberiopolis 


59 f 


40 


Bleandros 


<fof 


39tti 


Stectorium 


<foff 


40 


Silbium 


<fllf 


39 r 


Philomelium 


<tr$ 


39 1 


Peltse 


(fiif 


39 f 


Metropolis 


<*f 


39 f 


•Apamiaarca 


tfoif 


39 f 


Hierapolis 


^FT* 


38 ff 


C ibyra 


59ff£ 


39 f 


Diocxfarea 


<foi 


39 f 


Sanis 


59 if 


39? LIBER Iongitudo latitudo 

Themifonium 60 & 3(8 |f & 

Pylacxum 60 1. 38 i& 

Sala 61 3 8 f 

Gasena 60 £ 38 & 

EtpopulifuntapudLycia LrcAONEs & themi 
sonii: apud Bythinia MoccADrNi 8£ cidis 
ses fub qbus pelteni poftea moxiani po 
ftea phtlacensii fubquibus hierapoutab 

Infulxadiacent Afia^apudHelefgontum 
TenedosinfulaScciuit, 54 il 40 5 

In Aegeo autem Pelago 

Lefbos infula:cuius defcriptio fic fe habet Sitriumpromontoriii J4± 
Pyrcha $yi 

Freflus $ji 

Mania Promoht. yj *. 

fvlitylene- 55 i. 

Argenumpromont.<. 55 £ 
Methymna 55 i 

AnriiTa S4 f f s5 

In Icario pelago- . 

Icaria infula 6C ciiiitas 55 *. 
Myndus ciuicas $*; i. 

Chiosinfulainquaciuit, 55 
Phanea promont, 54 11 
Pofidiumpromont. *r$ 
Samos infula 8C ciuitas «;<J f 
Ampelos promont, $c ijft 

In Myrtoo pelago 
a Morgos inlula «r c 

Arcefiainfula 551 

Pfegialis infula $6 

Minyainfula $•;£ 

Cpa infula 8C ciuitas j(5 f 
Aftypaleainfula8iciui. $$I 

InCarpathiomati 

Symeinfula $7f 

Cefosinfula&Cciuitas $7 

Carpathi infula: defcriprio 
Thoantium promont, $7 
Ephialtium promont, W|! Pofidiumciuitas 

IR hodiinfula:fitus6ici, 

Panis prpmontorium 

Camirus 
Lindus 

Lelillus 57 A 

58 f 
58 f 
$7fsr 

58 f 
58 39 f 
39ffft 
39tt& 
39 ff 
39 f 
39 f 
39 f 
39f 

37| 
37f 
38 f 

38 i 

38i i 
37 tfz 
37 f 

3* 
3*f 
3«f^ 
3<f 

35f 

3^1, 
35 f 

,3411 

%! 

34f^ 
35 ff 
3<f 
35f 
35 f 
35^ LYCIAE DESCRIPTIO. 
Cap. III. 
Ycia terminarvab occafu 8Cleptetrione 
I Afia/iuxta expofitas lineas/ab ortu gte 
Pamphylias/qafine Afia: ufajmareg 
Maficyte^ monte grinet/cm^finis g fuprama 
re efl:gra.h;. 6\ Li, 16 f , Ameridie mari Lycia 
co/iuxta Iiroris defcriptione hanc/pofl: Caunu 
Calinda $9f $61, 

Chyde $ 9 f 3< fi 

Carya . $9^ %i* 

Pxdzla 60 #ix lon-cricudo 


Telmefus 

Xanriflu.oft. 

Fontesfiluuii 
Pathara 

Anciphelius 
Ajidriaca 

Limyriflu.oft. 

A<picx 

Sacrum promont 

Olympus ciuitas 

Phafelis 
Et Montis Gragi mediu 6o' 
Ciuitates in Lycia mediterranex Circa mon> 

tem Gragum: *°| 
60 L 

60 f 

*4l 

61 

* f 

61 h 

61 i LttWo QVINTVS 

3« 

35ffs* 
3« 
3<* 

ssfffi 

35 H 

37 Cydna 

Symbra 

O<ftapolis 

Comba 

Sidyma 

Pinara 

Araxa 

Tlo 

Xanthus 59 K 

59 f 

59 1 

60 i. 

59 f 6 

59 1 

60 

60 3*1 
37 f 
37 f6 
37 fc 

w 

3«ff 
3« f ApudautemMonte3 Maficytemjduitates hea: Corydalla 
Sagalallus 
Rhodia 
Trebenda 
Phellos 
I Myra 
Limyra 

Milyadis podalea 
Nyfa 
Choma 
Condyba 
Cabauae pars 
Bubon 
Oeneanda 
Balbura 
Tnfula?adiacent Lycix 
/ Megifta infula 
/.Ddlochifta, 
' .'* Chelidoniainfula 

I 60 i 
*of 

61 £ 

*l 

<5o|| 

A$ 
61 

*| 

60 % 
60° 

*>.fl 

60 K 

<fof| 
*>ff 59 ff 

60 ft 3*f 

3«f 

3^fft' 

37^ 

3*f 

*** 

3«f 
3T|»ft 

37 
37| 
37 1 37 f| 
37 1 

37 fl 35 f 
35 f. 
35 * GALATIAE SITVS. 
. Cap. nir. 

Alatialimiteshabecab occafu Bithy 
g ; nia3 5i parte Afiariuxta expofita linea: 

a Meriscia: Pamphyliaiaprerato Afia: 

fineufcjterminu3/quiper parallelum 
gradus I13. 64 |, 58 l£. ab ortu parte Cappa 
aorisqueeftabhocfineufq; Pontum iuxta 
grad. 65. 45 ii. sfe. afeptetrionepartemPon 
ti fecundum defcriptionem hancpoft Cyto/ 
rum Litoream duitatem 
Climaxoppidum 
Theutrania 
Carambis promont. 
Zephyrium 
Califlraria fr£ 


45 f^ 


*$ 


43 fl 


*ll 


43 ff 


<5i- 


43,'fi 


*l 


43 ff longituao 
A* 

61 ff 

*Jf 

«3f 

^Jf^ 

*4f 
*4f 
641 

«4f> 

«4| 

6ri Utitudo 
44 ft 
44 £ 
44 
44| 
44 f 
44f 
44 ft 
44 
44 

43|?fr 
41 
41 4*5 Albonimenia 

Cimolis 

Armena 

Stephanauilla 
Sinope 

Cytapfia 

Califiiflu.ofl. 

Galorum 
Amy&is 

Alysflu.ofr. 

Fluuiiconueifib 

Fonteseius 
M ontes in Galatia funt memoratu digni 

Olifasmoscui^mediu 63 

EtDidimiorientalia 62 

Et qui uocatur Celeunorum tumulus feu 

iugum 65 4 o 

Ft qua: fupra Mari/fut tenent"ab his qui incoIuC 

Paphlagoniam in qbus ciuitates 64 uille me/ 

diterraneahesfunt paphu 

Zagira 

Plegra 

Sacora 

Helua 

Tobata 
G ermanopolis 

Gelacha 

Zoana 

Dacafia 

Mofium 

Sacorfa 

Pompeiopolis 

Conica 

Claudiopolis noua 

Sabanis 

Tituas 

Eufena 
InterPaphlagoniam magis Oeridentales funt 

tholibost! ui quibus duitates 

Hennacolonia 61 if 

jF efinus 62 f 

Vindia , 61 * 

Anarus 6t± 

Toloflacora 61* 

Veteftum 61 £ 

Poft quos ferme uerfus folis ortum funt tecto 

sacae in quibus duitates 61 


43| 


<fe?fs 


43 f 


*ir 


43$ 


«i 


45 y r 


*? 


43 


62 if A 


43l 


6 4 i. 


4?f 


«3f 


43f 


6rf 


4=ffft 


6xii 


4H 


61 i. 


4* f 


6}ft 


4*f£ 


fef 


4Jfft 


^Jf 


4^fi 


^ff 


4J f 


Hfi 


4 J f 


^4f 


42 f 42 

42 

41 f 

4ff 
4tf A ncyrametropohs 
Olenus 
Corbeuntus 
Agirzama 
Vin;ela 
Horofologia 
Sarmalia 
Didis 
Carima 
Landofia 62 f' 
fof 

<2f 

^3f 

63 f 
«2? 
63 
62 f 42 
42 

4tf| 
41 f| 
41 f 
4i jft 
41 ft 
44 
4i 
41 Subhisetiamorientalesfunt throim! inqui/ 
bus duitates funt hes 

Thiantium <3|, 4i'fffe 

F, 2 Lafcoria 

Androfia 

Claudiopolis 

Carifla 

Phubarina; 

Duclufa 

Saralus 

Vcena 

Rafcia loneitudo 

<3*f 

*4 r 
64 

64 * 
64 
64 
64 f 
64 

64 ( latimdo 

4i fi 

42 

41^ 

4<f 
4'ff 
41 
41 f Sub pra:raris Genribus proserlimenitae funt 
ipfiscoiunctufubqriftis bizeni 8Cdslycao 
N1A£ in quibus ciuitates 
PendenelTus 
Ecdamana Siuata 

Ardiftama 

Ciaaina 

Concuftus 

Tetradium 

L adicea combufta 

Vafada 

Perta 64 

*li 

61 *Z 

6) 

61 

64 ■& 

64 1 40 n 
40 $& 

4°f£ 
4Q|fe 
4o | 
40 f 
4o | 
4o^ 
40 LIBER 

Couana 

Lyfinia 

Cormafa 
Carbaliae autem 

Cretopolis 

Poglia 

Menedemium 

Vranopolis 

Pifinda 

Ariaflus 

Cormafa 

Milyas 
T ermeffus 
"ampwliab 

Suuum Poftea fub hiis/ab Ocadetali plaga pars eft rtsi 
diae Siciuitates Apollonia 
Anthiochia pifidis 
Amblada 
Neapolis 
Abortu uero Solis eft 
Sauatra 
Lyftra 
Jfaura &! 59f 

61$ 39 f£ 

6* ii 39 

^3 . .39 

savria: &ciuitates 

6 *r 39 fi 

64A 39f 

*3f 39f 
Interiedtiailtfunt qroniou Gens/SCauitates 

Mifthium 6\ f 39 

Pappa (J4 $9 PAMPHYLIAE SITVS. 

Cap. V. 

Amphyliaterminafab occafu Lyaa 

p &c parte Afiaviuxta expofitam Iineam'.a 

SeptentrioneGalaria/iuxtadiclu Gala 

tia; latus/ab oriente Cilycia/8i pte Cap 

padoaaviuxta Iineam qua: producitur/afine 

quayiuxta Galatiam eft/ufq; Pamphylise pela 

gus/cui 9 finis fupra Mare gradus fut, 64. 36 f 

Ameridie ipfo Pamphyliarpelago/iuxta defcri 

prione haaPoft Phafelidam auitatej Lycfaj: ftf- 
6igi Cataracliflu.oft, 

Olbia 

Attalia 61 

Magidus 6i- 

Eurymedonris flu.oft. 61 f 

Ceftriflu.oft. 61 ifs 

S yda 63 2 ' 

Ciuitates autem funtin prouinaa mediterranex 

•phriciae quidem pisldiae . 

Seleuriapifidias «frffft 3 8 f « 

Anthiochia 61 f 58 f 

Anriquumbeudos 61 f 3 8 f£ 3*f 
3*f 
3^f£ longitudo 
«fcf 
tfrfffc 
<>rf 61 

61 H 
61 |fSS 
&| mediterranea; fcf <$2f 

Pi s 1 diae autem mediterranes laritudo 
35 

38 3Tf 

3r.f|ft 

3Tfft 

3*1 
37^ 
37 ft 

;s 

J7f 


38 Proftama 

Adada 

Olbafa 

Chyr^ela 

Orbanafa 

Talbonda 

Cremnacolonia 

Cominacum 

Pletemffus 

Vnzela 

Selga 
Cilvciae aspere regio ciuitates mediterranf x 

Caflue 

Lyrba 

ColobrafTus 

Cebyra 
Infula;adiacentPamphylia: 

Crambufa 62 £| 

Apelbufa ^ff 61 

6^i 

6;i 
64 

6%m 
61 ^ 

^3f 

9! 

6} 64 
64 

*ii 38? 
38 f 

38 f 
38 f 
38 
38 f 

!*#* 

57 ff 
37 ff 
37fft 

37 f 37f 
3^ift 
37 i 
37 


Bans 62 38 CAPl?ADOCIAE SITVS 

Cap. VI. 
Appadocia terminatur/ab occafu Ga^ 
c Iatia &i parte Pamphylia;:iuxta expofi 
tamlineam/a Ponto ufq; finem/cuius 
gradus. 64 s. 38.1. Ameridie Cily^ 
cia/iuxta Iineamquarinde per Taurum mon/ 
temproducimrufcjadAmanimontis finem 
r 6Cgradushabet 7^ Jrfffr. Pretereapar^ 
teSyria;qua;deindeeft per Amanum mon^ 
tem ad Euphratis parte/cui 9 gradus. ri f. 58. 
Ab oriente Armeniamaioriiuxta Euphratem 
a prefata parte Amani monris ufcg conuerfibi* 
nem qus maxime feptetrionali'8 ad ortum fit/ 
cuiusgradus. 71 f. 42 1. Poftealineaqua: 
produaturiuxtamontes Mofcoru3 ufq; fine 
cuius gradus. 72 f* 44 f|. Etlineaqua; 
inde iungit finem prediclum : a Septentrione 
autem parte Ponri Euxini/qua; ab Amiilb Ga 
latia: tenditur/ufq? finecuius gradus. r2 1.8£ 
44 f | . Litus quidem eius partis habet de^ 
fcriprionemhanc longimdo 

leucohrorumcubitus 6t 

Iris flu.oft. 67 

Primafluuiiflexio 67 

Secundafluuiiflexio 66 

Fontesfluuii 68 

PoNTI. GALAHCI 

Temifcyra 
Hercuhs promont, 

PoNTI POLEMONIACI 

Thermodontisflu.oft, 67 |X 
Fontesfluuii 67 f 

Polemonium 67 f f ft 

Iafonium promont, 68 £ 
Cytorus 68 

Hermonafla 68 

onti cappabocvm iuxtaSydonem Iaritudo 

4$ffft 
43 f 
4«| 
4Jft 
4'f 
circa Paphlagonia: campum 

43 f, 
431 

43? 

*m. 

431 ' 
43fft 
43 f, 67 1 
67 i r 

1 r 

24 43 f 6 9 r 6 9 

70 

7of 

*»5 Ifcopulis 

Cerafus 

Pharnaria 

Iffiportus 
1 rapefos 
Iuxtaautem ctssioi 

Preciula 

HJiizus portus 

Athenarumpromont. 71 f 

Chordyba 

Morthula 

Archadis flu.oft. 

Xylina 

Ciffeflu,oft, 

Apfbrus 

Apforiflu.oft rr 71 «3 7iffft 72 
71 

72 ft 

72 r 43? 
43 1 

43fft 
43|ft 
431 

43? 
4?! 

43 ff* 
43 11 
44 
44* 

44 f 
44ffc 
44 ft 
44fi 44|fft' Vbi fcinditur in Glaucum amnem 8£ad 
Lycum fluuium 72 f 43 f 

FontesApfori 72 f 43 

Seuaftopolis 7: ffe 

Montes aute nota digni Cappadociam cingunt 
Argeusmons/cui 9 fines. 6*1.39 £f.67 f .39 f. 
Vnde fluuius Magnus app^tatus fluens Eu 
phrari in mifcetf ingradibus.71 ft.39 f .6i Anti 
taurus mons|trafi'ens amoteTauro/ufqjEu 
phrateflu.g fpaciu/cuius mediu/iuxta Tauru 
m6te.6j 1,38 i,8£,67 f .59 |. finis aut iuxta Eu 
phrategra.h3.71 j.40 f.6cScordifc 9 mos/cui ? 
finis,68 i.,42 f .73,43.exquo Thermodon fluit 

Ciuitatesmediterranea;8C Villasin cappadocia 
poft levcosiros quiinc6finib 9 futGalarias 

Ponti calatici mediterraneas Q.V.INTVS tongiWo larftuJo 

Pomti polemonia^t mediterranea: 

Guzalena 

Eudiphus 

Caruanis 

Barbanifla 

Ablata 

Ncecaefarea 

Saurania 

Megalula 

Zela 

Danati 

Sabalia 

Meforoma 

Sebafha 

Megalofus 

PONTI CAPPADOCVMtliec 

Zephirium 
: Aza 

Cocalia 

Cordula 

Trapezula 

Aftba 

Mardara 

Comuredarbum 
Prefectvrae scamnesis 

Zama 

Andraca 

Gadafena 

Vadata 

Saruena 

Odoga 
Praefectvrae sarcarasenae 

Phiara *6f 

Sadagena 66 f 

Gaurama 67 f ft 

Sabalafliis 67 ft 

Ariarathira 67 f 

Maroga *7ffft 

PrAEFECTVRAE SARBAVCflETAS Bcenafla 


66$ 


43| 


Seuaftopolis 


«ti 


43 


Tabenda 


<*ff 


4*| 


Amaffa 


«5fft 


43 


Cghloe 


66 


4*g 


Etonia 


*4|fft 


42 f 


Piala 


^Sf" 


42 f 


Pleuramfs 


H 


42| 


Pida 


66 


42 1 


■Semurga 


66 


42| 


Comanapontica 


it 


4*3 «7K 


43 


67 | 


42fft 


68 1 


42!- 


68 


42 f* 


68 i 


42 f 


6Th 


42fft 


67 ff 


42 f 


67 \\h 


42 f 


67 


42 f 


68 


41 & 


67 1 


41 f 


68 & 


4iffft' 


67 


4'ffft 


66* 


42 f 


6? 


43 


«?f 


42 22 


69 f 


42 <f 


«9fft 


43 f 


7o f 


43 J 


Tif 


43* 


7offft 


43 


72 f 


43 3 <s 

<5f 
^Sf Phreata 

Archelais 

Naneflus 

Diocajfarea 

Salambria; 

Tetrapyrgia 

PRAfcfECTVRAE CSLJfCIAB 

Mufdlia 
Sina 
Campa: 
Masaqus&icaElarea 
Cyziftra 
Ebazena 
Archalla 
Sobora 

LlfCAONIAE 

Adopifliis 

Chana 

Iconium 

Paralis 

Corna ^41, 

^4f 
^Sff 
^r- 
6 4 ffft 
65 fi 

66 

661 

66 

66* 

66* 

67 

67? 

*! 

6 4 f 
6y^ 
<4ffft 4'r, 

4J 

42 

4i ? 
4i f« 
4i i 

4ifft 
4i f 
41 ft 

4ift 

41 1 
41 f; 

41 T 

41 

4*£ 
4i 
40 f 40 { r ft 40 Tt 

40f 
40 1 
40 f) 

40 f! 
40 

4offft 
4°i 

40 f, 
40 #, 
40 A 
40 ft 
39ffft 
E i I 


oncntudo 


latitucfo 


Chafbia 


66 


4« ft 


Baratha 


Hl 


J?ffs 


AnthiochianaS 


Derba 


«4.ff 


J9S 


I aranda m 


«4HA 


39 £ 


Olbala 


*Sf 


39| 


-Mufbanda 


'5 


3»i3 


PrEFECTVRAE TYA8MBIS 


Dratx 


tftf 


39f^ 


Tyana 


««ft 


39 £ 


Ba=is 


66 ift 


39 1 


Siala 


«i 


J?f AH,MENIAE MINORIS SITVS. 
Cap\ VII. 
R menia; minons fitus/cuius pars ma 
a ximefeptentrionalis uocatur-RUALi! 
sena 84qua:fubip&/ETRVLANA poft 
quamAERETicA 8ifub hacoRSENA 
& parsmaxieauftralis poftOrfenaoRBisENA 
Ciuitates funtiuxtaEuphratem fluuium/hes Simbra 
Azicis 

3 adana 
Sifmara 
Zimara 
Dacufa 71 f 
7i ft 
71 j. 

*'f 
4» f 
71 Interius autem 8: iuxta montana 
5 atala 

Domana 

Tapura 
N icopolis 

Chorfabia 

Charax 

Dagona 

Seleoberia 

Calciprifla 

AnaliBa, 

Pifirigart 

Godafa 

Eudifata 

Carapa 

Mafora 

Oromandus 

Ifpa 

Phuphena 

Arana 

Phuphatena 

Mardura 

Varfapa 

Orfa #1 
70 

70 £ 

6 9 

70 i. 

«8f 

*s 
70 

70 f 

*9k 
6Z\iz 

*9i 
7o£ 

«Sffft 

70 f 

?roi 

«8 1ft 
6<,f 
68 |ft 4*f 

4i|| 
4^ 41 

4*1 

4Jft 

42. 

4*|' 

4i 2 ^ 

4ljft 

4'f 

4i 1 6 

4'f 

4^ 

4i 

40ii£ 

4i| 

40 f; 
40 f 
40 fi 
40 f 

4offt 
40 f 
40 1 LIBER loneftudo 

Eufimarai <<? 

Iaflfus «5? £ 

Ciacis 70 

Lugada 70 

Carmala 
Semiflus 
Ladeneris 

PrAEFECTVRAE CATAONIAE 

Cabaffus 

Tynna 

Tirallis 

Cybiftra 

Claudiopolis 

Dalifandus 

Paliandus 

Gomana Cappadocu 

Mopfifons 

Tanadaris 

Leandis 

PivAEFECTV&AE MVRIANAE 

Sindita 

Cotaena 

Zoropaflus 

Ayfa 

Arafaxa 

Carnalis 

Carnaca 

PrAEFECTVRAE LAIIANAE 

Corna 
Merita 
Clandia 
Interius uero funt 
Caparcelis 
Zizoatra 
Paflarna 
Zirata 
Sabagena 
Nofalena 
Lauflafa 

PrAEFECTVRAE ARAVJNAS 

Iuliopolia 
Barzalo 
Interius uero his 
Seraftera 
LacrialTus 
Entelia 
Adathra 70 ; Melitenae iuxtaEuphratemfluuium 40 ft Dagufa 
Siniscoloma 
?,j elitena 
Intraautemhas 
Zopariftus 
Titanflus 
Cianica 
Phufipara *'f 

7i 

71 

7o f 

70 £ 
7o f 
70 i * 41 
40 

39 f £ 

40 1 

40 f 
39 ff 
39 f£ latftucfo 

39 ff 

40 

39 f <!8f 


39fft' 


6 9 1 


39 f* 


70 f 


39 i 


67i 


?9i 


'ri 


39 


**& 


39 ff 


67 


38 ff 


66* 


?»r| 


m 


38 f 


6S 


38 f| 


tfSf 


58 f 


*Tf 


38{^ 


«£ 


?8 f 


6 9 


38 1 *7f£ 

*8f 

6Sft 

68 i 
08 f 

69 ft 39 S 

39 f 

39 1 

3*t 

t?8f£& 

3H 

59 penes Euphratem 7r 
71 

71 J 39^ft 
39 
39 f| ro | 


39 |S 


69 f 


39^ ( 


70 f 


J^ 


69 ff 


J9 


69 f 


S»f# 


69 h f ft 


38 f 


69 f 


jSfft 


iuxta Ei 


jphratem 


71 f 


38 f 


7i f. 


38| 


70 if 


38fft 


70 i 


}8i. 'TT 38 f 
38 fe CIXYCrAE SITVS. 
Ca^. ^ VIII. 
Ilyda terminat'/ab occafu parte Pam> 
c phyliasexpofitatab orientegte Amoni 
montes/quza fine Cappadocum ufqj 
terminu/quiiuxtalflicum eftSinum: 
extenditun8i Pylas amanicas:cuius firies gra 
dusfunt. c?9f.&. 3<5fi afeptentrioneparte 
expofita Qppadocix/iuxta Taurummotej/a 
meridie Anguftus Qly cia: 8i Iffico Sinu/iuxta 
defcriptione hancpoftSyfdramauitatePam 
phylixan litore quod fequitui: ' _ !ongftu<fo (atftu-o OviNTVS 

I*omti_k tiuchiae hoceftrfpereRegionis * 

» elenus <c 4 « J( j ift 

Antiochiafupercraguj _; 4 i' j<j_ 

Nephelis ^^ , 6 \g 

CETIDIS zt - _*» 

Anemurium rf 4 f| J( jY ft 

Ormagdiflu.oft. _.$ * , 6 \ 

Arfince *r J(J | 

Celendens .5« i.if Aphrodifia uel uenerea -51* 
Sarpedonpromont. 66** 
Calydniflu.oft. <5_* 

Zephyriumpromont, <$_* 

.Propriae ciucias 

Coricus _^? ft 

Sebafta _7* 

Lamiflu.oft. ^yi 

F ' ompeiopoIisq8.So__e _7f 

CydniHu.oft. _.7»; 

Fontesflu. 

Sari flu.oft. 

Pyraniflu.oft. 

Fonteseius 
M allus 

Seropolis uilla 68 i. 

Eg» ««*£ 

Jllus 69 

Ifficusfinusintima tfj. :* 
MediterraneaEduitatesu. _'_- cia funthes 

TrACHEIAS uelASPERg tEONTlPlS 

Cayftrus _ 4 | ?3 

Domidopolis .5 

Philadelphia ,5 1 3$ j 

J» % 

J* __■{; 
_s 3<^t*' 
J-f 

jtf.!*' 

37 
J- 

37, 

3tfff-_ 

J<«TTfi 

3» 

#?& 

3^f 
3*.f 
«_l 

3«ff 37 £ f^j- 'Sff 

«SH* 
<S| __n -_£ Seleuriaafpera 

Diocarfarea 
Cetidis 

Olbafa 
Daus.iuis l__g> 

Ninica 

Characinai 

Flauiopolis 

X/AOMOI IDIS 

Lamus 

Lachantidii 

Irinopolis 

Bryclices 

Augufta 98 1 

Propriae ciutciae mediterranear 

T arfos 67 £i 

=.'•' dana _8i 
Ca_farea penes anararbu.68 | 

Mopfieftia _8 f 

Caftabala 69 

Nicopolis (.9 -_ 

Epiphania. _9 i& 

Amanic_epyl_. _9f 3T_? J7? 3» 
37| __■__! 57 li. 37.| 37 
37 

37 1 

J7 4_- 
J7f 
37 f| 

37 i 

» 1 »i SJS $*_. SARMATIAE.ASIATICAE.SITVS 

Tabhla f_a_nd_ *A fi_r. 

Armatia qua. in Afia eft/terminatu 
s a Septentrione Terra in cognira : ab 
occafu Sarmatia Europs ufq. fonces 
Tanais fluuii.6. ipfo Tanai ufq. eius 
oftia ad Meotim paIudem/8. ab his orientaLi. 
parte Tanais ufqjCymerium Bofphorums 
cuius partis Situs fiic eftpoft Tanais f_unx__ 
nisoftium long-tudo 

Paniardis 77 _ 

Marubiiflu.oft. _rs ? 

Patarua _s 

Rombiti magni flu.oft. _ 8 J. 
Theophanii flu.oft. 68 \ <$.*, 

Asaraciuitas 68 * y_ i 

Rhombiriparui.fl.oft. 69 50 | 

Axabift__ma _ 9 j 

yramba 6 9 * 4<f t* 

Acnaaflu.oft. ^9jr 49** 

Geruficiuitas ij-l--. 49 £ 

Pfarhiiflu.oft. <.«_' 4,3°-- 

Mapeta _r 9 48 1 

Vardaniflu.oft. 68* 4 3|j 

Cymerium promont. 66 f 4 8 (.;, 

Apaturum _<j|; 4 3£ 

Achdleumfuperore _ 4 _ 4 sri 

Et in Bofphoro Cymerio 

Phanagoria 64J 4 _ 

Corocondama _ 4 £ 4 7 ££ 

AmeridieterminaturdeindepaVte Eu.rim Ponti 
perlitus ufqj Coracem fluuium/Sihinc linea 
Colchidis 6. Iberi3./ac Albania./u(cg lit 9 Hyc 
cani maris/quod Cafpium enam appellatur/ 
Iateris huius defcriptio fic fe habetr poftCoro 
condamam auiratem:rurfus in Ponto 

; ermonafla 
Sindicus portus 
Sinda uicus 
Batraportus 
Barra uicus 
Pfychriflu.oft. 
Achacauicus 67 

Cercetidis finus intima 6r f 
Tazos auitas 68 

Torencapromont. 68 
Ampfalis ciuicas .8 - 

Burca. flu.oft. ^9 

O enanthia .9^ 4.7» 

ThefTyris flu.oft. 69^ 47 

Forria mcenia 70 4 _ i^ 

Coracisflu.oft. 70 f 4 7 

F inis qui hinc eft ad Colchidis latus. 75. 4 7 f . 

Quideinde eft:adterminumI_eria:inquo Sar> 
maric__PyIa_.ingradib 9 77. 8i 47 

Deindequiad AlbaniaufcjjHyrcanuj pelagus 
poftSoana_,f.oft,inquo 86. 8£ 4 7 

Ab orieteuero_hincagtemaritima Hyrcanipe 
lagi:poftoft,Soana_ flu,quoR;gradus di-tifut 66 
66$ 

66« 47 H 

47 n 

47 jff 
47f 
47 g 
47^ 
47 f 
47 f 
47 fi 
47 
47 1 
47 $ [ohgirudo ktftucfo XIBER 
Alontaflu.oft. 86* 4*1! 

Vdonfsflu.oft, 87 48 f 

Rhaflu.oft. 87 f 48ff£ 

Et Scythia iuxta Rhafluuiumufcg flexionem 
cuiusfitus, 85. 54. Sihinc/iuxtameridianu 
ufcp ad Incognitam terra.*eft 8£ alia Rha fluuii 
flexio proxima flexioni Tanais/cuius gradus. 
74, 56, fupraquamadmifcent'duoamnes/3 
motibusHyperboreis fluetes/eius comixtio 
nisgradusfunt, 79. 58.I. Fontes alterius 
amnis magis occidentalis gradus hnt. 70. 6u 
.Alteriusueromagisorientalis, 88, 61, Ten 
dunturmontes uerfus Sarmariam quinomi 
natur Hyppici/8£ Cerauni 8£ Corax mons:in 
quo fmiuntur montes/qui per Colchidem 8£ 
Iberiam producuntur Caucafii nomine:ipfo 
rumcg flexio fuper Hyrcanum eft: 
Extrema Hyppicorum montium gradus ha> 
bent, 74 54 8£ 81 52 

Cerauniorum uero, 81 49 B£ 84 52 
Coracis autem. <5> 48 84 7*. 4 8 
Caucafu quidem. 75 47 84 85 48 
Alexandricolumnegradushabent, 80 ji| 
PylajueroSarmaticaE. 77 47 

AlbanisautemPybe. 80 47 

Colunt autem Sarmatia mclimatibus/iuxta Ter 
ram incognitam: hyperbore sArmatae fub 
his basilistaei hoc eft: REgii sarmate 8£ 
ihodocae gentes 8i hippophaci. sarmatas 
8£fubhisetia zarat;e 8C svardinj8C. ASEr. 

fjoftea/iuxta quidem flexionem feptentriona^ 
emTanaisflu, perierbidi funt/numerofum 
genusl&Ciuxtaauflralej iaxamatarvm gens 
Ciuitates uero hex 

Hexapolis 71 f f 55 f 

Tanaisciuitas 66\%fc 54 y 

Nauans 70 55 

SubSuardinisautem chaenides 8£aborien> 
taliRhafluuii phthirophagi 84 materi&C 
nesiotis.recio: Poftea fub Iaxamatis sira, 
ceni interautemMarotimpalude3&c Hippi 
cos motes poft Siracenos. psessii poft the 
WEOTAEfubquibus tyramb^ poft astvri 
cani poftea ufq- Coracem montem arichi 
6j zinchi fupraautpredidos motes conap 
seni 8i metibi 8C agoritae interuero Rlia 
fluuiij ScHyppicosmontes fub„Siracenis/eft 
mithridatis regio Sub qua melamchleni 
poft sapothrenae Sub;quibus scymnitae 
poft amazones inter Hyppicos 8i Cerau 
niosmontes svrani gj sACANiinterautem 
CerauniosmotesScRhaflu, orinei 8i vali 
8c serii 8i interCaucafummonte&cCerau 
nios tvsci 8i didvri SCiuxtamareCafpiu 
vdai 8£ ALOND/E 6J isond* 8i gerri fub 
dorfis autem Montium: bosphorani cjdem 
fuprautramcj-Cymeriibofphori partej/iuxta 
autePontu achaeisc cercitae 8t henio 
chi ac svano colchi fupraautemAlbania 
savarei Ciuitatesuero nominanturScVille longiwdo 
. iuxta minorem Rhombitem flu. Azaraba 69, latttudo m, 49 f 
48 

48frs 
48 f 
48 i 
47f| 47 fT 47| 47| 
hex 
48 
4«| 
48 Iuxtaautem Pfathim fluuium 

Anchis n f 

Apud autem Vardanem fluuium 

Scopelus 68 

Syruba 72 

Corufia 73 f 

Ebriapa 7S f 

Seraca 77 

Etiuxta Burcum fluuium 

Cucunda 77 

Iuxta autem Theflyrim amnem 

Batrache 7i 

Iuxta autem Coracem fluuium 

Naana 73 f 

In Monrium autem dorfis/ciuitates 

Abunis 73 

Nafunia 74 

Halmia 75 f 

COLCHIDIS SITVS 

Cap. X. 
TabuIatertiaAfTaT. .. 

Olchis terminatur/a Septentrione 

c parteSarmariar/ab oecafu PontiEu 

xini ea parte qua: extenditura Corace 

amne ufq- interiorem Sinum : iuxta 

Phafim fluuium:fecundum defcriptione hac. 

4*ff 
46 i 

4«?# 
45 ff» 
45 f 
451 
4*1, 
44 Jj* 
44ff 71 

n £ 

71 f 
71 1 
72 

72 fc 
72 f 

7*1 Diofcuria/q8£ febaftopolis,7r i 

Hyppi flu.oft. 

Cyanciflu.oft, 

Siganeum 

Neapolis 

Acapolis 

Chariuftiflu.oft. 

Phafisflu.oft. 
Phafis ciuitas 
Ameridie terminatur hinc parte Cappadocis: 

iuxta expofitam Iineam/8i deinde parte maio^ 

ris Armenisperipfamlineam ufq-fine cuius 

gradusfunt. 74. 44 f. Ab orientelberia 

mxtalineamconiungentem fines expofitos: 

g Caucafios motes ingr. 74f. 8£ 47 
TenentautemlitoreaCoIchidis za lae fuperio 

raueroSMANRALT. qui iuxta ipfis ecreti 

cam recionem funt mediterranea: eorumci 

uitatesSiVilIe 

Mechleflus 74 1 

Madia 74 i 

Saraca 73 

Surium 

Zadris 73f 
74 46 ff 

4*| 

4S 

44|| 

44i| IBERIAE SITVS. 

Cap. XI. 
Beriaterminatur/a Septetrione parte 
Sarmatis expofita:ab Occafu Colchi^ 
da; iuxta didtam lineam/a Meridie pat 
temaioris Armeniavfub hmite iuxta longitudo Iatttudo QVINTVS 
Colchidem ufq; finem/cuius fitus. 76. 44|£ t 
Ab oriente Albania:iuxta lineaj di<ftos fines 
coniungencem/ufcijad. 77 47 

Sunt autem in ea ciuitates 6i Villshex longitudo latftudo Eubium uicus 


7511 


4*|f 


Aginna 


?s 


46ifi 


Vafaxta 


7<S 


46 f 


Varica 


75 f 


46 


Sura 


75 


4Sf, 


■A rtanifla 


ryf 


46 


Mefcleta 


74 f 


4S 


^ Zaltffa 


76 


44 !•? 


- rmaclica 


75 


44|| ALBANIAE DESCRIPTlO 

Cap. XII. 

Lbania terminatur/a feptentrione ex^ 

a pofita parte Sarmatia;:ab occafu Iberia 

iuxta linem ad notatam/a Mendie pte 

Maioris Armeniayquseftiuxca Jbe^ 

riae finem ufq; Hyrcanum mare fecundu Cyri 

flu.oft.qua; gradus habent, 79 f. 44 f. ab 

ortu Solis parte qua: hinc extenditur / ufcp ad 

Soanam fluuiu/3i parte Hyrcani mans/iuxta 

def ripttonem hancpoft 

Soanajflu.oft.qgra.hric 8t> 

Telaebaciuicas 

Gerri flu.oft. 

Gelda ciuitas 

Cefiiflu.oft. 
- Ibanaciuitas 

Albaniflu.oft. 
! aetaraduitas 
Poft quam 

Cvnflu.oft. 
CiuititesauteminAlbania funt 8i Vilk:inter 

qutdemIbenam8ifluuium/quiaCaucafode 
«j?fluit/ad Cyrumingredientem/qui qdem Cy 
i>» rus per tocam Ibertam 6i A lbanta3 excurac/ 

8iab ipfis Armentamfeperans, 

Togada 77 f 

Bachia 77 

Sanua 77 f 

D;glana 77 | 

Ntga 77 i 

Interautemprefatumflu.8i Albanum amnem 

qui 3i lpfe eaam a Caucafo fluit SS 

84^ 
83 

82 i 

81 f 

80 1 
79 i 

79 : 47 
47 
4*1 
4<* & 

4<*ia 
45&U 

»*; 

45 

44| 4<^?£ 
4<*f 
46 i| 
4Sf£ 
4Ji Mofega 

Samunis 

Iobula 

Iuna 

Embolea 

Adtabla 

Abliana 

Mamechia 

Ofima 

Sioda 

Baruca 79 
79 
78 £ 
79 

78 f 

79 
78 

79 H 

77 f 

78 i 

79 f 47 fi 

4H 

4*ffi 

46 

4S£f 

45 1 
45 1 
45 f 
44ff£ 

43 rr 

44 ff 80 

80 1 

80 


4*11 

46 f 


8t 


4<Jf 


8oif& 


4<J 


82 


4*f Tenecauc Albania: portsgradus ucdicftu e. 80. 
47. itecAlbanu8iC«u'uamne/ciuitateshes Chabala 

Chobota 

Moriaca 

Mifia 

Chadacha 

Alamus 
Inceraucem CaiTum flu.&C Gerrum amnern 

Thiauna 82 f 46 f 

Thabilacha 82 f| 46 if 

Incer Gerrum6iSoanamfluuium 

Thtlbis 84! 46;-?ft 

Infuliaucem Albaniajadtacenccs duar/ptlodes 

noie/quarummedtu 87 f 45 

ARMENIAE MAICRIS SITVS. 

Cap. XIII. 

Rmenia maior cerminacur/afeptetrio 

a neparteColcbidts/Ibena 6i Albania 

iuxca expofitam per Cyrum amnem 

Itneam:ab Occatu parce Cappadocia;/ 

(ecundum expofita^ PonttCappadocum ulq; 

Colchidem per MoHhiccs montes lintam: 

Ab oriente parte Hyrcani maris/qua:extendi 

turab oftus Cyn amnis ufq;finem;cuius gra 

dus. 79 ff. 4}f Interquem & Cjnolha 

Oftiueft flraxisflu.ingradibus. 79 \. 43 ' f 

Preterea Medis luxta lineam tradicam fuper 

monceCafpiiicufunes 79. 42 i.6t. 80 \. 40. 

ametidiepteMefjpocammuxtaTaurimon 

as lineam/quaequidem Euphraci fluuio lun 

gituradgradus. 711.50. Tigniiautamni/ 

luxcaficumgradLishabencem. 7>" \. 38;. 

Precerea Allytiaiuxtalineamper Niphacem 

monCem egredientem ufcp tectam/qua: fub 

eadem incidic/oi hinc ad prarfacii finem Cafpii 

montis p qua linea" Niphaces mons extedic': 

Monces aucem Armenix noninantur bi qui 

Mofthici appellancur/fetfftrences fuprapar^ 

tem Pon Cappadocu:5c Mons qui Paryaides 

dicicurcuiusfines 7$ 43 1 6i r/ 42 

EcVdafpesmonscuiusmedium 78' 40 

Ec Ancitaurimontisparsq. seftincraEuphra 

cem cusus medium 72 40 f 

EcMonsq Abusdicit'/cut 9 mediu 77 41 

Ec Gordia;i monces quo^ mediu 7$ 39 i 

F luuii autem per R egione exc urtunt:Ec Araxt s 

fluuius/qui oflia quidem habetiuxta Hyrca^ 

ni mans ficum gradus habenCe. 79 f. 43 rf» 

Fontes ueromgradibus. 76 1. 42 1. Abhis 

impetu ad onente uectus/ufq; monte CafpirT: 

Etadfeptecrioneflexus/unoquide3 amnead 

Hyrcanum mare exic/alcero admifcetur Cyro 

f^fluuioingradibus. 78 i. 44 i. EtEuphra 

^ tis fluuii pars/a predtdo flexu qui gradus ha 

bet. 71 f. 42 f. Hincadorientem'uerfa ulq; 

fontes/quiSiipfigradushabet. 76 4i\. 

SuntSialii Monces notadigniapredicta fciflio 

ne Euphratis fluuii:finis auce3 Monns diclo 

Euphrati coiundli gradus hj. 71 i.40 f. Qui 

uero finis iuxta ipfius eft fonces. 76 i ai Et Tigridis pars in Armenia coprarhenfa/a fecrio 
ne fadta a latere meridiano ufqjfontes ipfius 
TigriHis/quargradushnt, 74 f. 39 f. Vbi 
Palus eft Tofpiris appellataiSunt Qi. alie Palu 
des&eaquseuocatfLychniriscuius mediuj 
gradushec 78, 43 A. EtArfifaPaluscuius 
medium. 78 i 40 f f 

ProuinaacauteminArmeniafunt/in compra> 
henfa parte/ab Euphrate in Cyro|8£ Araxe 
amnibuspenesquidem Mofchicos montes 
cotarzena fuperhis/qui bochae appellan 
tur/penes aut Cyrum amnem tos arena 8£ • 
totena Penesuero Araxemflu. colthena 
&qua;fubeaeft sodvcena PenesautemPa 
ryardem monte sfracena 64 sacapena 84 
auitates inipfaDte longitudo laritudo 
Sala 
Afcura 
Baraza 
Lala 
Santu ca 
Sataphara 
Toga 
Varucra 
Arata 
Cholua 
Sedala 
Surta 
Tatina 
Cozala 
Cotomana 
Barinna 
Dizaca 
Pcua 
Glifina 
Choluata 
Sacalbina 
Arfarata 
Etpenes Euphratemfluufum' 
Brebfiis 72 £ 

Elegia 73 1 

Chafira 74 

Chorfa 74 * 

Thalina 75 » 

Armauria 16 i 

£ rtaxata 78 . : 

Naxuana 78! 

In parte fuperius concepta ufcp ad fcifllone Eu> 
phratis Regiones funt/magis quidem Septe> 
trionales incipientibus ab occafu basilisena 
obordena 8£ /RsiA^fubq^hac acilisenaSJ 
astavnitis & penes flu. fcifTione sophenj^ 
Ciuitates autem funt in parte hac 
Athna 711 

Tinifla 75 £ 

Brizaca ta. \ t 

oana 73 *, 

Zoriga 7r * 

Daranifla 
Zogocara LIBER 73f 

74 

r 5 f 

ar<f& 

r^ 

78 
78f| 

74 

74^ 
74 f 

74 n 

75 f 

77 

78 £ 

79 f 
7? £ 44 1 

44 # 
44 i 
44 
44 f 

44 f 
43 £ 
4? 
43? 

*K 
43 ff 

43|* 

43 

43 

43 ff, 

45 f 
43f 
43 ff 
43 f 
43 f 
43| 
43 fi ■«*? 

4*'fl 
4*,f 

4^f 

42 f, 
4*S 
42 

42 n 76 
77f 4»| 

4*| 

4* 

42 
' 4* {ft 
4*f Cubina 

Codana 

Cachura 

Colua 

Sogocatra 

Phaufya 

Phaudalia 

Zaruana 

Citamum 

Anarium 

Sigua 

Terua 

Zurzua 

Matufcana 

Aftacana 

Tarina 

Barifbica 

Babila 

Sagauana 

Arara fongitujo Ltitudo 78 f 
7i ift 

73 f 

74 

74 1 

7S 

7*f 

7<$ 

7<$|| 

77 

78 

78 f 

78 

78. 

7*f 

73 f 

73 £ 

75 i 4*1 

4»f 

4t| 

4^ 

41 

4«ff 

4i r£ 

4i ff 

4tf 

41 1 

4i 

4iffft 

4rf 

4il-ft 

41 

41 

4offt 

40 f 

4o f 

40ffft 72 f 
71 f 

7'f . 
72iift 

7?f. 

74 

74| 
7£f 

71 f 

7J 

74? 40 | 

39 ff*r 
39 f 
39 £ 
39 f 
40 

39 II 
39 
38 f 
38 f 
38 f In reliqua & Auftraliori parte inter Euphratem 

Kfontes Tigridiseft anzitena Kquxfub ea 

tospitis preterea coriaea ciuitates fimiliy 

terinmembrohoc: 

Clegerda 

Mazara 

Anzeta 

Soita 

Belcania 

Selcia 
T ofpia 

Colchis 

Siauana 
A rfomofata 

Corra 
Ab orietaliplagafontiii Tigridisamnis' bacra 

davena efl/&:qua:fubipfa cordyena qua: 

magis orientales cotaea recio Etquifub 
ipfa mardi funtiduitates autem fimiliterin 
hoc membro funt hex 
Tafca f S t 40 r 

Phora 76 40 ^.« 

Maepa 7< j 40 ? 

Buana 77 4<J 

Cholimma 7 6 f 

Terebia 77 i 

Daudiana 77 f •. 40 £ 

Caputa 7? | '. 40 V 

& rtemita 78 £ 40 i 

Thelbana 7^ 1 , ? it 

Et fub ea GordynelTa 75 f 39 V ' 

Siae 75 1 1 j 9 g 

Pherendis ?* V 4 , a V 

1 lgranocerta 76 f 39 * 

Sardeua rc lf 30« 

Colfa 78 ?a r > 

Tigranoama 79 «j 40 2 4offt 
4o ||ft Artagigarta 7ffi 38 r r, SYRIAE DESOUPTTO . QVlNTvS 
Cafr. XIIII. 

Tabula quarta Afix. 

Yria terminatura feptentrionej Cily 

s da8CparteCappadoria;/iuxtaexpofi 

tam per Amanum montem lineam: 

aboccafuSyropelagofecundumde 

'crjpaonejhanqppftlflurn&Cityds portas Alexandria penes Iflu3 6 9 | s *9 i 
69 i 
6 9 
6 9 
6 9 

rof 

«?8£f& 

«sfffe 

<$8i.f 
« 8 rf* 

«&*' 

6SI& 

6Si. 
6S}. 3^ 
3* 
35 #6 

35l* 

351- 

8ff 

351 
35 f 
35| 
34ffft 
34 ? f 
34 Sg & Miryandus 

Rhofus 
Scopulus rhoficus 

Seleudapieria 

Oronthisflu.oft. 

Fontesfluuii 

Pofidium 

Heraclea 
Laodicea 

Gabala 

Platos 

Balanee 
Phoenicue SITVf 

Eleutheriiflu.oft. 

Symira 

Orthofia 

Tripolis 

Dei facies promont. 

Botrys 

Btblus 

Adonis flu.oft. 

Berytus 

Leontis flu.oft. 

Sidon 

Tyrus fere incoriheri 
Ecdippa 
Ptolemais 
Sycaminon 
Carmelus mons 
Dora 

Corfei flu.oft. 
Ameridie Iudaa Iuxta linea inde defcr/ptam uec 
fus orientem/qua: ad Meridiem fleclitur/6C fi> 
tumhet, 6 9 , 32. finiturcj;iuxtafitu. 70. 3r. 
Et parte Arabiarpetresiuxtalineam producv 
tamafinepredicto/quafiad praxfictum Ara^ 
bia; finem/cuius fitus gradus het, 71 i. 31 £ 
,Ab ortu folis Iinea inde producta/iuxta Arabia 
defertam ufq; Vadum feu traieclionem Eu^ • 
phraris penes Thapfacum:cuius finis in Eu^ 
phrate. 73 —• ?4.|. Et parte inde Euphra 
ris fluuiipenes Mefopotamia/ufqjfine fluuit 
ad Cappadociamquigradushet. 71 ». 38, 
Montes autemin Syriainfignesfunt 
Piaramonscui 9 mediu 70 3yi 

Cafius mons 6 9 j. 34 1£ 

Libanusmoscui^fihes 6 9 f 33* & 71 33 S 
Antiliban 9 cui 9 extrema 70 i. 321 & 7r 322! 
Etiuxtaquidem Arabia:deferta Penes Iudaam 
Alfalamus mons/cuius mediu 71 i. 33 i 
Hyppus mons cuius medium 70 1 3: . 6S 
6SL 
#f 
6 H 

6 H 

68| 

6Sfi 

6 H 

6S 

^7ift 
67 ffe 

67: 34 f 
34f 
34 f& 
34 f£ 
34 1 
34 f£ 
34 $ 
34* 
34* 
33lf* 
331- 
33 f 
33 i 
*■$& 
3*f 
3*1 
3*3 7°fr Jfe SongitUcfo larftudo 
IrngantRegionem8£Alii fluuii/8i cfui preter 
Palmyralabit':cui 9 firies. 72 35 -8i 71 i 33 » 
Et fluuius qui preter Damafchu fluit Chryy 
foroasappellatuslcujusfines. 71 «j. « 
***'?* * 

EtIordarusfluuiigs:qu£E penes Genefarete 
lacum efhcuius Iacus mediii 6s f f 32 i 
Et fluuius Singas nomine/qui Amonte Piara 
dudus/ad feptentrionem8c ad Solis ortum 
uerfus/gradush3. 7i. 37 f. quiueadmifcet' 
huphratiiuxtafitum. 72 ^r 

Guitatesin syria funtmediterranes.-afeptetrio 
nahprimumplagaiin comacena hea: 
Araca 7oii& 

Antiochiapenes Tauru.rn.7oj.' 
Singa 7r 

Germanicia 70 

Catamana 7oll£ 

Dolicha yo'*^ 

JJeba 7o 1 

Chaonia 
Et apud Euphratem fluuium 

Cholmadara 72 

Samofata legio 71 * 

PiEauE autemciuitateshea: 

Pinara &a II 

Patra: 70 2 ' 

Syrispyla: £ 9 I ; 

Ciuitatesautem cnuus ;*hea: 

Arifeua 

Regia 

Buba 
Heraclea 
Niaraciuitas 
H ierapolis 
Cybros 
Berrara 
Baina 
Paphara 
Et penes Euphratem duitates hes 
Vnma 
Arudis 
Zeugma 
Europus 
Ca:cilia 
JBethammaria 
Gerrha 
Arimara 
Eragisa 
Selevcidis duitateshea: 
Gephyra 
Gindarus 
Himma 
Cassiotidis autemciuitateshes 
AnriochiafupraOrote.f.70 r 71 

n% 
71 

70 f 

71 f 

*># 
7r 

70 | 

71 f 72 

72 |ft 
72 f 
72 f 

»s 

»1 

71 

7l TT ii 

6 9 LI 

7o 

70 Daphna 

Bacatailli 

Lydia 

Seleucia penes belum 

Larifla ^?f 
f?fl 

70 f 

70 1 37 1* 
''14 

«% 

37^ 
37 

37'* 

#if£ 

3^f 
3if 

37f 

37ff* 

3««fft 
?(Sii -37| 

3«H- 

3^f 

3*|£ 

3^ 

3^ 

36* 

3«* 

37 1 

37 f 
37* 

m& 
•>n 

& 

16 

35 U 

3J| 

551 

35^ 

35 

35! 

3/1 

3S r°¥ 548 6 9 ltf 34 f 

7of 34 1 

*9f 54| 

70 J4 

70 f J4 tongitudo UfitucTo 

Epiphania 
Rhaphanea: 
Antaradus 
Marathus 
Mariama 
Mamuga 
Chalybonitidis ciuitatcshea: 

Thema 5P| 

Acoraba 7t £ J£| 

Derima Jig 3? 

Ghalybon 7if- 

Speluera 7r f 
Et penes Euphratem: _ 

Barbariflus 7iifft 55? 5Sl 55? tfi 55 f* 54| ii »■•'* 

33 TT Athis' . 7t 

Chalgidicae autemauitateshex 

Chalcis 70 ii 

Afaphidama 70 ff £r 34 f. 

Tolmidefla 7t 34 f 

Maronia 7iff 34 f 

Coara 7if 34| 

Apamenae riuitates hea: 

Nasaba 7if 

Etab qrientali parte Oronris fluuii 

Thelbeniflus 70 |£ .. 35:. 

A pamea 7o i 34 £ 

Emifa 7o f 34 

Xaodcenae ciuitates hes 

Scabiofa laodicis 70 f 

Paradifus Toff 35? 

labruda 7if 33 f 

Phoeniciae meditetraneaeciuitateshe* 

Arca 69 55 f 

Palasoblibus 69 f 54 

Gabala 69 55 

C aefareaparanis 69 f 33 1- 

H eliopohs 7o 33 f & 

iCoelae feucvRvE sjriae ciuitateshes 

Heliopolis 70 33 1 

Abilalyfanic* 7of 33 

Saana 7off6 33* 

Ina 70 i. J2f 

D amafcus 70 f, 3 2 f 

Samulis 69 f '* f* 

Abida 69 H* 3*f 

Hippos 69 f 32 f Capitolias 70 f 

Gadara 69 f f 

Adra 70 f 

Scychopolis 69 f 

Gerafa 70 f 
Pella 7i 

Dium 69 f 

Gadora 69 f 
Philadelphia 70 f 

Canatha 7i 

Palmyrenae ciuitateshe* 
Rhefapha 73 

Colla 72f 

Otiaa . 72 £ LIBER 

Putea 

Adada 
P almyra 
Adacha 
Danaba 
Goria 
Aueria 
Cafama 
Odmana 
Atera 3*f 
5'f 
5*1 
5 J 

«I 
5i If 
5i f 
3i f 
? rf ' 

5* 

54f 

54 

54 ff* longitudo 

7*f 
71f 
nffft' 

7*f 
72 ft 
72 

7'ff 
72 f 
71 f 
7*f laatudo 

54j 
J4f 
54 
34$ 

5$f 

33 f 
33 f 
5$f 
33 
35 Et penes Euphratem.ciuitates hea: 

Alalis 72 f 35 1 

Sura 72 f 35 . 

Alamatha 73 £ 34 f 

Bataneae Prouina'a:/acuiusorientaliparteefl 
saccaea Sihecfub Alfaldamo montefunt 
trachonitae arabes Gerra 
Elera 
Nelaxa 
Adrama 
Infuke autem adiacent 
Aradus 7if 
71 i 
Tif 

*ff 

SYRIAE 

68 1 EtTyrusfcrefcotineti 68 A Jlfft 

3>f 

5>f 
32 ft 54 f 
53 f CYPRI INSVLAE^ITVS. 
Cap. XV. 
Yprus Infulaquaquauerfuspelago 
c termmatur ab Occafu Pamphylio/ 
fecuudum defaiprionem hancj 
Acamas promontoriu 64^ 35 f 

Paphosnoua 64 f 35f»i 

Zephyrium promont. 64 f 3Jf 

P aphosuetus 64 f 3ff 

Drepanum promont. 64 i y> 

Ameridie Man Aegyprio ac Syroifecundum de 
fcriptionemhanc:poft Drepanumpromont. 
Phrurium promont. 64 ff 34 f , * 

Curiumauitas 65 i 35 

Lyciflu.oft. ^sfft 35 

Curias extrema 65 f 54 ff 

A mathus 6$ iift 35 

Thetiiflu.oft. 66 .f 3? 

Citiumciuitas 66 f 35 

Dadesextrema 66 f 34ffft 

Troniouitas&prom. 66 i| 35^ 

Ab oriente pelago Syro:fecundum defcriptione 
• hac poft Troni extrema/8i eiufde nois urbem: 
Pedaliumpromont, 67 35 f 

Pedauflu.oft. «J6if 35 f 

S alamis 66 ff 3ff'ft 

Ela:apromontorium 671 .55ff 

feptentrione ancvstiis cilyciae iuxta de^ 
fcriptionemhanc: 

Carpafia 6(>\\ii 3Jff 

Acheorumlitus 6 6ji 35 f, Aphrodiiium 

Macaria 

Ceraunia 

Lapchiflu.oft. 66 \ 
66 i 

m 35 f 
55 fi 

55 f. 

5Jf lorigtcudo 


larirudo 1 


*s 


3*1 


ia 6$ 


*#ftf 


^H* 


3*f 


64 % 


55 f 


*4f 


55 i& I/apthus cfuitaS 
Cromyotum extrema 
S0I1 ciuitas 
Calinufa promont. 
Arfirioe 

Orientalia Infula: salaminia Comprahendit 
Occidentalia paphia MeridionaliaAMATHr 
ma 6iOlympusmons/feptentrionaIia lam 
pedia: Ciuitates mediterranea; hea; funt: 
Chytrus 661 35 1 

Tremithus 66 1 y; i 

TamafTus 66\fs. 355." 

Leucufa 66 f 3$ 1; 

Infulxpenes ipfam hea: funt:Qua; appellantur 
'Clidesqua^mediugra.hfk. 6r. 3J ift. SiCar 
pafiaR; infula^/medietas cotinetgra, 64, jj *; 

PALESTINAE TVDEAE SITVS. 
Cap. XVI. 

Ala;ftina Syria:/qua: Iudea Syriarap^ 
p pellatf terminat^/a feptentrione Syria/ 

mxralineaexpofita/ab orienteatq; me 
tidie ArabiaPetrea/iuxtahnea qab orientali 
termino/iuxta Syria ufq fine:iuxta Aegyptu3 
extedit huius firiis utdiclueftgradus habere 
65. 29 j v^. ab Cccafu gtedemdeufq Mare 
pdidu Aegypti ptefa/5i ide Pelago ufq ad Sy 
ria: limite g defcriptione hac.poftCorfei fl.oft. QVINTVS longitudo laotudo' 

Phafelis 6s 30? 

-Hie.icos feu Ericus 6r if ' 30 ^ 
H ierofolima/qua: nunc dicitur Aelia Capitolia C ^efarea ftratonis 


*r| 


3'1!# ; 


Apollonia 


<*i 


3ii» ; 


Ioppa 


"U 


3i f 


Iamnetorum portus 


661 


3i 


Arotus 


66 


Ji 


A fcalon 


«,r 


?o fl 


Anthedon 


64 J|ft 


30 i| 


Gaezorum porrus 


64 U& 


3o if 


Diuiditaut Tudeam lordanis fluuii 


pars iuxta 


Afpaltidelacu/cui'mediu.^8 i 


30I 


Et ciuitates in ea mediterranes hex funt 


calileae quidem 


Sapphura 


6 *l 


V- 


Caparcona 


68 


3 r F£ 


lulias 


68 $gf 


Vx 


Tiberiadis lacus media 


6 9 


32 


Samariae uero 
jpj 


11 eapolis 


«*'£ 


1 *£ 


Thena 


6S\\fi 


3i f 


Ivde ae autem ab occafu Iordanis fluminis 


Rhaphia 


66 


jof ■ 


Gaza 


66 


30 16 ' 


Jamnia • 


661« 


3< 


Lydda 


67 


3i 


Antipatris 


«?? 


3i 


Drufias 


67 U 


3o|? 


Sebafta 


66% 


30 fft 


Bantogabri 


66% 


30^ 


Sebus 


66% 


3offt 


Emmaus 


661% 

1 4 


30 f| 


Guphna 


67 


30 f 


Archelais : 


68 


joife ingradibus 

Thamna 

Engalda 

Bedora 

Thamaro 6r 
tfrf 

67% 
67 Ab orienta'i parte Iordanis fluminis 

Cofmos 69 

Lybias 69 

Calliroe 

Gararos 69 ; 

Epica:ros 68 . 

Idvmeae' quxtotaeftab occafu Iordanisflu. 68 i£ 

* 4 30 f 
3oift 

3oI, 
30 
30 1 

3i I 
3* 

3°J£ Bercamma 

Capararfa 

Gemmaruris 

Elufa 

Mapfa 66 £ 
66 3o| 

30? 

3o 

30 

30 ARABIAE PETREAE SITVs. 

Cap. XVII. 

Rabia Petrara terminatf/ab occafu pte 

a Aegyptiexpofitaiafeptetrione Palefti 

na luda:a:8i paite Syris/iuxta notatas 

ipfa^ lineas":AmeridicintenoriSinu Arabici 

Pelagiggradush3 63».. 29 i.. EtSinuiuxta 

Hierppotice/aJiotato fineapud Aegyptii uGq; 

ad promotonu/q d luxta Pharan eft 8i gradus 

hj. 65. 28 i. EtideElaniteSinuufq;adeius 

conuerfione/qua:gra.h3. 66. 28 i. cotmetaut 

Pharan uicu s igradi. 6$. 28 \ . uilla uero Elana 

qua:iuxtaSinuefteiufdemnois. 6$\. 28ii; 

Ab onetelineaemidafupraexpofitii Syria: orie 
tale terminii:8i luxta A rabia Felicc/ufcpad fec 
rionerriVqua^gra.hj. rr.30. iuxtaaiitDeferta 
Arabiam fupra reliquam Iineam tendit: 

Proteduntfat i Regioe motes qMelanes appella 
tur/a Sinu fq q mxta pharan eft fera: ad Iudea: 

Populiq funt/ab occafu qdej ho^ montiu iuxta 
Aegyptu} SA R. AC ENi deindeMVHicHiA- js qda 
efbREGior/fbquaiipoSinufiit pha-ra 
iuxta aute Montana F elicis Arabia: 

Guitates mediterrane^ & udla: i puincia hea: filt 
Eboda uicus 
Maliatha 
Sina mons 
Calguia 
Lyu 
Gubba 
Gypfaria 
Gerafa 

petra 

Characmoba 

Auora 

Zanaatha 

Adros 

Zoara 

Thana <*i 


vn 


*s% 


*9g, 


6* 


29 


«l 


wM 


66 


*9% 


66 


«>| 


<*\ 


29 


66 


29f|ft 


67 iz 


29 n, 


66 £. 


2 9f ; 


66% 


»9 


67 


>?f 


67* 


*9i 


63 


30 * 


6$i 


30 1 
G longtrudo 


': 


6S 


£? 


«r| 


*f 


* 8 i 


J ?f 


6 9 L 


jo f 


69 T 


3o f 


6S* 


30 #'jgf 


6 9 


*5>'4fft 


7o 


30 f 


<m 


»9f 


69 u 


30 II 


70^. 


30 f 


71 


J* 


70^ 


31 


7°£ 


3off6 


68 


30^ LIBER 16 37? Neda 

Cletharro 

Moca 

Efbuta 

Ziza 

Magusa 
f v -I edaua 
Lydia 

Rhamathmom 
Anitha 
Suratha 
B oftralegion 
Meflada 
Adra 
Corace frvIESOPOTAMIAE SITVS. 
Cap. XVIII. 
Efopotamia terminat"/a feptetrione ex 
m pofitapteMaioris .Armeniayab occa^ 
fuptenotataEuphraris.fl.iuxtaSyria: 
ab oriete pte Tigridis fl.iuxta Aflyria hoc eft 3 
fedione q iuxtaeft Armeniaufq; adHercuIis 
Arasqgra.htit, 80 £ 34* Ameridiereliqua 
pte Euphratis/iuxta qde Deferta Arabia/ufqj 
fine. 76 1 33f. iuxtaautBabyIoniaufq;quo 
Tigridiamni coiunigt"7&: ufqj Aras pdidas: 
cuius fedionis gradus funt. 80 34 

Montes in Mefopotamia Celebr.es funt 
Cafius mons cuius medium 74 f 
Singarasmons 77 36 f 

F Iuuii qui per Regione excurrut ex didtis monti 
bus plericp/5i quiChab oras appellatur cuius 
fonsgradushabet 74 37. Coniundtio aut 
eius cum Euphrate gradus het. 71 f 35 1 

Et qui Afcoras dicitvcuius fontes 7$ 37 f 
eiuscum Euphrateconiuncrio 7$~ J3f 

TenetautRegioneiuxta Armenia: ^ktemvsia' 
fubqua C HALciTis fubq^hac cavzanitis §t 
penes Tigride.fl. AC ABFN.». fub Gauzanirisat 
ingena &£ IogeiuxtaEuphrate A NCOBARiTis 

CiuitatesinMefopotamia6C Vilkiuxta quide* 
Euphratem hesfunt 
Porfica 
Aniana 
Barfampfa 
Sarmica 
Berfinia 
Mauba: 

N icephorium 
Maguda 
Chabora 
Thelba 
Aphadana 
Banaba 
Zitha 
Bethauna 
Refcipha 
Agamna 
Eudrapa 72 f£ 


?rfft 


72 i* 


3*f| 


72 f£ 


3*f 


72 


35 f 


72fft 


3*f 


71 JT 11 


34ff 


7jffe 


34f$ 


7J f 


34 f* 


74 


J4i 


74 £ 


34 


74 1 


33 ff 


*4f 


33 f 


7Ji 


33ff£ 


75 f" 


&m 


7*4 


3*1 


** 


33 £ 


77 


33 f ncntudb 


laotudo 


77|ft 


34 


77 f 


34 f 


77 f 


35 


»41* 


351 


r . 8 f 


3*4 Addaa 

Pacoria 

Teridata 

Naarda 

Siphara 
Euphratesinamneg Babylonia fluete fcindir" 

81 p Seleucia:6£ q 1 medio ipo y. eft Regius flu. 

appellatf:ei 9 fcifli6is fitus.7? 35 f 

S eleuaa ciuitas 79 -* 35 -i 

Iuxta autem Tigrim fluuium ciuitates hea::funt Dorbeta 

Sapha 

Debba 

Syngara 

Betoum 
L ambana 

Birtha 

Carthara 

Manchana 
EtpoftSeleuciam 

Scapha 

Apamea 76 
76 
76 
76 
77 

77 ff 

78 If 

79 

79 f 

7?f£ 3« 

3Tfft 
37 f 
37 
*#* 

3*44 

3*i 

3« 

34f 
34* Subquacommixrio Regii fluuiicum Tigride 

eft/propemediam Regionem 
In alia autem media Regione ciuitates hea: 

Bythias 
E deflaolimAnthiochia 

Ombraea 

Ammsa 

Suma 

Rhifina 

Olibera 

Sararra 

Sacana 

Arxama 

Gizama 

Sinna 

Mambuta 
1'ifibis 

Bithiga 

Bazala 

Auladis 
Ballatha 

Carrhae 

Tiritha 

Thengubis 

Orthaga 

Eleia 

Zama 

Sinna 

Gorbatha 

Dabaufa 

Bariana 

Acraba 

Aphadana 

Rhefsna 

Peliala 

Aluanis 

Bimatra 

Daremrrra TJffft 
73 hi 
73 

73 f 
74 

73 H 

73fft 

74 

73 

74 ff 
74ffe 
73 f 
74-iffc 

75 i 
75 f 
73 
74 

73 f 

7iiT'z 

74 f 
74f r 
74 { 
7Jfsfe 

vn 
77 • 
76 
77 f 

731 
74 

74 f 

75 ff* 
74 
7*| 
7*f 2 4 

2 4 38 

37fft 
37 f 
37 ff 
37fft 

374 

37 

38$ 
38 i 
37 i 

57ffc 
37 f A 
37 f 
37 f 

37 ff 

•3*f 
3*f^ 
3«f 
3* 

36 ffc 
3*f 
3* 

3*fl 
3«f 
3«f 
J« 
3* 
J« 
3* 

354* 
35 £' 
3Jf* 
3?i 
3Jf 35 QVINTvS 

ARABIAE DESERTAE SITVS, 

Cap. XIX. 
Rabiadeferta terminatut/afeptentrio 
a neparte Mefopotamiayiuxtaexpoflta 
Euphraris.fl Dte7ufqjfinecui 9 gradus 

76 1 • 33yf« aboccafuatdefinitisSyrisptrb 9 : 
Ab oriente Babylonia per Montana/qua: a pra: 

dicto fine/ufqrinteriore Sinum Perficum no 

mine Mefanite3 Sinii funt:cuius finis gradus 

funt. 79. joi. EtgtedeindeSinusPerfici 

ufcpadfirie. 79. 29. inquopofteiusiteriov 

rem partem praedidam/funt ciuitates hext 

Ammaa 78 J:f & 30 

Idicara 79'' 29^ 

Incara 78 f f £ 29 1 

Etprouinciajfihis 79 29 

Ameridie terminat' Felici Arabia g montes:q ab 

expofito fine/iuxta Petrea limitead pdictu fine 

iuxta MefaniteSinu/queinSinu Perficoeft: 
Ab occafu anotaris ptib 9 Syris 8£ Arabia; petrea: 
Tenent aut hacdeferta Atabia/iuxta qde Euphra 

temflu. cavchabeni 6CiuxtaSyria bata 

iuxtauerofeliceArabia avgvbeni: poftquos 

rhaabeni KapudPerficufiriu oRCHENiiuxta 

aut Babylonia/fub Cauchabenfs aesitje 6J 

fupraRhaabenosMAssAMiantraquos agrjei 

quidemfuntiuxtaBataneos: mariheni ju> 

tem iuxta Babylonia: tan^itudo laatydo 
Ciuitates 8i ViUariuxta Euphratem fluuium 

Tapfacus 

Bntha 

Gadirtha 

Anxara 

Audatha 

Dadara 

Balagxa 

Pharga 

Colarina 

Belgynaa 
Iuxta autem Mefopot 

Barathena 

Saua 

Choca 

Gauara 

Aurana 

Rheganna 

Alata 

Erupa 

Themma 

Luma 

Thaua 

Seuia 

Dapha 

Sora 

Odagana 

Tedium 

Zagmais 

Arrhada 

Obxra 

Attemita 73 ff 


34f 


vn& 


33f#& 


74 £ 


»! 


74 f 


33 *s 


74 ff 


3$f 


75 . 


33 f 


%si 


33f| 


7jf 


»i 


7Sff 


33 f 


76± 


33f 


am ciuitates 


iheae 


73 fA 


33 


7) 


33 


K*£| 


3*1 


m 


Jvf* 


ni 


IH 


7jf£ 


32 i£ 


7*f 


3* 


7'f 


J'l 


75 


H 


7ff 


3 1 


7*f 


3° £6 


75 H 


3o f 


74| 


3° | 


75 


3° f 


7<Jf 


30 f 


77 


3°£ 


7*£ 


30 


74 f 


30 f 


7<f! 


3* 


»i 


3°! 

longitudo 


latitudo 


Banacha 


73 'f* 


3o ? 


Dumetha 


75 


29 H* 


Alata 


75 2 T" 


*?i 


Bera 


7(>ii 


*?f 


Calathua 


77 i 


»9i* 


Salma 


7» 


*?£ BABYLONIAE SITVS. 
Cap. XX. 

Abylonia terminat /a feptetrione Me< 
b fopotamia:iuxta expofitam Euphratis 

pte:ab occafu Arabiade(erta:iuxta pdic 
ta Montana:ab Oriete Sufiana:iuxtareliqua 
Tigridis gte/ufq ad ei 9 .oft. In Sinfi Perficuaj 
gra.h*. 80 §, 31. Ameridie pte ide PerficiSmus/ 
ad pdictu Meffaniris Sinu 8deius irima/iuxta 
firie Arabixdefertasnotatu. 79. 50 i. Abluut 
autRegioneRegius fl.8i q p Babylonia fluit 
Maflares noielqEuphratiimifcerTnuxta grad. 
78 1 35 i Huicatc6iugit'Regiusfl.igr, 79. 
34f . faciut at fluuii & ipoftj Sciffioes lacus atqj 
Paludesquojifitus 78 f 32?- AdiacetEu^ 
phratiqde avchamtis.re. defertxuero Ara 
bias chaldea.re. circaautePaludes mardo 
cea.re. fubiecloshns sirophadas appella 
tos:Ciuitates8i Villsin Babylonia fut/iuxta 
qde gte Tigridis ufqj Mare fub Apamea/hex 79 
7?| 

79 f 

79 H" 34* 

35 1 

33 

3'f 
lH 
3i f 
3° f 

3t* 

33 f 
34 

34|« J Bibla 

Didigua 

Pmda 

Bathracartha 

Thalatha 79f{« 

Altha 79 f 

Occidetale oftiu Tigridis.79 ~ 
Etintta Tigridis oftia qua; dicla funt 
T eredon ? 80 

luxtauero Euphratisfluuiipartem 

Idicara 77 

Duraba 77 f 

Thaccona 77 f 

Thelbencana 78 \ 

.Etfupetfluuiuper Babylonemfluentem 
B abylon Vrbs magna 79 5S 

' Iuxta autem Marfans fluuium 

Volgefia 78ift 34 f 

B arfitha 78 \ 34 f 

Sub his aut/&: iuxta Paludes/3C Deferta Arabia: 

Boana 

Chuducha 

Chumana 

Ca;fa 

Bitanda 
O rchoa 

Bethana 

Thelma 

Sorthida 

Iamba 

Rhagia 

Chiripha 

Rhatha 7? \ 


3*f 


7% 


33| 


79 


33 


77 


52 £1 

7 I » 


78 


3 2 f 


78 f 


V-r 


79 


3*f 


78 . 


32 


77 f 


3«? 


78 f 


3' i 


79 


*u 


79 


31 


7? 


30 1$ 
G 2 CLAVDH. PTOLOMEL VIRI. ALE 
XANDRINI.COSMOGRAPHIAE 
LIBER. SEXTVS. INCIPIT 

E.Ypofirionempartuim qua fubfequunt": Afix 
maioris:Allm'a:Sufiana::Media:Perfidis/Par 
thia:CarmaniaDeferta:Arabia:Fcelicis:Car 
mania:HyTcania:Margi'ana:Bactriana::Sog 
dianoru:Sacu:Scythia:intra &Extra Imaum 
montem:Serum:Aria;:Paropanifadum:Dran 
giana:Arachofi'a;:8£ Gedrofia: 

ASSYRIAE SlTVS. Cap. I. 
Tabula quinta Afia: 
Sfyria terminat'/a feptetrione prafata 
a Armeniapte/iuxta Niphatemonte: 
ab occafu aut Mefopotamia:iuxta ex 
pofita fine Tigridis. fl.a meridie Sufiana:iuxta 
Lriea/a Tigride flu.q fub Herculis Aris eit/Si 
gra.h?. 8o& 34 f.ufcpfine. 84. 36. ab oriete 
gte Media;iuxta Iinea inde coiungente Arme 
nia fine/fupra qua e Coathras mos/cui 9 fines. 
80 1. 40 Regionis uero pars/qua iuxta Arme 
niajeftuocat^ARRAPACHiTis quariuxtaSufia 
na^esiTTACENA media tenet caramei: uoca 
turautqua fter Arrapachite8i Garameoseft 
adiabena: qua: inter Garrameos &Sittacena 
apolloniatis: cui fuperiacet gens s amb atje 
&fupraAdiabena calacaena: Garameisat 
arbilitis.r. Imminet longitudo latitudo 
Amnes g RegioneexcurrutTigridi.f.feimifcetes 
Lycuscuiusfontes 78 39 

FtcumTigridimixtio 79 36 i 

Et Caprus.fl cui 9 fontes 79 39 £ 

EtcumTigridimixtio 79 f 36 

EtGorguscuWontes 83 38 

EtadTigrimmixrio 80 35 i 

Ciuirates autem & ViUa; Aflyriauuxta partem 
Tigridis amms hea; funt 
Marda 76 

Sauara . 76 f 

Beflara 77 

Belciana 77 £ 

Ninus 78 

Sacada 78 £ 

Oroba 79 i 

Thelda 80 ^. 

T hefiphon 80 

In reliqua uero media Regione LIBER Sarbina 38 1 

37 

1 6 & 
3* Berthaba 

Dartha 

Zigira 

Darna 

Obana 

Thefara 

Corchura 

Oroba 

Degia 

Comopolis 

Dofa 

Gaudameda 77 f 

78 ¥ 

79 f 
80I 
81 
81 f 

78 1 

79 f 

80 i 

81 L 

2 

79 

79 i 38 f 
38 f| 
38 f| 
391 
3? 
38 f 
38 i 
38 f 
38 # 
38 

37 ff 
37 /1 rbella 
Gomara 
Phufiana 
Ifoua 
Suta 

Catracartha 
Apollonia 
Thebora 
Arrapa 
Cinna 
Artemita 
Sittaca MEDIAE SITVS Cap. II. 

Edia terminatur/a Septentrione partt 
m Hyrcani marisuuxta defcriprione hac 

pofl dicrum in Armenia finem lenptado 


(atituclo 


79 


37 


80 


37 1 


*l 


37 f 


8r 


37 f 


8*1 


37 f 


8J 


3H 


Sof 


3«f 


81 


56 f 


83 f 


jrff 


82 


3*f 


83 f 


36 ft 


81 f 


3« 


82 


351 Sauina 
Cambyfis flu.ofl. 
Fonteseius 
Tarena 
Sabaae Ara: 
Cyriflu.ofl, 
Fontesfluuii 
Cadufiorum uallum 
yropolis 
Amardiflu.oft. 
Fonteseius 80 

8r 

80 

8rfjg 

82f 

84 
82 

84? 

8?r 

S6 T 

8f 2 43 
42 f 
4i 
42 f 
42 f 
42 1 

t?i 

4J 

41 f 
41 1 

38 f Medi'u3 Paludis quifibi coiungit" uocaturqt Margiana 

Amana 

Acola 

Stratonis flu.oft. 

Fontesfluuii 

Mandagarfis 

Charindasflu.ofl-, 82. 
87| 
S8f 
90 f 
88 

92 
92 39 f 

40 f 
40 f 
40 

38 f 
40 

3» 

Finis*uxtaregioneHyrcania: 94 40 1 

Ab occafu terminaff Maiori Armenia 8i Aflyria: 
iuxta expofitas ipfarum orientales Iineas 

Ameridie Perfidayiuxta Iineam a fine AflyrizSi 
Sufiana>/ufq;fine. 94. 34^.. fupraquamefl. 
occidentalis pars Parchoatra monris 

Ab Oriente Hyrcania/a fine maritimo/ufq? ad 
94. 39 EtParthia/iuxtalineameridianaMe 
diam ab Hyrcaniaatcp Parthia diflerminans 
qua continet ufcp notatu m finem Perfidis 

Montes autem Mediarinfignes funt 
Zagrosm5scui 9 mediu 85 38 

Orontes mons 88 38 

Iaioniummons 90 y& 

EtChoronioccidetalia 92 38 8i ior 33 

Tenentautoccidetaliapenes Armeniam caspji 
qb 9 fub iacet Margiana/iuxta totu Iat 9 Aflyria;: 
fupra man uero cadvsii SiCELi SiDRrBicEs 
pofl quos ufq; media terra; grinet amariac* 
8i mardi: tenetautqiuxtaregioneCadufioR! 
funt c4rdvchi SCmarvnd^ ufq;Iacu Mar^ 
gianumiiterioraueroGeloR? margasi pofl; 
quos tropaiena proteditufcj Amariacos/8i Orienralem Zagri montis 5A garth 0CCU/ 
pantipoft quos extendit" ufq; Parthia choro 
mitrena magisfeptenrrionalehabens HEt * 
miadem cuiufq; ad orru uergutrenet tapvri: 
Ameridie Coromirrene regioms funt sidices: 

& SINGRIANICA gj RAGIANA Supta IlOS 6t 

lafoniummonrcjfunt vadassi g£ daritis 
regio: fiCiuxra totam Perfidem siromedia 
regio: Detmentautem Zagnporrae ingndi 

J, u * • 8 4 i 37 

Calpiarporfa: 94 37 

Ciuitates flcudlsmediterranca: MedoRj hfsfut 

Scabina 79 i. j& 42 i. 

Vca 80 f 41 i, 

Varna 81 42 

Candys 83 E 42 

Gabris 83* 41! ' 

Sazoa 83 41^ 

Tonzarma 81 f 41 ii 

Aza ga 8rf 4 ift* 

Morunda 8r f 4r s! 

Tigrana 62 iA 4 f |ft 

Pharamara 84 4r f 

Tachafera 84 i 41 SEXTVS Zalacha 

Aluacha 

Ganzania 

Phazaba 

Pharafpa 

Curna 

Phanafpa 

Gabris 

Nanda 

Zaracha 

Saraca 

Mandagara 

Angazana 

Galla 

Oracana 

Alicadra 

Phanaca 

Nazada 80 f 

8: 
82 1 

«5 J- 

8<J T 

86 f 

«7|| 

8rif 

»3 H 
8 H 

•rtf 

89 

>°* 
91 
93 
93 
8J 
Alinza ciuitas 64 Mons 84 
Arfifaca 8c 

Alifdaca 86 If 

Darianfa 87 i 

Sincac 88 i 

£arina 89 ft 

Vefafpa 89 »& 

Niguza 90 ♦ 

Sanais 92 

Rhazinda 93 f 

Veneca 93 f 

Bithia 8$ | 

Alinza 86 £. 

Zaranis 81$ 

Gabena 87 

Larafa 87 ft 

■A charana 88 

Choaflra 89 41 

40 f, 
40 || 

40 
40 | 
40.I 
40 
40 | 
39 f 
35>f, 
3?! 
39 1 
391 
39 1 
39 1 
39 

m 

58 

38 f' 
38 11 
38 1 
38 1 

jSfft 

38 H* 
38 
38 f 
38 1" 
38 1 
37 f 

J7|£ 
37 

3*f 

37 ft 

37 i£ 
37 f 

lohjrirudo 


i 


Niphauandra 


89 


37f 


Gurianna 


9« 


37 f 


Choana 


9i\i 


37 ft 


Tranaxa 


91 


J7f 


Auradis 


931 


37 i 


Thebarga 


84 f 


3*,'* 


Carina 


**# 


36 f 


Caberafa 


S5' 


3 15 f 


Parachana 


87 f 


3 6 f 


^- rfacia 


83 


36 f-ft 


Gauna 


*8[-f 


36 i 


Heractea 


89 f 


' 2 

3*1 


Zania 


90 f 


3 6 IfS 


Aruzis 


9°f 


5*f 


Zarama 


**f 


$Sr 


Tantica 
P 

c uropus 


*£ 


*l 


93 f 


3^ifi 


Abacena 


93 


36 


Ciberia 


87 


35 f 


Doththa 


88 


3*r& 


Gerafa 


89 l 


35 f 


Rhapfe 


90 


3Jr 


Andriaca 


9i 


V^ 


Cluaca 


9» f 


3$ 


Argarandaca 


91 h 


3*r 


Chanatha 


9ii 


35:-f 


Arada^ha 


«i 


J4H SVSrANE DESCRIPTIO 

Qp. rii 

Vfianarerminar'/afepterrione Affvria 
s iuxra defcriprum eius Iarus:ab occalu 
Babylonia/iuxtaparre Tigndis expo.» 
iitam/ufq; Marerab orietePeifide/iuxta hnea 
perrinete/a predicfto iuxta Aflyriaraicp Media: 
firie/in Sinu Perficum/ufq; ad ofha Oroaadis 
amnis/a Mehdie/parte Perfici Srnus quae ab 

^.hoc fluuio ufqj Orieatalem 1 fhum Tigndis 

V§ peraner/iuxta defcnptionern ancrpoft one> 
ralia Tigndis dufta 
VallispaiTni - 
MofeiHu.oft 
Fonresfluuii 
Pelodes finus intima 
Eulaeiflu.oft. 
Fontes.flu.in Suiuna 
Fontesei 9 cjfutiMedia 85 
Tenagos Arenofum 
Oroaasflu.oft. 
Fonteseius 

In Sufiana/quxfupra Marefunttenent ELDV 
maei; quariuxtaAllyria ' ; Regioquaj 

iuxra Tigrim eft meutena diatur/qua: iuxra 
Perfidem cabandena: Q U a; fupraVallum 
characena: Jntfrhecautemquodeft fupra 
Eldumeos c« S1 ^' fupraquam CHALTA1> " 
interquam&cCyfliam: campvsjjeera 

Ciuitates in Sufiana 8t'Villa;/iuxta Tigrim flu, 
fub Aris Herculis qfik 80 & 34 f 

Agra 80 f 33 if 

G i 81 


3 f 


82 


3°f 


8*1 


33 


83 


3 f 


84| 


3o f 


83 


3U 


85 


38 


85 


30 1 


85 


i°! 


88 1 


iS longiWo fetxnicfo LIBER Araera 


80 1 


3'f 


Afia 


80 £ 


3<f 


In mediterranea Interiori/ciuitates 


hex 


Palinxa 


*m 


3Sl 


Sacrona 


82 f 


3* 


Bergan 


84 £ 


34 f 


svsa ciuttas 


8 4 


34 1 


Saura 


8S 


35 f 


Dera 


81 f 


33 f 


Agarrha 


83 f 


33 f 


Abina 


8yft 


33 & 


Tariana 


82 


3*f 


Scla 


84 


3?U 


Graan 


8* 


3i f 


Anuchcha 


851- 


3'f 


Vrzan 


84 f 


$.r 


Jnfula adiacet fufianas 


T axiana 


84 


*9f longitudo lafieucTo PERSIDIS SITvS 

Cap. IIII. 

Eriisterminatur/a Septentrione Vfe 

p dis iuxta/expofitaj per V archoathram 

montem lineam/ab Occafu Sufiana: 

iuxta dictum orientale latus:ab Ortu 

Solis duabus Carmaniis/iuxta prardidameri 

dionalem Iineam/afineiuxca Mediam 6i Par^ 

thiam adnocaco/ufq; ad ofha Bagradse fluuio 

qux in Perfim Sinu exeunt ingradi. 94 29 i. 
Ameridie parre Perfiri Sinus fcilicec ab ofliis 

Oroatidisamnis/ufcpad Bagrada:ofhii iuxta 

defcriptionem hanc/poft ofiia Oroatidis dicta 

Taocepromont. 

Rhogomanis flu.oft, 

Fonteseius 

Cherionefus 

Ionaca 

Bnfoanarflu.oft. 

Fontesfluuii 

Aufinra 

Bagradi flu.oft. 

Fontes eius 87 
88 

9* 
8? 
90 

9* 
93 
93 
94 
94 3°4 

3o 
34 f 

29 f 
*9ff 
*9f 
34 f 
J 9f 
*9i InPerfideparsqua>iuxtaomnesMedoseftuo' 
catur paraetacinae ■ cuius Ameridie funt 

MESSABAT* 84 RHAPSII fub quibus M0SDIA 

oiufcjmareMARpvENA 8ctascena SChippo 
PHAcr 8£ svzaei 8t fubMardiena metonei 
fupraautem Sureos gabaei ciuitates autem 
8cVilIsmediterranesin perside funt hea- Oroa 

Tanagra 

' ■■; arrhafium 
Afpadana 

A xima 
Poriofpana 

V erfopolis 
Miferga 
Sycta 
Arbua 
Cotamba 8crx 

B6 
66 
89 

89 
9* 

9°f 
91 f 
9*i 

9ib 55 i 

34 f 
351 
33 ri 

33 n 

i3#fa 

33 f 

34 

34 

33 
33 f Poticara 


87 1 


1*1 


Atdea 


88 


3*1 


Cauphiaca 


89 


*f 


Bathina 


90 


3*1 


Cinna 


t*4 


3 J f 


Parodana 


9?ff 


9»* 


Tarpa 


87 


Wf 


Tragonica 


87 H 


w 


Matona 


*9± 


m 


Chorodra 


90 


m 


Corra 


91 f 


31 f 


Gabra 


*# 


3*1 


Orobatis ciuitas 
* aoca 


87 


3°f? 


89 


30 f 


Parcha 


90 


30 f 


Mammida 


9 r 


3° f 


Vafa 


9i f 


3° 


Paffararcha 


93 


30 1 


Gabae 


93 f 


3o 1 


Infulsadiacent Perfldi 


Tabiana 


87 


29 f 


Sophtha 


88 


J 9f 


Alexandria qua; Arada 


90 


J9« PARTJflAE SITVS. 

Cap. V. 

Arthiaterminaturab occafu parte Me 

p dorumexponta:a Septecrione Hyrca 

nia fecundum equidiftantej linei/qLix 

perCoronimoces exic/ufq; finecuius 

gradus. ror. 39. AborienceAria/iuxcalinea 

a prardielo fTne per Mafdoranum moncem 

exeunceufqiterminuingradibus. roii. 531. 

Ameridie deferta Carmania:iu.\ta Iinea3 iun^ 

gentem expoficos fincs per Parchoacra mon/ 

tem:Vocacurautem pars Parchia;:qux iuxca 

Hyrcaniameft comisena: 8i quxfubhaceft 

i>arthiena: Poft coroana eft8£ partaiti 

cena: poftquamiuxtaCatmaniam tabiena 

iuxta fe habens sobidas Ciuitates 8i Villx 

parthiae hearfunt 

A mbrodax 

Oenunia 

Caripraca 

Rhoara 

Suphtha 

Araciana 

H ecatonpylon regia 

Dordomana 

Parbara 

Myfia 

Sindaga 

CaraxfeuVallum 

Apamia 

Semina 

Maricha 

Afpa 

Taftacha 

Harmiana 

Simpfimida 94 £ 


38 i 


9$ 


38 f 


97 i 


38!* 


98 f 


38 f 


100 


t*H 


?4f 


38 


96 


37 if 


94 1 


37 f 


98 ff 


37 1 


roo i 


37 f 


96 ti 


37 


94 i 


3<ff 


94 i 


3<f 


96 


3«f 


98 


jdf 


9Si 


3^fft 


99 


3^f 


roo if ft 


3<Sft 


96 i 


3$f longituclo 


laritudo 


*l 


#1 


9^ 


35 1 


9*\ 


55^ 


9$ 


3* 


96 


34 f 


J>8f 


34 l r & Choana 
Pafacarria 
Appha 
Rhuda 
<A ttacana 
Rhageac 

DESERTAE CARMANIAE 
SITVS. 

Cap. vr. 

Armania Deferca terminatur/ab occa> 

c fu parte Perfidis/iuxca Bagradam flu. 

qua; folicec a Patchoatra monte exten 

diturufqjfinem. 94. jr. Afepcecno> 

neParthiaiuxta expoficampec Parchoatram 

montem lineamiab Oriente Patte Aria^fecun 

dum lineam producTam a pradicTa linea ufcg 

finemcuiusgradus. ioii. 331. Ameridie 

rehqua Carmania; feu alcera Carmania/perli^ 

neam/iungentej prafatos limites: colunt auc 

hancQrmaniamdefertam:aplaga quideme 

ridionak isatichae 8C chvthi media aute 

CADANOPyDius Afeptatrione uero/& ab ortu 

So!is modomasiica totu id latus appeUatur. HYRCANIAE SITVS. 
Cap. vir. 

Yrcaniatetminatur/afeptetrione/par> 
h teHyrcanimaris/quarreftafineMedo 
mm ufq; oftia Ovii fluuii/quagradus 
hnc. 100. 43. inquomebrolacet ciuic.heas 
Saramanna ciuitas J>4 f 4° - 

Maxarcflu.oft. 97 i 41 f 

Fonteseius 98 1 39 

Socandajflu.oft. 97 f 42 

EcftacimoftiaOxii 100 43 . 

Ab occafu expofica parte Mediayufcg ad Coro> 
nummontemingradibus. 94. 39. AmenV 
dieParchia/iuxcaexpoficum ipfius lacusper. 
Coronum montemrab Oriente:Margianat» 
Montanaprxfatos fines iungentia 

Colunt autem HyrcanJam qua: fupra mare funt 
maxere 84 astaveni fitfub Maxeris CHRINDl 
poftquos arsitis adiacet Corono/fub Afta 
uenisaut sitacena ciuitates aucferunt inea 
Baranga 99 42 

Adrapla 98 f 41 f 

Cafapa 99 i£ 40 §, 

Abarbena 97 f 40 £ 

Sarba 98 40 f 

Sinica 100 39 f 

Amarna 96 35>fjfi 

Hyrcaniamecropolis 98 f, 40 i 

Saca 94 i W± 

Marufo 9$ 4°f 

Afmurna 99 35» f 

Mafocha 98 ~ 3? f 

Ec infula iuxta licus/qui & ipfa nominc 
Talcha 95 43* SEXTVS EELrClS ARABrAE SITVS, 
Cap. VII r. 

Tabulafexta Afia; 
Ribia; foelicis tetmmatur|a feptetrio 
a neexpoficislacenbusPetrea: 8£ Dc 
ferta; A irabiar/3i parte auftrali Perfici 
Sinus/aboccafuSinu Arabico:Ame 
ridie Miri Rubro/ab Onente parce Perfici Si 
nus:8c Man quod ab oreipfius effundic" ufcp 
Syagrum promontonum/eius quidem ora li 
toreadefcripnonemhanc habenc/poft Iimice 
Arabia Suiusuuxca Elanice Sinum incenore 
Onna 66 ± 28 f 

Modiana 66 1 27 i 

Hipposmons 66 i 271 

Phcenicum uicus 67 1 16 1 

Rhaunati uicus 67 i. 25 £ 

Cherfonefus promont. 67 fr 24i.f 

Iambiauicus 68 24 

Hanclitoreampartemprimo quidem habicanc 
thamyditae 8d demde sroHJi poftea dar 

RHAE poft qU0S BANVBARI Poftea ARSAE 

eyNEDocoLpiTARVM Regionis 

Copatuicus 6i r 23! 

Argauicus 69 22 s. 

Zabram tegia 69 f 22 

Cencos uicus 69 i. 2t i. 

Thebeciuicas 69 i 21 

Bajcii flu ofha 69 1 20 f 

Foncesfluuii 76* 24 £ 

CaSSANITORVM REGIONIS 

Badeoregia *>9tt« ™ 

Ambaauicas 7oift 19 fri 

Mamala uicus 7 r a. 18 i. 

Adediuilla 72 1. 17 i 

Helaesarvm recio 

Pudniauicas 71 f/ £ riJ f 

Aeli uicus 73 i. 16 

Napegus 73 f 1? 

Sacaaaciuicas 741*1 14 f 

Muzaemporium 74-|ft »4 

Sofipi porcus 74 1 13 

Pfeudocelis 74 lift r2 ~ 

Ocelisemporium 75 r2 1 

Palindromus promot. 74 £ n i 

Rv»m maris poftAngufta 

Pofidium promonc 75 « 

Sauinaciuicas 75 * 

Cabubachra mons 76 i 

HoMERlTARVM REG10NIS 

Modocaauitas 7<5ffsV ir(ft 

Mardacha 78 n i 

Lees uicus 78 f n frs 

Ammonium promont. 79! 11 

& rabia;emponum 80 rr £ 

Agmaniphauicus 80 r 
Melas mons 
Abiffimaciuitas 
Magnumlicus 


Madauicus 81 1 
82 

82* 
83 Ili 
11 

"I 


Erifrhaauftas 
Paruumlirus 
C anaemponu&prom. 
Trullarportus 
Methath 
Prionotusmons 
Prfonfs flu.ofr. 
Fontesfluuff 
Embolfum ufcus 
Tretos portus 
Thfalemath ufcus 
Mofchaportus 
Syagros promont. fongttuiio 
s»l 

84 
84 
94 
84 4 

84 f 

8y 

84 
sjf 

86 

86 ,1 jft 
88 f 
90 faarudo LIBER 'longitudo latitudo rr TI "r 

«f 

»3 
»3 
nf 

'3r 

*if 

14 

H 

14 InSfnu sachaut. inquoColymbefisPfnfcffu 
perutribusnaufgauft re.sachalharvm eft Metacum ufcus 
Aufara cfuftas 
Ancaufcus 
Afroaufcus 
Neogflla nauale BTffft 

8rft 

88 i. 

89 

89 
89 1 
9°f 
9'f 

93 r<5 

17} 
18 I 

Z. 

19 

'9f 

«?e 

20 

"I 

20 21. Didfmfmontes 

Hormanfflu.ofT. 

Cofeuda 

Templum Dfaria: 

Abifagf 

Corodamum prom. 
Et fn Anguflifs Sfnus Perficf 

Cryptos portus 92 f 

Melanes montes Aflaborum dfcftf quorum 

mediafupraMare 93 22 

AfTaborumpromont, 92! 25! 

In Sfnu Perfico:Sfnus ichthiophacorvm cft/ 

f8i maxfme fe extenduntif os autem Interfus 
tenentcp macae &pofrea anaritorvm 8£ 
efus defcrfptfo fequfturfic/poftdfcTum AfTa/ 
borum promontorfum K hegama cfuitas 
Saaa folfs promont. 
I aris flu oft. 
Fonteefus 
Capfinaciuitas 
Cauanacfuitas 

Poflea AEGAEORVM 

Sarcoa auftas 
Caradaciuftas 
Atta ufcus 

PofTea GERREORVM 

Magfnda nata cfuitas 
G erra cf uftas 

Bilbana 
Poflea THAEMORVM 

Itharauftas 

Magorufirius fntfma 79 j~A 

Iftrianaauitas 80 

Poffea LEANITARVM 

Ma lada cfuftas 
Cherfonefus promont, 80 f 
launfris finus rntima 
Itamos portus 88 
87 f 
87 

83 

86 

8$ 

«4 i 
83 f 
82 

81 

80 1 
80 

80 23 i 

23 f 

18 

*3? 

23? 
*i 

2 S} 80 1 Adari auitas 79 f£ 
79 i- 79 n 27 

2 7; .' ( Poftea : • ABVCAEORVM 
Sacer firius fnrima 
Coromams duftas 79, 
79 28 *5 
r<5 28 ff 

Poftquam prxfatus fuxta Eremum firifs eft 
Mefanftes Sfnus 79 30 S. 

Regfonis Montes fnfignes habenturhi qufiam 
dfcTi funt/co m p reh endentes mu Itum medi ter 
ranex/3£ hf quf cognomfnantur 
Zamesm6scui 9 media 76 
Marithfmontes 80 < 

Climaxmons 76 i 

Pofl quem fons efr appellatus 

Stygisaquarfons 78 15 

Et alff fngnobiles Motes fupra Cfnasdocolpftas 
fngracubus 7i 2$ 

EtfupraCaflanftas 73 20 

Etfub Omamitis 83 17 f 

EtfupraAfiaboRimotes.SS 22 i 

Tenent autem medfterraneavfuxta qufdem mon 
tana/qua:adSeptentrionemuerguntfereinto 
tum scenitae preterea fupra fpfbs oaditae 
magfsautemauftralesefs funt saraceni: & 
thamideni: poftea fuxta Zametemmontem 
ab Occafu napata|i & athritae: & jpud 
ipfuj messamanes tc vdeni? ab oriete LAENI 
fii asapfni oi ioltsitae; Amerfdfe catani 
tae: poft tHanvitae 8£ horum ab Occafu 
MANiT,r. fupraquos alapeni: 8diuxtaCyna: 
docolpitas malichae: oifubManftis inte 
rior smxrnophoros: poftea minaei Gens 
tiumerofa:fub quibus doreni 8£ mocritve! 
poftea sabaei 6C anchitaa; fupra motem 
Climata:fupraautMarfthosmontes: malan 
citve qufdeafeptentrfone DACHARENirfunt 
autem a feptentrione blivlvei 64 omanita: 
quious Orientalfores funt coetabaniJ ufq; 
Montes AfTaborum/fub quibus thvrifera 
regio: pofreaiuxtaSachalitas iobarije: fub 
Cerraasaute alvmeota: poflea sophanitj» 
& cythebanitae: & ufq; ad Climata araba 
nit^: ,fub hfs auteomnibus chatramonit* 
a Climatas fcflfcet ufcj; Sabxos : Amerfdfana 
uero plaga Climatfs/ mrsonit/e funtjpoftea 

asarit^ 8i fuxta Homeritas sappharit* 8i 

rhatenae: fupraquos maphorit*: qufbus 

«erfus orfentem/iuxta qufdem Chatramoni/ 
tas/exterior mitrifera. recio: iuxtaaiitSya^ 

grumpromontoriu ufq;mare ascitje func 
Cfuftatesautdfcunturfcelicfs Arabi«8C Vill« 

medfterraneshea 

Aramaua 

OfTama 

Tapana 

Macma 

Ancala 

Madfama 

Athrua 

Obraca / 

IRhadiufc s 

Phiratha 67 1 
69\ 


v i 
29 


7r f 
67 


29 
28 x 


68 
70 


28 f 


7r l 


28Ift 


m 


*n 


*} 


28 Satula 

Laba 

Thema 

Gaaciuitas 

Aina 

1/ugana 

Gsfa 

Soaca 

Salma 

Arrha uicus 

Digema 

Saptha 

Phigia 

Baaes 

Aufara 

labri 

Alatacipitas 

Mochura 

Thumna 

Aluara 

Phalbinum 

Salma 

Gorda 

Marata 

Ibitha 

Lathrippa 

Carna 

Eiabanna 

Goeratha 

Catara 

Basba 

Machoraba 

Sata 

Mafchala 

Domana 

Atia 

Rhabanaregia 

Rhabuata 

Thumata 

Olaphia 

Inapha 

Thiagar 

Afpa 

Agadamum 

Carman regia 

Irala 

Macofmos metropo 

Labris 

Latha 

Hieracumuicus 

Albana 

Chargatha 

Latha 
O manum emporium 

Marafdum 
Marametropolis 

Amara 

Nagarametropolis 

lula fortgitudo htfaidb SEXTVS 73? 


18 1 


«»| 


**n 


71 


27 


W| 


27 J6 


?s \ 


27 1 


76f 


J 7f 


78 1 


»7 f 


68 


*7| 


7of 


21$ 


74| 


266 


75 f 


2(Sf 


77 


2*f 


78 1 


261 


79 


2«# 


68 X 


^f 


71 


*£ 


74 1 


256 


77 f 


25 f 


*?!£ 


24 f 6 


716 


24 || 


7t 


24| 


7Jf| 


24 


*3* 


24 f6 


7<Jf 


24 f 6 


79 f 6 


J 4f 


7& 


25 


7r| 


23 f 


73 f 


23 f 


7<*f 


23| 


77 f 


23 


79 f 


23 f 


71 $ 


22 f 


73 i 


22 


79 


22 f 


8of| 


22 f 


82 i 


22 # 


84 


22 ¥ 


8^1 


22 f 


79 1 


22 6 


77 f 


"^ 


77 f 


»*$ 


79| 


21 f 


8? 


»1 


9'f 


»1 


*2|f6 


20 f 


8 'l • 


20 f 


82 • 


20 


is 8ll 


20 |*6 


82 


21 f 6 


83 f 


20 f 


84 i 


20^ 


7Ji 


9'f 


7* ! 


Vf 


7 4 f 


*>£ 


77 f 


r?f|6 


74 f 


18 f 6 


76 


18 f 


78 * 


»8f| 


8lli 


18 i 


2 4 


* 


8*6 


«f fott?tfudb Lrieudo Magulaba 

Syleum 

Mariama 

Thumna 

Vodona 

Marimatha 

Saba 
Menambis regia 

Thabba 
S abbatha metropolis 

Madafara 

Gorda 

Thabana 

Miba 

Stygisaquasfons 

Draga 

Sarnum 

Majpha metrop olis 

Saraca 
S apnarmetropolis 

Araciuitasregia 

Rhxda 

!Benum 

Thuris 

Lachchera 

Hyela 

Maccala 

Sachla 
Sabaregia 

Deua 

Sochchor 

Bana 

Dela 

Coa 
Infula; R.egioni adiacet iuxta Sinum Arabicum 7S? 

76 f 

78 # 

79 

80 

8Sl 
73 f 
75 r 6 
78 if £ 
77 

8tfi 

82 f 

syf 
74 1 

77 1 

7? f 
80 16 

S 3f 

88 f 
80 1 

83 f 

84 f 
75| 

77 f 
79 
81 

82 f 
76 

77 f 

78 f 

80 f 
82 

83 f 17 
vt 

*7| 
*7f 
*7| 
17 1 

I6if6 
r6 f 
16 £ 
16 i.' 
16 1 
16 
16 f 

*5f 

r6 

*s! 

*% 

r? 

14 f 

i4|6 

*4| 

14 1 

»3 

qS 

*3ff '3f 

nf; 

»3 

«II 

«f 

«f 

»3 
12 Aeniinfula 

Timagetas infula 

Zigena 

Damonum 

Polibii 

Hieracum 

Socratis 

Cardamina 

Ara 

Combufta 

Malichiinfu.dua: 

Adamiinfu.dua; 
In Rubro mari 

Agatodeis infii.dua: 

Coconati.5.8C eo^ media ,8j 
Diofcoridiinfu.&auitas S6f 

Occidetalis eius prom. 85 

Treta 
Et iuxta Sachalitem Sinum 

Zenobiiinfu.feptem 91 

Organa fiue ogyris 92 
Sarapnidisinquaphanu 94 
InSinuPerfico 
£ pphana 8r I 

Ichara 82 66 f 
66 i 
67 $ 

69 f 
70 
7r 
7rf 

70 f 
72 
72* 

8r 86f 27 f 
25 f 

24 f 

23 i 

«*f 

r ?f 
&■* 

16 

'5f 
■4f 

'4 

«I 

10 

?f 

9fA 

«f 

12 

• 
I<$ 

»9 
<7| 

28ff6 

2Sf loncnfudo latitudo !?i'tiicfo latitudo Tharo 


*n 


25 


Tylus 


90 


**T 


Arathos 


vH 


*4 ff* CARMANIAE ALTERAE SlTVS. 

Cap. IX. 

Armania rerminatvafeptentrione qui 

c dem expofito meridiano latere deferta; 

Carmania;/ab oriente Gedrofia:iuxta 

Periicos motes/in Iineap ipos emifla/ 

a fine Carmanias deferts/ufcj ad Indicuj pela> 

gusingradibus. 104. 17 f. ab occafu parte 

Perfidis a fine iuxta defertam Carmaniam/ufq; 

adBagradajflu.oft.EtindeptePerficiSinus/ 

quxuocatur&ipfaSinusCarmanicus/iuxta 

defcriprionem hanapoftoft.Bagrada: fluuii. Dara:flu.oft. 
Cathrapi flu.oft, 
Coriiflu.ofr. 
Achindanar flu.oft. 
Andamis flu.ofr. 
5aganiflu.oft. 
• Vrmuraciuitas 
Armuron promont, 
Carpellapromont. 9S f 
9 6 

9 6£ 

9 6 

9St 

94 f 

94 

94 28 f 

27 ff 

16 

2 > Tl" 
2? 

24| 
23 f 

24 

22 "I, 

22 £ 

z 
22 

Ilj 

f Ameridie parte Indici maris ufqjad prarfatum 
fine cuius defcriptio fic fe habet:poft Carpella 
promontoriumin sinv paragontae 
Chanthatisciuitas 
Agris duitas 
Combana 
Rhogana 
Salatiflu.oft. 
Mafin 
Stamydaca 

Samidachis flu.oft, 
Fontesfluuii 
Tefaciuitas 
Candriacis flu.oft. 
Bagia promont. 
Cyiraportus 
Mufarnaportus 
Cophanta portus 9Sli 
9 6L 

9? l r 
9*i 

9H 
9H 

*•! 

? 8 f 
103 

98 f 

99 

98 v 
99 & 
99 

99 s 21 
21 , 

2o£fe 

*>> 

22 

2 °# 

i*f 

'5£ 

13 Alambaterpromont» 9$ £ 

HucufqjSinuseft paragon appellatus 

Poftea prefatus limes ufq; Indicum pelacms 

Montes autem funt in Regione prazdida/iuxta 

Defertam 8tGedrofiam/qui uocantur Semira 

midis:&Strogylus a figura didus/cuius mc/ 

dium, 95. 2;. SiAliiinuicemequidiftantea 

a Perficis monribus/a quibus Fluunt amnes 

qui magis occidetales fum q Samydach.quo 

tummedia. 100 fli 26 

Tenent ajatem qua: iuxta Deferta3 funt camelo 

bosci Soxota: appellatiifub his aut procul a, 

mari extenduntuc rhvdiana 6? acdemitis 

poft PA.RAEPAPHITIS fubqU8ARAE 6{CHA 

radrae Gentes/poftea cabadena 8£ can 
thonica: StfupramarePASARCADjE 65 chb 

LONOPHACI 28 ^ LIBER !or 

Ciuitates mediterranca: 61 Villx dicuntur In 
carmania hea: 
Portofpana 
C armanametropolis 
Thafpis 
Nipifta 
Chodda 
Taruana 
Alexandria 
Sabis tjg Thtoaffa 
Ora 
Cophanta 96 
roo 

98 

97 f 

roi 1 
9 6 

99 
97fiT 

99 ff 
ioif 
10 1 27 

16, I c 

TTl *s& 

2 4 f 
2 4# 

2 4f; 

2 3f' 

22 £ 
22 Infula: at adiacet Carmania: i Perfico qde pelago SagdanainquaMyltus 94 

Vorochtha 94 

I n Indico autem Mari 

PoIIa 
C armina 

Libainfula 97 §f 
97 f 
97 ff 2 7f 
2 *f 

K# 

*3f 
'4f m MARGIANAE SITVS. 
Cap. X. 

Tabulafeptima Afiar. 
Argiana terminatur/ab occafu Hyr^ 
caniauuxS expofitum latus:a fepten 
trione parte Scythia: quae ab oftiis 
Oxiiamnisufq? Sedhonem extedit? 
quasiuxta Bactnanaeft/igradi. 103 1 43 ff rj 
Ameridie parte Aria::iuxta equidiflante linea"/ 
quaratermino/quiadnotaturiuxtaHyrcania 
atqj Parthiam per Sariphos motes e.\it/cuius 
fitus. iop. 38 £. AborienteBaclrianaiuxta 
montana qua: prefatos fines coniungunt:ha 
bet autem Regione fluuius infignis nomine 
Marguscuiusfontes ro'3 38 i 

Eius coiuncho cii Oxio 103 43 £ 

Tenet Regione qui mxta Oxum func DEr. 
8i fub his massagetal poftquos parnj- 
6C daae fubqbuseius deserta 8iqmagis 
orietales fut tapvri ipiius autciuitates hea:: 
Anac-j. Margus occidet ,103 43 

Sina Margus orietalis 103 4 r ff& 

ArathaMarg 9 occidet, 103 i 42 1 

Argadina r0 if 41 1 

lafonium « 1031. 41 1 

Fluui 9 coiuges feMargo orietalis/aSanphis 
motib ? deflues cui 9 fotes,io5 f 38 £ 

Rhea ro2 40 f 

A nthiochia margiana/quajinterduo principia 
Margiflu.fitaefhingr. 106 40 f 

Guriana 104 39 £ 

Nijga:amarg ? occidetalis 105 41* 

BACTRIANAE SITvS. 

Cap. XI. 

Aclriana terminos habet/ab Occafu 

b Margianam/iuxta expofitum latus/a 

Septentrione 8C Ortu Solis Sogdia? 

nosuuxu reliquamparte^ Oxiamnis ttg Ameridie patte ArixSi Paropanifidis/per pa> 

^rallelajlinea/quxafine oMiiuxta Margiana 
eft' t conuerfionem Patopanifi montis/ad 
foncesOxiamnisexce^it'/cui 9 fitus. 119!. 56 

RegioneautpercurrutfluuiiOxo fe coiungetes 
Ochus.fl.8ieiusfontes iro 38 I 

Gardamanis 116 «■£ 

Zariafpis irj 39 

Arthamisfl.8iei 9 fontes.rr4 T 39 

Dargedosfl.cui?fontes n<$ • 38 f 
Hic quideadmifcerur Oxo amni iuxta fitutn 
gradus hntem. ir<$ 441. Reliquonij uero 
Arthamis quidem 8i Zariafpis in mixti prius 
inuicem:iuxta iituj. 113. 40. Oxiadmifcent' 
ingradi. 112 1. 44. Dargf iis autSiOchus 
Siipfipriusfimulinmixi:. .. 1 gra. 109. 40 £ 
inOxumexeutigtadibus. 109. 44 f Paro/ 
panifi' uero montis fitus eius partis occiden/ 
talis. nrf. 39. Orientalisaut. 119 1. 39. 

Quae feptetrionalia futin BacTrianauuxta Oxu3 
fluuiutenet salaterae 8C zariaspae: hoR? 
Ameridiefub falateris cHOMARi.furifub qbus 
chomi: 8C choari: poftea acynacje: poftea 
TAMByzi? fub Zariafpis cjde tochari magnu 
Genus:fub qbus maryc/e» ,flC scordae 8£ 
varni: 8CetiafubipfissABADii:fub Sabadiis 
orisiti: 8£ amarispi: longitudo Iaritudo 

Guitates autfunt BacTrianauiuxta Oxum amne: 

C aracartha:oxos feptent, 110 

2 ariafpa:oxos feptent, _ nj 
Choanatoxos orietatis 117 
Suragana oxos orient. 117 £ 
Phartrua oxos orient, 119 

luxta autem alios fluuios. 
Alicodra Ochus orient. 106 1 
Chomara Ochus oriet. io<>f 
CuriadaOchus occidet. 109 f 
Cauaris Zariafpes oriet. 111 £ 
Aftacana Zariafpis occidentalis &i Oxus fepte SEXTVS 44 
44 
45 
40 | 

3?T 43 

42 
4* f trionalis 113 43 I 

Euofmi regia och 9 oriet. 10 8 I 41 

Menapia Zariafpis occi. 112 f \.~ 

Eucraridia Datgidas orie.115 42 

B actra regia Dargidas occi.116 41 

Eftobora:ochusArticus.i09 1 38 f 

Ivl aracanda Zariafpis oriet. ra i 39 I 

Maracodra Dargyda orie, 115 £ 39 f 

SOGDIANORVM SITVS. 

Cap. XIL 

Ogdiani tetminant'/ab Occafu parte 

s ScythiasquarafectioeOxifl.gOxios 

montes iuxta Badtriana 6i Margiana 

extendicVufcp fe&ione Iaxarti flu.qus gradus 

het. 110. 49. afeptetrione fiTrgteScvthia;: 

iuxta fecrione inde Iaxarti flu.ufqj eius flexiots 

finexuius gradus fut. 120. 48 1. Ab oriete 

Sacis.iuxta flexione inde laxarri/ufq? eius fon 

tesiqgradushrit. u$£, 43 6i iuxta linea ab 

hisrxJucTaufq|fine. 12 J. 8£ 38 f, Ameridie 8i etiam occafu Baclriana/iuxtaexpofita Oxi 
fedione/Simoribus q npria;Caucafi appella 
tur/iuxta linea iugete pfatii fine/3i Oxi fontes: 
Protendunt'autmontesquiSogdudicunt'inter 
duosfluuios:quoR:finesgra.hnt .trr 46 l.8£ * 
nr. 46. ab hisdefluuntamnespluresingno 
biles fecum admifcctes/unus eoR; !ara Oxiam 
facitxuius mediu. ito f. 45. Etaliiduoab 
eifdemmotibusagbus Iaxartes ipfe ferunt': 
uocant' aut Montana \\xc comedorum/8i ipfi 
Iaxarti flu.admifcent'/appellat' aiit alter ipfoR! 
Demus/cuiusfontes/gradushfit. 124. 421. 
Mixtioatculaxarte 123 47 alter uero Bafca 
tisdidt'cuiusfontesgradushrit. 124. 42 I. 
Et huius cu Iaxarte coniundio 121. 47 £ 

Tenetaut RegioneuuxtaOxiosmotes pasios 
qua: aut maxima feptentrionalia funt Iaxattis 
tenet latii 8i tachori fub qbus avgali 
pofteaiuxtamontes Sogdios oxydrani 8£ 
drtbactae 8C candari fub Monribus aut 
hardieni 8iiuxtaOxu3 oxiani &C corasmu 
Hisueroorietaliorahnt drepsiani Ambos 
fluuios coiungentes/pofleahis orientaliores 
aristes: iuxta laxarte: cirrodej aut iuxta 
Oxum:8iinterCaucafummonte38i Imaum 
Regio eft nomine vandabanda: 

Montana:autciui,SogdianoR^funtiuxtaIaxarte 
Cyreftata r2i f 

Iuxta Oxum 

Osiana nrf 

Maruca 117 ft 

Colbifina 117 1 

Intereaautem 8iin fuperiore fluuiorum parte: 
Trybadlra 112 £ 45 i. 

Alexandriaoxiana 113 4*4! 

Indicomordana 115 44 1 

D tepfa metropolis 120 45 

Alexandriaultima 122 41 

SACARVM SITVS, 

Cap. XIII. 

Acasterminatur/ab occafu Sogdianis: 

s iuxta expofitu ipfotu^ orientale latus:a 

Septetrione Scythia/iuxta equidifiate 

iinea/qua;aflexioneIaxartiamnisedurit'/ufq2 

finecuius gradus. 130. 49. aborientefirruli 

ter Scythia/iuxtalineas indepductas g Mon 

te; qui affacatas dicit'/ad opnidu fiue pra:fidiu 

eoR; qui apud feras r}ficifcunt'/penes Imaum 

m6temcui 9 :fitusgra.h3. 140 43 EtgMon 

tem fmaum uergente3 admeridiem/ufcpfinej 

quigradush^. 14$- 35- AmeridieVpfo Imao 

mote/iuxtalinea ptaeratos fines coiungentej: 

5 ACAR..VM.RECIC nomadti eft:riuitates enim no 

habent Nemora autem 8i Speluncas habitat: 

Suntautineapdi<ftacomedoR:Montana/quoR! 

afcenfio a Sogdianis gra.h3. 125, 43. Qux 

autem Iuxta uallem Comedorum funt:gra> 

dushabent. 130, 8i 39. 

EtTurrisqua;lapideadicit''gra,h3. 135. 8i 43. 44 

44? 

44 r 
44 -f 9t 
94 
9T 

ro o 

IOJ 

102 Appellantur iut/qai iuxta laxartem funt cara 
tae 8i comari: guiuerofupraMontanafut 
omnes comedae quiiuxta Aftacatammote 
funt massacetje: Ipfi' gui interiacent cri 

• naei. scythae: 8£ toornae: fub gbus iuxta 
Imaummontem. byltae: 

SCYTHIAEINTRA.IMAVM.MON 
TEM SITVS. 
Cap. XIIII. 
Cythiaintralmaum mote terminat*/ 
s ab occafu Sarmaria Afiati a/fecunduj 
lineaexpofita/aleptetrioneTerrainco 
gnita:ab oriete Imao moteab Arcros uergete 
feaidii meridiana ferme linea qua; a pratdicro 
Oppido ufq? ad icogniti Terra exteditf ingra^ 
dibus. r 4 o. 6i 6}. Ameridieacetiaoriente/ 
SacisqdemfiiSogdianis &L Margiana/iuxta 
. ipfoR! expofitas lineas/ufqj oft. Oxii amnis in 
Hyrcanu mare exeurisrac etia gte/qua: hinc eft 
ufqjad Rha amnis oft.qgra.hnt. 87 i. 48 f f. 
rg"Flexio autipfius ad occafum/inqua termin 9 e 
vS Sarmatia.&:Scythia;, 8y. *4.poftRhafl,oft. 
Rhymmiflu.oft, 
Daicis flu.oft. 
Iaxarriflu.oft. 
Fontes eius 
Yaftiflu-oft. 
Polyrimiflu.oft. 
A fpabota ciuitas 

Poftquaoft.Oxiamnis roo 
MontesScythiarintralmaummonteinfignes/ 
magis onetales Ipetboreis/q appellant' Alani 
quoR; fines. 103. 60. 6i, 118. $9. Etqappellant'' 
Rhywimici/quoRrfines. 90. 54.8i.99. 57. aq^ 
bus defluiitRhymmus/Si alii qde ad Rha fl. 
6i Dayci amni fec5mifcentes:eft Si Noroffus 
mons cui 9 fines. 97. 52 f. 8i. ro<?. 52.ab hotaut 
defluit Daix amnis/8i alii qdem admifcetes fe 
Iaxarto flu. Etmotes qdicunt": Afpafii quoRj 
extrema. nr. 5^. 8i. xn, S2 i.. ab his qdeamnes 
q ad Iaxattidefluurifiit 6i Tapuri motes/quoRi 
fines. r2o. j6.8i.r2f>. 49. a qbus iteR< ad laxatte 
qdeamnes excurrutjapud aut hos iter Imaum 
^Cmote/urgutacaliimotesSyebinofatiquoR! 
«s< fines.«f.58i.&.ij5.tf2.8iquiuocant' Anarari 
quopzfinis gra.h3.130.56.6i, 137. ^o.poft quos 
flexio efl motis Imai ad feptentrione uergens: 
Colunt aut hanc S cy thia omne uerfus feptetrio 
nej jjpe Terra incognita/q comuni uocabulo 
alani, scythae noiant':6i svobeni 84 ala 
norsi: parte\itqua:fubhisefttenet s/eciani 
& massaei 8i siebij 8diuxtalmaumm6tej 
tectosaces iuxtaaiitfontes onetalesRhafl. 

R0B0SCI fubqbuSASMANI poflea PANIARDI 

fubqbusiamapudflu.eft canodipsa.re, 8£ 
fubipfa coraxi poft: orgasi: poflquos/ 
ufqjmare erymmi: quoRuierfusfolisortiifut 
asyotae: poft aorsi poftquos iaxartak 
magnu genus iuxta etufde nois flu.ufq; flexio LIBER 48 f 

4*1 
48 

43' 
4T 

4*3 

44 
43 nem ad Tapuros montes:iteru3 fub Saxiariis 
MOLocENi:mbqb 9 ufq;adRhymmfcosn-6tes 
sannitae: fub Maffeis 6i Alanis monribus 
zaratae: &C sasones Et qui orientaliores 
Rhymbicis motibus fut hybiac/e poft quos 
fubZaratisTABiENi: SiiAST*: 8iMAcH/ETicu 
iuxta Noroffuj motem fub qbus norosbes: 
&C norosii fub hiscAcHACjE. scyth* iuxta 
Iaxartas:fui taut 8i Afpafiis moribusmaais 
occidetales ASPisii scrTH*: orietaliores aiit 
funt oALocTOPHAcr.scrTHjt fifraut8iTapu 
ris 8i Syebis motib 9 /orietaliores fut tapvr*i 
Anareis uero &!. Aftacate monrib us: a staca 

frAE scythje eiufdenominisfut/qui Monti 
iminet/8ifutorif<-aIiores Tapuris motibus: 
icoIiitenimufq;imaum6te:ANAREi: qdefub 
Alanorfis.-interautOxios montes/8i fecrione 
qua:apudoft.eftIaxarri:8iIitoraqiacentinter 
duosamnestenet ariac^: iuxta Iaxarte:fub 
hisautNAMAs*: pofteasACARAvc^: Siiuxta 
Oxum fluuium rhibii: in quibus eft ciuitas 
D anaba 104 45 

SCYTHIAEEXTR A.IMAVM. MON 
TEM SITVS. 
Cap. XV. 
Tabula oclaua Afiar. 
Xtralmaummonte scythia termM 
e nat^/ab occafu Scythia fteriori &L sacis 
iuxta tota moriti diuerfione ad Arclos/ 
a feptentrione Terra incognita/ab oriete Sacis 
fecudukriea"rectacui 9 finesgra.hnt. 150. 63. &C 
r6o.;5. Ameridiepte Tndix/qextraGangefl. 
eft/iuxta Iinea eqdiftatej ptioriexpofitos fines 
iugente3:iacetautinmembrohocparsoccide 
talis A uratiorii motiu quoR! fines. 148. 49.&C 
161. si. Etpars motiu qCaffii appellant^/ad oc 
cafum uergensihor^fTnes gra.funt. fyr. 4ri.8i 
tS6. 43. 6i Emodoij: moriii lilir pars occidetalis 
finis eoR?gra.fut. ryr. 3yl.8i.r65. 36. iuxta Au:a 
tios mot-s/fons e Oechardi fl.cui 9 gra. 151. 50. 
Tenentai.tScythia"hac/afeptentrione abii.sc* 
thae quifubhisfunt hippophaci. scy-thae 
luxt^quos avzaciiis eftREGio:8ifubhac 
etiaViuxtapfatuoppidujREGiocAsiA: fub qua 
; cath* sctth* poftea acassa.rb/ Sifub hac 
iuxtaEmodos montes chavranei sci-thai 
Ciuitatesauteminhocmembrofunthea:: 
A uzatia I44 4? * 

Soeta j 4 c 3f r_ 

IfiedonScythica ryo 47*^' 

Chaurana 150 37^ 

SERICAE REGIONIS SITVS. 
Cap. ^ XVI. 
Erica terminaf/ab occafu Scythia quse 
s extra Imaum mote^ eftuuxta Iinea ex^ 
pofita/afeptentrione:Terraincognita , 
luxta parallelu3 Infuls Thyles/ab orientefili: 
terra incognita iuxta meridionaIe3 Iinea cuius c ; SEPTIMVS 

hneslunt. 180. £3. 81. r8o. 35. Ameridie 
reliquapatte Indiayextra Gangejpereandem 
Parallelilineam hinc producTam/ufcg expofiv 
tum finem terrs incognita: 

Montes autem cingunt Seras qui Annibi appel 
lantur/quorumfinesgradusfunt.i^. 60, K> 
m. $6. EtAuzatio^monuiiparsorienralis: 
cuiusfiriis. 163. 54. EtCadio^montiuetia 
pars orientalis. 171. 41. Similiter 6i'orienta'' 
IiaEmodorum montiunuquiSeriaappellan - 
tur. 165. 36. Et Afmireimontes:quorumfv 
nes gradus habent. 161. 46. 8i. 174, 47, 
EtTagurus monscuius medium. 173. 43. 
Et qui uocatur Oftorogoras mons:cuius fL< 
nes. 169. 3(5, &. 176. 37. 

Regionem maxime percurrut fluuii;Oechatdes 
amnis:cuius fons iuxta Ausatios diclus eft: 
Fons uero qui iuxta Afmireos montes eft gra 
dushet. 174. 4 <ff. Sciflio ad Caffios mon 
tes. i<sbf. 48, fontesautemquaunhisfunt 
161, 43. EtiamquiuocaturBautifusamnis/ 
cuius fons : iuxta Cadios montes. \6\. 42; 
IuxtaQctorogoram. 176, 38. Sciffioaute3 
ad Emodos montes. 168, 39 f. fonsautem 
inhis 160. &c. 36 f. 

Qua: maxime quide feptentrionalia funt serics 
colitgens anthropophacorvm: fub quibus 
fune annibi gens/quaseiufde3nominismon 
tibus fuperiacet/interhos SC Ausarios motes 
funt sizyges fubqbus damnae poft pialj» 
ufq; ad Oechardum fluuium:8C fub hoceode 
nomine oechardae: Iterum orientaliores 
Annibisfut garin^i: 8i rhabanjei; fubqui 
bus asmirea eft regioj fupra eiufdem no^ 
minismontesjfubhisautem ufqjad montea 
Qffiosfunt isst-DONEs; magnugen 9 /8£ ipfis 
orientaliores throaniJ pofteaiubhisquide 
itag vri; ab orientali parte eiufdem nominis 
montis:fub Ifiedonibus uero aspacharae: 
& fub his bathae: & maximeauftrales iuxta 
Emodos 8i Sericos montes: octorocoi) ae: 

GuitatesatinSericaheas longitudo latjtudo Damna 

Piada 

Afmyraea 

Throana 
iffedonSerica 

Afpacsa 
L rofacha 

Palliana 

Thogara 

Abragana 

Daxata 

Orofana 
O clorocora 

Solana 
Seramettopolis r S9f 
169 
164 
\6t 
161 
167 1 
i6z£ 
170 f 

r(J 3f 
»74 
162 
I6 S 

tzr 48 f 
48 
48 1 
4S 
4* 

40"| 

39 f! 

39 I 
40 

37 1 
W 
37 1 
3»« ARIAE SITVS. 
Cap. XVII. 
Tabula Nona Afias. 
RiaterminatValeptentrione Margia 
a na&parteBaclriananiuxtaexpofitas 
ipfatumeridionaleslineasiab occafu 
Parthia:8i Carmania deferta/iuxta lmeas orie 
tales ipfa^ notatas.-ameridie Drangiana/iuxta 
linea:cjincepta apraefato fine/iuxta Carmania 
& ad Arcftos inflexa g monte Bagoum uergit 
ad oriente/ufq fine cui 9 gra. irr. 34. fitus aut fle 
xionis motis gra.hj. 10 j. 32. ab ortete Paropa^ 
niladis/iuxta meridionale linea iungete prefa^ 
tosfinesexpofitos/poccidentales gtes Paro^ 
panifi /eft at Paropanifis fitusiiuxtafigna tria: 
QuoRjqdfeptetrioaleeft m 39 

Quod auftrale m 34 

Quodmaximeorientale 119 f 59 

DiuiditautR.egioes fluuius infignis Arias cui 9 
fontes qua; in Paropamfadis quide func. rtr.Si 
38. Quxautem apud Sariphos. 103. 38 f . 
Pars autiuxtalacum ab ipfo fa(ftum:appellata 
8C ipfi Ariaigradus hab er. 108 |- . yi . 

InAriaquajfeptetrionaliafunttenet nisaei: 8d 
astaveni: qusautiuxta Parthia8iCarmania 
oefertaj: masdorani: quxiuxta Drangiana 
c^sirot^; qus iuxta Paropaniladastp arveti 
fub qb 9 {oBAREs:quaeatiteriacet:' dracham* 
fubqbus'ETyMANDRi:pofte eorgi: fubqb 9 
scori>iophera.regio longitudo latitudo 

Guitates &L uillae in Aria funt htxt Difa 

Namaris 

Taua 

Augara 
Bttaxa 

Samargaua 

Siphare 

R^haugara 

Zamuchana 

Ambrodax 

Bogadia 

Varpua 

Godana 

Phorana 

Chaftrilche 

Chaurina 

Orthiana 

Tanciana 

Aftanda 

Arthioaudua 
A lexandria in Aria 

Cabartana 

Capetana 
A ria auitas 

Cafce 

Sotira 

Oratane 

Gifibis 

Patocanace 102 f 
royj. 
109 

102 
ro3f 
105 f 
107 f 

109 f 
102 

k>3 
104 1 
rojf 

110 f 
110 
103 
104 1 

IOJf 

io($': 107 2? 

109 f 
IIO 
102 | 
104 $ 
10$ 

107 f 

108 X 

l °9v\ 
111 

10S 1 33 J 

38 f 
38 
38 
38 1 

38 1 

38 i 

yt% 

3rf 

37 

37 £ 
37 

3<! 

*% 

*t\ 

16 

35li 

35 1: 

3S 

35 1 

3S# 

351 

JSH 

longirudo 


laritucfo 


Sariga 


Ifltf f 


J4f 


Darcama 


ni 


34 f 


Cotcaca; 


I07y 


33 f 


Tubarina 


10 6 


5? 


Alcafana 


ros . 


3> 


Zunyra 


102 y 


?j| tlBER (ongirudo larirudo PAROPANISADVM SITVS. 
Cap. XVIII. 
Aropanifades terminatur/ab Occafli 
p Aria/iuxtapraxlicfrumlatus^afepten 
trioneexpofita parte Bachianai:ab 
Oriente parte Indis/iuxta emiflam 
mcridionalem lineam:a fonribus Oxi fluuii 
per Caucafios montes/ufq? finem. 119 f. 39. 
Ameridie Arachofia:iuxta lineam gua; per 
Montes Paruetos/fines iunxit expofitos: ad 
micfluntur autem in Regione Dargamanes 
amnis a Bacfhiana/eius fonrium fitus dicfhis 
eft gradus habere. 116. $6 i. JEt fluuius 
Choefeimmifcens cuius fontes gradus ha/ 
bent. nj 34 1 

SeptentrionaliaRegionistenent eqlitae: occi 
dentalia aristophyli orientalia ambavtae: 
meridionalia parsetae: ftifubhis parsii: 
Ciuitates 6£ uills Paropanifadumheajfunt: Parfiana 

Barraura 

Artoarta 

Barbotana 

Carifa 

Niphanda 

Draftoca 

Gauzaca 
Naulibis 

Pariia 

locharna 

Daroacana 
(Carcura qui&ortofpana 

Tarbacana 

Bagarda 

Arguda n8 - ± 
H4 
«6$ 
118 

nS 

n? 
116 
118 S, 
nr 

«3f 
118 

118 -II 
118 

»4| 
inJi 
118 f 3M* 
37 f 
37 f 

37 f 

37£ 

37 

37| 

3<f# 

35 f 

35 

34 

34 

3* 

33 f 

3311 

331* DRANGIANAE SITVS. 
Cap. XIX. 
Rangiana terminatur/ab OccaIu8i 
d Septentrione Ariauuxta expofitatn 
lineam per Bagoum montej exeun> 
tem:ab Oriente Arachofia:iuxta me 
ridionalem Iineam:a fine ipfius/apud Arios 8i 
Paropanifadas emiffam/ufq; ad limitej : cuius 
gradusfunt. nii. 28. Ameridie parte Gc 
drofis/iuxta lineam coniungentem expofitos 
fines/permontes Betios:Diuidit autem Re^« 
gionem fluuius ab Arabi fciffus/cuiusfony 
tes. 109 32 f 

Tenent&ipfamapudAriam darandae: apud 
Arachofiam batrii: parsautquaeinteriaceK 
txtacena appellatur: 
Ciuitates 8i uillae Drangians hesfuntt IIO 


J*l 


106 1 

2 


31 f 


109 

nof 


H 

n 


107 i 


30 f 


IOC>f 


19 1 


108 


j?i 


110 


30 


III 


^a 


108 fft 


* s i 


III i"f 


18 f Prophthafia 
Rhuda 
Inna 
Aricada 
Afta 
Xarfiare 
Noftama 
Pharazana 
Bizis 

Ariafpe 
Atana AR.ACHOSIAE SlTVS. 

Cap. XX. 

Rachofia terminaf/ab occafu Drangia 

a na:afeptetrioe Regioe Paropanifadu/ 

iuxtaexpofitaipfarum Iatera:ab oriete 

gtelndixiiuxtalineammeridionaleemiflam/ 

a Limita; Paropanifadum/ufcp finem cuius gra 

dus funt. 119, 28. AmeridiereliquaparteGe 

drofiayiuxtalineaexpofitos fines iungentej/g 

monte Barium/ Admicftitur aut in Regione 

fluuius ab Indo fciflus cui 9 fontes gradus hnt 

114. 32 f. parsaut/iuxtapaludeabeofaclam/ 

quaj appellat" Aracocffa fons gra.het. ny. 29 f. 

Vocatur autqui feptentrionaliaRegionis tenet: 
pargiaetae qui uero fub ipfis funt sydri; 
poftquos roplvtae 6i eoritae: 

Ciuitates autem 8i uills Arachofiae funt hex 
Axola 
Phoclis 

A [exandria 
Rhizana 
Arbaca 
Sigara 
Choafpa 

A tachotus 
Afiace 
Gammace 
Maliana 
D3inm?na 

GEDROSIAE SITVS. 

Cap. XXI. 

Edrofiaterminatvab occafuCarmania/ 

g iuxtameridionale expofiti lineaj/ufqj 

Mare/per Perficos motes/afeptetrioe 

Drangiana 8C Arachofia:iuxta adnotatas ip&^ 

rummeridionales lineas:aborietegte Indix 

iuxta Indumamne:p emiflam lineaj/a limite 

Arachofizeufc^terminu q Mareattingitjcui 9 

gra.fut.109. 20. ameridie pte Indici pelagijcui 9 

defcripriohec e:pofifine gapudCarmaniae: "4£ 


Mi 


118 f 


»1 


»3ff 


3» 


"5 


34 


118 f 


J'f 


n 3f 


3o 


»5f 


3° $ 


118 


3o f 


iu|, 


29 M 


116 


?9f 


118 


*5»f 


nj 


«« Arabis flu.oft. 104 

Fontes fluuii no 
Scif.ei 9 Dragianaigredietis 107 f 

Rhagianaciuitas 105 1 

Muherumpottus 107 

Coeamba 108 

Rhizana 108 f 11 

2 ! 18 I 

z 

28 

«■I 

19 

20 
20 
20 Poftquam pra.dicTus efl finis/qui Mare attingit 
Pra.tenduntur Montes per media Gedrofiam 

^quiappelIant'Arbiti/quoR.fines. ror. 22. 8t 

yg irj. 16. aquibus Indo admifcentur pro/ 
fluentes fluuinquoru; Vnius fonshabetgra 
cfus. rrr. 1$ l. Etfimiliter/a Betiis montibus 
per Gedrofiam labuntur amnes 

InRegionequa.penesMare funt/tenent arbi 
tvm villaE qu£EiuxtaCarmania3 parsjenje 
quxiuxta Arachofiam mvsarnei, mediujau 
temRegionis omne uocatur paradena 84 
qua. fub ipfaeftpARisENA poftquaqua.apud 
Indu/tenet rhamnae: longituao laatudo 

Ciuitates 8_u_IIa. Gedrofi_em«d.terranea_hea.fuC 

C_uni SEPTIMVS no 27 Badara 


»3f 


26-Af 


M ufarna 


"J 


2 *: 

27 i 


Cottobara 


ri8 


27 f 


Soxiftra 


118 1 


27 U 


Oftana 


"J 


__. . 1 

26 


Parfis metropolis 


106*. 


231- 


Omiza 


IIO 


J 3f 


A rbisciuitas 


105 f 


*3f 


Infula. adiacent Gedrofia. 
' *l 


Afthaeainfula 


10. 


18 


Codana 


107 1 


'7^ Claudii Ptholoma_i Geographia. Sextus 
hberexplicic. CLAVDTt PTHOLOMAEI VIRI 
ALEXANDRINI CEOGRAPHUE 
LIBER SEPTIMVS INCIPIT. 

Expofitionem ultimarum partium maioris Afi_R 
Indi_e intra gangem fluuium:Indi_E exrra gan 
gem:Sinarum te_ra_:Taprobanes infulae 6£ ea 
qua.adeamfpecf.ant: 

INDTAE INTRA GANGEM 
FLVVIVM SITVS. 
Cap. I. 
Tabufa decima Afia.. 

Va. intra Gangej efl indu terminaf 
q ab occafu Regione Paropani_adu3/8£ 

Arachofia/SC Gedrofia/iuxta ipfaru Ia 
Cereaorietaliaia3expofita/a feptetrione Imao 
mote fupiacete:iuxta ipfi Sogdianos 6_ Sacas: 
ab orienteGangeflu.Ameridieacetia occafu 
partelndici pelagi.cuiuslitusfic defcnbitut: 
inSinu Canticoipo appellato: syr.asti.enae 
Cantinaflathm 9 .iflatio 10? fl 20 
Maxime occiduum.oft.Indi fluuii:quod Sa* 
gapadicitur rro 19 f f 

Quod deinde eft:8_ appellatur Suv 
thum iro f 

Tertium A ureum nr i__ 

Ouartii qd Cariphi uocaf. 112 
QuintuqcISaporauocat. 111 f 
SextuqciSabaIaf{adicic* 113 
Seprimu Ionibare didtu 
Bardaxema ciuitas 
Syrafta uicus 
Monogloffum emporiu 
Laricae 

Mophidis flu.oft, 
Pacidarauicus 
Camaniflu.oft. 
Namadi flu.ofl. 
Baleum promont. 
In Sinu Barigazeno 
Nufaripa 
Pulipula 

ArUCAE SADANORVM 

Supara 

Gaiorisflu.oft. 

Dunga 

Binda.flu.ofl:. 
S ymillaemporium 

Balepatna 

Hyppocura 
Vjrorvm piratarvm 

Mandagora 

Bizantium 

Nanaguna.flu.of_. 

Cherfonefus 

Armagara 

Nitraerrrporium 

X-IM-RICAB 

Tyncjis ciuitas "3r 
113 f|& 
«4 
n4ft i9 § 

19 f, 
i? .1 
20 

20 r. 

*°f 

*9f 
1? "3f 
"$f 

112 * 
112 

nr 

112? 

m¥, 

"*l 

ta 

mf 

nof! 

110 

"*f 
111 i. 6 "3 
.13 f 

"4f 
"4f 
"J 

"5f 18 

17 "f s__ 
**f 

IT 
IT 

I_.| 

*5_. 

U 
iS 
»5 
1. 

"*« 

14 

14 

»4 
14« 

f 4| 
14 _** H 15 »31 longitudo latrtudo 

Bramagara n<J f 14 J 

Calearispromont. n<Jf££ rji-^fi 

M uriris emporium 117 14 

Pfeudoftomiflu.oft, 117 f 14 

Podoperura nrf 14 & 

Semna 118 14 £ 

Cereura rr8 ff 14 1 

Bacare nj! f 141 

Barisflu.ofr, no 14. £' 

IORVM 

Meleynda 1:0 *. 14 £ 

Elancon emporium 120 f r4 * 

Corciara metropolis 121 A 14 

Bandalama 121 1 14 

Comariaprom.8c ciuitas ntff 13 f 

In Sinu Colchico/inquo Colymbefis pinici fu> 
per utribus nauigauit 

Careorvm 

Soficuri 122 1 

Colchiemporium 123 

Soleniflu.ofr, 124 14, 

Pandionis recionis inSinu Agarico 
Corypro.qd&Calligitu 126 

Argarniciuitas nyi 

Saluremporium 125 £ 15 

B.ATORVM 

Nigama metropolis 126 16 

Thelchir 127 £ r <j& 

Curuladuitas 128 16 
In ea qua; propris dicitur Paralia maritima 

SoRlNGORVM 

C aberis ciuitas 128 f rj £ 

Chaberiflu.oft. r28i& ry£ 

Soburaemporium 130 14 f 

Arvarnorvm 

Poduraemporium 130 £ 14^ / 

Melangaemporium 131 14 £ 

Tyna: flu.oft, i3r £ 13 

Coclis 132 f 12 1/ 

Maliarphaemporium 133 £. 12 
Maesoliae 

Msfoli flu.ofl, 154 n J 

Cantacofila emporium 134 £ n £' 

Coddura rjy ni 

.Alofigna emporium 135 £& n * 
Et apheterium hoc efl Dimifloriuj ad Aurea 

nauiganrium 136 i£ ri i 

In Sinu Gangetico 

P alura ciu ita s 136 i u 5! 

Nanigena 136 f n * 

Caricardama 136 f 12 £ 

Canagara 136 f 13 1 

Manadsflu.oft, ^fffi w' 

Cocftobara 137^ ^* 

Sippara 137 f tf g- 

Tyndts flu.oft. 138 i «J 

Mapura 139' r ^| 

Managara 140 17^ 

Dofaronis flu.oft, 141 17 v 

Cocala 142 18 LIBER longitudo latitudo 

Adamantis flu.oft, 142 f 18 

Co famb3 145 f r s L 

Gangis fluuii.ofl. maxime occidentale/ quod 
Cambyfumdicitur H4i. 18 £ 

Paluraciuitas 145; r s£ 

Secudu.oft.qdmagniidf 145! r si 
TertiuqddfCambericu r4<$£ i8ift 
Ttlogrammum ciuitas 147 r 8i 

Quartu qd df pfeudoftomti.r47 £ 18 £ 
Quintuqd/df Antibola 148 f 18 J 
Montes aiit noiantf in hac India: gte:Apocopi <\ 
Deo^ p*na:appellantur quoRi fines gra.hnt. 
116. 23. 8i. 124. 2f. EtSardonixmons:inquo 
eiufd^noislapiseftcuuismedium. n8. 2r£. 
EtVindiusmonscuiusfines. 127. 26. K. 
135. 2<$. Et BecTigus mons cui 9 fines. 124. 21.8C 
130. 20. Ft Adifatrus monscuius medium. 
132. 22 1. EtVx-etusmons:cui 9 fines.i3<i.22.8£ 
143. 23 f. EcOrudiimontes/quorumfines. 
138, 16 i. Sc. 137. 17. 
Ordo autem fluuiorum in Indum excurrenriu/a 
monte Imao/fic habet: 
Coaeflu.fontes 120 

122 £ 

«5 

127 £ 
.128 i 
130 

130 f Suaftiflu.fontes 
Indifluuiifons 
Bidafpiflu.fontes 
Sandabalis flu.fons 
Vadrisfluuiifons 
Bibafis flu.fons 
Zaradnflu.fons- 
Scif Coae ad paropanifadas.m I 
Comixtio Cooas ScSuafii 122 1 
Comixtio Coae & Indi 124 £ 
Comix. Bidafpi Sifidabalis.niS f 
C6mix.Bidafpi8£Vadris 126 1 
Comix Zaradri&Bibafis 130 * 
Comix. Bidafpi 8c Btbafis 125 L 
ComivtioZaradrtSi r ndi 124 
Couerfio indi adVindiu.rn.122 
Fonsconuerfionts 127 

Couee.indi ad paropaifadas.nr 
Fontesfnflionis 116 

Couerfio tndi ad arachofia.m £ 
Fontesfaffionis ir4 

Couerffo Indiad Arbetos. rt7 
Fontes fciflionis eius m 
S ciffto indt ad.ofl. Sagapa 113 f 
A fagapa ad Sinthum iro £ 
Sciflio indi ad Aureu.oft. in i 
Sciflio indi ad ofl.Cariphi 1^3 f 
Sciflto a Caripho ad'fapara 112 £ 
Sctf Cariphiad 0f.fabalaffe.n3 2 
Scif, Cariphi ad lonibara: .113 * 57 

35 
36 
3* 
35 f 
35 f 
35 ? 
52 

3rf 
3^f 
3i I 
35 f 
30 
30 

*9$ 
27 

33 1 

34 

28 f, 
35 

2J 

2f 

«ll 

20 f 

23 I 

21 f 

21 f 

22 Ordo fluutoR; Gangi fe amifcentium fic fe habet Diamuna fluuii tontes ^34 £ 

Gangisfluuiifontes 13^ 2 

Sarabifluuiifontes 140 

C6mix.diamuna:8iGan. r j<J 

Comix.Sarabis 8c Gagis 13*? 

Scif,Ga"gisadViodiu,m, 136 16 
3« 

35 1 
34 
3*1 
3*£ Iongitudo latitudo 
Fontes ipfius fciflionis 
ScifEo Gagis ad Vxetu motem 142 '3°r '37 

146 

'4S 

'4ff 
146 

IIT 

m "4 

«3 

118 

*l 
127 

124 

132 136 

137 

139 f 
142 27f 

23 
22 
20 

*9f 

22 

21 Fontes falfionis eius 

ScifEo GagisadCabyfu.oft. 

Sciifio a Cabyfo ad magnu.oft. 

-Scif a magno ore ad Cabetycu. 

Sciflio a Gage ad pfeudoftom u 

Scif.a pfeudoftomo ad antibola 
Et Aliorum fluuiorum ficus 

Namadi fl.fotes a mote Vindio 

Fluuii flexio iuxta Sirapalla 

Vbi mifcet' Mophidi flu. 

Nanagunxfl.fotesa.m.Vindio 132 I 

Vbi fcinditur ad Gaorim 84 Bindam 

fluuios 

Pfeudoftomi fl.foCes a Bettigo 

Flexiofluuii 

Baris fl.foces ab eode.moCe 

Solenis fl.foces i eode.moce 

Flextofluuii 

Chaberi flfoCes i.m, Adifatro 

Tynsfl.foCesiOrudiismocib 9 153 

Ma;foli fl.fotes ineifde mocib 9 134^ 

Manda: flu.fontes in eifdem 

Tyndis fl.fontes i Vxeco moCe 

Dofaronis fl fotes ieodemoCe 

Adamatis fl.foces i eode moCe 
Ordo autem ciuitatu3 accp uillarum quze funtin 

Regionis huius parte ficfe habet 
SubfoncibusenimCoaeflu.locantf lambatab 

&C hoR> motanaptedunt" ufq; motes comedog: 
SubfoncibusautemSuaftieft svastena 
Sub fontibus Indi daradae & horum mon^ 

tana fuper imminent: 
Sub fontibusBidafpiSi Sandabalis St Tuadris 

eft CASPIRIA REGIO 

Sub Bibaftsfoncibus 8C Zaradri Diamunar 8£ 
Gangis/eft cilindrina.r. 8£fubLambatis8£ 
Suaftena/fitaeft cqriena.r, 8£auicacesheas 16 
22 
18 

25| 

*s 

21 
18 
21 

20 

16 1 

22 

11$ 

r6 f: 

22 

»»| SEPTIMVS longituda 

AitrafTus 
Labocla 
Batanagra 
Arifpare 
Amacatis 
AftobalafaCa 
C afpira 
Paficana 
Didala 
Ardona 
' Indabara 
Liganira 
Connamargara 
Modura q Deoi^dicitut 11? 
Gagafmyra 116 '■ 

Heraflametcopolis 125* 

Cognandaua 124 

Hisetiamorientaliotesfunt cymnosophistje 8i 
iuxtahoscircaGangejmagisquideSeptetrio 
nales devichae: inquibusciuitates Carnafi 120 

Barborana 120 

Goria 121 f 

Nagara q Dionyfiopolis 121 1 

Draftoca 120 f- 

Inter aute Suaftum 84 Indum amnes funt can 

darae & ciuitates hext 

Poclais 123 J3 

Nauhbis 124 f 33 1 

Inter Indum & Bidafpem iuxta quide3 Indura 

varsa eft regio 84 ciuitaCes hex: 

Ithagurus n?f 33 f 

Taxiala kj 33# . , 

CircaaucBidafpem pANDAvoRvM,R,eft:8£ciuit. 

Labaca 127 f 34 f 

SagalaqusEuthymedia 126 f- 32 
Eucephala njf 31 

Lomufa 124 f 29 ££ 

Q.us inde uerfus Solis ortu funt tenet ufcj Vin 

diu3monce caspirei oiinipfisciuitateshe* 

SalagiflTa »9 f 3'f 34 

I4| 

3'f ,31? 
128 

I2 9 f 
129 f. 
128 f 
129 
127 

128 127 f «y{ 

128 latitudo 
31 fi 
33 £ 
33 f 
33 f 

3 2 f 

32 

3'l 

3'f 

3°fs& 

30 

30 

2? 

27 

27 f 

2<i 

26 34i 

34 

33l 

34? 

33 i Conta 133 £ 

Margara 13? 

Batancsfarea 132 £ 

Etab orientalipatte fluuii 

Paflala 137 

Orsi 136 

Subhisautem manichae in quibus ciuiutes: 

Perfaaa ^34 32 f. 

Sannaba 135 32 f 

Et ab orientali parte fluuii , 

Toana 13« f 32 Ift 

Subhis aprasiaca inquaciuitateshes: 

Sambalaca 

Adifdara 

Canagora 

Cindia 

Sagala 
Etab orientalipartefluuii 

Aninacha 

Coanca 
Subhacaut savdrabatis.r 
, Empelathra 

Nadubandagat 

Tamafis 

Curaponira 
Iteru R.egio quareftcirca occidentale Indi parte 

omnis comuni uocabulo iNDoscYTHiA. a ppel 

lant :3i huius pars q drca diuifione oflioRj eft 

patalvena 8Cqipfifugiacet abiria: qmaut 

Circaoftialndi&cCanticolpum Sinu syras 

trena/ funt aut cuitates Indofcy thia: ab occi 

dentali qde gte fluuii/remotiores ab ipfo hea;; wi 


3' f 


^6 


v-i 


*3S 


30 fft 


'37 


30 f 


'39 


30 f 


'37 1 


*i 


i>9 


3'f 


inqbusciuitates 


130 


3° 


'3'f 


30 f 


'33 


30 


130 


29 Arcoarta 


ml 


3'l 


Andrapana 


«3 


3' 


Sabana 


122 


3'f 


Banagara 


hi| 


30^ 


Codrana 


120 1 


29 1 


Ec iuxta ipfum fluuium 


Embolima 


«4 


3' 


Pentagramma 


"4 


3° H angitudc 


• laritudo 


"J 


»t 


mf 


28- 


120 


2 *l 


n?f 


27 


117 


*5# - 


ii6f 


»4$| 


«4f 


24 


112 


"1 


rn 


21 i Afigramma 
Tiaufa 
Ariitobathra 
Azica 

Pardabathra 
Pifca 
Pafipada 
Suficana 
Bonis 

Colaca iro * 20 £ 

Infulis aiitab ipfo fluuio fadis/fut ciuitates he$: 
^'atala nj 21 

^arbari nj I" 22 1 

Ab orietalilatere flu.remotiores ab eoihea: ci.fut: 
Xodracha n6 24 

Sarbana 116 22 f 

Auxuamis nci 

A finda 114 x 

Orbadarum 116 

Toephila rr4 *3? 


21 
20- Aftacapra «4 1 

Iuxta ipfum fluuium ciuitates hea:: 

Panafa 123 29 

Budaa 121 29 

Naagramma 120 27 

Camigara 119 26I 

Binagara 118 2$ * 

Parabali ritf 1 24 1 

Sydrus n4 % 25 * 

Epitaufa ry 1: 22 £ 

Xoana nj I 2r i 

AbOrientalipIagafuperMare ^latoca recio 
Indofcythiam tenetunquariuitas mediterra/ 
nex:ab occafu Namadis fluuii: 

arigaza emporium n? 17 

Ab Orientah parte ipfius 

Agrinagara riSf 22 1 

Siripala xn £ 21 SS 

Bammogura u6 1 21 i 

Sarantium u6 * 20 1 20 f 
18 f Xerogeri rrj £ 

0'^ENA REGIO 

Thiaftani r r(S|. 

Minagara nji 

Tiagura rr^ i! 

Nafica ri4 

Qua;fuperiacentcoIunt fipwam Agriophagi 
&fupraipfosetia chatriaei inqbusabocy 
cidentali 8C etia" orietali gte indi/ ciuitates hea:: 
Nigranigramma 123 £ 271 

Autachara 122 27 Z 

Sudafanna . 123 26 f 

Syrnifica m 26 1 

Pariftama noff 24I1& 

Tifapatmga m 24 

Iterum aiit inter Sardonicu monte 8i Bitigoum 
tenent tabasi.macorvm ge. quasautfupra 
hos funt ufq Vindium montem/iuxta qdem 
Namadeflu.ab orientaliptetene farapuio 
tae inqbusfiint rhamnab &auitateshea; LIBER longitudo latitudo 

Cognabanda 120 f 23 

Ozoabis r2o i 

Oflha 123 f 22 f 

Cofainqua Adamas riif 22 1 

CircaautNanacunaflu, phyllitae 8i bittigi 
inquibus condali quidemiuxtaPhyllitas 
8ifluuium: ambastje autem iuxta Bittigos 
8i montem ipfum: St ciuitates hext 
Agara 129 f 25 

Adifathra r28 1 24 X 

Soara «4! 24 

Nydofara n$ 23 

Anara r22 1 22 

Inter Betfigum&Adifathrumontesfunt sorje 
nom a des & riuitates hea:: 
Sangamarta 133 2 i 

ArchatiregiaSora ^30 20 

Iterumab orientaliparte Vindii montis tenent 
biqlincve inquibusriuitateshea:: 
Stagabasa 153 2 8 £ 

Bardaotis ^37 1 28 1 

Qusfub hisfunthabitat provari inqb 9 ciuit. 
Bridama ^34 2$ ii 

Tholobana r3<5£ 27* 

Malata ^53' 25 |f 

Etfub ipfis ufcjj Vxentum montem adisathri 
inquibusciuitates: 

Maliba 140 27 

Afpathis «8 £ 2j i 

Panafla irrX. 24! 

Sagarda metropolis 133 2 23 1 

Balantipyrgum r^til 23! 

HisorientalioresufqjGange; mandalae funt: 
inquibusciuitates hea;: 
Afthagura 1-42 25 

Etapud ipfum fluuium ciuitates hea;: 
Sombalacha ^41 29 1 

Sigalla 142 28 ? 

PalimbothraRegia ^43 27 

Tamalites 144 1 26 i 

Oreophanta 146 24 if 

Similiterquxfub Bedigo montes funt/tenent 
bracmanae maci inquibusciuitas 
Brachma K 8 r8 li 

Quajfub Adifathrofuntufq^Orudios montes 
tenent badiam^ei inquibusciuitas 
Thatilba «4 r8 i 

Quaefub Vxentomontefunttenent drylophv 
litae quorumciuitates 
Sibrium ^39 22 1 

Opotura ^37 f 21 £ 

# 2oana 133 20 £ 

Orientaliores ufqj Gangem funt cochonagai . 
in quibus ciuitas 

Dofara r 44 f 22 f 

E t apud fluuium magis occidentalem 
Cartinaga r4 <, 23, 

Cartafyna ^46 21 £ 

SupraautemMeflblos salaceni quidej/iuxta 
Orudios montes/in quibus ciuitates hea:: lonjitudo 
Benagorum 140 20 2 

Caftra rjr^ 19 1 

Magaris ^38 i r8 1" 

luxtaautGangemflu.funt sabar* apudquos 
abundat Adamasiin quibus duitates he«: 
Tafopium 142 * 2 i i 

Caricardama 142 £ 19 £ 

Qua; autemcircaoflia Gangisfluuii funttenet 
cncaridje inquibusriuitas 
Gangeregia r4<S 19 1. 

Reliqua autem fequuntur quoRj ARiAc^quide 
regionis Ciuitates mediterranea: 8£ Vdlx. ab 
occafu Nanacuna: fluuii hex funt: 
Manupalla rr^ i 

Sanfabis n8 l 

Tagara 1x9* 

Botaganaregia 117 

Derpalli rij £ 

Gamaliba n^i. 

Omenogara ri4 larituclo SEPTIMVS 20 i. 
20 

18 Inter Nanacunam 8£ Pfeudoftomum amnes 122 
m| 

122 | 

120 

HOi 

'"f 

119 1 

irS 

119 

nr 

II<J 20 20 £ rtf i"T, 20 
I? 

'9f 
18 £ 

Z 

rS 
iS 
17 

r<5i Nagaruraris 

Tabaib 

Inda 

Tiripangalida 
'i yppocura regia 

Subutum 

Sirimalaga 

Caligeris 

Modogulla 

Perirgalla 

BanauaS 
Vjrorvm piRATARvMmediterranesciuitates 

Olichira 114 ij 

Mufopallimetropolis nj i<$ 

Limyricae mediterraneavab occidentali parte 
Pfeudoftomi:84 ciuitates hea: 

Narulla 117 f 15 1. 

Cuba 117 15 

Palura 117 i. 14 £ 

Inter Pfeudoftomu3 84 Barim flu.ciuitates heas: 
Paflaga 124 

Naftamur nr £' 

Curelur 119 

Punnata inqua Beryllus 120 f 
Haloa no £ 

aruraregia «9 

[Zerobothrorvm duitates hea; 
Arembur nr 

Berderis 119 

Pandipolis 118 

Adarima 119 £ 

Cureur 120 

Aiorvm mediterraneaduitashec 
Morunda 121 f 

Careorvm mediterranes 
Mendala 123 

Selur i2i f 

Tittua 122 

Mantigur . 123 20 
18 £ 
rrf 
17 £ 
rr 

16 

*5lf 

'5f 
r$ 

r 5 *h l<Jf< 
*5f 

*ff Pandionvm mediterraneae 
Temur 
Pirencari 
Corindiur 
Tangalar 

ModuraregiaPandionis 

Acur 
Batarvm mediterranea: 

Calindira 

Bara 

Tallara longitudo lattrudo 124 

124 f 

r27f 

I26|. 
129* 18 | 
18 

rrf 

«** 

r7 

16 t SoRETARVMpenesIitu3mediterranea:duit.hea Caliur 

Temagora 

Icur 
Orthuraregia 

Sornaris 

Bera 

Abur 

Carmara ^30 £ 

Magur 1301 

Arvarnorvm mediterranea: 

Ceranga 

Phurium feu prsfidium 

Cariga 

Poleur 

Picendaca 

Iacur 

Scopolura 

Icarta 

Malangaregia 

Bafaronagys 

Candiparna 
Mesolorvm mediterranea: 

Caliga 

Bardamana 

Coruncala 

Pharithra 
Pitydametropolis 
Infuk adiacent praf ata: parti India::8£ in Si* 

nuCanricoIpo 

Baracainfula m 

In litore ufq? Sinum Colchicum 

Miliageris 110 

Eptanefia 113 

Tricadiba n3 

Peperina 115 

Trinefia 116 1 

Leuca 118 

Nanigeris 122 

In Sinu Agarico 

Coryinlula 126 £ 128 |f 

129 

130 f 

130 f 
«5>lf T 3? 

'3*1 

i3rff 

»3i 

Wl 

'3*3 
130 

■»1 

r 34 

r33r 

r 33 

138 

r^! 

r 35 

rj4f 

rJ5i «7f 

16 f 

*f| 

16 f 

?! 

rj «5f! 

rj 

»4 

13 ££ 

1« 

«3r 

r 3ff 
rj r.r 

rjf 

*3f 

12: 18 T. 12 

r? 

*g 

K f 
12 

12 

12 

rj INDIAEEXTRA gamgem 
FLVVIVM DESCRIPTIO. 
Cap, II. 

Tabula undecima Afiae 
Xtra Gangem india terminaf/ab 
e occafu Gange flu. a leptentrione ex/ 
pofinspatabus Scythis/8i Serum: 


l60 

162 £ 

161 i H 

9 
8 
6 

4 ab oriente Sinarum regione/iuxta meridiona 
lemlineaemiffam/afine Serum/ufqjad SintT 
Magnum appellatuj/Si Sinu ipfb.Ameridie 
Jndico PeIago/& parte Maris praffodis quod 
ab Infula Menuchiadeperlineamparallelam 
prinec/ufq;ad oppofica Magno Sinui/huius 
partis litora perhunc modum fe babent 
In Sinu Gangetico poft Gangis oftium Anti* 

bolam appellatum 
Cirrhadeorvm longitudo latiruda 

Pentapolis 150 r8 

Catabeda:flu.ofr. ijii 17 

Baracuraemporium rj2i x6 
Tocofanna; flu.oft. 153 i. 14 f 

Arcenteae regionis 

Sambaciuitas • 153 f 13 f] 

Sadiflu.oft. 1531; 12 f 

Sadaciuitas 154! n 1 

Berabonaemporium 155" i 10 i. 
TemaliEflu.oft. 157 i 9f 

Tamalaciuitas 157 f ?f 

Promoncoriupoftipfam 157 f 7f 
InSinuSabaraco BEsrNGiTARvM aniropo 

PHAGORVM 

Sabata ciuitas 
Befvngarflu.oft. 
Befynga emporium 
Berobxciuicas 
Promontoriu poft ipfam 159 

Avree chersonesi- 

Tacolaemporium 160 1 4 

Promoncoriupoftipfam 159 i z£\ 

Cryfoanarflu.oft. 1^9 i 1 

Sabanaemporium 160 ~ auf 3 

Palanda; flu.oft. 162 auf. 2 

Malecolon promont. 163! auf. 2 i 

Achabasflu.oft. 164I auf r 

Colipolis I<J 4ff equinocT, 

Perimula 16% i 2 i 

PenmulicusSinusinquo lestorvm regio. 

Samarada rrfjf 4L* 

Pagrafa 165 

Sobaniflu.oft. 166 

Tipinobafti emporium 166 i 

Acadra 167 

Zabsciuitas 168 % 

Magni Sinus iuxta ptincipium 

Magnupromontorium 169 i 4 

Tagora 168 \ 6 

Balongametropolis 167 £ 7 

Troana 167 i 8 - 

Daona;flu.oft. 167 10 

Cortata metropolis 167 12 £ 

Sinda ciuitas 11J7 £ 13 £ 

Pagrafa 167 14J 

Dorixflu.oft. 167 ii 15 £ 

Aganegara 169 16 f 

Senflu.oft. i7rf r7f 
Limes magnus Sinu s uerfu s Si<< 4ii 

4| 

4J- nas m »*i LIBER, longttudo ladWo 

Montes in hocmembro nominantur Bepyrus 
cuiusfines 148 34 & 150 26 

Meandrusmons 152 23 8£ 160 %6 
Damafimonces 162 23 & 166 3of 
Sematinimotes/cui 9 pris occidetalis extrema 
gradus habent: 170 33 8c 180 26. 

Ab EpyroadGangeexeuntflu.duo/quoRjqma 
gis feptetrionalis e foCes r48 33 

Coniuncrio cum Gange 1401 30 
Fluuiicjpoftipmefoces 153 27 

meandro fluunt qui poft Gangem fluuium 
funtamnes/ufqj Befynga 
Serus auce flu.a monte Semantino/e duob us 
fonribus fluit/quoaj qui occidentalior eft gra^ 
dushabet. mi. 32. Q_uimagisorientaIis 
174. 30. iungiturautemcirca. i7r, 26. 
A damafis montibus fluunt Daonas & Dorias/ 
^extedit"atufcj5 Bepyrii Daonas/igr. 154!. 27. 
\M i Damafis uero morib 9 .i<>2. 16, 8i Dorias qde 
aficu, i6s. 2<Ji. coiungit"flexusingr. 162. 19. 
Et qui g Aurea cherfonefu3 fluiit 5d iter fe mifcenc* 
M" ab in noiato dorfocl/q Auree cherfonelo inv 
% minetinfluit cherfonefu^iftatim Achabam 
diuellit ingr. i6i±. 2. Crifbana uero. i6i~. 1 i. 
Reliquus autemeftpalandas 
Tenetptehacab orietalilatere Gangis/g totfila 
tusipfi 9 /&Cc|magisfeptetrioaIes lut gancani 
g quos Sarabus excurrit flu.& in his ciui,hea: 
Sapolus 139 3J 

Storna 138 f 54 £ 

Heortha 13S * 34 

Rhappha 137 i 33 i 

Sub his fut ma-rvnd*. ufq; Gangaridas in qbus 
ciuitates funt apud Gangem a parte orientali 
Borata 142 f 29 

Corygara 1434. 2 7f 

Condota 145 26 

Celydna 14^ i 25 i 

Agangora 1461. 22 i 

Talarga 147 21 

Interlmaummonte&iBepyru tacor^i funt/ 
maxie ad Ardos uergentes: corancali fub 
eis/poftea passal^: poftquosfupraMean 
dru3 tiled^ qui besadje uocanf:fucenim 
murilati craffi/8i fronte latiores/colore alb i:fii 
praaut cirrhadiam inquadicucfierioptimii 
Alabaftru habitatiuxta qde Meandru monte 
tamere Antropophagi/fupra Argentea Re^ 
gione/inqua multa dicuntf mecalla no fignata 
efle:fitaeft avrea.r. Befyngitis proxima:6i 
harc metalla Auri qplura het/q ea3 incolut fi'(e 
dicuntur Albi colore 8C Craffi/8i; murilati atq? 
Simi:iteruinterBepyrij 8i Damafos montes 
magisadArclosuergentes funt: aminach;e 
&fubhisfut indrapatje: poftquos iberin 
cae: poft dabas^ 8Cufq3 Meandrii nanga 
log^: quodnudu3fi'gnificat munduunterqj 
Montes Damafos 8C Iimite q uerfus eft Sinas 
maxiefeptetrionalesfunt cacqb;e: Sifubhis 
basanarje: poftea chai.citis.r. inquaplura -ii a • t «,--=- SEPTIMVS 

metalIaAensfu.it/poflhacufq, MagmlSiml appelIant'quoR ! mediu 

cvdvtjeK BARR^poftquos sindi deinde. 

daon* iuxta cognomine fluuiu:8i poft ipf os 
Montanafuntiun(ftaRegionileftoR<Tigres 
hab etia 8£ Elepha'tes/ha'c leftoR: Regione qui 
colunt Silueftres effe- dicunt'/8i in Specubus 
habitare/pelle haberefimUq Hippopotamis/ 
qua;Sagitris minime traici poteft 
Ciuitates 8i uills: hurWbri mediterranea; noian 
tur poft eas/qiuxta Gangej expolitae fut hex: 
Sarfampura Canogysa 

Cafida 

Eldana 

A fanamara 

Archinata 

Vrathene 

Suanagura 

Sagada 

Antina 

Salatha 
R-handamarchottaubiNardus.i72 

Athinagutum 

Maniama • 

Tofali metropolis 

Alofanga 

Adifaga 

Cimara 

Parifara 
Tugma metiopolis 

Arifabium 

Pofihara 

Pandafa 

Sipiberis 
Trygliphon Regia 
In hac Galli Gallinacei bart 

Corui8cPfitacialbi 

Lariagara 

Rhingiberi 

Aginnaeta 

Tomara. 

Daona 
Mareura metrop olis 

Lafyppa 

Bareuaora feu bateucota 

In AVREA CHERSONESO 

Balonca 
Cocconagata 
Tarra 
Palanda 

Infulajadiacent expofita* parte India: 

Bazacata infula. 149 }. 9 \. In hacdicitut con> 
chas multas fieri:8iqui eam incolunt/ nudi 
cotinuo degere feruntur / uocat iq; Gymnafas 

SuntSi Infula:tres:Sinde Antropophagoru38i 
mediaipfarum 152 \ auf. 8-'j 

Bonajfottuna: 14«; auf. 4f 

Barufequinqua: 152* auf. s 

In his A ntropophagi incole effe perhibentut 

Similr alis AnttopophagoR; inf^.fj Sabbadib* 149 


33 i 


»43 


32 


146 


3*1 


W 


31 


ijy 


3'r f 


r<f3 


3» 


170 


3' 


:'4Sf' 


^9F 


m 


*9f 


162 


29 


166 


28 f, 


ius.172 


28 


146 \ 


27 


*47f 


H#; 


r 5 o 


23 f 


fr| 


*3| 


159 f 


23 


r7o 


*3 


^49 


22 


•5»! 


«1, 


r 5 8f 


«T 


161 1 

2 


2lf 


itf* 


2r 


r7o 


21 


i<74 


18 


ati effe di 


:untui 


rrfif 


iS 


166 


iS 


r70f 


r8f 


r72 


iS 


1*5 


*$ 


160 


bH 


r*r| 


«3 


«V? 


u 


rrfif 


4f' 


rtfof 


*if 


i6i\ 


ri 


161 \ auf. 


rf longitudo latitudo 
itfo auf. 8 f 

L abadiu hoceft Otdei infula:feraciflima em'3 hec 
Infula dicitur/3C pretetea Auti multuj efficere/ 
hasc Metropolimhetapatteeius occidentali 
Argenteamdictam 167 auf. 8i 

Onetalisparsinfula; 169 auf. 8£ 

SatirofuminfulsttesSC eorum media ing^tadi/ 
bus 171 auf. 2f 

Q_ui eas habitant caudas habete dicuntur*qua> 
les Satytorum pingunt 

Ferunt' 8£ hic alias infuls continuatnumeto. 10. 
Maniola:appellate/in qb 9 dicut Nauigiaqua: 
clauos ferreos habet detineri/ne quando lapis 
Herculeus quidrca ipfas gingmt illa ttahetet 
obq?hocfupttabib 9 eainficco firman afferut 
tenereatipas dicunt' ANTRopoPHAcimanioli 
dicti quoRi mediu 142 auf. 2 

SINARVM SITVS. 
Cap. III. 
Ina;terminat"afeptetrioneparteSetu3 
S expofita:ab ortu folis atq meridie Ter 
raicognita/ab occafu Indiaextta Gan 

gem:iuxtalineaadnotataufq? Magnii Sinu3: 

acipfo Magno Sinu/6£ parribufqjdeindeadia 

cent Silueftnbus fc3,appellatis/ac pte Smar U3 

quamhabitant lCTHropHACi ethiopes iuxta 

defcriptionem hancpoft limite Magni Sinus 

qui iuxta Indos notatus eft 

Afpitata: flu.oft. r7j 16 

Huuufontesquasfuntaborietalibus gtibus 

Semanthini montis 

Brammapolis 

Ambaftiflu.oft. 

Fonteseius 

Rhabanaciuitas 

Samiflu.oft. 

Norium ptomont. 

Theriodis Sinus iteriora 

Satytorum ptomont. 

Sinarum Sinus 
Hunchabitant icthyophagi ethiopes 
' Cottiaris flu.oft. t77 auf. 7 

VbimifceturSatnoamni 179 axjuinocT. 

Fontesfluuii 180 auf. 2 f 

CattigaraSinaRiflatio r77 auf. 8f 

In Regionequatmaxiead Atcftos uergut tenet 

SEMANUNifupraeiufde nois monte/fub his 8i 

Monte acadr* ooftquosspiTHRjt poflea 

apud Magnum Sinum ambastae &C circa 

alios Sinus Ithyophagi sinae 
Ciuitates SinaR: mediteiranea?/hes nominantur 

Acathta 178 2r 

Spithra r7jf 16$ 

Cocotanagara r79 auf, 2 

Sarata r79f fep. 4 

Sina:metropolis . r79f fep. rof 

Nontamen Mcenia Aereaeahaberedicuntnec 

quicq memotatu dignu:ambiif at a Catrigaris 

uetfus occafum Tetta icognita Mate ptaflbde 1S0 


16 


r7*f 


"f 


r77 


ro 


IT9 


r S 


»77 


8f 


r76f 


6 


r74f 


a. 


r7^f 


2 


174 \ a 


:quinodt, 


r78 auf. 


1 < amptaftens ufq; promontorinm Praffumja 
quo inripit ut di<ftum eft Maris afperi Sinus 
Terramconiungens Rhapco promontorio: 
8i parttbus auflraltbus azaniae 

TAPROBANAE INSVLAE 
SITV% 

cjp. im. 

Tabula duodecima 5c ultima \Cix, 
Ory India: promontorio opponitur 
c promontoriii Infulx: taprobanej 
Qua:diuanteaSimondiinfuIa dice 
bafnuncautSALYc^ quieahabitat 
comuni uocabulo saue dicunc' Mulieribus 
crinibus omnes fere Cecfhnafcunt/apud hos 
Orira Mel Zingiberi Beryllus Hyarintus Bi 
uniuerfoR^mecalloR; genera/Auro ArgenCoqt 
habundac Elephaces gingnic 6£ Tigres : eius 
promoncoriu3 quod ricftum eft Cory opponi 
gradushabet. 116. i:}. uocacurq; Boreum 
promoncorium: 
Alia rircunfcriptio pofl dictum Boreupromont. 
habetf inhuncmodu longtcudo laritudo 
Galibapromontorium 124 nf 

Marganaciuitas 1:3 I 10 

logana riuitas 113 * 8 ff 

Anarifmundi promont, 112 7 ~ 

Soansflu.oft, 122 f 6± 

Fontes eius 124 3 

Sindocanda ciuicas 122 5 

Priapidis portus 122 4|- 

Arubingaraporcus 121 2f 

Prafodis Sinus 121 1 2 

louis promontorium 120 f r 
Nubarthariuitas 121 asquinocl; 

Araniflu.oft. 123 auf, 1 

Foncesfluuii 116 fep. 1 

Hordoca ciuitas 123 auf. 2 

Orneorumpromont. 123 auf, 2f 
Dadanari.i.faauLunae 116 auf. 2 
•Corcobara ciuitas 127^ auf. 2 f 

Dionifiifeubachiriuicas 130 auf. if 
Cetxumpromontorium 132 f auf, if 
Baraciflu.oft. 131 * fept, 1 

Fontesfluuii 128 bore 2 

Bocana riuitas 131 1 f 

Mordula* portus 131 2f 

Barathraciuicinpromoc, 131 . 3^ 
Solisportus 130 • 4 

Licus maguum 130 4 f 

Rhocurictuit.inpromoC, 131 jf 

Rhizalaportus- 130 f <Jf 

Oxiapromontorium 130 7f! 

Gangis flu.oft. 129 7 il 

Fontesfluuii 127 7^ 

Spatanaportus 129 8 

A gadiba ciuitas 119 8f 

Pati finus 128 £ 9 

Anubingaraciuitas 128 f 9* 

Mudu<ftiemporium 128 nf LIBER longitudo latftudo 

Phafisflu.oft. 127 n| 

, Fontes eius 12 6 8 

A lacoriemporium 126 f 11 f 

PoftquodeftBoreupro. 116 12! 

Montes in Infula infignes funt/qui Galibi appel 

lantur/ex quibus fluunt Phafis 8i Ganges 
Et Mons qui Maleadicitf/aquo fluunt Soanas 
S£ Aranus 6i Baraces:&:fub hoc Monceufqj 

marefuntElephanCum pascva 
Tenent aut Infulam/aparae maxte feptenttionali 

gaLibi SCmvdvnti fubqbus anvrogrammi 

8£ nagadibi & fub Anurogrammis soani 

fub Nagadibis aut senn i fubq; his et: s ando 

cand ae qde uetfus occafum/8C fub ipfis ufqj 

Elephantu Pafcua bvmasan>: tarachi aute 

uetfusfolis ortumcenenfcfub quibus bocajm 

84 mord vli Et qui maxime Auflrales funt 

rhogandani 6C naniciri 
Ciuitates autem in infula medicerranea: funt 

Anurogrammum regia 124 _J 8f 
Maagrammummettopolis 127 7f 

Adifamum 129 5 

Poduca 124 3f 

Vlifpada • 124 1 of 

Nacaduma 128 £ KequirioifK 

Ante Taptobanam multitudo eft infularu/quas 

dicunteffenumero. 1378, Quarumnomina 

traduncuc hea; funt: 

Vangana 

Chanathra 

Orneon 

Egidion 

Monacha 

Amina 

Carchus 

Phelicus 

Irena 

Calandadrua 

Arana 

BafTa 

Balacha 

Alaba 

Gumara 

Zaba 

Zibala 

Nagadiba 

Sufuara 

Particularium locorum defcriptionis finis: 

Habitabilis noflras defcriptio per Regiones atq; 
Satrapias in huncmodum paLticulariterexpo 
fita fit: Verum cum inicio operis oftenderiy 
mus:qua figura pars cogniri orbis defaibi 
pofficinfpheraScin planojucq maxime uero 
fimtlis/ac sequis dimenfiombus fit cum fphx 
ra foltda : congruit autem huiufce torius or^ 
bis exp[anariontbus:Epilogum quenda affer 
re ad eorum demoftrarionem/quae generaliter 
expofica funt/Jioc xqux fiet fi fic habebitur; 120- 


, «S 


121 1 


nj 


119 


«1 


n8 


Sf 


n6i 


: 4$ 


117 


4? 


118 


auf. of 


n6i 


auf. 2f 


120 


auf. 2I 


121 


auf. jf 


m 


auf. 4 £ 


116 


auf. 6* 


129 


auf. 5 | 


w 


auf. 4 


»33 


auC if' 


r 3S 


aquinocft. 


»35 


fe P- 4f 


»35 


fep. 8f 


130 


fep. nf: SVMARIA.DESCRIPTIOTABVIAE SEPTIMVS 
NOSTEJ ORBIS. 

. Q P« V. 
Oftrt habitabilis fitusintres maxi> 
n raasgcescorinetesdiuifusefl/quead 
modumuetuflioribus quifigillatim 
hasc perfcrutati fut/qui ue ho^ oium 
Comentaria reliquerut/8C ut nos ipfi/partim 
exiiifu/pam^exillo^ traditioe cognouimus: 
Tabula"auttotius habitabilis fihgere ppofiuV 
mus/ut ingeniis dodrina^ cupidjs/mhil in ex 
pertu fit reru eatji qua; mente p parte exornare 
animocR quicq pro hiftoria c6ferre:8C ipm ad 
naturale quoddam acumen excitare poflint: 
Parstotiusnoftra; habitabiusitermiatf/ab Ortu 
folis Terra icognica/qua; populis orietalibus 
Maioris Afia;:Sinarum fcj atqj Seru adiacet/a 
meridie fil'r Terraincognita/qua; Indicu pela^ 
guscingit/quarue amplecftit* meridionalefeu 
interiore Aethiopiaregione/ Agifymba ap> 
p ellatam: Ab occafu aut/8i icognita Terra qus 
Aethiopicu AphricsSinu copIeclitur:acdein 
deoccidetali Oceano/qui maxime occidenta^ 
libus Europa: 8C Lybia; gtibus adiacetia fepte 
trioneOceano/qui inde ppetuo infulas Brita^ 
nia; circupledtit^ac gtes Europa; maxie feptev 
crioales claudit/Deucaledonius arcK Sarmati 
cus is appellat':preterea limites reliquos het 
Terraincognitl/qua:gtibusAfia;maxiefepte 
crionalib 5 ' iminec/Sarmatia; (cj 8i Scy thix atqj 
Seruicete^ ex equonbus/q a terra admicftunt / 
noftru qde mare cu Sinibus fibi iunclis/ Adria 
ticuin Aega;upelagus:in prop6tide/6iPontu 
Meotimpaludeexitinoceanu g fretu tantuj 
Herculeu/facies in fimilitude* Chetfonefi:harc 
Angufta pelagi ferme Ifthmu:Hyrcanu uero 
q d 8C Cafpiu dicitf/ab omni gCe ambit' a terra: 
Infula: fimilitudine/ex oppofito duces/aut ali 
ter de mari Indico dicimus:omne enim cu fuis 
finibus Arabico Perfico Gangetico eoca qui 
proprio uocabulo MagnusSinusappellaf/a 
terra fijr ex omni parte claudit':unde ex tribus 
maximis totius orbis gtibus : Afia coniungit? 
Aphrica: p dorfum Atabix/ qd noftru mare ab 
A rabico Sinu excludit/pterea p terra icognita 
quailndicupelaguseircupIedit^EuroparaClt 
cingicVg dorfum qd iter palude meotim 8iSar 
maticu oceanu eft:i Tanais fluuii alueo:Aphri 
caab Europacfrfiungitf/Atlanrico folufreto/ 
P feipfam Europamulla exgte cotigua/fed g 
Afiam/maxiectj Afia*utrictiea^ cotermina fir/ 
obuiaambabusaccedens/penesipfatuorieta^ 
les plagas:ha^ triu partiu pmagnitudine Afia 
prima efbfecunda Aphrica:Tertia Europa:fi'It 
inter Maria qua;a Terracircumpledtuntur ut 
dicftu eft/prsmaiori fpatio Indicu pelagus pri> 
mum eft/fecundu mare eft noflriuTertiu flyc 
canumfiueCafpuupreterea infignu Sinuum 
primus &fi[r maiorefbGangeticus/Secudus 
Perficus:Terrius is qui magnus cftcifc* (Xuar^ tus Arabicus:Quintus Aethiopicus:Sextus 
PonticusSeptimus Aegei pelago:Ocftauus 
paludismceotidis Nonus Adriaticus: Deci/- 
mus Propontidis: 

Infignium infula^ prima eft Taprobane fecuda 
Albionis infula Britano^.-Tertia Aurea cher 
fonefus:Quarta Ibernia Britanotu^Qumta 
Peloponefus:SextaSiciIia:Septima Sardinia 
OctauaCyrnos:NonaCreta:DecimaCyprus 

Mendionale limitem Terrx noftra: habitabilis: 
termiatparallelus/qauftralioreftcirculoxqui 
nodtialigradibus. kS^. eo^graduuqualiu 
magnus eftcirculus. 360. Toride gradibus 
parallelus p Meroem magis feptetrionalis eft 
q xquinoclialis/Parallelu aut maxie feptetno/ 
nalemterminat isqfeptentrionalioreft a:qui 
nodualigradibus. 63. hicaiitgThyleinfula 
ducitur:Quare latitudo Terra nobis cognite 
omnis conftat gradibus. 79 ± ft. autintegris 
gtadibus. 80. ftadiisueroquadragintamili 
bus fereueIutigraduuno/quingetaftadiac5/' 
pleclente/utexdiligenriori dimefione c5prey 
henfum eft:Totus auteambitus coftat ftadiis 
centii8iocl:ogintamiubus:deinde extremam 
orietale plaga noti orbis/terrr.inat meridian 9 g 
metropolim Sina^ duclus/diftas ameridiano 
deferipto g Alexadria ueriiis folis ortu fup a:q- 
nodialigradibus 1191. odloauthonssqui 
noclialibus fere occidentale fine claudit/meri 
dianus quip ifulas fortunatas defcnbit"/diftas 
& ifte a meridiano Alexandrix/gradus . 60 { . 
horis auta:quino(friaIibus quatuona femicir/ 
culo uero qui maxie orietalis eft gradus. 180. 
edioris a:quino(frialibus duodecim:Vnde col 
ligitftotius noriorbis Iongitudinefuper Artu 
a:quinocTfialis circuli/nonaginta miliu ftadio/ 
rum effe:fup aut Parallelo maxle auftrali:odo 
ginta & fex miliu/ac trecento^ 8i triginta triuj 
Fere/in Parallelo uero rnaxie feptetrionali/qua 
draginta miliu 6i odingento^ ac quinquagin 
ta 8i quatuonRurfus in Parallelo Rhodienfi 
inquo poridimenut dimenfiones diftanteab 
a:quinoclialigradibus. }6. ftadio^feptuagin 
ta/ac duoij: miliuferean parallelo p Syene qui 
ab aiquinotfhalidiftatgradibus 23 f|. quiue 
feremediii tenet torius laticudinis/ocToginta 
fi Ht 8i duo y. miliii ac trecento ru trigin ta 8i fex/ 
iuxta pporrione Parallelo^ pdiclo^ ad xqui 
nodialafitigit longitudo noftre habitabilis 
maiorlaritudineidimatibus maxiequa; fepte 
trionalia lunt/qnquagefima ferme gte latitudi 
nis:iclimanbus uero pR.hodudimidiaquoda 
modo Sitertiaptciclimatibus uero q fub pa>< 
rallelo p Syene fut/aque cii pnore 84 fere fexta: 
in plagis maxie aufttalibus titunde ac et fexta 
ptefere/inclimatibus q fub scquinocrialifunt: 
tantundeacet quarta:Magnitudo autmaximi 
diei/autnoclis:in parallelo qde/qmaxieauftra 
liseft:horasa;quino(flialeshet. 13. Similitet 
in parallelo g Meroem insquinocfuali horas habet. n. in rarallelo per Syene". 13 J. iri paral 
Ielo p Rhodum, 14 i.in maxime feptetrionali 
per Thylem, 20. Omnis differentiatorius Iati 
cudinis eft ho^umarquinocTialiumocTo: 

CIRCVLARIS.SPHAER AE.CVM. HA 
BITABILI.TERRA.DESCRIPTIO 

Cap. VI. 
• Va;fuprafcriptafuntdeuniuetfalifi'.> 

g tusdifp6ne:ufq?huccua:quadimen 
iionehabent';Nonaiit incogruueft 
hisaddera;:quom6 hemifphaeriu ter 
ra;qclapparetdefcnbi pofutin plano.-cotentu 
fub Spha:ta circulari:cu igit' plures ad id oftev 
dendumelaborauerint:8iabfurdiThmehacde 
monftratione ull fuerint.Proponafcircularej 
Spharraededefcribedain plano:terra interius 
eius in parte cuprehenfa:ita ut afpecTus oculi 
fituj habear:p queinrecTalineafitcu comunt 
busfecTionibusmeridiani p puntata tropica 
tranfeuntis:cui fubicieturec is qui habitabilis 
noftra:media longitudine fecat:Si Parallelip 
Syene in terra notari. Q u i & ipfe habitabile fe 
re in duo equa parit'.Sic aut habeantf rationes 
magnitudinu aroilaris Sphata; 8i Terr£:8£ 
diftaria;ipfiusafpecTus:ut in lnteruallo qclre 
Iinquit'intercirculua:quinodiaIe6i tropicrj 
a;(Tiuum;totapars orbis nobis nctiappareat: 
auftralifemiarculo p medium fignifai fupra 
terrac6(Ticuto:neq; ab eo fiat obumbratio ha 
bitabilis in Septentrionali herr.ifphaTio fita;. 
Quod qdeigit:' fuppofitis his dicti arculi me 
. ridiani uni 9 recTa; iinea: feciidu lpm axem pbc 
butphatafia:t5qafpecTu ipo iplano qdp lpos 
intelIigit'cadete.EtqclparaIltlus Syenes rec 
tus fitadillaexfimilirone. Reliqui uero qde 
faibunt' uerfifuisptibus cauis adrecTas ipas 
appebut. Meridianiqdeadlineaqppolostra 
fcParalleli uero ad ea qua; p S yene E t hi ma 
gis q ab illis ex utraq; pte plus dtirat inde ma> 
nifeftueft.Quo aiitoftendamus defcriptione 
fimile q maxie fieri poffic pfpecTiuis figuratioi 
busfacilenobisentinmoduhiic. Sitmeridia 
nusqpfignasquinoctiahaifpharra circulati 
trafit.A.B C.D.circacentru.E,8i diametru.A. 
.E.C.8iitellfgam?,A.qde inpolo Artico.C. 
ueroin Antartico.Sumaturcp. B.F.6i,D.G. 
8i. B. FJ.8i. D. I.circumferetia: indiftariis ttopt 
corujab a:quinocTiaIi. Sed.A.K.&i.A.L.SC.C. 
.M3i.C.N.indiftantiis ArcTiciSi Antarcftici 
a poIis.Et fecet arftiui diameter lmeam. A.E. 
iuxta.Ocu ergo parallelii g Syene inter.E.Si 
•O.oporteat fitu effe:8i ratio circuferetia; intec 
cepta; inter Parallelil p Syene & a;quinocTiale 
ad quadrantemcirculi fi'c:ficut quatuor feread 
^qndeam.E.O.autemad.E.A.eorundemfe 
% requatuorad uigitafirifexquitertiaeritlinea 
. E. A.linea; e centro terrae exeu nti : afiumatur 
aut.E.P.taliutriuqualiueftquatuor.E. A. 8C 
centto.E.Sidiftatia. E.P.defaibat qui in eode LIBER pIanoambiatterraarculus,P.Q.8idiuifaqua 
da3 linea recta eq aali.RPin nonaginta equas 
pottiones/unius quarte ptis/aflumat'. E.R. 
fecTionif. jj ii.E.S.autportiotrii. 16 f s^.E.T. 
uero. 63. 8i,pducat'.V.R.X.ad.E.P.recTaca> 
des uidelicetPmparalleliip Syene/eritigit'.S. 
cjdej p er q d defaib etur p arallelu s determinas 
auftrale fine habitabilis/Si oppofitus paralle 
lo per Meroem.T. aiit p qd (cribet' Parallelus 
articu/fine terminas defcriptus p Thyle. Et fu 
mat'pucTiialiqc!pauio auflraliusq.S.ut.Y. 
8i iungat'.Y.D.8i,pducTa.R.X.8i.Y.D.coin 
ddatin.Z.fi ergo expofitos circulos intelligax 
musinplano;qdtrafitp puncTa tropicoriiSi 
polos inafpecTu oculiin.Z.p fubiecTa qa.Z. 
per.I.8c.G.8c D.& L 6i.N pducTefuenntad 
.A.C.fadetinipfafecTiones pquasdifcribent? 
pottiones quinqj parallelorum quas ,ppiores 
afpecTuifunt;utipfa3 Y.p quadefcribet' arqui 
nocTialis portiorg D Queatiiiget'a.Z ad.K. 
6i.F.8i.B.6i.H.8c.MfacietfecTionesad.A.C. 
per quas fcribetur portiones eoriide que trans 
terrafutparallelo^.Sifjtat6ii parallelis defcri 
bendis in tetra fumetes in.P. Q.congruas ab 
ajquinocTiali diftatias ut.T.8i.S.ac fecTiones 
qua; iuncTis ad eas recTis lineis fiunt infemic ir 
culo. P.Q.. X.8i oppofitas ipfis feaidum fitus 
arquidiflateshabebimus puncTap quxdefcri 
beturpdicTo^paraIIeIo^porti6esur.?.T.?'. 
&.^S.£.iqbusfumetesdiftatiasmeridianoi5: 
ordmado^:ab utraq; pte.T.S.mendiani;6i in 
recTa lmea.V.X.in pptiis triii parallelo^ r5ni 
bus;(cnbemus p fimilia ttiapuncTaportioes 
fubie<£to^meridianof^:uttefminannul6gitu 
dine-?.X. ?;.&•.?. V.^.multitudo igf defaibe 
do^ i tetra ad aptada erit ad defcriptois magni 
tudineundeducftuieaiitcirculo^illaobferua 
dafiitut gradiat'qlibetp affumptasquatuoi: 
notas:Figuraatfit ouaIi6inoin acutiiadexti 
mum circulii finiatme fracTiois imagine faciat 
Sed hic quoq; cogrue circiiflexione ad feqiien 
ria cotmuata accipiamusilicetextra circuliico 
tinete figuta cadac curuitates defecftii ipm co^ 
plentes:q d m uetis uidetur accidere:Animad^ 
uertendum et eft ne linea: fol x ipfi firit circuli» 
Sed cii quada modica latitudine Sicolore diffe 
renti:Ptetereautportiones qua;ultra Terra3 
ponetur/obfcuriores colores habeat/q portio 
nes que ad afpecTii funt/ut q c! portionti coinci 
dentuiremotiores ab afpecTu ad ppinquiori^ 
b u s rntercidatur tam in circulis § interra:que 
admodii et in ueris obumbrarionibus cotuv 
git:Preter ha;c ut fignoi>: circulus fupra terraj 
qde icedat fecundti femicirculu auftralem 8i g 
Tropiciihyemale:iteradaturautabipfafecun 
dumborealem8ip Tropicum Aeffiuii;Afcri 
bamusautem8ihis inopurtunioribus Iocis 
propnas denominationes. Etin ipfius tetra; 
rirculis nomeros diftantiatum 8i horarum de 
monftrantes in defaiptione habitabihsicirca cku cem exteriorem circutum uentorum deno^ 
minati omnis apj j aem us queadmodum in> 
fpheta dradari aa expofitos quinq; parallelos 
&po!os fua nomin i afcribuntur. N V3XSAV 
SVBSOLANVS 

Aptliotcs LlBEJt Cap. VII. 
Rrit autem defcriprio eiufdem exren* 
e fionis congrua atq; fummaria huiuf/ 
modi in plano/cu Terra incognita in 
eadem copra;henfa fupponif fitum habere fe> 
cundu que afpecftus in recfta linea erit cu omni 
bus lecTionibus meridiani/quieftperTropica 
figna fub quo iacet qui diuidit noftra: habita^ 
buis longitudinem:8£ Paralleliper Syenem 
interradefcnpti/quicirculus latitudineipfius 
habitabilis fereparritura:qualiter: Sic autha^ 
beanlf rariones magnitudinuj fphera: & ipfius 
terra;/S£ diftanriaripfius afpecTus:Vt infpario 
quod interiacet inter circulu iuxta axjuinocftia 
lem/& circuluj iuxta Tropicum aeftiuum tota 
appareathabitabilis nobis nota Auflralifemi 
circulo figniferi conftituto fupra terra3: Vtne 
ipfe quidem fuo interiecftu aliquod obumbret 
habitabilis in feptentrionali hemifphario col 
locata::Ex quo dicfh' quidem meridiani fecun^ 
dum affem unius reda; linearfacient phantax 
fiam tanq afpecftu in plano Per ipfos cadente: 
EtparallelusperSyene recftus eria^ ob fimile 
caufam uidetur: Reliqui uero/circulo^ anno 
tato^ apparetconcauitatibus uerfis ad lineas 
ipfas recftas:Meridiani quidead eam qua: tran 
fit per polos:paralleli uero ad illam qua; p Sye 
nej illiq; magis qui ex utraq; parte plus difiat/ 
ut arculus articus magrs q a;ftiuu s Tropicus 
adArtonVergat:Hyemalis uero Tropicus 
magis q arquioocftialis ad meridiem : preterea 
Antarricus circulus magis q ipfe Hyemalis 
Tropicusrlta uero ponit" Terra; cognita: pars 
utoceanusnullaexparte ipfam circumfluat: 
fed folum ad iaceat finibus Aphrira: & Eunv 
pa; qui ad caurum &c Tratiam fpecftant uri ue 
teres tradidere: 

Claudri Ptholoma;i Geographia: feptimus 
Iiberexplicit. CLAVDII PTHOLOMAEI VIRI 

ALEXANDRINI GEOGRAPHIAB 
LIBER. OCTAV VS. ET. VLTlMVS 
HAEC HABET. 

Quotdeceatad quamq? TabulamadaptaraEx* 1 
pofirionem omnium fummarum quibus co * 
rinenturunEuropa Tabula; decey, prouinria; 
triginta 8£ quatuor/In Aphrica Tabula; q uax 
tuor prouinria: undecim/In Afia magna Ta/< 
bula: duodea'3 prouintia: quadraginta:SC octo 
cumquaprefuppofirionefacere oportet habi 
tabilisnoflra:diuifionemadTabuIas. 

Cap.I. 

Vicquidquidemoportueritad Geo 
q graphia:opera/ex affidua param dilr 
gentia eoi^ qui Regiones noflras pet 
agrauerunt:parrim excofiderarione habitaad 
rem faaliore fimul 8i magis prop ria fatis expo 
fitum arbitronVeru queadmodu prasdeceflbi^ 
noflro^ exepla moneattut £3 p epilogu repeta 
turpqua:Iocaqlibet parallelus atcp mendia^ 
nus in Tabula noftra notatus fit/ne fiat ridicu 
lu3:oia fimptr loca aceaquarfubexpofitisno 
cadetiacircuIisSi haberia diflatias iteriacetes 
iterparallelosipfofcjmeridianos/cofufeponi/ 
cuoftefu3 fuent qiio totius habitabilis noftra; 
defcriptio in una conteta tabula/ad oculoiy af- 
pectu comefurabilis fit/fup eft demoftrare fum 
mariefuturas defcriprioes/fi eatabula iplures 
tabulaspriamur/utexplorata locaoia poffint 
cu luadiori ac certa comefuratioe ordinari/cu3 
ergo una tabula fit neceftariu.Quonia obfer^ 
uare oporteat a:qualitate ad fitus ceterai^ gtiu/ 
alia p ftringi^ppter frequeriaIocoi}!/alia ptedi 
exdefcribendoi^fituu penuria queadmodum 
difcuriofius frecere plurimi/qin tabulis ipfis 
multa puerterecoactifuere/fub mefurisregio 
nufigunfqyneab hiftonadifceflifTe uiderenf: 
utilliqmaxiriiatabuIajgtetribuerutEuropa; 
fecudu Iongitudine &. latitudine/qa frequerio * 
res fitus & loca in ea poneda eftent/minimtJat 
fpatiu reliquerut/A fia: feciidu3 longitudine &C 
Aphricae iride feciidu laritudine ob rone priori 
diuerfamob quacaufam Indicii pelagus poft 
Taprobaneadfeptetrione deflexeriitcum ipfa 
tabulanudufuggereretfpatiu/uerfus^)greflu3 
ad orru foIis/8c nihil haberet defcribere m Scy 
thia uerfus borea/occidetale uero oceanum ad 
orientale uerteriit plaga3 cu ^^ fuperaret eis 
tabula ad meridianum diftantia3/cu Aphricaj 
uaftitasautlndixnilfrequensatcpcotinuum 
haberetquodoccidetalilitori poffet opponi/ 
ex fimili locop frequetia unde ut undicp orbe 
oceano cingeret huiufcemodi opinione ibuti/ 
cepere CU3 defcriprione fallaci uerti ad hifloria 
incompofira; inepteq; picfturx/Fartitione igit" 
Tabula: euitare potenmus errorem hunc/fi eam f!c diuidemus/ut rrequenriores ex Iocis re 

fionesuelSokeuelcumpaurisaliis unam ta 
ulam forriunturjcumaionbusdiftanriis cuv 
0110013 minus uerohabitateminufq; fitibus 
occupate/ciiplunbus fimilibus fub unatabu 
la in minoribus circulogi diftantiis cotineantf: 
Nonenij&ihicoportetoes tabulas seque co 
menfurabiles fimul eflejfed q d fola inquolibet 
Solo feruet ,pporrione.Queadmodu cu unu3 
folucaput defcribimus:qua:folius capiris fut/ 
utoi fola manu3 qua: folius manus funt:neq3 
qua: capitis 81 fimul manus fut figuramus/nift 
qdfubunafiguratotu^hoiemfacimus.Vnde 
queadmodii mhil ipedit aliq d totu aliquando 
uero minuere:fiue in pribus quado difiuntfa: 
funt/quas poflumus &C augere figillarim 8i mi 
nuere fecudii frequetia locoprin tabulis notan 
dopijNecprocul a ueritate fiet/ficut initio ope 
risdiximus/fiprocirculis recftas lineas defcri/ 
bemusjpreterea pticulanbus in tabulis ad no 
tabimus meridianos ipfos no indinatos &C fle 
xos/fedinuicexquidiftatesjcu aiitin uniuerfa 
habitabili latitudinis 8i longitudinis termini/ 
iuxtamagnas fumptidiftatias/no faciiitin ex* 
tremis circulis infignes quofda excefius/ficnec 
in quaq3 tabuIa^jDeinde cii iuxta pportione 
paralleli tab ula diuidenris ad maximu circulu3 
dicimffierideceregraduu coparatioesiid quoq; 
ad toti diftatia tab ula: no qua;ramus/fed id fo 
lu qdab uno extremo ad aliud extremu diftat: 

QVAE. DECEAT. AD. QVAMQV& 
TAI3VLAM. ADAPTARE. 

Cap. ^ II. 

Is igiturprxfuppofitis huiufcemodi 
h diuifioneagredietes:Europa:Tabu 

las decemcoftituemus: Aphrica;Ta 
bulas quatuontotius AfisTabulas duodecij 
in tabula uero qualibet fumma quada adiicie/ 
muspr^ponetescuiuscotinetiae tabula qua: 
cg 6t &C qua magna/8i quas habeat regioes feu 
j>uincias:8i qua' rarione habeat parallelus/qui 
per mediam ipfam incedit/q certius fieri poteft 
adipmmeridianuj. Etquaetotius tabulajfiat 
circiifcriprioifub ordinatesg regionequalibet 
infignu duitatiieleuationes aflumptas ad ma 
gnitudine maxima^ die^; in ipfis/diftatia uero 
lecundu longitudinem capiemus/ g abfentias 
ameridiano per Alexandria fiue ad ortu3 folis 
fiueadoccafumex magnitudine feu numero 
hora^ xquinodialiu j preterea qbus fignoruj 
rirculus fugiaceat/Si qbusfemelaut bisfolfu 
prauerrice fiat;8i quo fitii habeat ad Tropicos 
ipfosj Addidiflemus et quas fupra uerticej ha/ 
beret/fiobferuado appareretlaritudfesad ipm 
aquinocliale/hoceft fifemperp eofdeparalle 
losducerent'/aiaiitoftederemus in operema 
thematico quod fixafji Sphjera uoluit' ad cofe 
quentesorbis reuoIurionesSi arquinocftiali> 
busfi'gnis/neq3circapolosjequinoClialisfed OCTAVVS circa polos drculi per medium Zodiacum inci 
denris/queadmodiiin erraricis no poffuntea^ 
dem aftra eorundem Ioco^ femp fu pra uerrice 
efle/fedneceffario tranfferrialiaad loca magis 
feptentrionaliaqprius/alia ueromagis auftra 
lia:fruftafuifletaddiciotalis epilogi:cu3 liceat 
infpha:raaftrorumfecundii hanc Hypotefim 
in quefiris temporibus ipfius fitum ad rircu/ 
lum amborum polorum conft ituetes/Si rircii 
ferentes totam ad permanentis meridiani diui 
fumlatus:confi'derarefignu3 ipfius totabfens 
gradibus ab «quinocfliali/quot parallelus ipe 
qua:firi Ioci:Quot per utrofqj polos facile fiec 
animaduerterefiue nullatenus locus aliquis 
fub duceturperfignumilludfixaru3 fiueplu 
res/8iquibusaliqui.Hisigiturprefiniris/qua: 
reftant inripienda fu nu 

Expofiriooiumfummaru quibusconrinent* in 
EVROPA Tabuledecem APHRICA 
Tabuke quatuor in ASJ A uero Tabube 
duodecim. 

Rima Europa: Tabula/infulas Bri/ 

p tannicas conrinet/cu m ceteris infulis 

qua; circa ipfas funt:parallelus per 

medium ipfarum ducflus proportio/ 1 

nem habet ad meridianum quam undecim fe 

readuiginri/terminaturaiit Tabulaab omni 

parte oceano/ab oriente Germanico/ab auftro 

J3ritannico/8i eo qui Vergiuius appellatur/ 

ab occafuocridentali/aSeptentrione Hyper/ 

boreo 6i eo qui Deucaledonius dicitur: 

Thyleergoinfulamaximamdiem habet hora/ 
rum squinoclialium.io.&cdiftat Alexandria 
uerfus occafum horis squinodialibus.i -f .co 
rinetgradibus J Jf 8C 6$ 

luernia: oppidum eiufdem nominis Iuemis/ma 
ximam diem habet horaru3.17.8i diftat ab Ale 
xandria uerfus occafum horis. 3 i|. ingradi/ 
bus.^ 3 53 

1 hebamaximam diemhethoraru.i7|.8idiftat 
ab Alexandriauerfus occafumhoris.j f .ingra 
dibus. j 55 ii 

Albionisinful^ 

Londinium maxima diej h3 hora^.r^ £, 8i diftat 
ab Alexandria uerfus occafum horis.3. ingra/ 
dibus 15 X 52 £ 

C aturacftoniummaximamdiehabethorarii. 18. 
fiidiftatab Alexandriauerfusoccafu3 horis.J. 
ingradibus 14^ 57 f 

Alatacaftra maximamdiemhabethorarii.rS f.8i 
diftat ab Alexandria uerfus occafum horis.3. 
ingradibus 16 $9 If 

w umna infula maximam diem het hora^, 19 f . 
6idiftatab Alexandriauerfusoccafu^horis.j. 
ingracubus \6 61 f 

Vedis infula maximamdiem habethoraf&r6 r r 
6i diftat ab Alexandria uerfus occafuj horis. * 
ingradibus 14 f 5 1 

J 2 EcundaEuropa;TabuIac5tiriccHif 
s pania/toti intribus ,puinciis ptitam/ 
cuinfulis fibi adiacetibus:parallelus 
g eius mediu ducftuspportione hj ad meridia 
numquaj quatuorad quinq^jrircufcribifaut 
Tabula/ab orientemonribus Pyreneis/ameri 
die Balearico &C Iberico mari:f.etoq3 Hercu/ 
leo/ad exrerius ufq3 mare:ab occafu oceano oc 
cidentali:ab ardto oceano Cantabrico: 
Proumna; Lufitama: 

N orbaca;fareamax.di.h3 hora^i4 i.SCdiftatab 
Alexandria uerfus occafum horis. 3 i. ingra ( ' 
dibus 7f 35 14* 

A ugufta emerita maximam diem habet horarru 
14 1. 6: diftatab Alexan.uerfus occafumhoris 
31.1'ngradibus xZl sel 

Froumcia; becrtc™ 

I fpalis maximam diemhabet horarum. hJ.&C 

diftatab Alexandria uetfus occafu3 horis. 3 i. 

ingradibus 7 3J? 

C orduba max. die h$ hora, 14 I.6C diftat ab Alex. 

uerfusoccafu3hor.3i.1gr. 8ii. 34 i 

_ __ / ■> > _> 2 4 ?S 6 

In Tatraconenfi 

Anuriaauguflamax,di.h3hor.i4lI,8idiflatab 

Alex,uerfusoccafiiho.3 l. 71 39 i 

Carthago noua maximam diem h$ horaru, 14 -i 

8c diftatab Alexandria uerfus occafum horis.3. 

ingradibus _ 4 | , 4f ' 

T arracon maximam diem horaru.14 1 I.8C diftat 

ab Alexandria uerfus occafum hon's.2 li.in/ 

gradibus r8 11 39 

C -uniamax.'diemh3horaru.r 4 .8cdi_tatab Alex, 

uerfusoccafu5l.or.5l. rr 38 

Cafirea auguffa: maximam die. h3 hora^. r4^.|i 

gcdiftatab Alexandriauerfus occafumhor.3. 

mgradibus rf y* 

C adirainLmax,di.h3hor.r4i.,&diftatab Alex. 
uerfus occafu hor.5 i.igt. 7 i 32 i 

ErtiaEuropxTabulacontinet Gal 
t liam in quatuor pnincias'diuifam:cu 
infulis fibi adiacetibus/medius ipfap. 
parallelus pportione^l-^ad meridianu/quam 
duo adtres/circiilcribit autTabula/ab oriente 
JtaliaSC Rhecia/SC Germania/amendie Mari 
Gallico/Simotibus Pyreneis/ab occafu Aqui 
tanico oceano/ab arcto autem Britanico 

Arjuitania: 

_\ . ediolanum maximam diem h3 horarum.r^ f. 
8cdiftatab Alexandria uerfus occafum horis 
2 li.ingradibus r7 45 

B urdigala max. di.t.3 hora, 15 f ,8c diftat ab Alex. 
uermsoccafuhor.3.ingr. r^i. 43 i 

LugduneniTs 

A uguflodunu max, di,h3 hora^, rj _,8c diftat ab 

Alex.UerfuSOCCafuho.2l. 23! 46 5- 

L ugdunum metropolis maximam diem habet 
horarum.t5 i.&diftatab Alexandria uerfus 
occafimi horis, 2 l.ingr, 21 1 4« ii 

Ltcae LIBEI G eforiacum nauale maxima die3 hj. horaij.. 16 5. 

ficdiftatab Alexandriauerfus occafum horis. 

2 i.ingradibus 20 _t^» 5 1 

D urocodarummaxi. diem habethotarum.rtf. 

8idiftatab Alexandtiauerfus occafumhoris. 

2i.ingradibus 22 48ii__ 

N arbonenfis 
M afulia:max,die I13 hora^r^ 1 ,8c diftat ab Alex. 

uerfusoccafumhoris.2 \. 25 i 42 If. 

Narboncol.max.d.h^ hor.15 !.&_ diftatab Alex. 

uerfusoccafumhor.2i__. 21! 42 

V iennamax.die3 h^hora^.rji.Sidiftatab Alex. 

uerfusoccafumhor,2 1. 23 1 4CI 

N emaufum colmax.d1.h5 hora .ic f.8i diftat ab 

Alex.uerfus0ccafiih0.2i. 25 44-i 

Varta Europa: Tabula continet Ma 

q gnam Germaniam/cii infulis adiacc 

tibusiibi:medius ipiius parallelus 

proportionem habet ad meridianu3/ 

quam tres ad quinqyterminaturautem Tabu 

la/ab oriente larigibus metanaftis 6c Sarma/ 

ria Eurcpayab Auftro Rhecia&C Norico/6C 

duabus Pannoniis/ab occafu Gallia Belgicay 

A ab arcto Gcrmanico oceano 

mafiamaximamdiem habct horarum.r^ -M 
diflatab Alexandria uerfus occafum horis.2. 
ingradibus 30 1 51 li 

I uppia:maximamdiemhabet horsrum, 16 ±1; 
ocdiftatab Alexandnauerfusoccafum hons. 
r Il.ingradibus _ 32 1 ^ii 

Eburodunum maximamdiemh3 horarum.rcJ. 
8C diftat ab Alexandria uerfus occafu3 hora.il. 
ingradibus 38 rT l 48 * I 

S candia infula maximam diem h3 horaru^. 18. 8i 
diftatab Alexandria uerfus occafum hora.r. 
ingradibus 45 58 

Vinta Europa; Tabula cotinet Rhe 

q tiamScVindelicosacNoricum|duaf 

cj Pannonias actotam Illyridem:cu 

adiacentibus infulis/medius eiuspa 

rallelus proporrionem habet ad meridianum/ 

quam quadraginta tres ad fexaginta/circum^ 

fcnbiturautemTabula/ab oriente Iangibus 

metanaftis:8C Myiia fuperiori/ameridie Ita/ 

lia/SC Sinu Hadriatico:acparte Macedonie: 

ab occafu Gallia &C Germanixpartibus;ab ar/ 

_to maiori Germania 

Rhetis 

B rigantiu5 max.di.h3 hora^.r<J.S- diftatab Alex, 
uerfusoccafu3hor.2.igr. 29 li 47 ii 

Vindeliaa: 

Aiigufta uindelicoru3max.di.h3 hora^. r^ 11^,' 
8cdiftatab Alexandria uerfus occafumhora. 
iii.ingradibus 32 47ili_ 

Noricorum 

A redata maximam diem habet horarum. 16, 8i 
diftat ab Alexandria uerfus occafum hora.r i, 
ingradibus 35^ 48^.' I ulium Carnicum maxima diej hj horarjue "*?. 

84 diftat ab Alexandrfa uerfus occafum hora' 

ifingradfbus j,$t 4 df 

Pannoruajfuperioris 
Potobfummaximamdiemhabethoraru. 15 ir. 

64diftatab Alexandriauerfus oecafumhota 

1 f.ingradibus J8 f 47 £ 

S> acarbanria maxfmam dfemhjhorarum. 15*11. 

6: diftat ab Alexandria uerfus occafum hora! 

1 f .fngradibus 40 f 47 

k mona maximam diem habet horarum. ic I *»■ 

84 diftar ab Alexandria uerfus occafu j hora.il. 

ingradibus 37 f 4(f r ** 

Pannonfae inferioris 
S erbinum max/mam diem habet horaru. 15 f8i 

diftat ab Alexandria uerfus occafum hora.*! i. 

ingradibus 4I £ 4C r_i* 

S irmium maximam diem habet horarum. 15 f. 

84diftatab Alexandriahora.r.uerfus occafum 

luvndis feu Iibumiat 

I adera colonia maximam diem h$ horarum.r5 5, 
84 diftatab Alexandria uerfus occafumhora rf.fngradibus 39 1 44? S idrona maximaj dfe het horam.15 f ,64 diftat ab 

Alex,hora.iA,ingradi. 4 ji. 44 i* 
Dalmatia; 
SaIonxcoI.max.die [13 horarum.rc f .84 diftat ab 

Alex. hora.i f .fngradf. 4 o f 4 j li^ 
i I arbona col.max.die hj horar^. 15 f . 84 diftaYab 

Alex,hora.r.ingradi. 44 1 4 j 

S cardona fnfulamax.dfehj horar^, ic |,84dfftat 

ab Alex,hora,i f .mgradf, 39 44 

Exta Europx Tabula:ltalfam 84 Cyr 

s numinfulamconrinet/cujceterisin* 

fulis fibiadfaceW:Parallelus fpfius 

medius proportionej habet ad merf/ 

dianum/quamtna ad quatuor:a'rcumfaibic" 

autem Tabula/ab orience Hadriatico Sinu/8C 

Mari Ioruo/ameridie Liguftico Pelago/atq? 

Tyrrheno/84 parte Hadnaricuab occafu Alpiu 

monribus/atqj Gallia/a SeptentrioneRheaa 

64 Norico:84 parte Hadriarici Sfnus: 
VrbsR.omamax.d.h3hora.i5.84diftatab Alex. 

uerfusoccafu.hor.if.igr. 3?^ 41 

Nicea Mafiilfenfium max.diej h3 horarii.ic 1.84 

diftatab Alex.horfs,2&. 281 4.3 

Terracina max.diem h j horarji r 4 if", 84 diftat ab 

Alex.hora.i f .ingradf. 35 1.1 4 o f 
Meapolis max.dfem hj horaru.14 if .84 diflatab 

Alex.hora.rf.fngradf. 371 40 1. 

Brundufiummax.dfehj hora^.i 4 If&.&diftat 
< ab Alex.hora.ii.fngra. 4 rf 4 of 
A ncona max.die3 habet horaru.15 i, 84 diftatab 

Alex.hora.iift.ingradi. 36 f 4 ji 

Rauenna max.dtem h3 horarum.15 f .64 diftar ab 

Alex.hora.i f .fngradf. 34. f 4 3 If 

Aquflefa col.max.dfem h3 horaru.15 1^.84 dfftat 

abAlex,hora.if,ingra, j<i| #£. OCTAVVS 

Beneuentummax.dfehjhora^i 4 '}| ft ,84difti 

ab Alex.hora.i i.ingra. 38 1 * 40 1 
Capuamax.dfemh3horaru.r4i 2 f s -.8id l ft ata t > 

Alex,hora.r i.fngradf. j7 f 40 i_ f . 

E bolum max.diem hj horaru.^lf . 84diftacab 

Alex.hora.rl.fngradibus 38 §,* 3?i 
CyrruiruulafeuCoriTca: * *' 

A Ieria col.max.di.het horarum.14 f f £.84 df ftat 

ab Alex,horis.2,ingra, ji 39 1*1* 

M arianamax.di.habet hora^,i 4 If. 64 diftatab 

Alexan,horfs,2,ingra. 30^. 39 i^ 

Eprima Europx TabulacorineC Sar 

s dmfam84Sicuiam&:propmquasin^ 

fulas.-parallelus lpfius medius fpot 

rioneh3admendianu/qua3quaruor ad qnqj: 

drcufcnbitfat Tabulaab omni pce Pelago/ab 

ortuHadriarico/Amendie Aphro:ab occalu 

Sardoo/a feptetnoe Ligufiico atq3 Tyrrheno: 
Sardfniactnfuu 
S ola' max.diem hj horafj:,i4 }. 64 diftatab A lex. 

uerfus occafuj hor,2.igr. 30 1 f »i 36 1 
G arados a'uit.84 fugum.maximam dfeh3 hora^ 

ru3.r4 1^.84 diftatab Alexandnahora.i if ^» 

ingradibus 32 itfii 

Turns bifTanfs max.dfe hj hora^,i4 11.64 dittat 

ab Alex,horfs,2,fngra. jo 38 1 

G urulis noua max.diem hj hora^.14 ' .64 diflat 

ab Alex.horfs.2,ingra. ji j7 1 

Sialfaeinfula 
Lilybeum pro.84 auic.max.dfe hj hora^, 14 ',84 

diftat ab Alex.hor.r f ,igr. J4 if & J5 ii 
S iracufecoLmax.diejhj horaru.14 f .84 diitatab 

Alex,hora.r f j^.fngradi, j8 fs^ 35 f 
C atanacol,max.diemh3horaru.i4 i.84diflatab 

Alex.hora.rff-i.ingradf. 38 I 36 f 

Mellana max.diemhj horaru,i 4 1^. 84diftacab 

Alex.hora.rfj-i.mgradf. 39 37 

C encuri ps max.diem hj horaru.i 4 1.84 diftac ab 

Alex.hora.i i.ingradi. 37fi"z j6i 
Segefta max.diem haber horaru.i 4 £.84 diftat ab 

Alex,hora.r f .fngradi, J51 j6i 

CtauaEurops TabubcorinetSar-< 

o mana 84 qus m ea eft;64 Taurf ca cher 

fonefuj:parallelus fpfius medius pro 

portfone h3 ad meridianu/qua undeam ad uf ^ 

gmti/cerminai; aucTabula/ab ortuBofphoro 

cimerio/34 Meotide palude/ac Tanai flu.iuxta 

Sarmaria3 Afik/ameridie Ponuco man 84 gte 

Myfik iferions acDacfa/64 Iaagf b 9 metanaltas 

ab occafu motib 9 Sarmaricfs appellarisac Get 

manfa/84 Viftulaflu.a feptencnone Venerico 

Sf nu/84 Sarmacfco oceano/ac Terra fncognf ta 

Sarmatuc 

Tamyracamaxfmam diem habet hotarum. rtf. 
84 diftat ab Alexandna uerfus occatu3 hor.r is. 
ingradibus J9I 4 8f 

&i aubarum m3x,dfe3h3horaru.i6i..84dfftat ab 
Alex,horis„fngradi,si j8[, jo 

I J Q Ibiaqua; Boryfthenesmax.diemhabethora> 
rum.itf ft.Sidiftat ab Alexanddria horis. i .in' 
gradibus 57 49 £ 

In Taurica cherfonefo 

T heodofiamaxi.diem habet horarum.15 ii&. 
8idiftatab Alexan.uerfus orientemhoris.I. 
ingradibus (Sj | 47 f 

anricapea max.die habet horaru, 16 ,6i diftat ab 
Alex.uerfusortuhor.i. 64 48 ft n Ona Europa: Tab ula corinet Iasiges 
metanaftastDaciam/utracj Myfiam 
Thrariam/6i Cherfonefuj.-parallelus 
ipfius mediuspporrione h3 ad meridianu/qua 
quadraginta tres:ad fexaginta/termuiat' autej 
Tabula/ab ortu Ponrico mari&Thrario bof> 
phoro/atc$ Propontide:8i Hellefponto/ameri 
die Aegeo pelago/ac Macedonia/ab occafu 
Pannoniainferiori/ac Dalmatia/ab arfto Sar 
matia;£uropx: 
lasigum 

G ormanumaximaj.diemhabet hora^. r^ f -fsfe. 
Sidiftatab Alexan, uerfus occafum hora.i fes 
ingradibus 43 if 4» I 

InDacia 
$ aTniajmax.diehjhora^.r5l|.8idiftatab Alex,- 

horis.f.ingradibus 49! 47 i 

Z amuregetufa regiamaxi, diemh3horaijMji.6i 

diftatabAlex,hora.if; 47 if 4ff 
InMyfia fuperior/ 
tv. heciaramyfo^max.dieh3 hora^.r5|.8idiftat 

ab Alex.horis.f «ingra. 49 45 f 

S cupismax.die h^horai^i.Sidiftatab Alex. 

hora:.ii,ingradibus 48 i 42 i. 
In Myfiainferiori 

._ deflus max.dieh3 hora.i5 i..8i diftat ab Mexi 
horar.f.ingradibus 55-1 44ff 

O efusmaxi.dieh3hora^. i5f.8idiftatabAlex; 

hora:,i,ingradibus 51 44 

InThraria 
A enosmax.dieh3hora^.i5f.6C diftatab Alex. 

horas.i&.ingradibus 53 f 41 f 

J_ polIoniamaxi.diemh3 horafy.^I.&idiftatab 

Alex.hora;.f.ingradi, 55- ri 44 & 

B yranrium maxi.die het horaty. 15 |.Si diftat ab 
Alex.horas.i.ingradi. 56 f 41 ff £ 

P eryntos max.diem ^13 horasj^ i£r ,8i diftat ab 

Alex.,hora?.f,ingradi. 55 1 42 f 

;H icopolismax.diem hethorat^ f , 8idiftatab 

Alex,hora%j.ingradi, 52 i. 43 I 

•]L yfimachia max.diem h3 horafa.ij f. 6i diftat ab 
Alex.hora:,f,ingradu 54_-r" 4ifr* 
InProponride 
f recoriefus inf.maxi.die hj horari!.iy &i 8i diftat 

ab Alex. hors, i.ingra. 5$ f 41 ii. 

InCherfonefo 

E Ieus max'i.diemh3 hora^.15. 8£diftat ab Alex, 
horar.f.ingradibus 54 i~| 4offsi 

Sextosmax,diemhabethoraru.i5.ft.8idiftatab 
Alex.hora.f,ingradi. 55 41 f LIBER 

Ecima Si ultima Europas Tabula/ 

d conrinet Macedonia.Epyrum Acha 

iam:8i Pelop6nefum:Cretam8i Eu^ 

boeaminfulas/Siinfulisadiacetibus/ 

parallelus ipfius medius proporrione habeat 

admeridianumquam feptemad nouem:tery 

minaturaute^Tabulaaboriente Aegeo p ela^ 

go:Myrtooq; ac Carpathio:ab auftro Hadria 

rico peIago/6iLybico:ab occidente Ionio ma 

ri8iHadriatico/ab arcto Dalmatia/ii Myfia 

fuperiori ac Thraria 
InMacedonia 
iD yrrachium max, die hethoraf^.rj.&i diftatab 

Alex.uerfusoccafuhor.i. 44 f 4oi.f£ 
1 eflalonicamax.diehabet horafy.15.8i diftatab 

Alex,hora:.f.ingradi. 49ff£r 40 fj 
A mphipolis max.diemh^horat^. 15. Sidiftatab 

Alex.horae.f.ingradi. 50 ft 41 i 
H eraclea max.diem hj horafjv.Hii&.Si diftatab 

Alex.hora:.if.ingradi. 47 4oift 

JP ella max.diem £13 horarum, 14 \ T £.8i diftat ab 

Alex.hora:.f.ingradi» 49 f 40 1 

_L arifla max.diem habet horasy,i4 ii. 8i diftat ab 

Alex.horx.f.ingradi, 49 f 36 1 
C aflandria max.diem h3 horafu.r4 ~ sfe.Si diftat 

ab Alex,hora:.f.ingradi. 50 f 40fft 

1 , emnos inf.max.die (13 horat^. 14 If£. 8i diftat 

ab Alex.hora:,i.ingra. 53 fsfe 4o_-ft 
In Epiro 
H icopolismax.diemh3horapi.i4f.8idiftat ab 

Alex.h9ra. |s%,ingradi. 46 f f _■_: 38 i. 
A mbrariamax.diemhs horaf^i4 ii.8idiftatab 

Alex,hora,if.ingradi. 47]- 386 
Corcyre infuls 
C orcyraoppidumax.dieh3hora.i4if.8idiftat 

ab Alex,hora.r.ingradi, 4fi 38 if 

C ephalenia infula/8i ciuit.eiufde nois/8i habens 

max.diem horaru3.i4 £?i,&L diftatab A lexan. 

horae,ifft.ingradi, 46 i- 3^ii. 

InAchaia 
Theba:Boeoria:max.di.h3hora^.i4f.8idiflat 

ab Alex;hora'.i.ingra. 5r»|. 37 f 
l , _ egara max.diem habet hora^.14 f » ^ ^ l ^ at a t> 

Alex.hora:.f.ingradi. 51 37fft 

A thena: max.diem h$ horarum.14 f .8i diftat ab 

Alex,hora:.i.ingfadi. 52 f 37 f 

InPeloponnefo 
fiff effena: max.diem h3 hontvM |ft.8i diflat ab 

Alex.hora:,f .ingradi, 50 f 37 
C orinthus max,diemb.3 horarii.H f ,8idiflatab 

Alex.horis.f.ingradi. 5:0 f 37 

£ 1 , egeamax.diemh3horai>:.i4i.8idiflatabAIex^ 

horis.f.ingradibus 49ffft J^ 

A rgos max.diem h3 horapM4i.8idiftatab Alex. 

hora:.fingradibus Joff ;6f 

_L;acedomon max.diej hj horat_i:,i4 |. 6i diftat ab 

Alex,horis.f,ingradibus 50^ 35 fft 

InEuboeainluIa 
C alcisppeeuripum.max.dieh^ hora^.r4 JJ.84 

diftatab Alex,hora,].igr, 52 38 C aryftus max.diem het horaru.i4 f .& diftat ab 
Alex.hora.f.ingradi. j2 •2- & J'fT" 37 f 

iv axos 1nr6iau1c.max.dieh3hora.r4 i.8idiftat 

abAlexjhoris.f.ingra. S4 | 2 3<{ j 
InQetamfula * 

G ortyna max.diem hj horarum.r4 f ,8i diftat ab 
Alex.horis.f,ingradi. 54 i» «i£ 

Finis Europaetabularumdecem. 

RrimaLybia; Tabula corinetambas 

p Mauritanias Tingitana&J Cefariefq/ 

parallelus ipfius medius |>porrione3 

het ad meridianu/qua tredeam ad qu indecim/ 

terminat'autTabu!a/ab ortu Aphrica/ameri> 

dieinterioreLibya iuxta Getuliam/ab occafu 

occidetali Oceano/ab ardo freto Herculeo/6i 

Iberico ac Sardoo Pelago 
In Tingitan* Mauritania 
T ingis cxfarea maximam diem habet horarum 

i4s*z.8idiftatab Alexandriauerfus occafi^ho 

ris.3f.ingradibus ^i. 30 ii& 

Z eluc max.diem het horaru.14.6C diftat ab Alex. 

uerfus occafii hor.3 f.igr, 9 30 

L ixmax.diemh3 horaru.13 |f .Stdiflat ab Alex. 

horis.3 |,ingradibus Slf 29 i 

V olubilis max.diem h3 horaru.q QM diftat ab 

Alex,horis.3 i^.ingradi. 12 i 28 

In Mauritama Csfattenfi 
C artynamaximamdiem habet h0rarum.r4.Si 

diftatab Alexandriauerfusoccafuhor.2 ifs*. 

ingradibus i<$ 1 30 £, 

I olca^farea max. diemh^ horaru3.r4.8i diftat ab 

Alex.horis.2 if.ingra. i7fi 30 i 
S ald#coLoniamax,diemh3 horaru,i4i,8idiftat 

ab Alex.horis.2 if. 22 32 

Z uchabari max.diem h^hora^.^ |l.8idtftatab 

Alex.horis.2 ifingradi, 17 ii. 29 i 

ppidiummax.die3 h^hora^. 13 ii.8idiftatab 
Alex.horis ,2 f .ingradi. 20 f 28 £ 

T ubufuptusmax.dieh3hora^.i4i.6idiftatab 
Alex.horis .2 i.mgradi, aji 31 if* 

Ecunda Aphrica: Tabula continet 
s Aphricam&iinfulasquxcircaipfam 
funfparallelus ipfius medius:ppor 
tioneh^admeridianu/quatredecimadquinde 
am:terminatfautemTabuIa/ab oriete Cyre^ 
naica/ameridieinteriori Libyauuxta Getulia^ 
8i deferta:ab occafu Mauritania Cajfanenfi/ab 
arcro Pelago aphro 
InfigniorumoppidorumAphricas 
X abraca colonia maximam diej habet horarum 
T4 i.8idiftatab Alex.uerfus0ccafumh0r.2i. 
ingradibus 28 il 34 

1 tycamax.dieheth0raru.r4 f.8idiftatab Alex, 

horis,2,ingradibus 30 f 34 fj 

C arthagomagnamaxfmam diemhabet hora^ 
rum.14 f,8idiftatab Alexandriahora, 1 ffi&, 
ingradibus 31 i. 34 f OCTAWS 

A drumetus col.max.die h3 horaru.14 f -8i diftaJ 

ab Alex.hora.i if. 32 f * vl£ 

N eapolis quajlapris magna maxima.diq habet 

horaru3.i 4 .8idiftatab Alexandria.hora.i Jft, 

ingradibus 38 i 30 * 

C yrtaiulia maxi.diem h3 horaru. 14 i. 8i diftat ab 

Alex.horis.if.ingradi. 25 J.f 32 * 
S iccaueneria max.die3 fi3 hora^.i 4 l.&c diftat ab 

Alex.hons.2 i.ingradi. 28 f 32 i* 

B ullamenfa max.die3 h3 horap^. 14 i. &i diftat ab 
^ Alex.horis.r if^ ingra. 31 32 

T ucma max.diem i h3horarum.i4i..8idiftatab 

Alex.hor.iij&.ingradi. 31^* 32 f* 
T hyfdrus max.diemh3 horarum.14, 8C diflat ab 

Alex,hora.i ii.ingradi. 32 if 31 f 
M enix ciuitas in Lotophagitis infula max.dfem 

het hotarum.14 fi.Sidiftat ab Alex.hora.ii. 

ingradibus 34ff 31 f ' 

' - ollyrainfula 8i ciuitas maximam diemhabet 

horaru3.r 4 f.6idiftatab Alexandria hora.i 1. 

ingradibus !7i 34 

M eiita mfula 8i auitas maximam diem habet 

horaru3.i4f.8idiftatab Alexandria hora.ii. 

ingradibus 38 34 

Erria LibyxTabuIa/continetCyre 

t naicam 8i Aegyptum/cu3 adiacenriv 

bus infulis parallelus ipfius medius 

ptoportionem habetad meridianu^ 

quam quinquaginca ttes adfexaginta/termiy 

natur autem Tabula, ab ortu Iudea 6i Arabia 

Petrea/8i Arabico Sinu:ab auftro interiori de 

ferta Libya6i Aethyopia qua: fupraAegyp* 

tum eft/ab Occafu Aphnca Si magna Syrte/ 

6i parte interioris Libya: : ab arclo Libyco &C 

Aegyptopelago; 

In Cyrenaica 

-B aa:onica; max.diemhabet hora^.i 4 ft.8idiftat 
ab Alexandria uetfus occafum horis. f fft. 
ingradibus 4 7s^ 31^. 

A rfinoe max.diemhethoraru3.i 4 £,8idiftatab 

Alex.hora;.|i.ingradi. 47 |f 31 ~ 
V tolazmais max.dies het hora^:.i 4 ft.Si diftat ab 

Alex.horaj.ii.ingradi. 48 1 3 r f 

A pollonia max.die'3 het horaru. i 4 ^ ,8i diftat ab 

Alex,hora;.i.ingradi. 49 31 

C yrenemax,die3hethora^,i 4 .8idiftatab Alex, 

hora:.i,ingtadibus 49 3°ffe 

In Marmarica 
C herfonefus magna max.di,h3 hor,i4 |.6i diftat 

ab Alex.horaj.isj.ingra. yi 31 f 

P aretonium max.diem het hora^, i4,8i diftat ab 

Alex .horis.i.ingradi, $6 f 30 f 

A lexandria metropohs totius a;gypti max diem 
het hora^J4,8i diftat ameridiano fortunata^ 
rum infularum.*ad ortu3 Solis horis .3 f ingra 
dibus foi 30 f 

Pelufium ciuitas maximam diem habet hora> 
rum.i4,Sidillatab Alexandria uerfus ortum 
horis.i.ingradibus 63 f 30 i 

I 4 ■^ M yformus max.die^ het hora^.rjil .8i diftat ab 

Alex.uerfusortuhoris.i 64 f. 27 1 

B erenicemax.di.h3hora.r3 i^.Scdiflatab Alex, 
uerfusortuhorar.i.ingr. 64L 24A 

Hic fol fcmel in anno fit fupra uerticem dum 
eft ia Tropico sfliuo 
Armmon ciuitas max.die h3 hora.13i.5i diflatab 

Alex.uerfusoccafuhor.f 54 f- 27 

O afismagnamax.diqhjhora^.r^i.&Cdiflatab 

Alex.uerlusoccafuhor.ft S9 t6\ 

M emphis max.d1e.h3 horaiM.13 if $^.8C diftatab 

Ale.wuerfus ortu hoYi.igr.6i i& 29 fs* 
PtoIemai'sermia;max.di.h3hor.r3i-|.5idiftatab 

Alex.uerfusortuhoris.ft. 62 27^ 

T> iofpolis magna max.di.h3 hor.r3 f .8C diftat ab 

Alex.uerfusortuhoris si 62 2 Siw 

S]yenemax.di.h3hora^.i3i.8idiftatab Alexan. 
uerfusortuhoris.i^.ingr. 61 23 ff 

Hic fol femel in anno fit fupra uetricem;quan 
do eft m a;fliuo Tropico; 

Varta 8C ulrima Aphrica: Tabula con 
q tmet interiorem Libyam 8i Ethiopia 
quafubagyptoefl/SC qusefliterius/ 
cuminfulis ei adiacenrinus/parallelui ipfius 
medius proporrione3 hetad meridianu eande 
fere:terminat*autTabulaab ortu/Sinu Arabi 
co8CmariRubro/8cSinu Barbarico/6C parte 
Isdia pelagi/ameridie terta incognita/ab occa 
fu occidentali Oceano/a Septentrione uttaq; 
Mauritania/SC Aphrica ac Cyrenaica Aegyp* 
toqj/infigniorum auitatum fecunduminte/ 
riorem Libyam: 
A iutolala max. di, h3 hora^. 13 i.8C diflat ab Alex. 
uerfusoccafuhor.3i.1gr. 5f- 23 f 

Hicfolfemelin Annofitfupra uerrice^ dum 
eftin ^fliuo Tropicot 
A mpthamax.di.h3hora^.ni.&idiflatab Alex. 
horis.3.ingradibus 151 5! 

Hicfbl bis rn Anno fit fupra uerticem quan/ 
do fol diflatab sftiuo Tropico ex utraq; par/ 
tegradibus. 48 f 
T amondacanamax ch'ehethoraiM3.8cdifiatab 
Alexan.horis.2 i.ingra. 23 1 x6 

Sumit aut bis in Anno folem fupra uerricem 
quando diflat a Tropico sftiuo ex utraqj par^ 
tegradibus. 53 f 
jDaramametropolis max di.I^hor. 13 i.&cdiftat 
ab Alexandnahora.rf. 41 f 19 f 

Hic fol bis in Anno fit fupra uertice cu diftata 
Tropico xftiuo ex utracj pate gtadibus. 25. 
C ira metropolis max. die [13 hor. 13 1, 8c diflat ab 
Alex.hora.ri.ingradi. 57 18 

Habet autem folem bis in A nno fupra uerttV 
cem quando diftat a Ttopico sfttuo ex utracn 
parte gradibus. 4$ 
In Aethiopiaquajfub Aegypro eft 
P tolomais theron maxima diemfy horaru. 13 .1, 
&cdiftatab Alexandria uetfus ortii horis. f£. 
ingradibus 66 1 17 LIBEK In ea fol bis in Anno fit fupra uerticecu diftat 
aTropicoaftiuo exutraq;gtegradibus.45 f. 

A dulia max.die h3 hor.12 if s"i. &c diflatab Alex. 
uerfu s ortu hora:, i, ingr. 6% uh 

Hic fbl bis in Anno fit fupra uertice cu diflat 
a Tropico arftiuo ex utraqj parte gradibu s. 60, 

Dieraciuitai max.dieh3hora9i.r2 ff ,&cdiftat ab 
Alex.uetfus ortuhor.i.igr.74 i 11 i 
Sumit autem folem bis ln A nno fupra uerti/ 
cem/cu3 diftat a Tropico xftiuo ex utraq; par> 
tegradibus. 62 fi 

Mofyliumempo.max.di.h3hora^.i2f.8cdiftat 
ab Alex.hora.rf 79 9f 

Ibi fol bis in Anno fit fupta uertice cu diftata 
Tropicoasfhuo ab utraqjgtegradibus. 68 f. 

A romata emp0.max.di.h3 horai^.n 1 .&. diftat ab 
Alex.uerfusortiiho.ri.igr.83 7 

In his bis in Anno fol fit fupra uerrice quado 
diflataTropico a:fliuo ab uaacggtegradi.75. 

Napatamax di.hj horagj. 13 f.&idiftatab Alex. 
uerfus ortu horis. i. 61 1 19 

Hic fol fit f upra uerace bis in Anno/cu diflat a 
Tropico afliuo ab utraq; parte gradibus. 3ri. 

Meroeciuitas max.di.h^hora^. i3i.&idiftat ab 
Alex.uerfusortuho.sj.igr.6rf 16 1 f 

In ea fol bis m Anno fit fupra uerticc/cu diflat 
aTropicoarftiuoexutrac^gtegradibus. 45. 

Rima Afix TabulacontinetPontu 
p 8i Bithyniam:8i regione qua: ppria; 
Afiadia'tur/acLyciam&: Galatiam 
Pamphyliam ScCappadociam Armeniammi 
norem 8C Cilyciam : parallelus ipiius medius 
proportionem het ad meridianu^/q ua tria ad 
quatuor/circufcribiturautem Tabula ab ortu 
qde3 Armenia maiori &CgteSyria^ab Auftro 
Carpathio 84 Lyao 8C Paphylio mari/Anguf 
tufqjCilyaa;/&:SinuIfrico/ab occafu Thra^ 
tio Bofphoro/SC Propontide/ac Hellefponto 
8C Aegeo pelago/ac Icario 8i Myrtooq?:&:Pon 
ticomanabArdto: 

Infignorum Bithynisoppidorum 

C halcedon maximadiem habet horarum.i^i. 8C 
diftatab Alexandna uerfus occafum hons.i. 
ingradibus %6 ii 43 

N icomediamax.dieh^ hora^.i^ift.acdiftatab 
Alex.horis.i.,ingradi. 57 i 42 i^ 

A pamia max.di.h3 hora^.iyA,6/diftat ab Alex. 
horis.i.ingradibus ' j<Ji 41 \ 

H eradea ponti max.di.h3 hora9j.1y5.8c diftatab 
Alex. hor. &, ingradi. 59 i 43 ^ 

N icara:max.dieh3hor3§i.iyi.8idiftatab Alex. 
horx.i..ingradibus j8f 42 i. 

ln Aha propna 

Z i2icusmax.di,h3hora9:.i5.&:diftatab Alexan. 
horis.f.ingradibus 5$- f. 41!^ 

A lexandri troas max.di.h3 hor. 14 1 J£.8c diftat 
ab Alex.hor.f.ingradi, tt-ifsi 40 i. 

S.myrnamax.diemhe"thora9!.r4ii.8Cdiftatab 
Alex.hons i.ingradi, $6 $8ifc Ephe[usmax,diemhethotaa.r4H.8idiflat a h OCT ' AVV ?i- i- • - ,- . 

ab N,c °P° Ils,M a»mad 1 e-h3horaK.rcI,8idiflatab Alex.horis.i.mgradi. 
M detus maamadiehjhonp. r 4 fi-.8Cdiftatab 

Aiex.hons.^.ingradi. S 6fi S ?r * 
^rudus maxima diem hethora^.r 4 i. & diftat ab 

Alex.hors.l.ingradi. 5 <ji£ j6 i 

^ergamusmaximadieh3hora ? .r 4i I| ft ,&di(tat 
ab Alex.horis.|.ingradi. 57 fi 40 

a ardis maxima diem hj hora^ r 4 if ,8c diftat ab 
Alex.hotis4.ingradi. 57i*' 38 ii 

' ' ' agnefia maxi.diehethora^ r 4 fi.ScdiftaVab 
Alex.hora;.f..ingradi, J7ii. 38 

A pamia arca maxi. diem hj hota^.r 4 £ i.8c diftat 
ab Alexandriafere nichihqafitaeftiri Meridia 
no Alexandris ingradi. 60 i f 30 2 

C ib yra:maxima die^ ty hora^, r 4 ff ,6C diftat ab 
Alexandria nichihqa in eode ferme meridiano 
Abndtaeftingtadi. ^tt* 3?| 

Mi itilene inf.maxima die h3 hora^!r 4 if.8C diftaC 
ab Alexan.hoKe,f 55 «. ' 39 i 

Cl hios inCmaxi. die^' [13 hora^.r 4 1|»8£ diftatab 
Alexandriahoris.f' 55 38 i. 

v hodi ifula maxi. die h3 hora^. r 4 » . & diftat ab 5*1 jy?f Alexandria horis.ft 
In Lycia: 

P athara mari. diem h3 horagi.i 4 i'.8c nichil diftat 
N ab Alexandna quonia fub eode meridiano fita 
eftangradibus 60 f ^6 

A ndriaca maxi. die h^ hor.r 4 f» 6C diftat ab Alex< 
utfupraangradibus 60 f 36 

M yramaximamdieh3hora9i.r 4 i£.8c diftatab 
Alex.ad0rtuh0r.ft.in2r. 61 i a<J** 

InGalaria S ■ ? ** 

Si inope maxi. die h3 hora^ f. 8C diftat ab Alex* 

ad ortum horis.i 6$ f i ft 44 i. 

A myfus maxima diem h3 hora^f ,8c diftatab 

Alexan.horis.f ingradi. <S 4 ffft 44 
Germanopolis max.die hethora^.r^ i.Scdiftat 

ab Alex.horis.i.ingradi. toffft .4.3I 
P efinusmax.dieh 3 hora^ rjA.&cdiftatab Alex. 

horis.f.ingradibus 62 T 4 2 

Ancyrametropolismax.dieh3hor.r5f.6cdiftat 

abAlex.horis.i.adortii 63 4 2 

In Pamphylia 

Syfdra max.dieh3hora9;.i 4 i.8Cdiftatab Alex. 

adortuhoris.i.ingradi. t>j 36 i^ 

X ermeflus max.diej h3 hora^.r 4 ii.8c]diftatab 

Alex,horis.i,ingradibus 6i\ 37 f 
Perga maxi.die [13 hora^.r 4 fi,8C diftat ab Alexi 

horis.i.ingradibus 61 i yi if 

In Cappadocia 
Trapezos maa.diem h3 hora^'15 f . 8C diftat ab 

Alex.horis.f .mgradi'. 70 i-f 4 3 i 
Comanaponticamax.dieh3hora^.r5^.66diftat 

ab Alex.hora. i.ingradi. 67 42! 

M aza qua: 8C csfarea max.di.h3 hora. ij. &C diftaC 

ab Alex.horis.f.ingra. d6i 4 of 
In Minoris Armenia 
S atala maxi. die h3 hora^. 15 f ,8cdiftat ab Alex,' 

adortuhoris,f,ingradu 69 1 42 f ALex.adortuhor.f.ingr. 6 9 42ft 

iVlelitenamaxi.die-h3hora^.i 4 i| A .&diftatab 
InC^ia 0ra4 ' a ' ngradu 7I »*» 

Selenusmaxima-diemh 3 hora^r 4 i.8idiftatab 
Alex,hons.f.ingradi. * 4 i ; ^ ft 

*■ ompeiopolismax.dieh3 hora^r 4 iX.8cdiftat 
ab Alex.hora.f .mgradi. 67 f '37 

M'allusmaxi.diem h3hora^,r 4 i^.Scdiftatab 
Alex.hora. i^.ingradi. 6Z f 3^ ii!fe 

J arios maxi.diem h 3 horarum.r 4 ff .8c diftat ab 
Alex.adortuhora.i.ingr. 67 is. -7 

danamaxima"diemhjhora^.i 4 f i ,6cd : iftatab 
Alex,hora.ift.ingradi. 68 f jr 

Ecunda AfiaTabula/cotinet Sarma 
s riam Afia:/ parallelus ipfius medius 
proporrionem hjad mendianu/qua 
leptem ad duodecimjterminafat Tabulaab 
ortu/Scythia mtra Imau3 monte/8c pte Cafpii 
mans/abauftro Albanya/6C Iberia/Colchide 
fiCgteEuxiniponti/ab occafu^imeno BoC« 
phoro/8c Palude Meoride/atc|Sarmaria Eu> 
ropasabarcloTerrairicogmta 

Ci yramba maxi. diem h3 horaru.rtfi.8C diftat ab 
Alex.adortuhor.f.ingr. d 9 i* 49 f f 

1 termonalla maxi.die h3 horaru.rj ff fe.SC diftat 
ab Alex.horis.f .ingra. 65 47 « 

D enanthia maxi. diem h3 horaru. k if . 8c'diftat 
ab Alex.hor.f.ingradi. 6^ f ' * ' 47 i. 

Tanais riiutas max.die3h3hora^.r7.Scdiftatab 
Alex.adortuhora.i.ingr. 66i^ 54^ 

Niuaris maxima diej h3horaru.r7i.8c diflatab 
Alex.horis.f.ingradi, 70 55 

ErtiaAfiajTabuIacontinet ColchiV 

C dem:Iberiam:Albania3/6cMaiorem 

Armeniam:parallelus ipfiusmedius 

proportione h3 ad meridianu qua undedm ad 

qndecim:terminatf aut Tabula/ab ortu Cafpii 

maxis/di Medoru:ab Auftro Aflyria:8C Mefo 

potamia:ab occafu Qppadoaa/SCgte Euxini 

ponti:ab Ardto Sarmaria Afiarica: 

infignorum Colchidis oppidorum 

Diofcuriamax.diemh3h0raru.rj- £i.8Cdiftat ab 
Ales.adortwhor.ff. 7i£ 4^rr 

Plhafis riuitas max.die I13 horaru.rjI.8C diftat ab 
Alexandria:horis.if» 72 i 4 4ii, 

Inlberia "' * lT1 

A rtanifla max.diem h3 horaru.rjfft.6c diftatab 
Alexan.horxr.ingradr. 75 f 46 

A rmaclica maxima diej hj horaru. rj i.8C diftat 
ab Alexan.hora.r.ingra, 7S 44 ii 

In Albania 2 * 

■A lbania ciuitas maxima diem habet horarum 
15 jft.8cdiftat Alexandria horis. r f , ingradi/ 
bus. 8rf 4.5 f»; 

G^etara maxima diem hj horaru.ryi;8c diftatab 
Alex,horis»i f ,ingradi, 79 f 45 InMaioriArmenia 
ftaxatamax.diemhabethorafji.ifl.Scdiftatab 
Alexhoris.il.ingradi. 78 42 

'*< ofpia rnax.diem habet hora^, 14 ff .8C diftat ab 
Alex.hora.i.ingradibus 74 f 39 !f 

'. rfomafatamax.dieh^horaru.i^ff.SCdiftatab 
Alex.horis.if ingradi. 73 38 f 

rtemita max.die het horaru. 14 1|. 8i diftat ab 
Alex.horis.ii.ingradi. 78 f 40 1 

VartaAfiasTabula/continet Cypnl 
q infuIa:Syria3:Iudea8Cutraq;Arabia 
Pettaam 6cdeferra:acMefopotamia 
8d Babylonia:parallelus ipfius medius .ppor 
tionehjadmeridianu/quaquincjjadfex^termi 
nat' aur Tabula/ab ortu Aftyria & Sufi'ana/8J 
pte Sinus Perfi'ci:ameridie parte ipfius Perfici 
Smus/SC Fcelici Arabia/ScinterioripteSinus 
Arabici/ab occafu Glycia/8C Sinu Ifuco/8c gte 
Aegypti/ab arcto anguftiis Cilyria:/8C parta; 
Cappadociae/Sc Maioris Armeni«: 

Infignorum Cyprioppidorum 

P aphos max.die h j horai^.14 f .8C diftat ab Alex. 
ad ortu horis. f ingtadi. 64 f 35 1 

A mathusmax.diehjhorarum. i4f,8cdiftatab 
Alex.horis.fingradi. «^fffi 35 

S alamismax.diehabethera^.14 f fi.SCdiftatab 
Alex.horis.ffi.ingradi, 66 ff J5fff 

InSyna 

L aodicea max.diem hj horarum.t4 f >& diRat a ^ 
Alex.hora, f fi.ingradi. <J8 ff fi 35 f 

A nthiochiaapudTaurumonte/max.die habet 
horaru.r4 fl.8Cdiftatab Alexandriahoris, f: 
ingradibus 70! 37 f 

Hierapousmax.ch'eh3horaru,r4!&,&diftatab 
Alex.horis.ffi.ingradi. 71» 3^f* 

A pamea max.diemhj horarum. Hf.SC diflat ab 
Alex.horis.f ingradi, 70 f 34 1 

C efaiajaparania: max.diehjhorai^i^l.&cdiftat LIBER ab Alex.hora.i m g™> *9 T 33 1 r~ eliopolis max.diem (13 horara.14 f •& diftat ab 

Alex.horis.f .ingradi. 70 33 Irr 

P amafcusmax.diemh3horaru.14I.8C diftatab 

Alex.horis.f.ingradi. 70 1. 32 f 
]? almyra max.diem h3 horarum.14 1.8C diftat ab 

Alex.horis f l.ingr, 71 f if^ 54 

In Paleftina Iud*a: 
C efarara ftratonis max.die h$ hora.14 ft.&J diftat 

ab Alex.hora. fingradi. 67 1 31 flfi 
J fcalon max.die3 [13 horaru.14.6C diftat ab Alex. 

horis.f .ingradibus 6$ f 30 \L 

,v i eapoIismax,dieh}horarum.i4ri.SC diftatab 

Alex.hora.fri.ingra. ^8 f I 31 1 

l 1 ierofolimamax.dieh3horarum.i4.8cdiftatab 

Alex.hora.l.ingradi. 67 30 f 

P etramax.dieh3horaru.i4.8cdiftatab Alexan. 

horis.i.ingradibus 67 & 29 ff 

M edaua max die h3 horaru. 14.6C diftat ab Alex^ 

hora.f.ingradibus 69 I9~ : lik 

£ oftralegion max,dieh3horaru$. I4.8C diftatab Alex.horis.fft.ingradi. 71 $1 

In Mefopotamia 
N icephoriuj max.die h3 hora^.14 1. 8C diftat ab 

Alex.horis.Ifri.ingra. 73ffr 34 ff 
S eleutia max.die hj hora^,i4 f.SC diftat ab Alex. 

horis.il.ingradibus 79 1 3Jf 

I ambanamax,diehethoraru,i4fs&.8Cdiftatab 

Alexandriahoris.il'. 77if 36fff£ 

E deftamax.dieh3 hora. 14 II.8C diftatab Alex, 

hora.fffi.ingradibus 73 ff 37fft 
N ifibis max.diemh3horarum.14 f i.&Cdiftatab 

Alex,hora,i,ingradi. 7jf 37 f 
In Babylonia 
T eredon max.die hj horaru.14.8C diftat ab Alex. 

horis.r f.ingradibus 80 31 fi 

B abylbnmax.diem [13 horaru3.i4f,8cdiftatab 

Alex.horis.if. 79 3* 

B arfitha max.diem h3 horarum.14 .Scdiftat ab 

Alexandriahoris.ri. 78 f 341. 

rchoa max.diem h3 horarum.14 1, 8C dif i cab 
Alexandriahoris.il. 78 f 31 f 

Vinta ACix Tabula/cotinet Aflyria: 

q Sufi'ana:Medos:Perfide3 : Hyrcania: 

Parthia:8C Carmania defertaiparalle^ 

lus ipfius medius pportione hj ad meridianii 

qua quatuor ad quincpjterminat' aut Tabula/ 

ab ortu Aria/ab auftro Carmania 6C Sinu Perfi 

co/ab occafu Babylonia/ac Mefopotamia/8C 

Armenia/ab Ardo parte Hyrcani Maris/8C 

Regione Hyrcanix: 

In Aflyria 

N inus max.dieh; hora. r4 1.Scdiftatab Alex. 
uerfusortuhora.ii.ingr, 78 j(Ji 

1 hefiphon max.d1eh3horaru3.14 I.6cdiftatab 
Alex^id ortu:hor.r f.igr. 80 35' 

A rbella max. diem h3horaru.14ffi.6C diftatab 

Alexandriahora.if, 80 37 1 

In Media 
C yropolis max.diem h^horarum.is-.&cdiftatab 

Alex.hora.rfingradi. 85* 41 i. 

A chatana max.diemh3hora^.i4 ffi.&cdiftatab 

Alex.horis.i f f.ingradi. 88 j7 f I 

A rfatiamax.diemhabethorarii.r4f.6c diftatab 

Alex.horisiii.ingradi. 88 3<Jf*' 

1 uropus max.diem het horarii.14 1.6C diftat ab 

Alex,horis,2 f.ingradi, 93 f 36 ifi 

InSufiana 
S ufamax.diem h3 horaru.i4 f . &C diftatab Alex, 

horis.i ifi .ingradi. 84 34! 

T axiana max.diem habet horaru. 14. 6C diftat ab 

Alex.horis.r f ft. 84 29 f 

In Perfide: 
i arrhafiummax.die hehoraru.14 i.&cdiftatab 

Alexandria.hora.ii|. 86 33^ 

A xima max.diem het horarum. r4 1. 8C diftat ab 

Alex. hora.i f i.ingradi. 87 f i 3; f f 
J 1 erfopolis max.diemhethoraru.i4l.6cdiftatab 

Alex. horis.2 fi.ingradi. 91 33 f 

T aocamax,diemhabethorarum, I4.8C diftatab Alex.horis.z.mgradtbus 89 
InParthia *>* Ajnbrodaxmax.dic3h}hoia9fci4*f.8idiftatab 

Alex.hor.2i.ingradibus 94 1 38 i. 

ii ecaConpylon regia max,di.h3hora^.i4ift.5j 

diftatabAlex.hor.2i.1gr. 96 37* ii 

., ■ rtacana max.diem h^ horaru3. '4 f.8i diftat ab 

Alex,hot,2 f .ingradibus 91? 34 « 

H yraRi* oppidorura infigmorum 2 

-< yrcania metropolis max.di. hj hora^.14 f f «. 

8idiftatab Alex.ho.2 f^. 98 1. 40* i. 

arufa nux.d1.h3hor.14if £.8i'diftatab A*kx. 

horis.2 f.ingradibus $6 40«. QCTAWS 

M enambis regia max.die het hora^ rj. 6i diftat 
ab Alexhor.r.igradibus 75 i& r<fi 
Hic quoq; fol bis in anno fit fupra uertice" di/ 
ftans a Tropico a:ftiuo ab utracg gte gra.45 f . 

S abbata mettopolis max.di.h3 hora. 13. & diftat 
ab Alex.hor.ri.igradib 9 77 i<j f 

Hic : quoq; fol bis in anno fit fupra uerOcem. 

/ diftas a Tropico a;ftiuo/ab utraq; gte gra.4ji; 

Sapharametro.max.di.h3hora.i2ii.6Cdi(tatab 
Alex.horis.iff.igradi. 88 i. 14 i. 

Hicquoqjfolbis manno fit fupra ueracem: Exta Afla: Tab ula/cotinet Arabiam 
s Fcelice atq? Carmanta/cu adiacehbus 
ifulisrparallelus ipfius medius/,ppoc 
tione h3 ad meridianu qua quatuordea'3 ad de 
cem 8i otf o:tecmiat?atTabula/ab ortu Gedro 
fia8iIndicopelago/ab auftroipfo Indicope/ 
lago 8i mari Rubro/ab occafu Sinu Arabico/ 
ab ard:o utraq; Arabia f Petrea 8i deferta/ac Si 
nu Perfico/6i gte Perfldis/8i Carmania deferta 
Iaflgnsotum oppidorumFelias Arabia: 
B adeo regia max.di I13 hor.133-.8i diftat ab Alex. 
adortiihoris.f.ingradi. 69 ffsv 20 
Hic aut fol bis in anno fit fupta uertice:diftas 
ab utraqj parte aeftiui Tropici gradibus.31 f. 
P udniciuitasmax.diemh3hota^.i5 ,8idiftatab 
A lexan.hor. f f .ingradi. 72 f ri x6 f 

Hicfolbisinannofitfuptauerricemdiftasab 
uttaq; patte Tropici xftiui gradib u s . 45 f . 

M usaempo.max.diemhethora^.a if.6idiftaC 
ab Alex.hora.i igradibus 74^ 14 
Hic quocpfol bis ianno fitfuprauerricediftas 
a Tropico arftiuo ab utraq; gtegtadibus.55 1, 

Q ceIisempo.max.diemh3horafji.r2 |i.8i diftac 
ab Alex.hora.r.igtadibus. 7j 12 

Hicquocpfolbisin Annofit fupra uerricem 
diftansaTropico ajftiuo ab utraq;Dtegra.y9. 

A rabia:empo.max di,h3.hora^,nii..8idLftatab 
Alexanhor.if.ingradi. 80 rrf 

Hicquocjjfolbis in anno fit fupra uerricem: 
diftas a Tropico xftiuo ab utraq; g te gra. 59 f. 

C ana emporiu3 max.di, h3 horaiv. 12 f f . 8i diftat 
ab Alex.hor.r ii.ingra. 84 12 f 

Hicquocjjfolbisin Annofitfupra uerricem 
diftas a Tropico aeftiuoiab utracjgtegradi.59. 

G erraciuitas max.diq h^ hora^.13 f.Sidiftatab 
Alex.hor.if.ingradibus 80*. 23 f 
Hic fbl femel in anno fit fupra uertice3 in ipfo 
Tropico arftiuo 

O manumempo.max.diehethora.13I. 8idiftat 
ab Alex.hor.i i.ingradi. 77 f 19 ff sfe 
Hic fol bis ln anno fit fupra uertice cu ab eft a 
Ttopico xftiuo utcaq; parte gradtbus,3J f . 

IVI arha metropolis max.di.h3 hora.13 A.8i diftat 
ab Alex.horis.i^.ingra, 76 18 f 

Hic-ibl bis in anno fit fupra uerticem:diftans a 
Tropico aitiuo ab utracj; parte gtadibus.y. difta's a Tropico asftiuo ab utraq; gte gra.^ ? . 
S abaregiamax.die.het horai^.12 ii.Sidiftatab 
Alex.hor.rs^.igradlbus ri* ij 
Hic quoq; fol bis in anno fit fupta uerticem: 
diftas a Tropico aiftiuo/ab utraq; pte gra.5^ f. 
Infularum imtgniuj qua: drca Atsbia tdkcims 
D iofcoride inf 8ia'uit.max.die h^hora^n i.8i 
8idiftatab Alex.hor.ri.i.. 8df 9 fft 

Hic quoq; fol bis in Anno fit fupra uerricem: 
diftas a Tropico xftiuo ab utraq; gte gra. 68 f. 
araphidis inquaphanummaxrma diemhabet 
horaru3.i3i..8idiftatabAlexandriahoris.2f, 
ingradibus 94 17 j 

Hic fol bis in anno fit fupra uerrice:diftans a 
Tropicoaftiuo/ab utracpparte gfadibus.42. 
A pphanainCmax,die3h5hora^.i3 |.6idiftatab 
Alex.horis.i f . 81 f 28fffe 

Inflgnorum Carmankoppidorum 
*!■ rmusa ciuitas max.diq h3 hora^.^ f 8idiftat 
abAlex.h0ris.2i.ingr. 94 i 23 f 
Hicquoq;folbis inanno fitfupra uerricem: 
diftas a Tropico a:ftiuo grad. i.ab utracp parte 

5 amydacamax.diemh3 hora^. 13 f. 8i diftatab 
Alex,horis.2 f. 98 i 2oift 
Hicquoq;folbisin anno fit fupra uerticem: 
diftas a Tropico arftiuo ab utfaq; gte gra,i7 f . 

C armanametro,max.dieh3hora 13 if.Si diftat 
ab Alex.horis,2.f.ingr. 100 29 

C arminainf.max.diemh3hora^!.i2 if.8idiftat 
ab Alex. horis 2 f.ingr. 97 f 13 f 
Hic quoq; fol bis in anno fupra uerrice3 fit/cu 
diftataTropico^ftiuoab utraq^ gte^gra.^o. 

Eptima Afla; Tabula/corinet Mar^ 
s gianam: Badlriana:Sogdiana:Sacas: 

6i Scychiam intra Imaummontem: 
parallelus ipflus medius ppQrtione h3 ad me 
ridianu/qua duo ad tna/termiat ac Tabula/ab 
ortu Scy thia q extra Imaii more eft:ab auftro 
Monte Imao q lupraindos eit/qintra8iextra 
Gangefuncpreterea Paropanifadis 6i Ana/ac 
Parthia:6i parte Hyrcanimans/ab occalu par 
teMedorum &C Hjrcani Pelagi|6iSarmatia 
Afi'arica/ab arcfto Terraincognita 
InM&giana 

6 nriochiamax.diem h3 horarum,i$.8idiftatab 
Alex,adottuhor.3,ingr. 106 40 f 

W igxa max,diem h3 hora^ iy. &C diftat ab Alex. 
uerfusortuhoris.3,ingr, 105 41 LIBER In B.ielriana 

Catacartha max.diem het hora^. 15 f .8idiftat ab 

Alex.ad ortu hor.3 ^ .igr. iro 44 

Z arifpa max.diem het horarum. 15 }. 8i diftat ab 

Alex.horis.2 f .ingradi. n< 44 

»B athra regia max.diem het hora^. 15.& diftat ab 

Alex.horis.jfft.ingradi. 116 41 

fyfaracanda max.di.hethora^.H f|.8idiftatab 

Alex.horis .3 i.ingradi. 112* 39 i. 

InSugdianis 

q xiana max.die het hora^, 15 *".8£ diftat ab Alex. 

horis.jifingradi. nrf 44 f 

fj\ aruca max.die h$ horaijuc i-.K diffet ab Alex. 

utfupra horis.; ff ,ingr. nyl 44 f 
D repfa metro.max.diej h$ horai^.ic i.8idiftat ab 

Alex.horis.4.ingradi. 120 4f 

A le.;andriaultimamax.dieh3horaru. i5.8idiftat 

ab Alex,horis.4 1 ingra. 1« 41 

In Scvthiaintra Imaummontem 
j> Jpabota max.diem h3 horaru3.r5 f, &C diftatab 

Alex.horis.Jii.ingradi. 102 44 

Q anaba maxi. diem h3 horarum.r^ i.8i diftat ab 
Alex,horis.3.ingradibus 104 45 

Ctaua Afiae Tabula/cotinet Scythia 
o qua; extra Imau3 monte eft:8i Seras: 

parallelus ipfius medius fportionej 
(13 ad meridianu qua duo ad tria/circumfcribitT 
aut Tabula/ab arcfto 8i oriete Terra incognita 
ab auftro Sinis 8i gte India: extta Gage;ab oc 
cafu Saa's/8i Scychia q itra Imaum monte eft 

InfTaniofum in Seythia oppidorum 

A uzaria max.diem habet horaru3.Nj.8i diftat ab 

AIex.ad ortu hor.5 f .ingr. 144 49 i 

jfledon Scythica max.die hj horai^.15 I.8i diftat 

ab Alex.horis.tf.ingradi. 150 47 j. 

Infigniorum apud feras oppidomm 
lffedonfericamax.die3 h^hora^.ic i.Sidiftatab 

Alex.horis.tf ff .ingradi. 161 4C 

Dtofachamax.dieh3hora^.i(J.8idiftat ab Alex, 

horis.ri.ingradibus itfrf 42 J 
Qclorocora max.diem h3 horai^.i4f ,8i diftat ab 

Alex.hor.r.ingradibus 165 yt 

S era metr0.max.die3 h3 horai^H i^.&c diftat ab 

Alex.hor.rifingra. ir7 38 f 

Ona Afia: Tabula/corinet Ariam&i 
n Paropamfadas/Si Drangfana/8i Ara 

chofia3 8i Gedrofia.-Parallelus ipfius 
medius ;pporrioneh3 ad meridianu/qua trex^ 
deamad quindecim.-circufaibitfaut Tabula/ 
abortulndia/ameridie Indico Mari:ab occa./ 
fu utraq3 Carmania 6i Parthia/ab arcTo Mar^ 
gianaSiBacfhiana: 

InfiVniorumin Ariaoppidorum 
JBitaxamax.dieh3horaf(;.r4 »f Bidiftatab Alex. 

ad orru horis.2 2 f.ingr. 10} 1 38 
A lexandria max.diem h3 hora^ 14 1. 8£ diftat ab 

Alex.horis.3 i.ingradi. 110 $6 

Aria aiiitas max.diem h3 hora^.r4 f . Sidiftat ab Alex.horis.3,ingradibus 105 35 

In Paronanifade 

N aulibis max.diem hethora^. 14 i.6i diftat ab 
Alex.adortu:horis.jii. nr 3?f 

Carcuramax.di.h3hora^,r4 f.8idiftatab Alex. 
horis.3iif£.ingradibus ir8 3? 

InDrangiana 

P rophtafia max.diem h3 horaru.i^ i.Sidiftat ab 
Alex.horis.3 f .ingradi. iro 32 i 

A rifpamax.dieh3horarii.r3 li. 8idiftatab Alex. 
horis.3 ii.ingradibus 108 i& 18 f 

In Aracofia 

A Iexandria max.diem h3 horarum.r4.8i diftat ab 
Alex.horis.3 ifi.ingradi. i3rif 31 

A rachodus max.diem h3 horaru.14. 8i diftatab 
Alex.horis.3 if .ingradi. 118 30 f 

In Gedrofia 

C unimax.dieh3horaru.13f J.8idiftatab Alex. 
horis.3f.ingradibus no 2r 

^J ufirna max.diem het horaru. 13 i * ,8i diftat ab 
Alex.horis.3 f .ingradi. irc 17 * 

Ji rbisauicasmax.dieh3horarij.13 i.Scdiftat ab 
Alex.horis.3.ingradibus ioy f 23 f 
Hic fol femel in anno fit fupra uerrice'ipfo arfti 
uo Tropico:Sciendueftaut q.diftatterria gte 
unius magni gradus/qui in Zodiaco gradus 
tres efficit:8i hocno femel in anno fed bis ne^ 
cefleficSolefuprauerricefierirquado diftatfq 
a Tropico ajftiuo ab utrac| gte gradib 9 tnbus: 

Ecima AfiaeTabulacotinet Indiam 
d intra Gangem fluuiu/cu3 infulis fibi 
adiacetibus:parallelus ipfius medius 
j)portione het ad mendianu qua undecim ad 
duodecimicircufcribit' aut Tabula.*ab ortu In 
dia extra Gangem:ab auftro pte Gangetici Si> 
nusSilndicipelaguab occafu Gedrofia &: Ara 
chofia &C Paropanifadisiab ardo gce Imai mo 
tis/qus fub Sogdianis &C Saris eft:infigniorii 
earum auicacum: 

S ymillaempo.max.die h^horaru.n |J.8idiftat 
abAlex.horis.3f.ingra. 110 14* 

Hic fol fit fupra uerticem bis in anno qn diflat 
a Tropico xftiuojex ucraq;gte gradib 9 . 54^. 

SMuriris empo.max.die h3 horarti.n fi.Si diftat 
ab Alex.horis.3 if .mgj. nr 14 

Hic quoq, fbl bis in anno fit fupra uerrice3 qn 
diftat a Tropico arftiuo ab utraq3 g te gra.ft |. 

Caberis auitas max.diehj horaru.i: i i. 8i diftat 
ab Alex.ad ortu hor.4 i. 128 i 15 1 
Hicquoq^fol bisinannofitfupra uertice/cu 
diftat a Tropico sftiuo ab utraq3 gte gra.4Ti. 

Palura ciuicasmax.diehjhoraru. 11 ii.Sidiftat 
ab Alex.horis.5 i.ingra. 136 f n f 
Hic quoq3 fol bis in anno fit fupra uertice^/cu 
diftat a Ttopico seftiuo ab uttaq3 P te gta.<Ji f . : 

BucephaIamax.dtemh3hotarum.i4.8idiftatab 
Alex.horis.4f.ingradi. 125* 31 

( afpira max.diem [13 hora5i.r4.8i diftat ab Alex* 
horis.4i.ingradibus 127 31 1 Patala max. die 3 h 3 horaru, 15 |. & dfflat ab Alei," 
horis.3 f.ingradibus n 3 21 

Hic quoq; lol bis in Anno fit fupra uerticem 
dtftansaTropicoajfhuoabutraq; ptegra.r?. 

-«arbari max.dtem h 3 hora.r 3 f & diftatab Alex. 
noris. 3 i.ingradibus 113"! 23 £ 

Hic fol bis in anno fit fupra uerticem:dtftas 3 

^Troptco a;ftiuo ab utraq; parte grad. 27 *, 

oangara empo.max.die h 3 hora^. 6i diftat ab 
A!ex.horis. 3 i.ingradibus n 3 i 7 

Hic fol bis in anno fupra uerticem fitjquando 
diftatab utraq?parteTropicigradibus. 42 £.• 

Palimbothra regia max.di. h 3 hora. t 3 i i . 6i difbt 
ab Alex.hor.5 i.ingradi. r 43 * 27 

O soana max, die hj hora^.i 3 |.8C diftat ab Alex; 
horis.^fingradtbus r 3 8 20 i 

Hicfolbis inannofitfupra uerticc:cudiftata 
Tropico acftiuo/ab utraq? gte gradibus. 3 2 1. 

Botaganaregiamax.die.het hora^. yi.&difbt 
abAlex.hor.iif.igradi. 117 "18 
Hic quoq; fol bis tn anno fit fupra uerticem: 

Hdiftans a Tropico a b utraq; parte gradi. 3 9 f. 
yppocu ra regia max.dte hj hora^i 3 i,8i difbt 
ab Alex.hons.4.ingradi, 120 f 19 
Hic quoq; fol bis in Anno fit fupra uerticem: 
diftas a Tropico aihuo ab utraq; pte ora. 3 5 f» 

C arura regia max.die I13 horarum.r 3 . 8£ dtftat ab 
Alex,horis.4.ingradibus 119 itfi. 

Hicquocpfolbisin anno fit fupra uerticem: 
diftans a Tropico asftiuo ab utraqgtegra.4^, 

Modura regia Pandtonis max. die h 3 hora, ij.8£ 
d1ftatabAlex.horis.4i-. 125* 17! 

Hic quoq;foIbis inanno fitfupra uerticem: 
diftans a Tropico atftiuo ab utraq; pte gra. 46. 

Orthura regia max dt.h^horap^ i, 6£ dtftat ab 
Alex.horis.4|.ingradi. i 3 of 17! 
Hic quocrj fol bis in Anno fit fupra uerticem: 
dtftas a Tropico a:ftiuo ab utraq; pte gra.46. 

Fitydametro.max.di.h 3 horai£.r2£i.8£diftatab 
Alex.horis.^.ingradi. 155 f 12! 

Hic quoq; fol bis in Anno fit fupra uerticem: 
diftas a Tropico a;ftiuo ab utraq; gte gra.57i, 

Ndedma Afia; Tabula/cotinet India 
u extra Gage 8c Sinas:parallelus ipfius 
mediustereeandeh 3 pportione qua 
meridianus/rircuTcribifaiit/ab ortu Terrain^ 
cognita/ab auftro pte Gangetici Sinus:6C Pe> 
lago Indi.ro/8cSinu magno/8cTerraet inco<< 
gnita/ab occafu Indiaintra gangem/ab arclo 
parts Scythis atqj Serica: 
Infigntorum appiaorum Indisextragangem 
Tacola empo,max.dieh 3 horap*.r2 I.Scdiftatab 
Alex.adortuhoris.tff» 160 1 4 
Htcquocgfolbisinanno fupra uerticem fit: 
diftans 3 Tropico aftiuo gradibus.79 £. 
2'aba:ciuitasmax.diehethora^.i2i.8idiftatab 
Alex.horis.7£.ingradi. 168 1 4 
Hic quoq; fol bisin anno fit fupra uetticermdi 
ftans a Tropico a:ftiuo:ab utraq; pte gra.78f . OCTAVVS 

Randamarchodb max.di, h 3 hora. r 3 | J.Sc diftat 
abAlex.adortuhor.7i. 172 * 28 

Tofalimetropo.max.die h 3 hora.i 3 i.Scdtftatab 
Alex.horis.tf.ingradi. 150 25 i 

Htc quoq; fol femel in anno fit fupra uerttcem 
cum in ajftiuo Tropico eft; 

T ugmametro.max.dih 3 horai^.i 3 i.6cdifbtab 
Alex.horis.tfi.ingradi. 152 i, 22 i 

Hic quoq; fol bis tn Anno fit fupra uerttcem: 
dtftas a Tropico a:ftiuo ab uuaq gte gradi. 3 i. 

Tryglifonregiamax.di.h 3 hora^.i 3 i.6idiflatab 
Alex.horis.6.^.ingradi. 154 18 

Hicquoq;folbis inanno fitfupra uerticem: 
.diftas a Tropico a;ftiuo ab utraq p te gra. 4 3 12 

Mareuramerro.max.die 3 h 3 hora. 12 i^.&dtftat 
ab AIex.hor.6 |.ingradi. 160 12 £ 

Hic fol bis in anno fit fupra ueru'ce 3 :dtftans a 
Tropico azftiuo ab utraq parte gfadt.y7 i; 

Labadtum infulamaximamdtemhabet ho^raru. 
12 i.auftrali Polo fupra terram eleuato/diftans 
ab Alexandriaadortum horis, 7 i. ingradi> 
bu s 169 auf. 8£ 

Hicquoqfolbisin anno fit fupra uerttcem: 
diftans aTropicoarfhuoab utraceparte gra^ 
dibus. 65 »• Infigniorum oppidorum Sinac 

Cadhgarafinarum ftatio maximamdiem habet 
horaru 3 .n i.8cdiftatab Alexandriahor.7 |f. 
ingradtbus vn auf. 8 % ' 

Htc fol bis in anno fit fupta uerucem:dtftans 
a Tropicoa:ftiuo ab urraq?partegradi.68 £i. 

S pithra max.diem h 3 horaru.r 3 .6i diftat ab Alex, 
adortumhor.7f.igradi. 175 1 itfi. 
Hicquoq;folbis in anno fit fupra uerticem; 
diftas a Tropico arftiuo ab utraq; p te gra. 3 9 i» 

Sinemetropo.maxdieh 3 hora^.i2£.6idiftatab 
Alex.horis.8.ingradibus 179! 10 £ 
Hic quoq 3 fol bts in Anno fit fupra uerticem: 
diftasaTropicoajftiuo ab utraq 3 gtegra.6 3 1< 

Vodecima 8i ultima AlTa: Tabula co 

d tinet Taprobana infula/otceteris in^ 

fulis adiacentibus : Parallelus ipfius 

mediu s proportionem habet ad meridianum 

eandem fererircumfcribitur aute Tabula ab 

omniparte Indico pelago 

Infighiorum infuLc oppiaorum 

A gadiba ciuitas ma.ximam diem habet horaru 3 
12 i.6CdtftatabAlexandriahoris.4 f-.ingradi^ 
bus 129 8 £ 

Hic quoq 3 fol bis in Anno fit fupra uerricejcu 
diftat a Tropico xftiuo ab utraq 3 ptegra.68 i, 

Alacori emp0.max.die3 h 3 hora^;.r2 ii, 8idiftat 
ab Alex.h0ris.4i.ingr. i2^f nf 
Hic quoq 3 fol bis in anno fit fupra uerticelcu 
diftat a Tropico xfliuo ab utraq 3 gte gra.60. 

Maagammumetro.rnax.di.h 3 hora.i2£.8idiftat 
ab Alex.hor.4|..ingra. 127 7f 

Hicquoqj folbisinannofitfupra ueruce:cu 
diftata Tropicosftiuoab utraq 3 gtegra,7if/ Quotquotgentes fubiacent Zodiacohisfolfic 
fuprauercicem aborea defcendens ad Auftru 
afcendenfcj; Similitenhifq? femel in anno:aliis 
bis:omnes autem qui fub Zodizco habitant 
aboccafuadortumfolis.-Aethiopes fiint pari 
modo coloribus nigri/&: himaxime quifub 
circulo/arquinocliali funtabunde nigri fiunt; 
Quf autem extra lineam Catheton Zadiaci in 
colunt remiffiores colorefunt 6£ in albedinem 
tenduntfecundum diftantia; ratione^ufqjad 
Sarmatas Hyperboreos/eade eft racio ad utra 
qjpartexquinoclialisuerfus borea3 atqjaut* 
trum ufq3 ad utrofq3 polos Zodiaci 

tri EVROPA Proufncias feu Satrapia; notx 
triginta'8£ quatuor in Tabulisdecem. LIBER TnprimaTabula 
luemiainfula 8i i <?3 8£ 25 ^3 
i yo 8£ 25 jo 

Albion infula Bridannics InfecundaTabuIa * 42* 8£ 22 4?J 
Ifpaniarum fdlicet 2 31 64 22 31 
Beclica nunc Granata; 
Lufitania/ portugalia 
Tarraconenfis/Katalonia 

IntertiaTabuIa « 53 & 3 1 *3 
Gallia Aquftania 12 41 8£ 31 41 
Gailia Lugdunenfis 
GalliaBelgica 
GalliaNarbonenfis 

InquartaTabuIa 24 S9 6£ 46 S9 
Germaniamagna 24 46 8£ 46 46 InquintaTabuIa 25» 49 


8£ 


47 49 


Rheria 29 41 


6£ 


47 41 


Vindelicfa 


Noricum 


Pannonia fuperior 8£ inferiot 


ILlyris 


Dalmatia 


In fexta Tabulr 28 46 


8£ 


43 4<S 


Italia 28 37 


6£ 


43 37 Cyrnos feu Corficainfula 

InfeptimaTabula 28 1 40 8£ 40 40 
SardimainfulaS£ 28J. 34^ 8£ 40 34* 
Siciliainfula 

In cctaua Tabula 42 63 8£ 73 63 
Sarmatia Europa: 42 46 6£ 73 46 
Taurica cherfonefus 

InnonaTabula 42 48 J 8£ 58 48| 

lazigesmetanafta; 42 40 6£ $8 40" 

DaciaVulachia 

My fia luperionSeruia Myfiafnferfot Bofna 

Traria 

Cherfonefus 

In decima «ultfma Euroea» 
Tabula 44 42 8£ $6l 

Macedonia 44 $3!. 6£ yd| 

Epirus Romania 

Achafa 

Euboea infula Nigropont 

PeIoponnefus:morea 

Creta infu!a:Candia 41 

931 In APHR.IC^ Proufnas undecim:in Ta/ 
bulis quatuot 


InprimaTabuIa 4| 
Mauritania Tyn. 4} 
Mauritania Csfarienfis 


3* 

22 


8£ 

6£ 


16 
16 


3« 

22 


Infecudatabula 
Numidia 
Aphrica 


25 


39 


8£ 
8£ 


45 
45 


3? 
*5 InterriaTabuIa 44?; 32 \ 8£ tfc. 
Cfrenafcaq8£peta, 44 i. 22 \ 6£ 65 
Marmarica 
Libya 
Aegyptus inferioc 22* In quarta & ultima Aphrics 

Tabula 4 39 8£ 85 3? 

Libyainteriot 4auf,i<> 6£ 85auf.i£ 

Aethiopiainterior 

Aethiopia fub Aegypto 

In ASIA prouincfa;qnadraginta8£o<fto:Ta/ buhs duodecim. 


Inprima Tabula $4 \ 


45 


8£ 7$ 


45 


Pontus 


54 \ 


34? 


■ 8£ 73 


34 1 


Bithynia 


Qua: propria: Afis dicituc Turcia 
Phrygia 


Lycia 


Galatia 


1 
Paphlagonia 


Pamphylia 
4 


Cappadocia 


Armeniaminot 


Cilycfa 


InfecudaTabuIa 


60 


61 


8£ 83 


61 


SarmatiaAfiatica 


60 


46 


6£ SS 


46 38 InterciaTabuIa yo 47f8£ 66 47I 
Cofchis 20 38 8£ 86 

Iberia 
Albania 
Atmeniamaiot Inquartatabula rfj* 38^ 84 80T $8* 
Cyprusinfula 6^ zs\ 84 80» 28 £ 
Syria Curua 
Syria Phcenicea 
Iudea Paleftina 
ArabiaPetrea 
Arabiadeferta 
Mefopotamia 
Babylonia 

Inquintatabula 76 43^ 84 rorf: 43 3 
Aflyria 16 29 84 

Sufiana 
Perfis 
Media 
Parthia 
Hyrcania 
Carmaniadeferta OCTAWS roii 29 InfextaTabula 66 31 84 
ArabiaFccIix 66 9 64 

Carmaniaaltera 

Infeptimatabula 80 63 84 
Margiana 80 35 84 

Bactriana 
Sogdiana 
Saces 
Scythiaintra Imaum montem 104 31 
104 9 145 *3 
*4J 3S Inoetauarabula ij 9 <? 5 & l8o ^ 

*39 34 84 180 34 
Scythta extra Imaum montem 84 
Serica 101 Innonatabula 101 
Aria 

Paropanifades 
Drangiana 
Aracofia 
Gedrofia Indecimatabula 109 $9 
Indiacitragagefl. 109 n 

Inundeciatabula 135 37 
Indiaextragagefl. ^auCri 
SinarumRegio 39 84 119? 39 
17 84 n9i rz 64 148 £ J9 

8: 148- 11 

84 180 37 

84 180au.11 \ In duodedma 84 ultima Afi* 
Tshula 116 13 84 135 13 

Taprobanainfula rnfauf.7 84 i35au.7 

Venetiis per Iacobum Penrium de leucho 

Anno domini.M.D.XI.Die.xx. 

Menfis Martii. 

Regiftrum. 

ABCDEFGHI 

Omnes funtternipreter 
A 84 1 qui funt quaterni. t i ■ *»-■ Q/> <<5 °V /fofc 4 

^ / wM! 
.- ■■ V m praffuy .^ 
Pram i^ 
Pi.iileiocontinel. MiU»aS.t- JfXTP AR At perrhule.dif.abfquinoc*. 

hor.a.habemmjxdi.mhoivuum.zo. MiliapaiTu^z.J. 
MiU»pa«iB. 4Z .j «r-num aicirur j - 

i_i i m i i — n BRITANNICVS OCEA^ §_£ 

/ i 

MUUpaluis... ' _ 
I 

,42) 
13 
SECVNDA.E V RQl^rF AE>TAbVLA OCEANVS fcopuli rrileueum..pr. nibii.os CANTABRI 

ncUucefi.os c-rEteride- » ««mb.„ r mignus . , ~ - _'ft ,;*;. f ,P '" t '' a , P?uio ^p 1 C cencan.. 

oll.a O S "«» ff O 'A- auia |\. octa_.iolc!a )\ f.auium _ liram f, // , °f.__-. J arg 
bngancium J) O V oce.ur 1) •- _• ^ _ , 
:.._ O IT turriga jl Q .W -._ ' argenomcfcus 
caronium cimuica 
&C iuliobrig, morica gigia ■ maliaca °" c "-^f,Draca "_3 

■____? /V"" Le-gidiu3.f.a. legi-:ger._.origecinoy _2___I_!__MVR .<_ (V 

"'<*-3<-c. nO^tLjl'', lunls -augufta Oj _cc_.inf. 

zo AQVITANIAE PARJ VAR 
NARBONENSIS 
PARS furftalium ji J-TIuTr^nium pampelon O 

gepaif ca ^ ^ _ -£_.___•______„__, _c> 
^O 

r gracuris pir " Ao >g °o f o a 

DVLI ___^ crgauia al: . alba 
thabucaO t TABRt 

x^ .'..udio 
i _.r_m ».\ ' 1r._1.u5 

^fc piom<- n.inui. £. 

^Jl Purrus *' T<_ "* ^rll-IPlsl ^^^^^^iS^^^ul-Taftu^rim 

-:-: ^ ' a^ ^l^^^^^^S^^^Q mcns ' •' in-er.imni-;m labcris 

-._#«_, camer.i.fl _j__g_g_H3___ CI (q flauial_bris •'" . : fhuium Q — «=-& Q 

i. „.!._■ - . ' aquf quintianf ; • /_SlVf_iA 

landom.ru , vt DVI : • /QargcnteoM 

. -'<*?■ ay/ I.....,...-- ■EVRES__ s =*eS 

umdius , turupaana jfei' '** , . ?? . . . 

-, r. r , ,-y^ -„. iKir : talimina : O Iantian 
-" CALLArJ a'. u fcaiide - 

^— ^Tt ° daftonium_^^._^ ^^^--«i^^Eagr^w '"■i« fc U« 

^ "iriaflauia 'W,_-^^^0__3i_^^fui«O^? L 0'NTA ! P"«a Obargiacir^l. 

_ . 7 -^^£ *i__rsa • I ■ a"Mi itcrcatia : ftci 

b.igctiutn ■ ^* mtcrca la ■ 3 • r\ •. 

-. BtDVNEN^ES \ : O. ^-i,sg 

bracaraug. \ *■" " ^l. .L^^J^^ N^^^-Wt^^r •: t Fs ..9"'\ «minatium ^ 1 

-^^^^O^^^^^f**^^"^^^ .- ": ,.«■ [ ■."ptlontiuj ),VACNEI luya '' 
*™J*^ T ;nemetobr,ga : a^Wa : IVJB «BJ^ ^ **!*.*&£_ 

ium f^ TvRROP f ".^^O f rrum ': COKl: niuin q i: '..__cS§|| 
bibalorum _5^ ....^.^a^^ LVBENI 

J- l!_. Al i-=_^ L R A ES C °=^" mbitUm "W>ddma \ co^, m /T"t« 
f . iVRODORBi ^fe_S_S^ mcma^^, O^-^^^;.^-^ O , f V ,^^Q- m 
:'"^i_ko— ^«$3teO forumli V. -/^_; Nr4 1 cauca ,- O palhnnaJ) »IK ncvaan .-.ys^fe»^^^ cELII 

P """ D-^ 3 ® ^^^ micum ( ^Ji_S^_icii^^ > __-<sJ-___23B_L ; ' c<Sodur3 ^ s= j_3# _t.E 1 ' fla ^i- -* '*L_-_a»_____* 

tompto. :__uoIobr,ga •- umic[ _^^^pa_____-__li|g^^^5_ = __ <} _ = _^- s ^ \^^ J&g^~^&l£cbo!* 

° ^iM^^^^, ss3 ) N ^__i# ; si&ma o a .-•& c,„i« ;fe« ^ ----' ■ 

-^rllig, _^^^— <> (Vorumnarba J ^ pl _ ? ! ™ Sj|^. ,■;-,_,„_, ^ , ^ , 

auusf ; --.».. __S3E_i c.RVir cva 

doria.„. '-, C % ^^^__^^^^L 

O ialmantica _;_^°i3?i " ' - ■,' 

ilaituns 

'bergufia ■uiyalibj-a__fcbedumim bafi ^rffS^O^^T^^Bs^ 

aquecalid. '■"■••-, '•. e S°la 

bccula j befeda Cfe?QF-TES 
_§»_ r^*® .__ I..PAR..pe-rheUcfp«u-- Ii: 
ab.cqui.h._ hiTs.miA-d-ho-Ij — __^_S_ avthetani - 
' ber _ idium ^^-^^js»,,. ^""^S-s-fr 5 ^^*' 8 ^^^'^]!!^ 

ILERCETES ^li_^^^|^|^^%-^^__3^|S|v fambrcca.flu 

__ w cdulius ■ ^^^^"«gllfgSSo i nETAHI . blanda ____"=- 

^crsao •" . o^duta mons>_!sa A^ Ovfa '*•. _D_ VA 
diluron^. 
rubricata brtulon. _^_ nertolriga • CLIMA.?. 

J o n<a-cu5 

al.il a 
ILER thcana 

_=-0 

•"■'' el __^_f : 

tiaru" farabis (Js _;»ficcrda SERl 
|IS 

fcurfada 

lauar ^° " aradu ' s ''"*-§§k$!__ ' i - n,anaca pldana* ^^£^^^^"9 ccele - u .,0^|__> ~«fa OHbar., IStrtum 

IV r> ™: ^^?5^i^5_— c-, . . VESfl^SS^ ccmplutum llaicuns S\_L • ,_„",-._ 

-^sa. ' O tminiumr ! '« sss, ~ O cotcobriga _*_=_£_>__»___ ' - __Ss , i LObtrANI 

Oaritiu; feliut elboco is O ___ aufi.fotriga . -__r™~' — -____fe_- L u2ni, -_S1 ualcna Q 

--ascSfcf^ ^_%-_»__«««rras_^___^ 

fcalabiscol _- ~_, talabnga ^capara - -- -^ TARRA ^^^Ol ' 
1IT.ParaIlcl.1if.abc<ru : .-f,o ' 
, 2.t.^.!ifi!.m.d.ho.:.t4 O^^a-Sj-SL. lonrlobrh Miliapairus.je. 
obila •__.NEN"' Sl i l.lgUJlCU.i V. diamfi X 
. mirobrica ^ _. ^ m.ndicu.i 

^ss^-;,^^,-,^* brctoitum 
manliana 

( _S_ife: Claconimurgi 
deoL i -i_ga c^cilingcC 

melUni l/urbid^ , altfrnia 

caictuj _uc. ; ala menralja turnogU3 bu-ciua • 
O 'tagus.Pu rbcgufa tfpinuj 
"Ccdu' cc"a.mV 
;\.0 Iiria 

' VALENTI_r 
lucr^n fu MAIOR 
' parma ^^|_p|p, 
SpoTentia ^_|___ alfo 3$ ovctomm 
germ ia__* O caf-ulon c _tol nx ebura i amvtiana 

o o TtSTANI °'s.y- illicitatu? -_. _ 
porru, i eBvTu J . 'j a.ia Kbifoca IANI _*«■& a"on? ( 

MINOR io.Paral per Rodu- Jjf. 

I abcquinod.hor.z.J.hiJi 
' max.diemhor.ip.J^J. atccbrjga ialatia laceurisO 

ctofpcda l-^cec iana regina ar fi 
__ acinippo v_J9__7Vt_, ^* - 

ir c r T s , ,a &-__ nda r_ss„., *T , c 

T-TCTI "!»_-__ - . ""_" '-_ formcis J)o\ 

r CORVM Cr-LTI. 1 ___;_-_• ' u ' fu fpolctinu; /7,- . 

t) arucci uama OJ^TT; m : br,,a -J___vO «J (f X •', * 

^__SS__3^__J?«|||_^^- = __J___ _ _i afu,a )' S ' s °^^__ 

BE ___^__sj-__- uogia calpurniana obuculuO^ 
m,, ns . _^=0^ Ocfctha Obnuana 35 ilicias CLIMA-4 ui.q. 

ma_,i U a ma .«ntia ^ fegiiVi Cr% carthago 

. u ~i=» noua 

I ucr_ilia _ fcomFraria 
. promon. 
i tlIic » /corduba 
ulia ... f- P - t^S""^ /^ Iflia '-'S arcilacis 

O 

A. .VROV T-T 

Iacibis ^ ^ O LE fc"'!" f «'da '— icria __: 

iO ofca p uccl lal'a 
M,f-«. 
mutgiffl 

Iacibis ' O f.lu 

illipula magna _' calct. 

O I icippci " -^^o&^O*''^'^ 

^,-». - .. . obacolaO urbana 

corticataO calicula _ _-__ 

calduba o ..^— — _^._ — 

nabrifTa c i e a__ r _ befippo ..•' faiduba &_________-^__» .. oie-iiru -;■ 

afta ... Op.fjh q 

p/"' '?''' W~-' dctunda 
_—= onoba Tfjljla ucfcis' 
V artigis Tv-ARE E/.LEARICVM c).Par.dif.abcqui.h. 
c.__.bjts_n.d._.i _| 4 _adcs 3i 
EXTERIVS . MARE 

pula-m. ET l.aBdera ^i funonis belon flu.i-.ci y 

'6 | «a JWto-i»mn{ fR.ETVM.HERCVLEV..J tp 

" SsSlf 1 ; fccical- - « «, illipu 
Qyt .* |ti' ■ -«ociera -_ 

•§ \ ma Iaca manoba^^Br, ^__\__^__aJ charidcmi.pro 

= ^||_^_r_|_&Sife=^BS- ""81US.P0. • 

5TVLI _^^ff ' l|, IBERICV^ MARE --^ mav.tinciparS d _r _§ - 3Z 13 15 20 Miluoalfc.;6.t'- MilisF ill,n! 4o-£. MlIt3paSUM4.4 MUiapiHui 46, 
XlII.PARAI.ftiBjrzanriOdiffm* 
equi.ho.j.&.J.I>n!roJX.di.ho.,IS- ar -4« Mifiapaflijj^.' Milupa(Iii!.3«, MiKapalTui.40 Miliapaffus.41 
CLI.SEPTIMVM Mil.paf^.t VSl$il44,p [•XvJlC/* 


^^a\ SEXTA. E V R O % MIf.pif44j. 


graifjil^ 

"CENTRON. axima 
f orum claudif 

fetufium ' Ji_^_K 

jgjy ^ cborodunum 
_-__=CATVI.GII 

briganriur 
SIANI 3 

augutta 31 
pre:oria *" nouiria p_n..a-tgi___fLl§ °"^ m ■ P" l,: "' l,m 
g»> anauniuj bretina 
:_. caraca BECH y 

|?Cl_OS-> NI .»_ 
luma. 
33 34 3? 3$ 
caru&dljjfL ^155; monI : CAR vp~ { <»urttf ■ "|f caruancas.m. 
^■"^Tr^^O--^ VE ^ ' ^"^ g 0, f%=tcrgcfiu 5 .col^ -v belumim ^^- ^_ concor *= --.,;. . 

__S s& -___-=— =-~ opitergm3 £ dia.col If qU H 

"^Ta c- NE 

acenu-. w_^ ^.^ , . 

— ^=wSa.O altmum 

M «"aiKti.fJ ^____^(|p=___g 
MEDIOLANVMp bet_;amu. __=3 CtNoW- MANt 
fe fcrumdiu — = — - 
LEPON "$>.-=-- ^r^ftSiO^X^^A^ *^—' .-t \-^ guntov rrcmona col 
offcella -_?-_: SAtASIf^-S-^^S^-^ "= T . 

TfNf r=- = — . , ^ gaumcllus ^Lj=f . — {( ^__ ^;^ =S ^J' 

rinc.u5-^_-fQ_-i redi- • n L BYCl __ 
KtRVSII ^^«--as^^verccUe ~gr ^^g~ v M f „,^_>3__? brixellum 
-___--=-- — /?=zffle:~ O dorias f ^-^-s-ssi----*^ 5 ^ • - vicneniim ___-. -__-_ ^__ 

3 reealpe, S^O| ma ' P __igUttaba.._no,. J^^LflSfcP''""^ 01 ■J-^I-J^W^- 

"'■ '" vwgg^»* 11 /';. ' -__^___Pre„i„;].piHi.co_ ^™' 

ll_^ Obononia CA O [liaiwnn:^^ 
mutfna 
■" , __£B-. 

fanitiiia. VEN 
DIATII 


clodia ABRlj. 
TA 43, 42 atthaHa TVS lucu ftronie 

Iunaciuitas 

&pro. < 

hcrculispii^nu^ Jauentla V ~ ^ .~ 

fonm^iuiiO^^^fe- 
ccfcn .Q^g-Nj y. 
rl ubiccn.f ii. _55; 

•Wtninu 
~7r» (_.»__. pifiurum phanu r ntmii.Qs, SEMNONES r;.-P. 
.cinum BRI ,„«.„- . Iini _ j| _-t^_ Oif um3 Jjjg ofrr.i ,-. 

.-.-j-C-^ 
fernu nuceria.for„fem. * ns .f J cfu 
' fium col. 3^ aretlum 
"arnus.f FLOrentia fftuli? ■" i ' i" . ■ 


!(-_. _" \ 
' _J-. PAE.TABVLA 


37 1 38 39 40 
41 4 43 
piquentS 
TICVS 
ILLIRIS SEV LIBVR NIAE.P. Hpar al^er Ponfum.ciiffertib 

, t I cqumodiaLhoris. 3 £.habent 
i ^ I nuMmwn<iit m hoj..i5.j. 
lyburnus.porj MARE. LIGVSTICVM 

facrU5.pr; ,-,-.11 r P dlum O obricoIuj^O^W 
volaterr?" v cortona ft =0 mcuaiarj/Jj, SABIMI 

^^S^ JT^arW fo^.g.a. OV 1 LV M ^^ nurli jq _j 
^*®-'. Pf^innagnla fpolctu 9i^fc^ p 
SINVS vetulomu: Huainfu f faturmi^o fu.ina 

_— .Omanuana, , 
3__r fuiernu opuloniui actius, 41 
oafalus Si. %t&S T C Aot ^ureus.m ®B 
_ =riig^ n., ^LICMINi | JJ_g 

^fcna ferentiaO ^ 
■ Oclufium K P ^heba Cl jrs,,^ ^* 
. s **' ^s_c?-^c^c^ telamon 
por.tZ.pr BRC tudertu^=5S calftoliO 
Qinterami montcria ._s=i 
| _ .aiulM coffe graui 
caltru ilauca vagum.pf. 
mariana Ma -P»f4t- Tiribalg.n. J^- -^- talcinum2__f_>_.lurinu 

. .. .^^\ TARABFNI veniciu; "Ne^T?*^ tuoie.oS' 
ciradu.osg_ jS ^ 5 _Oor m cu5 c ftrmitiuOPl "' 

^r5__^k_rT^ *->^f?l ^ ' «neffa 
f«tius.m.8f.p^^3S^T K . - 

vrciniun1y>t T % nU ?plZS^ SIMBRI 
=^ c _, J_-- mora -a--\s 

irenofu-y Nl JTt pauca ^ ^fe «'anf.por. 
>^ -i^>_S rhotani.o» 

locrcos Jjr-X^ o^-^^hi"'»» 
ticarii.M .;- fifura r_fsVBA JSANt 

titans.por^&^^ tubra a^... .._ 
_.. " 4 cjita rj i~.-phiIonii.por. 

^ 1 , Pl .^VC -i__ife- > er 1 nianu,.pr. 

8A_ATONI___t_|__r_iift_ fr.cuf.ns.po.. 

muianu.p.oi.ci -__,-^__ vicuselbif "^Vl 

_-____--dt 

tarquincV yjOtibur tnftuB 
Ll num.tiiQ 
trcb; 

prenefteO 
.3 vempfiii 
_SS* ! 

ROMA 

anagni.10, 
_V ctt' 

f/afe^ o 

antiumi!^* 

~ velitn 
feptepeda ^^^«* 
afculum ■ __^ ^_— _-— - _^ 

CLIMASEXTVM fJ.Parallelus per.BizanHum diffcrt ab equinoiftiali.horis 
a-4 Ai)sma_-_na dianb.0.154. HAH 
amontana ^ccpramaritima 
•^^ NI ffrum 

aperni.f.9-. diomedee.inf 
Obyiiu flia un- iBnuj Ofrufinu 
Opnuernum 
P Nl s? 11 litUiS citcciim{l , u)tuIn . oiXfn-pom ncapolis _ Oabell 
lintcrn-Sf^p^^i^ P° ntil ta pandatoria j " partbcnopj 39. 
«A.aDINJA-5 MARE SAR 

-♦ STNSVLB PARf ,MARE f TYR S 1 29 30 I _-_- -?r •_»-/ 
•2-3 •9 - ""r 3* I -omiie 42 idw-s = VESTINl 
stiairp^-ti-a > mmtuc 
n ? .coI. . 
fe^ (fern ia 
.Oburanun- 
MfcpinuO 

tuticuo 
SAMNlCEi 
O cludiumO 
alifa / 

Otclefia f*^~-^= 
JL i-cneii 
■<2- Cvei 
garganus. 

apeneftf i j^____g 
.O arpi . 
hcrdonia ('V°"^ 
O /.IIMI 

DAVNICKVM 
vibarna - falpia: . baraim caoiia _j 

' cnelirntca i_^ 
*(__^ C velia 

° at clla ,. Oauellinii 1R| ] 

fratuolum o /IFVU c Sn«'a 
'"car.iifim ibrundu 

PEVCETiO ! filim TALA Ifufpif nola m NI .-' _J>-iL. 
cum._y§_K_^"^^' Onuceria.col XM^'- ---C>_--»OaquiIonia "%J 

prodtaJl^p 5 r_ rr ,i. 05 J^ PCINTIKI? 

.ifecufa^fe^i^Sif 3 __.± 01i W > Hrr 

-«=--=-=■> : ^^^<-_ia»fv_ ,, ' rntt i _ 1 _--f- VQ ^ 

«prc.n P^'_Vtm-^'' tV grumen-um 
incrujpr. ^/P^-' !j; * Q blahda opcRu vlci _ 

vcliac abuxcntu ) venufia 

_hm «liaO^jEI 1 vr « a P__3 mlrni . 
<_-_S,OaI ( - 

^ neritu 

fe -TINl 41 JaleriQ- fiydra S 
nidiap ncritu Ob.fbofa M 
.z.Par-lIeluSper hellefponh_iti 

diffcrt ab equinocrialihori j 
5.hab-ns_a-a-4icmho .:_, •lapygiumpr.qnod 
tUcntinum-dci-ur . rC TARENTINVS 
SINVS palinurui.^.S-.p^! 5?J i 

3 ^jVtenapfa 
crotonO> 
rib_riSQ^^I_-; ni 5 ffi L RHENfM 

'•!#> ■ . W 4 iiipponiatcs finus ^ _^ 

~ fcvllarius 

39 ■CIIMAQ.VINT. fcyllaceusfi, 

MASi \DHIATICVM 38 

A7 H.Parallelus.differtab Equinoiffiali.horis. 7 .2._-.i 
liabcns Di.u.divm 110.14 _ % MiliapaflbsiO Miliap»!rtis.$8. cllqvtntvm; 
CLI.QVARTVM singuli gradus continent.M.P,4S.j MiLPaf.3z.i.' xxi.PARAi.difFertabequInoctiali 

horU.8 habens maamum diera 
horarum.zo. xx.paRa .dtfFertabequinoctialf 

hcris.t.habens maximum- 
diemhorajj. Mil.Mr.36.fi MU.i-ai.io.j. Mii.Paf.4i. 
XvI.PAR.differtab equ!. 

hor.4.£.habens max. 
dkmhMiiJi.t. 5C.v.PAR.A.difrertab 

£ qmn.hor4.habent 
iax.dieJhoiaiM6. CLI.SIPT. Miliipaflus.4.1. Mliapaftiis.44. Ij.PARALJKfntabfquintrffia.hor.* Mffiapafliis.^. KL.JK I3.P AR.petByzantiu.olEab jqt*. 
hot.j. J hlis ma* dic3hotav'S'*- ' jz.PAR.petHelicrpom.difab MlflapWiut ,6. 
DECIMA.ET-VLTIMA 46 47 48 49 orbelias tc* DALMATIAE PAR.S horma 
-europu, ,_j 
~A£MO »pfalu» IORO fiobi garefcui __^^ parcecopolis " 

osrNTt 

triftoluf 

arrholiw 
axius.flu. 41 S emrr-chlns panyaffu,.fl_ 
«rnilTi Ci - 

___^_I!zi. apfus."a 

_«poIbni» _C_J_ fc ampc- PELAGONE» 
_f=§5 andariflu, ,_> / 

ccigon.n-uiiis atbanopolif 

...,.! f«« £__;, i.UIK , 

deboru, ^lMA L-N ._ calindc,» 
sftneuj TREl ir>hericl.a bcrtifciis moiu fafon apolloma^f' *" ! 'IU 
phyfcr w \ XlTIDr. 
w lopolu Q^-\j_ N1AE \__cheoin__ 
, ;".."' "S^ MYG o bfrur lete o 

IAVLANTU T^EORDEI CT^* » **?*?5 tT " ?*-~3T. '"Sn «PyUu,p 

•r» daulia diboma 

•uis."». .^==««==--^^^0 «'- jCEDONI 

aoui f u. -^^l^ _•!_ ;.f_j. : eelydnui.f o El/m» orkui ' M^ia.yarnls.4S• 3S 37 MXMpaluu^K 36 35 34 Wffi ' . , ;erpylli 
DESARE S turopttt fcy-ra O 7'°' ° '•• carrabia 
fdefla idomena ' q. , 

>- .-^ -r7^fe^W'7M~AW E ""sorden i a / ^^^"_^0^ 
amatia ORESTTDrV*..^^..' OTHRi TT"— =^*==»*<«=^P t >' riffi ' «tariui.mom — ^haiiacmw.flu PlEi 

"y"" berrhcraO 

- ___0 tribce» i_<?-s_^ ,, » J ~ ~* ^_j*=i^ / " Al phylaci ,__ 

TYMPHALTAE ^s^^ggtft ^^-go n „ lu O 

atigonia"^J^hccatcnpedu5 bcrtecefiuimoni ;«&-dohchae . 

„.. , i ,; DOLOPAEt i -zoraujN __/__T . bc_mius.mon. ?t__ 

Montei iWV SphalifT J-^_f__-__r>iP -yrtone^-^^pjrthe-j ^^^g^ , 1IeeiH3 oiymn_: 

phcenlc. Oeleui ^ieWsRl a "^ P.LA.5 ^S-* 1 ^"^ * w * fcotafla 

. .«. „„■„.„. ■^ mS m&S/ l ,/^ ..-«__f_C_I-5S-^ ,> 

jnnormuipor - »fjj a CH AONl A c _$ *"§KS_Nf-'>» Dhsfrus C_ »t_niui_ 

honchefmuspor. y OcafRope S IQP AEI >^t^> !„»_____■ ^J____fc. ESTIO 

caiT.opeportus ^ '^^Mm gomphi rriccar, 

'dVu-afbuthrotui.Si.TESPROfSS^ O _ Ofpln.ui.flu _r ' M metropo]. ,, 

PeIod«.por -f V^pWo^^^^^v^ fofthcni. ' chyreM 

thyanu. l* Wff ' Lt _,5 lo- -___IS__itSl______ ._ hom.l_ " 
_ BISAITU 

s O CaUit,., 
«uporu 
cafliope.ci.ifc.pro ) P4 

P> pthychia 
m phalacru.p ro pro /H/Lr/Ei 

^fibotfpor. CHII aphepcguip UudmnlpI torm ^ 
aiatOi »rgoiO^?y ATWA? 

5 NE EPI .ffi--^: 

elaicportut /f* ACAa 

•* RVS % calidro J muiin. 

"^'.imbracU M „ J 4 . 6 : - 
ambracms Sinw ^ up.fi- >^ Ochalcis 
arachthmO 'cyparra ; 

ph.nbchthia '. DO^IO! ,. oreus 

BO^rSm . 

^Oq-etnlmp Rl boagrs.fjj fyru rV:C ; *> "^Qidepfujl E A _^ 
^VNTfTl Oopus cnemides^ 

_afs-in o coroma O corax.m. //^tlata 
Uuc»s.proJJ— ,;W^ OpIeurona^fT^cObulia ^. ^ olenu fcopulur 


lOtlwa easynru 1 


LOCfU 

sttolis.pr "^^Oaphifra euentli 
eueni.of ^inwpactu» 

___^ molicria 

-chin»d« , nt irhiu|r ^^gumi "« M 
■ erineus.por. buu 

phera: 0, 

-=_S_^i. achau; 

* C_^i pellenl' 

'*. pholce.m 

$ 

Celi, 
t/pania „ 
corene O " ' 

olympiapifa hrpania /. 

thelonitii.pTl leprium ^^O hcrti 
chelonites si % ^L*^^\*%. ^' A 

^llTl %/MESSE Y'«. Opfofk 
«Ipheroll. __/ t « ZCJ ,i ^anuj- 

prote.fi, ■;: mhaUarthso _»p11 P'" 1 

, PO /«ninoam'; ttjg* 
ftropltadei ... ^l /L ., K \|iii)liO 

cyPariffuj pr V-j.^s^jN j; ,tho \ 

fclfos. 3f . "5"" c IpW 

*-py!ui meflenc ^Af 

mecone 

corone 

lcolune a-_r, ne 

meffenitSi. 

airitni.il' ^ ADRIATICVM 
thjganufa MA 
45 46 47 43 4} ? ^ Vevropae tabvla ^l r powj , 

DIS neapolis- 
:fyme- 

AM . 

edonidis 

litoralts 

?HAXIT1S< 

ftagira r Sn 

— psnormus.pev.&.a 

'moryllns ! DlCAt ' 

pfiph.ir.i "tigon? '- - acathus^lL^ 

caffandri a O : fingtoi^^g^O-:^^ nymphpi.pf 

flratonica 
_L ftngiticus.S. 
ampeluipr derris,proi canaftrfuj.pr ASIA6E? iphhyciai- 
XlT.P AT< .pcrHcIIefpota.dif.ab.fquL 
. hor.3^i-omaiamudicmhorarumJJ, rAM ijntiiii^ 
P«_SSi§Klolcus PEL* 

L^sSe_; l »'" ntiiiSg^fia.j, 
pagafe^* f - a -_ 

ptfTH !,«£_— ^L_r_r-- : 
tmctnas Desf^f ^s 
OTIS P"f'*u5.J> % 
■, «r» lanfla j fe . 

Itu" ^^ ,,e»*g_F dionpr 

litaraO '-fe gg 

liacius erhini &j^^=^i . 
dea o _Q'5^S^_ir E 
fpcrchia * .^Pfp^ phalaflia- 
thcbe j^^-se^c n cumpro pcparefnos inf. fcopclos 
{ciathm \U,ttLJL 

fqrro» 
inlul» roniu fcaiphia "/^fK.?^^ c phoc* ^ijm 

' antedon ' chalcis 
40 CLI.QVINTVAf 39 mm ucoraiMO \_r''?,"l«neus Tftk ' budorus.f ^ cherfoncfiis._{. 

1j_«honw.> ^ S ffmcnus.f >ft ««ria ^g© * 
*e helicom., £lis^lcbadia^s_^^7=<r^^^S* ! i rn! ''? lt XI PARAUcSf »b{qui hor.z...|. 
habenemaiiimu die3hora)»i4.}4. • cherfoncfus.j) i-^SM}*""'^* "fefctcelacubcea 

o'" conx .ilnTti-- , ' ,'''" •"■:■'■ Itonpro '.'Fl'-' ; 4 '• 

thero.m i-t;--- TI>E thebar S*."' llu 5 ■' oro i P 7 i ^^«"' tas f gtKHu-por. 
U B0EOS _V? tani ?ra 
_q_,, '»"" : megara 

leufa I Cp:, ?. r .iaRIDIl-'-^?*^^ 1 *^!! 'ha-nusr, _ 

Biunonis ~ R T hymets m li^^^^^S.. afopus.f 

«a.,S templuj k^i^olreeu, (f CE --thenxO *cynofura.p 

uale S fthctnS,.por J _l!t_r #»naphIyfl U sO ^panor ___. ^fe 
",') ^<fe_ ^==V£ munychie.por ^treus.por. a^carcILs 

r r''Ocori n thur^«^. ,UffU !_!__^^hotmspor |chios.f_^,™_ ^,, 

CO b r;ha,us. or^2i__i!!5 Sr; ^^ ^"«Icufln 
0| RINTHI *i atheniefiuspor^Hlil^^^gh^inf. rymsanl 
androsi.cV.cI ICARIVM.M. 
Ci-CLADESjNSVtE 

tenos.inf mycorc.inL 
38 lil_a_; fcOncmeao AR deone cpMwr^ Cfc=fl^fpii_u 3 . r r ft 

O afine cherfonefus ' 
<?fIos.JnC 
cVfuitas 
o!j-arosinf 
37 mycene . i K.ciui^1 O ar S° s . -^___. trcezeH 

,s.c_ nauale .'.-"" 

jo«i -«■- ____^S,hermione-3_ 

#«" prafliaO\=_ 

gereia cj,^^ -rgohcus.SiBBi 

«licu^c^^nl :!> -m,, 
^blemina'' jareac 

. — *"^C ePidaurus ^ 
ttaemonll Ccro- _ . ^ louis.por parosinf. naxosinf. 
pfegialis.i 
arcefia I polytgos.inf ., — ~^C ePidauri 
fdemonll r erc ; 

SvS cK\ z * K 

. . thurinm , a; ri-i. irelosinfi minoa.por. arexmons 

aftlf? 

therafia.I.K.c» X.P A R AL per Rhodff dif.ab pjui. 
hor,z.JJir)ataaj(.cli*jh»ravi4 i- i^biMyna^,us mlfel .^ 
boic , a ' trinalu: 

, •**>— ^tSTiiJi.curota fl. 

I Sythium cj onugnathos p ____= 

NtAf. )^ lacontcus 
c fne £ij_ _"___. Sinus 
^ctrumj^r _ ^cythcra 

_ infula 

'" Iri a.pro"mon 
ciuitas GRETICVM MARE 35 CLI.QVARTVM cplal latoa pficu.pr, ifamfi _-_^ IvE 
_PSF corycu ! P^_3f~-cifamos 

a * dui "! j.p l-.alaina diClamu 
cherionefmSt^^^^SS*^ *" '"f ,„ _. 

drepanfi_>5«=^- zephtriu p I 

^^aphimalis.S^ ^^— :. eracleu^ ^_^ c _, er 

,oa 'rTiitlnayP^clion P^ ,..,(____ { f™ 

iaptc T . IN ,-— ;patomamo cy tfflCj^ <a= lus 

}/,<-> _^V_ pano.mus__?^ r ?*5t_S____rc.icra 

' poIyrheiakSg5^staQ eleuchere. jg di(9e m. ^t falmo 

-=rg_tV muioa.por "fe nia „ 

' ^lrctus i.=>«^ ^"E /'.e cnofsO i claudos.i |____3r.i^.!euchi m" — ■ 

_port u3^.i<o.i i _.2 . 5 6 ' 1 p inato, J______|__.eryt'-re8.ji 

-=5»_;ina.Iilli| S .tarba |_>= cj. c^j |"S,- 

criumetop-.p ____^___}___g_i_v-\ 'B*^^;.' 0=*___lb_. i_ fl 
- hrrmca".r*^"malTali.c« ^s 83 facer.mons i'eon-p Scimolis sr 52 $3 


54 56 alXip«fEu.;o. Jjj X.PAPA1 .rrfr[r.T^r 3 tr ru i> eM ,.j 

1.3'ccn- maxLnuim dian hootum.i4,t- MLti3pa[CisS4. Milup»(!ut.Jl- ' 
CLJMA.SECVN. Mlli»pafliiJ4? MiliapalTiis.Jj.' Milupjflus.f^. MilfapafTus JJ. 
VTTT.PAPAT.pAIer!miJri"dif.at 1 ?qu!n; 
hos.zhibetis maiunum diem hoiany.l^' OJMA TERUVM yrr.p AR At.drfftrtab{quino ^h < » »»t »*_ 
hiibciu maximumdkm tieMJum^W 
8.ParalpMftl<xadrli 

dif.ab fqui hcr.r.M« 
0uLx.dic5.harafS.l4f. CUMA.3. t.pir.dirjkfn ho.ij.j.hns.m. Z4j 6.f«rp«Sy« rc?difab.?q, 
h.i.thnlJ». 
diJjon.Ij.J. 


MiI.Paflus4S, 
13 
O V ARTA A F R I £ 

is ZOi ZS S.lRDOVM.MArU 
3>" 40 8XKH/S..V» ^E|B2RICVM.M. Mitfaffiis^». MU.PiflUs.6o f* fo E^inror diei 
Mjl.PaHus.6z IO MfLPaflusrfo; 
autolaliip. 
MAVRITANU CA( 
JARIENSlS c A E TABVLA 50 
rc 60 
«5 70 80 8J «""»»» p:«xvsrr GSTVLIA 
SALCH.I 
_fcgapola.nl eAPH jj^!F M«*ANOGETVLl 

NrCTtTAE malacach. JETHIOPES byntha 

nigira 
ipha mcCro 

tagama 
= falucha n'ger.f ^r^^ 5 ^^^^^^^;"^ — 3 
: thamoudaca^g- "^^^^^^ll 

c » < * ^%St~~^2 C ae ~^^^^m\n diaTT 

ANJ IKTr. ^y \ - DrlANGIDAE ^s.' A 
ACHENAB 
-folcoitia.pr " ^k 

roaff"-" MAN'ORI 
iarziptha ^^"guta 

daridus.flu *^"~ 
^z STACHrRA = 
BARADA 
mlnuipor. 

,.babila.d. =~ Mt<-VRB 
arziptfu 
arfinatiu5.p1 » 

SOPHV ^ 

«P 
CEI =3)|LtVC* mattitis thala 
MIMACE 
GONGALJE CF ifrji SOLO 
ENSIt thifadiu3-j: ro. catharon.pr hefperieornu.pr . V^S 

>r * a = s »— — PVRRHENEI 
NANOSBiS - 
ABAT,l.AE ^Af^ERjNB 
DERMONBS 
aratwaj mon« 
1>) ppodronius.fthioplf ^*-^ PTRRVS ~f^ deoriScurrus.m 
-0 1 CAMPVS 

* PERORSI _igj%= arualccs.m. 
^-\ SCHTHIOPHACI 
-^ AtTHlOPcS MAGNVS.ET.HESPERIVS.SINVS PELAGV3 INTERIOR IO \S zo 
LlBrcVM.PEI. 
ottf mit' • ak ■-'T ° *uip at * ■— ■ -=■ 

, MEDiAJETHIOir ^*^ B eoft»»rsT^fe Bl»to*-f 

//"•««•'Q) r theron P 8 5IHVS 
lacelca j cvitti-uf c. l^siL- dapnina . =2 
bacantina 
^gljnacarii 

* daroru zo J lt TlfcS Lbafticum BABtLjNJ. RTZO - V/ ./l\ auniO ■ 

matctia (dutiao 
10.Paral.per Rhodu3differt.al» 
{qut,ho.z.8f.i.hns.m.d.ho.i4 J 

CLIMA.QVAR' 

8 PafaI.PerAIcxandria3.difa» 
equi.hor.z,hiis.ma.di.ho},.r4. CLIMA.TER. 

6.Paral.per Sycntmdif.abcqui. 
hor.I.tii*.nu.di.ho».l3.6t.f. 

CLIMA.SECVN 

4-Paral.per meroem djf.ab.equi 
hct.lJiiiiBiax.dicmJiora^.iSi S arfulic 1 

L s 
. fitifftiipro MARE R«VBRVm 1 ,. . oioriliuj.pto.K.emp. ameic" 
«nondunf. ^rr«=^ mirliaca 

mat.dirh 
?thiocbifi»Un 

TRCGLODr -^J 

S0BOR1DJE. MOLlSjE ImjoAimE^ anliti,.Si. fT •»3 n *-e r, « , 
•-«■EGAB/TvW r ^S^JssC^nJn' 4 --^ 1 - 

NVB/F. BLEMINES AN •■t.tTA5^^^ a , ith .^ I ^ c ria r 

PID/^CAE _^ -.,„. J / N ^-^V^ i fcg aromataf^mcnc 

_ -^g TICA^X^^^K.em.&pro 

r .^ - ' .^^Sfer - riephas.m. 

TRVTHO PECHINI it--*^.*- U op „ Mmp o.- a 
PHAGj.^TH!. BARBA phataglus.m. apocopl 

CATHADRAE« ffi » r! "^_ Jh,^! '"" 
IO ~%% SMIfRNOFE KA; 
^ECIO 
z? 
Kingis.pr. noticoruu.pr FaroumJitu» BARBARICVS.Sj. BARBARICVM.PEL CLI.PRI,SEP- Fquincdialis drculus hfis di«3 
horanim duodccim continuc HESPSRJT 

i ETHIOPE 
TfRRA I^COGNIiA ANTROPO 
PtfAGi AtT. 40 4 ; JO ss 60 6S 70 

85 
CLI.PRf,AVS 4jPra'.oppolieusMeioe.diffcrtflb 

eqai.verfusauflrumfiora I.habcns 
tjuxjaiumdicm horaium ij. r Mil.p_fl.1s.444. SS\ SG\ <r 7 1 
PRtMA ASI 61 6* (* 4<T 44 
pONTI EVXINJ thyrlas.inf: «llthinifcop: 
e r«iif os-pont! =,_. bithynie.n 
artace/V-*- pfyllion cytorunt 
cromna 
431 • fcyzantiumquca. M *"?'«'— v'.__'% ~\ „ VI _L^ " heracle* W , - , ' l „ 

«nflantmeopoUs jS^rp 5chal « dS -'- C ^^S^X^ 1 "%\. MARIANDt ^\^Ut./- 

S> acricf p. trarium V <_3 _i_H.opol.so thrjciuj bofforus ^S 4ZJ 4J 

V» v_s 

olbia *><< 
h° daurijcpeljs CEDONfr 

nicomcdia*' aflacue o-v prufa ., ,, ■,,.,., 

° gallica \ dedacana hormin.us.m. ,a _ im '* 

Hbyffa (k tim.a y CAVC 

S pofidiG.pr ° n,c f a ?>\ c protomacre o 

ITID» % " Pr _eSS_- ^iU^.J^, i?iopo!U 

B ~%__ irMONirrs.a. pQNTVS &"g«^>«^^ 
J^^Z^, r^fd BYTHINIA 

prcconcfui g .g S^^=*=^. r ,^. _ „ f X, l -gri.iu&OT 1 ** 


il I c. S| 
_! «3 plcgra facora 

GA o ftermanopolis 

claudiopolis 
dacafia pAPHLAGO 1 

mofium 

fachorfa 

O B " O 
O zagira 

elua 

tobata pompeiop-li; o 
con.ca 
tangari rius.f. 
ci-omia 
**^- » MOCCAD-dorylpy CT » ^S m >eum 
MTSrA"\ oUmpusm _r\ ^ Ji « y-__ __ .. 

__*/ fmaus J ^^.^ ^ tr lb an.a -?r did)rm i ■>„.-,„ 
/ h -!! ef F'd.irdanum N 5» ld a.monj 
J potus » -,__, _ f£amidms .f apollonia 

oLTM?ar<r 
diodia 

abroftjla Q-^V prym icfia * 

conna ' ^e'^' ohfas ■- Mon! 
C hennacolonia ~1 .ncyra.met. \ lat, 
3L_ <_, / .ECTO O ■ : IHno 

"rindi- pefinas °\ ° eknuS ? othiiti. 

o THOLIBOS . -«.beunnu i. 
oanaru, T _ /° ' . phub '# 

toloitacota ey^; ; *gnzama_ A Q •, 

C< _ 

e> 

dieCis 

landofia , ^ 

-^fe-v '-- ■—- * 
AE TABVLA PARS b_rn.-iffa 
f-uaftopolii vinc.Ia h °'°fo'°ii» ij 
GAE ZS ' » da£U " ° ^S^.*'" lercopTa 3Zan '" ^ ° -5 MiLpnflus^ 8 _> "^ leftum.pr 
pyrcha aflu3 o 

pendcneflus , ecdamana 

PROSERL]ME,l I 
o concuflus ardiftami 

TI od * na /i • 
tctradium Nl,'. LTCAO alexandritroas ;i iam cl mon.m- 

W« l MfSlA. iSS f.5 * M -° ° - 0«K«pi. «J3**.! .tafc, 

h^nu, OA4.U. oalydda^O © dcd ^" ^,-."^™ 1 ° ^'""ciA \ combufla 

fcepfisvcts . M y SO MAC.EDONEsJ Pep«a acmonia. ' menia r J_l caimaufaO 

antander peigamusO ( « SRKlU ctlbcnopoli . "^. "**J* 

40/*f^?tJS^««»»^»J ^SS^ magncfia ? bieandros o „ c ™ 

/?i .«SBOS^J^^i porofdena ^^^K>Sier cefarea HIA o ^- / MOXlANt 

B v mityleneojfg' ^^^s^ - Mt ^ 1 " ^. Sl A -^S^.i : PHTLACEKSU ° """^^^ 

tapicane Vrs ^^ iuliogordu, «Pylus.m. i cib >« MA HIERAPOLtrjE ) O 

»• ^as». J — . S Li"CAOKES r\ _t .- /»0 apo.lonia 

-^V**r__sSPfeSiL/ *»^-«» ^^ 0ph ''™ /* o,. e l< 

■■f , r-^.ss%ia_^M^t Ofanj., apam:aarca P e, «f 9r-/ amblad» _V>fe_.- »illl 
antifli argenu.pt MAIOR. 
W myrjna 
ABCEI.PELACI.PE.^P PENT* 


ccleunoi(.cu_L 
iCti 

j >SAVRIJ apam,aarca neapolis NVT ^ hypepa A ^^f^^ pSelpWa l ^ 1 "" "^ hlerapolis 
" .W^i cii * ""^OPRO P'^ I011 ' ° meandms.f 

* ' ^f«^ iouisphanu j^_ j**^ CA : ^***^*' 3 ^^'^ /%Sk- ltleuu;1 \" taurus.m. calta 

fmyrna "^ ^«SV_v__STo- r ~ s ^G^ x e r antiochia ■ JO fala /HQ 1 o PHRTCIA *'•»» proflama 

: mimasjn- m«. n_ >_t^T..._-.i.- . - yi^^ ^. ^_r_SS_5___!_„h„„,„ ^ 

PONTVS t 0_ephymi 

-. , »* '- cocalia tabendaOl v cudi P h '» <> ""*' 

^. O barbaniffa O 
.V comana >ft _, 

ptda nnntir, (A n eoce * fr ablata 

pkurami, Ofemurga P " ojrfarea ' * , O 
___i_U— -~—___-> _ ____j : "'S megafula *"" C[ faurania 
POLEMOMIACII.» 
o febaflia meforoma _^ 

fabalia danati " dapona 
TECTVPA ,,-' 
odoga © rsi . f . ■^•»«S. phiatl 

ICAMMNESIS O «""i r ada. 
gena ariarathira '*.&!/ 07hTe'aTa""* N, - m "/^^" PR «ECTVRA n | „.„-„_. 

" _ . SARCARA ^^ maroga _ "AERETICA 

FREFFC; ""efluso «, - CbalaflusO . O / M(Jir - ta gcdaf. 

Srchclali O d,ocefjrCa * v ««._ gaurena » ™ 

,.-._,- , St_.AB .,'____=--_s________S^_>- carapa 

falambrij _„„ . £ .... V....^ .«-Q V* «S___-re_==______ 

• D^rRE T lt W" ' « ch »U a / ORSFHA orcngndus^ 

CAR tetiapyrgia " \ ocampe PRAEFEC f Ml ^^ phuph 

"*0 -"•••&./ maza TV.V. 

^ adopifiiis . " _ fobora 

CT ^ T ; , cyziffra 

lconium pchanao cl «'b.a ^ Q 

corna paralis 
i __ baratha Ftc ; j 

? ORBI?tNA ebazena ': O nrfa adadi ccosjcolophon pylaceum « &go&£. <> 

anthiochia "\ ochTffl 
, ~~ ,\ oMl myndus , v^°_ 37 J-I.Pja. 
•rcefia 
MIRTO/M MARE 
| minya 

amorgo. 

•llypalc» f^ CAflPATHIVM MARE panos.pro cefbs 
O g.zena lyfiniaO C onana j ' cormafa filuum i™ e . __, — _s Si «^s>_Bi ir itoana «v ti0 _^ 

.-».»5 trapezopolis _J^/o laodicea 9|u_ THEMIIONir 
**■?> erallis nyfr^^V^^iphroddias ^ 
magnefia 0-_^^^?r _. apollonia 
cayflrus.f* . fT> c aic.»n- V. o ^^__s_^t ort hofia O 5. _^_ _ 
' _-__f c P hc "" . U=^^V harpafa ^^SSsr^.— 

irv? •^W tron S ii,u 5 _^^^ P^cne HeJadea^f f* 5 ®*) bubon balbura ^ m '/" ' ° 
' -^SS Pto __-T^° >r^ -labanJa °) « d »niu-m. J o\ P' 

"ntpeloiBi, -^S^Ittr^J PRIA _> O Pn . f. mcnedemuj 

^Py^»., e_>-A & «°nica /aiLlis f°P oda M Ocondyba^ OVraoopoU. "S 

miletus > " n,,S ^^ r , °3 tv - chom » trebenda ^ CARSALIAI. C ^'P O^rbanifi 
J crenina,: 
- ' .•• 'O peiga. /_ Oplatmi 
°i;I« f • pfirLIA. / .cominaai; 
^»_. > c felga o vrt 

"\'o"*faertl 

CJ_ o 

MILTADIS affus R,A hytUffa myUiTaJocomba 

Sg^baigyha ; ' 

myn at S acna^^ ^* 
Opat ^ DIS phufca ,,„._ unu -. 

pfegul.sj.fcop.asprj^^-^ ,M_^&a cahnda ^? 1« ° 

r.dymaO/-^ , 

Opinara \.c -o\ -^ P 

tioo ||| M -«-r..«=e. I nuiirjrtcn.m. 

araxao grag,US - m ""»* 1°™" y „ 

' ". ° l fag-lairu,- _/, myra ft °' bl » 
caunus. corydala \ 1 -ft) hmyra • Jl^^attalia 
cahncU M™o/- . . / ^_B' n -_HI" n!, S ic tut 
ariaffus O 

PAAi corbafia oIhift \ .yaoa 
C mufb.nd E a ^^ PR*BCtV ©^RA ^ ^ « '""» O )R -*» 14.P AR AL.pCfpotita.dit Jfc .qui.ho... .hris.m.d.ho.is-l' CLIMaA.VI, i3.Paral.pbyeS'tiB difab f^m 
hcr.3 _f.hfi» max.*ho,I5.J. fat.Ia 

CRBAU o , SENA. 

i, thorfabia charax 

O 

AETP VI AN'A 

fcleobc-ia calcioriffa 

»' ______te- matdura 
O 
rfapa 
O __ 

ciacf, 

ufmara iarus 
-^^^ O cianica O 
c rm.r„ s iu -f a titariffus 

MELITAEN __ y-N finis.colo fll 
u U.Phuf.para 1 ''' o 

melitcna PH r LL 

ASPERAE | ? 
coracentum ij. |CIA'' 

chyde O / Sf|*f-° ,)m P us _jl_ 
apic; ___||TO-*^-" g^ facrum pi» 
megiftii S '3 B 

■■H •§ a .- 1 I 
fciCIACVM MAI;E eui^medonJ: f/d. v -^ 
r eraml-ufa 'P'" 11 '' PAMPHTLIVM M--RE 
ASPEPE diocefaica 

S/^tlru» ^-^fe-__0 

domitiopolis rdeutiri^tiao. C ss S6 thoantluj.pro. 
«acpacasjnflila - 57 polid.Lint 

cphralciu^.pr 

~~sTT RHODIACVM MARE S2 60 61 6Z 63 DALASSIDIS 
ILY ^'V-^^v "inica O B\ CILT__ 
f\'S olbafa."""""" ))§ '. 3 | | 

3 .3, R „ cETins f _ : &■' - 

" _ .° c. ;' § 
^ farpedon.pe zephjrifl.pr: 

c 

s 

".aNGV-XIAS CltVCI&l 
SJKIAE PARS t m. AeVM MARB AECYPTIVM MARB ^4^_ 6S 66 67 
68 69 70 1 71 7Z I lz.Paral.ptrheUertot5.difi 
ab {<jui.hc.5.1>ns_n.d.ho.Is. CIIMA.V. ri.Par_!.ditab{fln!.he:» Ji.hiis.m.JiJio.i4Jt 37 lo.ParaLp-fRhoda 36 dif ab eaui.hor.z._-. 
hrismaxdie.ho/<.f 73 Mil.ps!W«S. zo.P AR AL.dilFert sb equinoftlalihor.t. )KL!>3ltu,3Z& Mil.pifTu! 43< 
Mil.po(Tus.4o.t ij.pARALperBoryftenemdirrert »b {quinoftiali hor 4-habens nu 
ximumdieraheniumii. CIX.SEPTIMVM HYRCAN' MAUS PARS I ! HTTTTiOZDfl tfdigun' ern^us cortti 
0a1t.M1I.paf.55. Mfl.Paf.54. Mil.paf.41E. 
CLIMA.TO - — ao^qumoc.ncns.j.-j.naDcfl CLIMA.VI, XIII PAP Al.pw fcynMifJuyAJ 

fertabequin.hcris.;.:$.habcM 

Biiximu; diQ hcr j< .J , XII.PARA L.Pcf Helefpenthujl diflirtab equincctiali.hor.5. 
hatim nia.u.dit j I ,t hj ■, iji 40 CLIMA.V. XI.PARAriFIVS ^r t rf!» 

cquir.cctiali hcr ..J.J.haben» 
. maMmu5.Qiejhc1.i4.i4. XIIII P AP. A L.PcrPcnhi3:<liffca 
ab {quincc.hcris .j.i.habern 
V A R T A A S I MP. 4 s. 69 70 71 
AE TABVLA 74 7J 76 77 


lararra iS hithiaj o — - — "=— = 

. — -*w ANTEMVSrA =? amac» f§s=-'- - dorbeta 

'CHALCITIS ISr-^e^-^SQjiggi^ mambut» bithig» 

fapph ^ _ po.Gca - ammca 

P^Skc— -__, —-- c6ci< * ° J' 2a "ia tcgia cromyorupr 
caflinufa p MP.$a. 35" 
% clirfcrj pofidi 
gephyra 0_ 
<r_pa_iu,p ■» s § ^ =-- -. n ^**^ dades prot» platos 
, aradus thema _, athii . piara _5% cha'ci? o (/%- ~~ athii 

a~o antiochia ^ «coraba^^ 

g Rl 3____E__ " tpAw 

=S*_: be . chalybon d.riir, 
_ nlllus - . ' ) laodicca bacatailli felcutia //s-T *'n; os 

— =_-— -_»_•__=_ larifla o yglis- '. ___..__ 

epfhal)r- I^^ONITIS REGID 
luiec *~ _^i_S_v nla Q(fe^ ^oafaphidama 

_3L£^__§-L__*- i "5_--_2'""\ cal| us.m. . V— i. -i — - 

- tripoli^^ffymira \, mar;lthus ?2, Afi^P ¥&?$**' 

_eijici_.pr§| °rthofia %^> antaradusQ; _ ^J|»t° tolmidelT» 

> tr T< ill^ T1S \ APA^g^-"" 33 Iz MARESYRIACVM 

. tjffiufefe 
ecdipp» 
AEGIPTIACVM MARE 

genefare 5t>^. 

;_= gazeorum 31 

■M.P-S4 30 1 


leffada boft.alcg' 

tnentana montes —- i^ 

= ozanaath» PHAR.ANI _.£_;- 
mclane. gtyfit^g thuimStejS^hJ, ARABIAE onna 6$ 66 67 68 69 7b 7f 72 
ced'! 
n_ , anI._If._b.{en_rna_K>. 
_t • 7.JJ_.nt.m.d.ho.I4._J, -iStTRlAE IfciuIuJ 

. lamban» IPAR.I R-CIO 
37j eartharaT acrab» jf IHGEKA 

p_L^ fC-^~ «rf^^e ^_ o.tti_ga~ 

nuube ^ -^S__5»-_R-C-. =__- 

&m«e» ____X(f .* f\ . _< _T^**~- SO 

bcrf-U , •^J/ s ___4 5 __ «PP 1 »*"» ~=^ aluani- rx- 

*t,rhcftn» 
ANCOBARITIJ cdza 

TA ^jue e-- b (ftnaba ^ - ^ aneria cafama =5 
_i afcra 

^_ - = W ? - -=- E ~ =^'-— -VJ — = 

■==^ gorbatha -~- tsriana 
fcleutia" lMTA \-T^O bethauna r=- t-cfj 
^ 3 " audath, faua 
florana A CR AEI rhcn ma 

la.VaralperRhodaj 

dil ab^qiiino ho.z-i- 
lift- nu--d.l_0.i4J. \CLIMA.4. sBA orchoa o.paraliifab cqtS. 

hor.z4j11.m__, 
dleihora^.J^.J p-gjfe batracarth» MARDOC^A tha,ath » hz = DESER J^=g Kitna 

STROp_H AlXffi =£__ fcui» othaua Av . GVflE f^^^-__ ___;__^_ 

.'.«rtemita NI __=p^ 

fe-_S-__: 
duoiftl-i — 
. teredon. tedium »Iaca' i rn-rr.ca<^g mef-nit-. finw 

-_-=^~== ORCHENI 3 calathua .. — ~ FOELICIS PARS 
30 IB.ptralperale 
xandria difab 
equi hct.z hns 
max.dho.14. 

J lueara ^-i--- SINVS PERSICI 
• PARS «abi{ fa-icis 73 74 7S 76 77 29 78 79 go 
dJJ Q V r NTA A S I s £= 77 j 7g| 79 J gp) 82 83 84 87 
8? 83 HTRCANI SIVE , ARBrLI m 

as n 

. r ; ' uj, ji i *j ,* 

doa 1 o J*\ 9, ■ , 

•oimra 3 -^""o \ ^' '^ 

Trsjlit. / arbrf;. 3*-==^^.. \ • 4 

larbina 
obclciana \,_^ " V gau lamedij? SAMBATAE 

ninus ^\ Vt f^ fur ^^)G^&^ 

Cicada w 3 # B apofbnia amna o .^3v/"^\li8!BMsiS 
Jabris phan.ifpa m judagara o "igtti. atifdara ^MARGASr 
finear f^ Tir *H 
AETAB VL A I§U> 


90 93 94 9* 2S> 100 ior CASPH MARIS PARS I3.par.pebiziaifiumd5r,ab 

<Jqui.horis.34.habaismax| 
^ | J*5| ouundiunhoiaium. 5.*. 
S 14-r 4 difab ^ uin «-ho.5.hii ( 

J max.duanh.oranunig. 40I CLIMAfc 
batina 

TROPATENA ;> I H.plr. iM.lcfel 
ufonium.Bi, anit» 

CLIMA.6. Eall« 
vefafpa 

ar.unia 

IMjr* o ambratiaje 

tiiguza ~ = ^^^^^3^''^iS: ° a ' ac »na be^onpylon.regia 

toifci HELYMrADES c horcni montcj => "3^S»%° «icrdoiiian» 

-Jiynl „ ■ PARTHlENA 

« ,:lir * ... j- oXilsk CHOROANA 

lE GIO SIDICES CHORO , ch * urad " 

zinisi 
c Port P JulL''' 1 *"* 

MrTHRE TAPVRI &T~ dlf.ab equtruM. z.£ -J.habensmaximii 
cttcmhorarum.14.ij, teutica^ 


M>i«a fophthi 8f 85] 87 1 88 j 89J90 
lo.par.perRhodfl.dlf. 

. u — ^. I abequi.ho.z.J.habent 
M» 56 I nMx.difmhoraj.i^ 3? I CLIMA.4. o.par.dif.abp^nino». 

ho.z.J.habensmax 
diemhoran15.14.Ju CARMANIA DESERTa 

«ADANOPIfDRES CHVTHI 8.ciraipfral« CARMA 3< IAB PAR» 92 S3 94 99 IOO IOI 
driamdifjbeqai- 
h.;.habens nux- 
diunhotuujlir nw(jtJto(i£i.co«.M.j4 : aeniinfula raietmitiuU^ MiliMU.Ss. MiljitiA<t. 
I ^£> d <* Miiiariapaflii«*B.». Mi'.paflb:.;6, MU.pafliu.4S. 
Milpjffaj.jjj; MiLpaf^*, Io.para'perrhod(l dif.ab?qui.lior..2.j. 
habes n1ax.dJl.x4 2 ■ 

CLIM.A.4} 4'iiUiri.i pafjsjS. MiLpalliifcjri Mii.panus«j.o XXI.PARALLELVS.PER.lHVLEM.ciiffertab?qu; 
noctiali.hor.S.habcnsmaximumd.tm horarum.zo. - 

XX.PARALLELVS.differtab{quinoetiali.hor.j. 
habens maxim11md-cm.horarLim.I9. XIX.PARALLELVS.diffeitabcq u inoaiali.hor«. 
l.abtrismaxirrn.mdumhorarum.lS. 

XVIILPARALLELVS differt ab tquinoaiali 
hor.j.jAabuii.maiornumdiemhoraruj.IJ-i. XVlI.FARALLELVS.differtabfquinolStiali 
hor.jiiabeni maximumdiem horarum.lt- XVLPARALlELVS.diffcrtabe.quinort. 
hor.4,iiub£ns mjximu dirj h,otai».l6.J. Mil.pat.50. 
MU.par.44 XV.P ARALLELVS.difFertab {qninotS. 
hot-4 habent max.diemhorarujn.l6. CHMASFPTIMVM XIIIl PAR.perFonriidif.abjquinoft. 
4-> l hor 5 J.habtnsmax.die5hotaii.I$.i- 

CLIMA SEXTVM 

XIII.PAR.perbiuntiumdif.abfeqai. 
hor.3.4 .hjbir.s max.die horaj* ij. J . XII.PAR.perhellefpontumdif.ab 
{qui.hor.3habensmax.d1.hor 1$. 

, CLIMA QVIN. 

*s|lj[ \ XI.PARALdiffertab ? t;uino<a 

fera mttropoli» ho.2.24 hiis max.di.ho '4.14 . X.PAR pef Rhodu;dif ab(qui. 
hor.z-i hns maa1.die5.ho.14 f. 

,3?\ CLIMA.IHL - ' 


MiliirUpafTus.jo MU^Tus.Jj. WU.paffut.jy, H E M , I 115 
DECIMA A S I &s AETABVLA SOGDIANB 

PARS MSI.p»nUs.jo. PA*.OPANISA DES -JVASTE 
NA 35" GORI 
carnafa S°«aENA \\|gaNDA RE~IO Mil.paffas.54. 30 O 

barborana 

dratoca 0^\ 

dyonifiopolis DARADAE CAS 

.VARSA %\<k> OJ 

itagurus .'S B Ji 

JO o -|> J 

( taxiala $ e??^ REGtO AR.A CHOSIA INDOSC- 
THIA 
R.EGIO . fabana O G£ DRO '25- O emboUma qj 

arroartha O 
q andrapana 

banagara pcntagrammaol 

afigramma _jg^ j-.- 

eodrana ^-Jj^ 5335 ^ ° 

Iomufa 

RCii' gronl 
gramma . buccfala 
O RVTM 
«gala 

cafpira 
I ariftobatr azica w 1 

* antagara 

&'JF" i'"P 

'"" camigara ; hrnifica 
ardona indabara 

0, 
connamarjin RAEI yp 
_*_ 135 HO| 148 _, 

1 — - y RVM 39! PARS P* !RIA ariipare CrLWDRI 
REGtO NA imaui SGifTrn«.INTRA 
IMAVM.MONTEM 
PARS CLJMA QVIN. 

XI.P AR AL.dilfert abequinoef. 
ho^ J J.hab«max 1U10.14.J J- palTala sSobalaflar» 
filajilT» DETYCH-5 
haranca-farra 
^S_^ 

NANt 
ftmbalac» margara -™-^g-,fo M * 
perfac» *PARA L.difab fqufaottiatl 
ho j.J.hab <m max.dhor.14.1 • 

5 1 CLIMA.4, 

IX.PARALdifab-qui-octiall 
ho.z.$.habu«mtd.hi>,i4.j. farmaba )1 feepirrus mor.s aHraiTuc S^" APRASIACA 

r y nidubandagir 
CyMNOSOPHlST/E 
SAVDKAhA HS REGIO _^/*> 
cnnponira O canagera 

REGId cindia fagala bardactls Jfy^ gagafmir» «r./ faia 4 moduraquedeo - 
fa.ma - mm dicitur MiLpattf.J. 
fambalacca INDU6 EXTRA CANGEM HVVIVM VIII.PARAi.pcratex-ndrii' BIOLING/E malib» SI« PARS <? 
<r_Z_P xoira.ha 

RE 20 
O 

fidri» 

» tpitaufa 

alinda ° aaxuimis 

orbadarum - AGRIO L__*__s_. 

xoan» 

=__ c torphila ozoabis 
PARAPRIO 

_ B™- 5 -- 3 rf^ r> .... 

,^ agr.nagar» LARICA '. c ofainqua _.'" O 'apocopi ' montcs 

catiffama "■*.,. . AE[ 
ufapannga 

PHAGi namadus.f RHAM 

oHha 
BITTIGI vindius 
•CONDAlt 

4 AMRASTAE 
nyaofora Olinp.ua adamas bardaxema Irmbo 
fura firdonix-m. 
iu,ir« malft; 

l ClTi\A : G.lN > 

fagsdamerro. ^^B^ PORVARI m MANDA panalfa Q 
& & difjb.{quU)j.h B i.m.<l.h.r< 

CLIMA.3. 

VIt.PARAI,<l!fab({<iuin<*: 
hor.I.j4 luuan.dMji*- Patimbotraregia 

umalices ' alhaura eanges.flu 
oreophant» (M MAGOR.VM.GE 
NAG/E 

cartafpna ok aftaca J.a /Z" < fazanrium [ PATALE | REC,IQ TA MiLpaCoo. tiripandarica Ji/ P»«»E* 

J/^ Jl • bedieuc // ™- m 

Z. = •'&■'. -*^ .^wymirulgaraTagara , j^?^ "™ r ""*'"" <: a sr ==^-' "* a, J) PAN ^ brachin» 

"^JnuscanticoIpusS ^ rnonc^ A ^ ^IACA ^ mut ^^ ^ ^^ < 

■ ■fc • 3 mof.dis.flu // botaganarcgi» | ° ^ -SgX ^s^-^^, J B R.ACHMA 

li™-' S^^-l , „ I^O m0 c, OSll "7 P unataREGro^>^"" rf 

^^^^^P^* Jo^tJ^ ^^ inq ~ ! /mcnde,a'': ™« J -,. 

a^-^xf^-e^ -- yfgama fpcmgalla ^-5 u»dar ^^^ l| _ o v^ O -., BATI <? 

??? ^ir^Wy ^ «bl»- J ""^T, ^-~J-S» tanealar '.^ modura ;o 

■• %!?"l« AIIJCA a. ^ banauafi I # Car "» "?■* /..p felur ^ff D r ME<; e «helehir 

— ^w^r omenogaraj /^~' -,"'# f ^^**^ aremuro M r cAREI ~r~f/ ni~aT»T«e 

-nusbarigazcnus J pulipull ^f °™^»" tt - .; $J *«**> O ^ Gio " -J- gaon.f ^ [ u p a ' IS •E f?^~dun^a Vmda."u u ' a, _oIocIur-i E'|E 
PARS |2S Vl.Paral.p fjren* dif »b *-«% 
ho.i.t.hns.nux.d.ho.i5Jj. CLIMA.Z. SABAR/B R CANGA fO hal.patna " bizantium 

1 
milizigeri» hinocur mandagora ' ' 
eptaneti ..."O f O rs^ adar.mt ^ c._ u 

»S2.« tub - /pmdipoUs' O //*? 2S ' colclu.empo 

o ., J' cureur O,' 5 g | g „ 

- aIura # fcmna •»»«= : f I * S ° § . 

31 

bramagaraT ft *g"~ Ika^A HS 

' ^iS B 
cherfoneius , £ g"' | i" ^*'_ ^" fi"us coldiicu. 

=r= o 3 

folenis.flu pepetin» Bft tricadiba INDX eomara.pro.cU.ciui- 
■anigeris 
r curulaciui. 
AGARICVSS. 5 

eerf CVM trinefia lcuca JIO U5 
TAPROBANAINSVLiE |Z0 V.PARAL.dif»b{qui. 

ho.I.J.hiii.m.d.h,I5.J RVM 
cocali R.BGIO 

eofamba [P* 1 "" 
tenagora O 

. ^^S" 5 "» ^r/n-tfi :,.'•' ^ii! ■■■-•'• 

o fcopolura t3 
•bur ^ ceraucao B ARu > II 1 >= 

" D - r O carmara Ocar.ca \ O "% ( O bardima 

<V rma-urP hru ™ m |« „_ }) § |\ ... 

poduca.tm o o |f 3 M« / i! ' 

poleur prefidiu5 l g. I g f% 

melaga.em iacur 

o O *s& icatt - 

f^"^^/ ^ '// cann»g»ra r^v\ 

daca«0 hafaronagis f_phantr; 
malanga rcji» ft O c fobura WB 
cannagara 
^ t0tti « "maharpha ( P*« W» 
cmporuim w g 

"g nanigcna 

caliga 

maputa 
HNVS CANCKICV9 FELAGYS caricardin - palur» Itri.paralperMetoen 

1 dif.ab equi ho.i.hn» 
maxdiemho.Ii- 15 lCLlMA.I- I III.pifat.dii"ab *-.(. c^cosia!e_. ^^2* fndTfoIuunee-iIa* AVREAM ••-»'--«« 13? I40 14^ hor.JJ.hns.max. 
cucr_.ho."»>Ii._$. TrtBtaadoslonMtudims.rorit.M.pafluj.so. .M.paffus.5'4; PECrMTS.PAHALELLVS.P ER.RhodS 

diffcitabEquinocijli.lior.z.f.hjbensnuJt 
aicm h01.1rum.14. J. 

■■. .-; clima qvartvm 

NONVS.PAR.diff c rtabequinotialihore 

■ ^ 

z.4.hfismaxunumdierahorarum.I4.J.» 

OCTAVVS.PARAL.perAIex.inciriam 
*>.~l <5ifftrtabEquinoc'hor.jJifis.djnJ>orJ4 

>°lCLIMA TERTlVM 

SEPTrMVS.PARAL.JiftertabE^iinoc. 
hor.I.ji.habcnsdiemjnax.hor.Ij.ti- •M.paflu ,$fr M.paliASo. V ^KfrraduiIemt.ttuninisSrlatiendinis 
con:inetlub ?/juinoftttli.M.paflufcez. SEXTVS.PARAL.per Syenem. dif.ib 
Equinoc.horaJ t.hfis dii max.ho.13 t- 

CLIMA SECVN. 

QylNTVS.PARA.differtabequinoc. 
cquinocjiorct.habensdiemmaio 
JQ | . remhui:aiiim.i 2 .j. Mil.paf.ezf 


•:$I. ' 
\{ 
■ ,if[ I hh yj i / > fr » t • » 
-•• OrlORVS SVBSOLANVS